San Lucas 22

1Ijyeé kjochraña ni̱chjin 'kia̱ nga bitjo 'sí paxko̱, nga bakjèn ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsìn‑la̱ na̱'yo̱ san jñà xi̱ta̱ judío. 2Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés mejèn‑la̱ si̱ì'ken Jesús; tsakátsji'nde‑la̱ kó'sín si̱ìko̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ jñà tsakjón‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 3Jè xi̱ta̱‑ni̱í 'jaha'sen‑jiín inìma̱‑la̱ ra 'mì Judas, ra ti̱'koa̱ Iscariote 'mì‑te, jngo xi̱ta̱‑la̱ Jesús jñà ra tejò ma‑ni. 4Ya̱á íkáko̱ xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱ ítjòn ra síkinda̱ i̱ngo̱ ítjòn, nga tsajo̱óya‑ni kó'sín ma si̱ìnga̱tsja Jesús kondra̱‑la̱. 5Xi̱ta̱ kìi̱, tsjaá ki'se‑la̱; tsikíndajín‑ní nga to̱n tsjá‑la̱. 6Kjokjiín‑la̱ jè Judas, a̱kjòn tsakátsji'nde‑la̱ kó'sín si̱ìnga̱tsja Jesús nga mì kì ske̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 7Ijchó ni̱chjin nga bitjo 'sí a̱'ta 'tse̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsìn‑la̱ na̱'yo̱ san, 'kia̱ ko̱'sín tjínè‑la̱ nga biya forrè ra xaájten jní‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱. 8Jesús isìkasén Pedro ko̱ Juan, kitsò‑la̱: ―Tje̱n tangió mé‑ni nga tinda tsajmì ra ki̱chi‑né ra a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱. 9Kitsó jñà xi̱ta̱‑la̱: ―¿Ñánda̱ mejèn‑li Na̱'ìn nga kínda‑ji̱n? 10Jesús kitsó‑la̱: ―'Kia̱ nga kijcho ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá, ya̱á ska̱jin jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ra 'ya jngo nisa nandá. Tangítji̱ngi‑la skanda ñánda̱ nga kjoa̱ha'sen ni'ya. 11Ko̱'tìn‑la jè ni‑la̱ ni'ya: “Ki̱í tsò jè Maestro: ¿Ñánda̱ kjijna jè ni'ya ya̱ ñánda̱ nga kókje̱n‑ko̱ xi̱ta̱‑na̱ ra kotá'yá'ta‑na ra a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱?” 12Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ko̱kòn jngo‑no ni'ya ra je 'ki ra ijye nda chon ra ya̱ kjijnasòn'nga i'ngaá. Ya̱ tinda tsajmì ra ki̱chi‑né. 13Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kijí‑ní; 'koa̱á 'sín isakò‑la̱ koni 'sín kitsò‑la̱ Jesús. Ya̱á tsikínda tsajmì ra tsakjèn ra kjoa̱ 'tse̱ 'sí paxko̱. 14'Kia̱ nga ijye ijchò chi̱ba̱‑la̱ nga tsakjèn, Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra bíxáya‑la̱ ya̱á tsikitsa̱jna'ta ímixa̱. 15Kitsò‑la̱: ―¡'Ñó mejèn‑na nga kókje̱n-ko̱‑najiòn ra 'tse̱ 'sí paxko̱ 'kia̱ nga ti̱kje biya! 16'Koa̱á xin kixi̱‑no, mì kì ti̱ kókje̱n‑na ra a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱ skanda 'kia̱ nga ijye ki̱tjasòn jñà ni̱chjin 'kia̱ nga ko̱tèxoma Nainá. 