San Lucas 20

1Jngo ni̱chjin, 'kia̱ nga tíbakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ Jesús 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, ijchó jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés; kjihijtako̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ Judío. 2Kitsò‑la̱: ―Ko̱'tín‑náji̱n, ¿mé kjo̱téxoma ra tsjá'nde‑li koni 'sín nga 'nì? ¿Yá ra kitsjà‑li kjo̱téxoma kìi̱? 3Kiìchja̱ Jesús, kitsò: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, jngo 'én skonangi‑no. Ko̱'tín‑ná: 4¿Yá ra kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma Juan nga tsatíndá xi̱ta̱? ¿A jé Nainá ra tíjna ngajmi o̱ ra tà xi̱ta̱‑ní? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 5'Kia̱á tsajo̱óya‑ni; kitsò‑la̱ xákjén: ―Tsa kixé: “Jè Nainá ra tíjna ngajmi”, kií‑la 'sín ki̱tso̱‑ná: “¿Mé‑ni nga mì kjokjiín‑najiòn?” 6Ko̱ tsa kixé: “Xi̱ta̱á kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma”, na̱jo̱ó‑la ki̱ìné‑ná xi̱ta̱ na̱xi̱ndá nga 'koa̱á 'sín makjiín‑la̱ nga jè Juan, Nainá kiìchja̱ ngajo‑la̱. 7'Kia̱á kitsò: ―Mì kì 'ya‑ji̱n yá ra kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma Juan. 8Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, mì kì ko̱xín‑no yá ra kitsjà‑na kjo̱téxoma koni 'sín nga 'siaa̱n. 9A̱kjòn tsikí'tsia̱ Jesús nga kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá; tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra ma mangásòn‑kjo, kitsò‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ ra tsikítje̱jin to uva ya̱ nangi‑la̱. A̱kjòn isikiña‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií mé‑ni nga si̱íxáko̱‑ni. Ko̱ a̱kjòn kjín nó kijì. 10'Kia̱ nga ijchò ni̱chjin nga ijye kjójchá jñà uva, jè ni‑la̱, isìkasén jngo chi̱'nda nga ska̱ábé chiba kó'ki bako̱‑la̱ ra jè. Tanga jñà xi̱ta̱ ra isíxájin nangi, tà iskajàn‑ko̱‑ní; tà isìkasén tiyaá‑ni. 11Ra kjomà a̱skan, jè ni‑la̱ nangi, ìjngo chi̱'nda isìkasén‑isa; 'koa̱á ti̱'sín isìko̱; iskajàn‑ko̱‑ní, 'ñó kijtseton, a̱kjòn isìkasén tiya‑ni. 12Ìjngo isìkasén ra ma‑ni jàn chi̱'nda‑la̱; tà ngásòn isìko̱; isiki'on, ko̱ tsachrjekàjin nangi‑la̱. 13’'Kia̱á kitsò jè ni‑la̱ nangi: “¿Mé ra 'siaa̱n? Jé‑la sikásén i'ndí‑na̱ ra 'ñó tsjake̱; jé‑la ra ske̱xkón.” 14Tanga jñà xi̱ta̱ chi̱'nda kìi̱, 'kia̱ nga kijtse, kitsò‑la̱ xákjén: “Jé‑la ra̱kìi̱ ra 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱ nangi; si̱'keén mé‑ni nga tsa̱jién 'kín ijye‑lá nangi.” 15Tsachrjejin ya̱ ñánda̱ tjín to uva; a̱kjòn isì'ken. ’¿Kó bixó jiòn, mé ra si̱ìko̱ xi̱ta̱ kìi̱ jè ni‑la̱ to uva? 16'Kia̱ nga kj'i̱í‑ni, si̱ì'ken‑la nga'tsì xi̱ta̱ 'tse̱n kìi̱; a̱kjòn kj'ií xi̱ta̱ si̱ìnga̱tsja nangi‑la̱ ñánda̱ tjín‑la̱ to uva ―kitsò Jesús. Kitsó xi̱ta̱ ra i̱nchi'nchré: ―¡Ni̱kjiá ni̱chjin ko̱'sín katama! 