San Lucas 2

1Ni̱chjin 'kia̱ nga tjín‑la̱ xá ítjòn jè ra 'mì César Augusto tsjachrjeé jngo kjo̱hixi̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín i̱sà'nde, xa̱jo̱ón si̱'ta 'í‑la̱. 2Jè xa̱jo̱n ra ko̱'sín isinda ítjòn nga kjoxki̱ya nga'tsì xi̱ta̱ 'kia̱ nga tíbatéxoma jè xi̱ta̱ ra 'mì Cirenio ya̱ i̱'nde ra 'mì Siria. 3Nga'tsì xi̱ta̱ kijí ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ nga kiì kí'ta xa̱jo̱n ijo‑la̱. 4Jè José ya̱á itjo‑ni Nazaret, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Galilea. Kijì ya̱ nangi ñánda̱ 'mì Judea ya̱ na̱xi̱ndá ra 'mì Belén ñánda̱ kitsin xi̱ta̱ ítjòn ra tsi'kìn David, nga̱ jè José tje̱‑la̱ David‑ní. 5Ya̱á kiì kí'ta xa̱jo̱n ijo‑la̱; ti̱'koa̱ kijí‑te jè María, chjo̱ón‑la̱ ra tíjna'ñó‑la̱ nga jè ki̱xan‑ko̱, tanga ijyeé i'ndí tjíhi'ma‑la̱. 6'Kia̱ nga ijye tjítsa̱jna ya̱ Belén, jè María ijchó ni̱chjin‑la̱ nga kitsin jè ndí i'ndí‑la̱. 7Kitsiín jè ndí i'ndí‑tjòn‑la̱ ra ndí i'ndí 'xi̱n; isíkójin nikje; ya̱á isíkájnaya ya̱ a̱ya kàxa̱ ñánda̱ nga bakjèn‑ya cho̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga mì ti̱ kì isako'ndé‑la̱ ya̱ ni'ya ñánda̱ ma níkjáya. 8Ya̱ chraña'tá‑la̱ Belén títsa̱jnaá chji̱ngo̱ cho̱ ra síkinda̱ ni̱tje̱n forrè‑la̱. 9Ta ndi̱to̱ón ijchòjkon jngo ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá. Jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ngi kjohisen jngo tjindi‑la̱ ñánda̱ tjítsa̱jna. Sí taxki̱ nda itsakjòn. 10Jè ìkja̱li̱ kitsó‑la̱: ―Kì tà chjàn skon‑jiòn; 'a̱n, kií xá 'jíi̱‑na nga jngo 'én xi̱tse̱ ra nda tsò síkjí'nchré‑no. 'Én ra̱kìi̱, 'ñó tsja 'ke̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 11Jngo ndí i'ndí katsin ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ David jè ra ma‑la̱ ko̱chrjetjì‑ná kjoa̱ 'tse̱ kjo̱hi'in, jè ra Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá] nga jè kíjna ítjòn‑ná. 12Tjín jngo kó'sín nga ma jcha̱a nga kixi̱í kjoa̱ 'én ra ko̱tíxin‑no: jè i'ndí ra̱kìi̱, ya̱á kjinaya ya̱ kàxa̱ ñánda̱ nga bakjèn‑ya cho̱. Kjijnajtéjin nikje‑la̱. 13Ti̱'kia̱‑ni kjín jchán ìkja̱li̱ tsatsíjen‑kjo ra inchrabà‑ni ngajmi nga 'ngaá isíkíjna Nainá. Kitsò: 14Kata'se‑la̱ kjoa̱jeya Nainá ya̱ ján ngajmi. Ko̱ ya̱ a̱'ta nangi, kata'se‑la̱ kjo̱'nchán xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá. 15'Kia̱ nga ijye kijì‑ni jñà ìkja̱li̱ ján ngajmi, jñà chji̱ngo̱ cho̱, kitsó‑la̱ xákjén: ―Tjiaán skanda ya̱ ján Belén mé‑ni nga jche̱é kjoa̱ ra ko̱kàma koni 'sín kasíkí'nchré‑ná Na̱'ín‑ná. 16Ndi̱to̱ón kijì jñà chji̱ngo̱ cho̱ ya̱ ján Belén; 'kia̱ nga ijchò, isakò‑la̱ ya̱ ñánda̱ tíjna María ko̱ jè José, ko̱ jè i'ndí kjinaya kàxa̱ ya̱ ñánda̱ bakjèn‑ya cho̱. 17'Kia̱ nga kijtse jè i'ndí ra̱kìi̱, tsi'kéna̱jmí ijye‑ní kó'sín kitsò jè ìkja̱li̱ ra a̱'ta 'tse̱ i'ndí. 18Nga'tsì xi̱ta̱ ra kií'nchré koni 'sín kitsò jñà chji̱ngo̱ cho̱, tà 'koa̱á kjomà‑la̱. 19Tanga jè María, ya̱á tsikíjin ijye inìma̱‑la̱ jñà 'én ra ki'sena̱jmí‑la̱. 'Ñó isíkítsjen kjoa̱ kìi̱. 20Jñà chji̱ngo̱, kijí‑ni; jeyaá isíkíjna Nainá ko̱ 'ngaá isíkíjna ta nga̱tjì‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra kií'nchré ko̱ ra kijtse koni 'sín nga ijye ki'sena̱jmí‑la̱. 