17'Kia̱á iskábé jngo chi̱tsín ra tjíya nandá xán 'tse̱ uva; kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá. A̱kjòn kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱: ―Chjíbé, ti̱ka'bí‑la xàngio̱o; 18'koa̱á xian‑no nga mì ti̱ kì sk'i̱‑na nandá xán 'tse̱ uva skanda 'kia̱ nga ko̱tèxoma Nainá. 19A̱kjòn iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín; kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá. A̱kjòn isìjòya, ko̱ kitsjá‑la̱ xi̱ta̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jñà kìi̱, jé ijo‑na̱, ra tsja kjo̱tjò nga ki̱yá ngajo‑najiòn. Ko̱'sín ti̱jòya‑te jiòn ni̱ño̱ nchra̱jín nga ti̱kítsjen‑yá ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 20'Kia̱ nga ijye tsakjèn, 'koa̱á ti̱'sín ki'sìn; iskábé jngo chi̱tsín [ra tjíya nandá xán 'tse̱ uva], kitsò: ―Jè nandá xán ra tjíya chi̱tsín ra̱kìi̱, jè‑ní kjoa̱ xi̱tse̱ ra bindájín‑ko̱‑no, ra ngi ko̱ jní‑na̱ makixi̱ya‑ni, jè jní‑na̱ ra xa̱ájten ra kjo̱nda tsa̱jiòn. 21Ya̱á tíjna'tako̱‑ná ímixa̱, jè ra si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ kondra̱‑na̱. 22Kixi̱í kjoa̱, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, tjínè‑na nga ki̱yá, tanga, ¡i̱ma̱‑ró‑ni jè xi̱ta̱ ra si̱ìnga̱tsja‑na! 23Jñà xi̱ta̱‑la̱ tsikí'tsia̱‑ní nga iskonangi‑la̱ xákjén, kitsò: “Yá‑ní ra ko̱'sín si̱ìnga̱tsja.” 24Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús tsakátiya‑ni nga yá kjòn‑ní ra tíjna ítjòn. 25Jesús kitsó‑la̱: ―Jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra mì tsa xi̱ta̱ judío, 'ñó beton xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín bitjongi nga 'ñó nda xi̱ta̱. 26Tanga ra jiòn, mì tsa ko̱'sín 'sia̱an. Jè ra isa̱ 'nga tíjna, isa̱á nangi katijna; ko̱ jè ra ma‑la̱ batéxá‑ná, tà isa̱á jé katama chi̱'nda. 27¿Yá‑ní ra tíjna ítjòn? ¿A jè ra bijna'ta ímixa̱ o̱ ra jè ra bíya tsajmì? ¿A mí tsa jè, jè ra bijna'ta ímixa̱? Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, mì tsa ti̱ ko̱'sín ka̱ma‑ni. 'A̱n, 'koa̱á 'sín tíjna̱jin‑no koni tsa jngo xi̱ta̱ chi̱'nda ra tísíxá‑no. 28’Jión‑nájiòn ra ko̱'sín titsa̱jnako̱ ki'tá‑ná ni̱'sín ta mé kjoa̱ ra tíbatojiàa̱n. 29'Koa̱á ma‑ni, 'koa̱á 'sín tsja‑no kjo̱téxoma, mé‑ni nga ta̱te̱xoma koni 'sín kitsjà‑na jè Na̱'ìn‑na̱ ra Nainá, 30mé‑ni nga ti̱'koa̱ ya̱ ki̱chioò ko̱ ya̱ 'sio̱ò ya̱ a̱'ta ímixa̱ ñánda̱ kotexóma ra 'a̱n, ti̱'koa̱ ya̱ ki̱tsa̱jnasòn íxile̱ 'tse̱ kjo̱téxoma, nga jiòn kíndajín‑la jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ xi̱ta̱ Israel ra tejò tje̱ ma‑ni ―kitsó Jesús. 31Kiìchja̱‑isa Na̱'ín‑ná, kitsò: ―Ji̱ Simón, jè xi̱ta̱‑ni̱í ijyeé isíjé'nde nga mejèn‑la̱ 'ñó sko̱ó'ta‑no. Nga ko̱'sín si̱ìko̱‑no koni 'sín nìko̱ jè trigo nga 'kia̱ matsje. 