17Isko'án Jesús, kitsò‑la̱: ―Tsa majìn, ¿kó bixó jiòn? ¿Kó'sín tsò‑ni koni 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá nga tsò?: Jè na̱jo̱ ra tsachrjengi jñà xi̱ta̱ ra bínda chrjó, jé tíma‑ni na̱jo̱ nga'ñó ra síjna ítjòn ya̱ nga chrja̱ngi̱‑la̱ ni'ya. 18Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ ska̱tje̱n‑sòn jè na̱jo̱ ra̱kìi̱, ngi ko̱jòya‑ní; ko̱ tsa yá ra ya̱ ska̱tje̱n‑nè jè na̱jo̱ ra̱kìi̱, ngi ko̱chijo‑ní. 19Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, sí mején‑la̱ nga jtsa̱ba̱'ñó kjòn Jesús, nga̱ kjòchi̱ya‑la̱ jè kjoa̱ mangásòn, nga kondra̱ 'tse̱‑ní koni 'sín tsi'kéna̱jmí; tanga jñá xi̱ta̱ na̱xi̱ndá itsakjòn‑la̱. 20Tanga isikìnda̱‑ní; isìkasén 'maá i'ka‑la̱ xi̱ta̱ ra ijchò 'nchré‑la̱, ra ko̱'sín ki'sìn koni tsa xi̱ta̱ nda; nga mejèn‑la̱ sa̱kò jngo‑la̱ 'én ra 'cho tsò mé‑ni nga ka̱ma ya̱ si̱ìnga̱tsja‑ni xi̱ta̱xá ítjòn ra tíbatéxoma. 21Jñà xi̱ta̱ kìi̱, iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―Maestro, 'ya‑náji̱n nga ndaá bakon‑yi mé 'én ra nakjí; mì kì tsa xi̱ta̱ chjaájin; 'én kixi̱í bakon‑yi koni 'sín tjín ndi̱yá‑la̱ Nainá. 22¿A ndaá tjín nga kíchjítjié tsajmì a̱'ta 'tse̱ César, ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Roma, o̱ ra majìn‑ní? 23Jesús, ti̱'kia̱á kjòchi̱ya‑la̱ nga ta i̱nchikònda̱cha̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni nga mejèn‑no nga 'a̱n chjí'tá‑ná? 24Ta̱kón jngo‑ná to̱n. ¿Yá 'tse̱ i̱sén ko̱ 'í ra tjí'ta? Kitsó xi̱ta̱ kìi̱: ―'Tse̱é jè César, jè ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Roma. 25Jesús kitsó‑la̱: ―'Ti̱‑la César tsa'koa̱, jè ra 'tse̱ César, ko̱ 'ti̱‑la Nainá jè ra 'tse̱ Nainá. 26Nga'tsì 'én ra kiìchja̱ Jesús ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, mì kì isakò‑la̱ nga ka̱ma koa̱àngi. Tà kjóxkón‑la̱; ta jyò tsikitsa̱jna jnchro. 27Jñà xi̱ta̱ saduceo, ra mì kì makjiín‑la̱ nga faháya‑ila̱ mi'ken, ijchò kjonangi‑la̱ Jesús, 28kitsò: ―Maestro, jè Moisés, 'koa̱á 'sín tsakájna xa̱jo̱n: tsa jngo xi̱ta̱ ki̱yá ra mì kì 'se̱‑la̱ i̱xti ko̱ chjo̱ón‑la̱, tjíné‑la̱ ti̱jè 'ndse̱ ki̱xan‑ko̱ india‑ni jè chjo̱ón mé‑ni nga kata'se‑la̱ i̱xti ra ya̱ ki̱chja̱‑nì a̱'ta 'tse̱ ndí mi'ken. 29’India‑ró ito xi̱ta̱ tsikitsa̱jna ra ta̱jngo na̱, ko̱ ta̱jngo na̱'ìn. Jè ra tjòn, ki'se‑la̱ chjo̱ón; tanga ta 'koa̱á 'sín 'ken, mì kì i̱xti ki'se‑la̱. 30Jé 'ndse̱ ra ma‑ni jò, ixan‑ko̱ india‑ni chjo̱ón‑la̱; 'kia̱ nga 'ken, mì kì ki'se‑te‑la̱ i̱xti. 31Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, ixan‑ko̱ó ra ma‑ni jàn; 'koa̱á 'sín ixan‑ko̱ skanda ra ma‑ni ito, tanga ni̱jngo i̱xti ki'se‑la̱ skanda nga 'ken. 32Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, 'keén‑te jè ndí chjo̱ón. 33Tsa 'kia̱ nga kjoa̱áya india‑ila̱, ¿ñáa̱‑ni xi̱ta̱ kìi̱ ra chjo̱ón‑la̱ ka̱ma kjòn‑ni? Nga̱ ixan‑ko̱ ijyeé kó ito xi̱ta̱ 'xi̱n kìi̱. 