San Lucas 21

1'Kia̱ nga iskotsíjen Jesús, kijtseé jñà xi̱ta̱ ra 'ñó nchi̱ná nga i̱nchibítsa̱ya to̱n‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga siya to̱n ra kjo̱tjò 'tse̱ Nainá. 2Ko̱ ti̱'koa̱ kijtse‑te jngo ndí chjo̱ón i̱ma̱ ra 'ken 'xi̱n‑la̱, nga jò to̱n ra chibachjí chjí‑la̱ kitsjà ra jè. 3'Kia̱á kitsò: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no, jè chjo̱ón jch'a̱n ra̱kìi̱ ra 'ñó i̱ma̱, jé‑ní ra isa̱ tse to̱n kábíjna, nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 4Nga̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ to̱n, tà jé tsjá jè ra jnengi‑la̱, tanga jè ndí chjo̱ón i̱ma̱ ra̱kìi̱, jè kátsjá ijye to̱n ra tíjnakon‑ni nga ni̱chjin nchijòn. 5Tjín i'ka ra i̱nchijo̱óya‑ni jè i̱ngo̱ ítjòn, nga 'ñó nda kjòn jñà na̱jo̱‑la̱ ko̱ jñà tsajmì ra ijàjno. Jesús kitsó‑la̱: 6―Jñà na̱jo̱ ko̱ tsajmì ra nda kjòn ra i̱nchichitsíjen‑la, ki̱jchò ni̱chjin 'kia̱ nga ni̱ì‑ti̱‑jngo ya̱ si̱jnasòn‑la̱ xákjén; ki̱xo̱jen ijye‑ní. 7Jñà xi̱ta̱ 'kia̱á iskonangi‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Maestro, ¿kjiá‑nioo̱ nga ko̱'sín ka̱ma? ¿Mé kjo̱xkón ra tsijen jcha̱‑la̱ 'kia̱ nga ijye ko̱chraña ni̱chjin nga ko̱'sín ko̱ma jñà kjoa̱ kìi̱? 8Jesús kitsó‑ní: ―Ti̱kinda̱a ijo‑no nga mì yá ra sko̱ónda̱cha̱‑no. Kjín xi̱ta̱ kj'i̱í ra 'í tsa̱'a̱n si̱ìchjeén nga ki̱tso̱: “'A̱án‑ná ra Cristo [ra xá isìkasén‑na Nainá]”, ti̱'koa̱ ki̱tso̱: “Ijyeé kjochraña ni̱chjin nga 'a̱n kotexóma.” Kì ya̱ mahítji̱ngi‑la. 9'Kia̱ nga ki̱ná'ya nga 'se̱ kjo̱jchán, ko̱ kjo̱si, kì tà chjàn skon; nga̱ machjeén‑ní nga ítjòn ko̱'sín ka̱ma tanga kjè tsa kje̱he'tà‑jìn ni̱chjin. 10Kitsó‑isa‑la̱: ―Jñà ra na̱xi̱ndá i'i, ko̱ jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra i̱nchibatéxoma, kjo̱jchán 'ke̱‑la̱ xákjén. 11'Se̱é chón ra 'ñó tse 'koa̱; jndíi̱ ra ján 'se̱ kjinchrá ko̱ 'chin ra 'ñó kjàn. Jcha̱á‑la̱ ya̱ ján ngajmi kjo̱xkón ra 'ñó tse tjín‑ni ko̱ kjoa̱ ra 'ñó 'cho tjín ra 'ñó ki̱skón‑lá. 12’Tanga ítjòn jtsa̱ba̱'ñó‑no xi̱ta̱; koa̱àtji̱ngi‑no; i̱ko̱‑no ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío nga ya̱ si̱ndajín‑no. Ti̱'koa̱ i̱ko̱ó‑no nda̱yá; i̱ko̱ó‑no ñánda̱ tíjna xi̱ta̱xá ítjòn ko̱ ya̱ ñánda̱ tíjna jè xi̱ta̱ ra batéxoma, tà nga̱tjì‑la̱ nga a̱'ta tsa̱'a̱n makjiín‑no. 13'Kia̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma'tin jiòn, 'kia̱á ko̱ma 'kéna̱jmí‑la xi̱ta̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 14Ko̱'sín ti̱jngo‑la takòn, kì tà chjàn ítjòn níkítsjen kó'sín kixó nga ki̱si̱ko̱o ijo‑no; 15nga̱ 'a̱án tsja‑no 'én ko̱ kjo̱bítsjen kó'sín kixó, mé‑ni nga mì kì si̱ìkijne‑no jñà xi̱ta̱ kondra̱‑no 'kia̱ nga jchi̱bakjo. 16Skanda ti̱jñá‑ni ra na̱'ìn‑no ma, ra 'ndsè, ra xàngio̱o, ko̱ xi̱ta̱ ra nda báko̱‑no, ra si̱ìnga̱tsja‑no ko̱ ti̱'koa̱ si̱ì'ken i'ka‑no. 17Nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde si̱ìjtike‑no, tà nga̱tjì‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 18Tanga ni̱jngo tsja̱skò jchi̱ja. 19¡Jè ra chíkjoa̱‑la̱ kjo̱hi'in kìi̱ nga ko̱tojin, kíjnakon inìma̱‑la̱ skanda ta kjiá‑nioo̱! 20’'Kia̱ nga jcha̱a na̱xi̱ndá Jerusalén nga kitse jngo tjindi‑la̱ chíchàn, ijyeé 'ya nga kjochraña ni̱chjin nga kje̱hesòn nga'tsì mé ra tjín ya̱. 