21'Kia̱ nga ijchò jin ni̱chjin nga kitsin jè ndí i'ndí ra̱kìi̱, isi'ta chi̱ba̱á ijo‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión; Jesús isi'ta 'í‑la̱ koni 'sín ijye kitsò ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá 'kia̱ nga ti̱kjè sihi'ma a̱ya i̱ndsi̱'ba̱ na̱‑la̱. 22'Kia̱ nga ijchò ni̱chjin nga ko̱'sín 'si̱in jñà xi̱ta̱ kìi̱, koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, mé‑ni nga jè María tsje kíjna‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá. Kiìko̱ó jè ndí i'ndí‑la̱ ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn ra kjijna ya̱ Jerusalén nga kiì sínga̱tsja Nainá. 23'Koa̱á 'sín tjí'ta kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés nga tsò: “Nga'tsì i'ndí 'xi̱n ra jtsín ítjòn, 'tse̱é Nainá, jé ko̱nga̱tsja.” 24Xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús kiìko̱ó kjo̱tjò‑la̱ ya̱ ngixko̱n Nainá, jò tjo̱ni̱ña̱, ñá tsa jò pichón, koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. 25Ni̱chjin kìi̱, tíjnaá jngo xi̱ta̱ kixi̱ ya̱ Jerusalén ra nda bexkón Nainá ra 'mì Simeón. Ti̱'koa̱á tíkoñá‑la̱ jè ra ko̱chrjetjì na̱xi̱ndá Israel. Jè Simeón ya̱á tíjnako̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, 26ko̱ 'koa̱á 'sín ijye isìchi̱ya‑la̱ nga mì kì ki̱yá Simeón skanda 'kia̱ nga ske̱xkon Cristo ra Nainá si̱ìkasén. 27Jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isìkasén Simeón ya̱ i̱ngo̱ ítjòn Jerusalén. 'Kia̱ nga ijchòko̱ Jesús jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ nga si̱hitjasòn koni 'sín tjín kjo̱téxoma, 28jè Simeón, iskábé jè ndí i'ndí ra̱kìi̱, tsakáya tsja; 'ngaá isíkíjna Nainá. Kitsò: 29Na̱'ìn, ijyeé kabitjasòn 'én‑li koni 'sín tsi'kín‑ná. 'Ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, 'nchán katìyaa̱ 'a̱n ra chi̱'nda‑li ma. 30Ijyeé kàbe‑na xkoàa̱n jè ra ko̱chrjetjì‑naji̱n kjo̱hi'in, 31jè ra masen kàníkíjni ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 32jè ra si̱hisen‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑li ma. A̱'ta 'tse̱ i'ndí ra̱kìi̱, jè na̱xi̱ndá‑li Israel, jeyaá kíjna. 33Xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús tà kjóxkón‑la̱ koni 'sín kitsò Simeón a̱'ta 'tse̱ i'ndí‑la̱. 34Jè Simeón kisíjé‑la̱ Nainá nga katasíchikon'tin jè i'ndí; a̱kjòn kitsò‑la̱ María: ―A̱'ta 'tse̱ i'ndí ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga kjín xi̱ta̱ Israel ki̱tjokajin kjo̱hi'in ko̱ kjín jchi̱ja. A̱'ta 'tse̱é jcha̱‑la̱ kó'sín 'sín Nainá 35mé‑ni nga jcha̱‑la̱ kó'sín tjín kjo̱bítsjen‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, tanga kjín xi̱ta̱ mì kì ko̱kjiín‑la̱; ko̱ ngaji̱ 'ñó 'se̱‑li kjo̱ba; 'koa̱á 'sín ko̱ma‑li koni tsa jngo ki̱cha̱ ka'se‑li. 36Ya̱á tíjna jngo‑te chjo̱ón ra 'mì Ana, ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, tsati‑la̱ Fanuel ra tje̱‑la̱ Aser. Ijyeé 'ñó xi̱ta̱ jchínga. Ito nó tsikijnako̱ 'xi̱n‑la̱. 