34Jesús, 'kia̱á kitsò‑la̱: ―Xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱ íchjín ko̱ íchjá bixan‑ní. 35Tanga jñà xi̱ta̱ ra bakèn‑la̱ nga ya̱ kítsa̱jna jè i̱sà'nde ra 'sa̱ kj'i̱í, ko̱ nga kjoa̱áya india‑ila̱, mì tsa ti̱ ki̱xan‑ni. 36Ko̱ mì tsa ti̱ ki̱yá‑ni. Nga̱ 'koa̱á 'sín ngásòn kítsa̱jnakon koni jñà ìkja̱li̱; ijyeé i̱xti‑la̱ Nainá ma 'kia̱ nga ijye kjoa̱áya‑ila̱. 37Skanda jè Moisés, 'koa̱á 'sín bakón‑ya nga jñà ra ijye 'ken, kjoa̱áya india‑ila̱. 'Koa̱á 'sín tjí'ta xa̱jo̱n a̱'ta 'tse̱ yá na'yá ra títì, nga tsò Moisés: “Jè ra Nainá 'mì‑lá, ti̱'koa̱á Nainá tsò‑la̱ Abraham, Isaac, ko̱ Jacob.” 38¡Jè Nainá, mì tsa Nainá 'tse̱ mi'ken‑jìn, 'tse̱é jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon! Nga̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, títsa̱jnakon ijyeé nga'tsì xi̱ta̱. 39'Kia̱á kiìchja̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, kitsò: ―Maestro, nda tjín koni 'sín kanakjí. 40Ni̱ì‑ti̱‑jngo xi̱ta̱ ra kjó'ñó‑ni ikon nga iskonangi-isa‑la̱. 41Jesús kitsó‑ní: ―¿Mé‑ni nga tsò‑ni 'én ra tjín nga jè Cristo [ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá] nga ya̱á nchrabá‑nì tje̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David? 42Nga̱ jè David, ti̱jé ko̱tsò‑ni ya̱ xa̱jo̱n 'tse̱ Salmo nga tsò: Jè Nainá kitsó‑la̱ Cristo ra tíjna ítjòn‑na: “Ya̱ ti̱jna'tá‑ná nga kixi̱‑na̱, 43skanda 'kia̱ nga ijye sikítsa̱jnangia xi̱ta̱ kondra̱‑li ya̱ ñánda̱ i̱jnchasòn ndsa̱kì.” 44Jè David, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jè Cristo [ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá] nga jé tíjna ítjòn‑la̱. ¿Ko̱ kó'sín ma‑ni nga tje̱‑la̱ ma? 45'Kia̱ nga i̱nchi'nchré nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: 46―Ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés; ra jñà, 'ñó tsjake nga jñà bimako̱ nikje ra ndajò kjòn. Ti̱'koa̱á 'ñó sasén‑la̱ nga nda kjón jcha̱xkón 'kia̱ nga síkjáya‑la̱ xi̱ta̱ ya̱ a̱jin ndi̱tsi̱n. Ko̱ jñà bátsji íxile̱ ra i̱jncha ítjòn ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, ko̱ nga jñà kítsa̱jna'ta ítjòn ímixa̱ ya̱ ñánda̱ nga bakjèn xi̱ta̱ nga tjín 'sí. 47Fa'án ni'ya‑la̱ jñà ndí íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱. A̱kjòn sí taxki̱ tseé fìko̱ 'kia̱ nga 'sín kjo̱chikon, mé‑ni nga nda xi̱ta̱ ki̱tjongi‑nì. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, isa̱á tse kjo̱hi'in 'ki̱‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\