21'Kia̱ ko̱'sín ko̱ma, jñà ra ya̱ tjítsa̱jna Judea, ya̱ katafì ñánda̱ nindo; jñà ra tjítsa̱jna ya̱ Jerusalén, katitjojin; ko̱ ra ya̱ tjítsa̱jna ya̱ a̱jin ijñá ján, kì tà chjàn máfa‑ni ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱. 22Nga̱ 'tse̱é kjo̱hi'in 'se̱, mé‑ni nga ki̱tjasòn ijye‑ni koni 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n 'tse̱ Nainá. 23¡I̱ma̱‑ró‑ni ndí íchjín, ra 'kia̱ chi̱ba̱‑la̱ 'xkén, ko̱ tsa ndí i̱xti‑xó i̱nchisíkaki! Ra ta kjo̱jti‑la̱ Nainá, tseé kjo̱hi'in tsjá‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel. 24Tjín ra ki̱cha̱ ndajò ki̱yá‑ni; ko̱ tjín ra kj'ií i̱sà'nde i̱ko̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱. Jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, 'ñó ske̱ton jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén; jñá ko̱tèxoma‑la̱ skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà ni̱chjin‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 25’Jcha̱á‑la̱ kjo̱xkón a̱'ta 'tse̱ tsá'bí, 'tse̱ sá, ko̱ a̱'ta 'tse̱ jñà nitse. Ya̱ a̱'ta nangi, nga'tsì xi̱ta̱, 'ñó jtsa̱kjòn nga kji̱'nchré‑la̱ nga 'ñó kjo̱ne 'kia̱ nga ski̱'nga jè ndáchikon. 26Jñà xi̱ta̱ ngi ki̱yáya‑ní nga jtsa̱kjòn 'kia̱ nga ske̱ kjoa̱ ra ka̱ma'tin i̱sà'nde. Nga̱ skanda jñà nga'ñó ra tjín ján ngajmi, ko̱jtiyaá‑la̱. 27A̱kjòn ske̱‑na xi̱ta̱, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱ nga kji̱nchrabàa̱ ya̱ a̱jin ifi nga tse nga'ñó tji̱ko̱ ko̱ jeya tíjna. 28'Kia̱ ko̱'tsia̱ nga ko̱'sín ka̱ma kjoa̱ kìi̱, 'ñó 'tè‑la takòn ko̱ tsja 'tè‑la inìma̱‑no, nga̱ ijyeé kjochraña ni̱chjin nga ki̱tsa̱jnandi̱í‑no. 29'Kia̱á tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn; kitsò‑la̱: ―Chítsijen‑la jè yá‑la̱ to igo̱, ko̱ nga'tsì yá ra tjín. 30'Kia̱ nga ijye bí'tsia̱ nga bí'jtsén xka̱‑la̱, 'ya‑nó nga ijyeé machraña cho̱ ndabá. 31'Koa̱á ti̱'sín tjín, 'kia̱ nga jcha̱a nga ko̱ka̱ma jñà kjoa̱ kìi̱, katamachi̱yaá‑no nga ijyeé tímachraña ni̱chjin nga jcha̱a kó'sín batéxoma Nainá. 32’'Koa̱á xin kixi̱‑no: Ti̱kjeé biya‑ni xi̱ta̱ ra tjín 'ndi̱ 'ndi̱, nga ki̱tjasòn ijye jñà kjoa̱ kìi̱. 33Jè ngajmi ko̱ jè i̱sà'nde jchi̱jaá‑la, tanga jñà 'én‑na̱, mì tsa ta ya̱ jcha̱àjin; ki̱tjasòn ijye‑ní. 34’Ti̱kinda̱a ijo‑no; kì bi'nde nga jè sítájajín inìma̱‑no jñà kjoa̱ 'chi̱, ko̱ kjoa̱ ra 'sín xi̱ta̱ 'chi̱, ko̱ kjoa̱ ra níkájneé ya̱ i̱sà'nde mé‑ni mì ta ndi̱to̱n kji̱íkanè‑no jè ni̱chjin 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na, koni 'sín ma jngo chi̱n. 35Nga̱ 'koa̱á 'sín ka̱ma'tin nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tíjngo i̱sà'nde. 36Ti̱tsa̱jnanda ra jiòn, ti̱nákjoa̱'ta ki'ta‑la Nainá mé‑ni nga 'se̱‑no nga'ñó nga ka̱ma ko̱tojiòn nga'tsì kjo̱hi'in ra 'se̱, ko̱ mé‑ni nga mì kì ko̱sabá‑no ya̱ ngixko̱n I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱. 37'Kia̱ ni̱chjin, ya̱á tsakón‑ya Jesús ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, ko̱ 'kia̱ ni̱tje̱n, ya̱á fì kijna ya̱ nindo ra 'mì Yá Olivo. 38Nga'tsì xi̱ta̱ bijchó 'nchré‑la̱ 'én ra bakón‑ya 'kia̱ nga ta̱jñòya ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\