37Kjo ijòn‑kan ko̱ ijòn nó tjín‑ni nga 'ken 'xi̱n‑la̱. Ko̱ ya̱á bijnaya ki'ta ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn; ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n bítsa'ba‑la̱ Nainá ko̱ bijnachjan nga bexkón Nainá. 38Ti̱jé‑ni hora, chjo̱ón ra̱kìi̱, ijchò kasi'ta chraña‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús. Tíchja̱'ta‑la̱ Nainá nga títsò‑la̱: “Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn”; ti̱'koa̱ tíchja̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ i'ndí ra̱kìi̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra i̱nchikoñá‑te‑la̱ nga kíjnandi̱í‑ni jè na̱xi̱ndá Jerusalén. 39Jè José ko̱ María, 'kia̱ nga ijye isìhitjasòn ijye koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, kijí india‑ni ján Galilea ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nazaret. 40I'ndí ra̱kìi̱ tímajchínga‑ní; tí'se‑la̱ nga'ñó a̱jin inìma̱‑la̱; ti̱'koa̱á isa̱ nda tímachi̱ya‑la̱; ya̱á tíjnako̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá. 41Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús, xki̱ nó fì ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén 'kia̱ nga bitjo 'sí paxko̱. 42Jesús, 'kia̱ nga ijye tjín‑la̱ tejò nó, ti̱'koa̱ kijí‑te ya̱ ján Jerusalén koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ 'sí paxko̱. 43'Kia̱ nga inchrabà‑ni xi̱ta̱ nga ijye ijyehe'tà 'sí, jè Jesús, ya̱á tsikijna Jerusalén; tanga jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ mì kì kijtse tsa ya̱ tsikijna. 44Jngo ni̱chjin tsinchimaya ndi̱yá. 'Koa̱á 'sín isíkítsjen tsa ya̱á tsá'bajin‑la̱ xi̱ta̱ ra i̱nchifì‑ni. 'Kia̱ nga tsakátsji ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ xákjén ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bexkon, 45mì kì isakò‑la̱. 'Kia̱á kijì india‑ni ya̱ ján Jerusalén nga kiì kátsji. 46'Kia̱ nga kjomà jàn ni̱chjin nga i̱nchibátsji, ya̱á isakò‑la̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn; tíjnajin‑la̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés; i̱nchi'nchré‑la̱ ko̱ i̱nchikjonangi‑la̱. 47Nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱nchi'nchré‑la̱ tà kjóxkón‑la̱ jè kjo̱bítsjen ra tjín‑la̱ koni 'sín chja̱. 48Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, 'kia̱ nga kijtse nga ya̱ tíjna, ti̱'koa̱á tà kjóxkón‑te‑la̱; jè na̱‑la̱, kitsó‑la̱: ―Ji̱ ndí 'xi̱n, ¿mé‑ni ko̱nìko̱‑náji̱n? Jè na̱'ìn‑li ko̱ ra 'a̱n, i̱nchimakájno‑naji̱n nga ko̱'sín ichijì, ko̱ i̱nchifatsjií‑laji̱n. 49Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni nga 'a̱n fatsji‑nájiòn? ¿A mí tjíjin‑no nga tjínè‑na nga ya̱ kóti̱jna ni'ya‑la̱ Na̱'ìn‑na̱? 50Tanga jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ mì kì kjòchi̱ya‑la̱ jè 'én ra kiìchja̱ Jesús. 51Jesús, kiìko̱ó jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ nga kijì india‑ni ya̱ ján Nazaret. Jesús, nda isìhitjasòn‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱. Jè na̱‑la̱, ya̱á tsikíjin ikon ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 52Jesús, tímajchínga‑ní ko̱ ni̱chjin nchijòn isa̱ nda tímachi̱ya‑la̱; ti̱'koa̱ tí'se‑la̱ kjo̱nda 'tse̱ Nainá ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\