32Tanga ijyeé isíjé'tin‑la ra ji̱, mé‑ni nga mì jcha̱àjin‑li kjoa̱ ra makjiín‑li ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 'Kia̱ ijye koa̱áfa'ta‑iná ra ji̱, ti̱si̱ki̱i jñà xàngi̱i, mé‑ni nga kixi̱ katitsa̱jna‑ni. 33Simón Pedro kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, tíjna̱nda‑ná nga kíko̱‑la ni̱'sín nda̱yá 'kín, ko̱ ni̱'sín ya̱ katiyako̱‑la. 34Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ Pedro, 'koa̱á xin‑la, 'ndi̱ 'ndi̱, jàn 'ka̱ ko̱síi̱ nga mì kì 'yaxkon‑ná 'kia̱ nga ti̱kjè kjindáya káxtí. 35Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―'Kia̱ nga ta ísikásén tiya‑no nga ni̱mé ra ki'chà, nga ni̱mé to̱n, nga ni̱mé na̱'ya, ko̱ nga ni̱mé xa̱jté tsakjaya jiòn, ¿mé ra ichija'ta‑no? Jñà xi̱ta̱ kitsó‑ní: ―Ni̱mé ra ichija'ta‑naji̱n. 36'Kia̱á kitsò‑la̱: ―'Ndi̱ 'ndi̱, jè ra tjín‑la̱ chrja̱ba̱ to̱n, ko̱ ra tjín‑la̱ na̱'ya, katakjábé; jè ra tsìn‑la̱ ki̱cha̱ ndajò, katatína na̱chro̱-sòn'nga‑la̱ ko̱ katatse ki̱cha̱‑la̱. 37'Koa̱á xín‑no, tjínè‑la̱ nga ki̱tjasòn ijye, koni 'sín tíchja̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n jè Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá, nga tsò: “'Koa̱á 'sín ske̱tákon koni tsa jngo xi̱ta̱ ra mì kì nda 'sín.” Koni 'sín tíchja̱ 'Én‑la̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ki̱tjasòn ijye‑ní. 38Jñà xi̱ta̱‑la̱ kitsò: ―Na̱'ìn, jò ki̱cha̱ ndajò kjihijyo‑naji̱n i̱jndíi̱. Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Tà ka̱ma‑ni. 39A̱kjòn kijì Jesús nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá ya̱ ñánda̱ 'mì nindo Yá Olivo koni 'sín 'sín ki'ta; tje̱n‑ngi‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 40'Kia̱ nga ijchò i̱'nde ra̱kìi̱, kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá mé‑ni nga mì kjótsji-jé‑no. 41'Kia̱á tsasì'taxìn i̱tsé; 'koa̱à‑la 'ki kijì, koni 'ki kjìn saté jngo na̱jo̱; tsasèn-xkó'nchi, a̱kjòn kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá. 42Kitsò: ―Na̱'ìn, tsa mejèn‑li, chjáaxìn‑ná kjo̱hi'in ra̱kìi̱; tanga mì tsa jè katitjasòn koni 'sín mejèn‑na ra 'a̱n, 'koa̱á 'sín katama koni 'sín mejèn‑li ra ji̱. 43'Kia̱ tíchja̱'ta‑la̱ Nainá, jngo ìkja̱li̱ tsatsíjen‑la̱ ra ngajmi inchrabà‑ni nga kitsjà nga'ñó-isa‑la̱. 44Koni 'sín 'ñó tse kjo̱hi'in tísíkjiín, 'koa̱á 'sín 'ñó kiìchja̱'ta-isa‑la̱ Nainá; jè ndátsjiya‑la̱ ra iskatsajo'tá nangi, sí koni kjòn jní chi̱jnga̱á kjòn. 45'Kia̱ ijye kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, kijì india‑ni ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. Tanga 'kia̱ ijchò, ijyeé kjifé‑ní, tà nga̱tjì‑la̱ 'ñó 'on i̱nchima‑la̱ inìma̱‑la̱. 46'Kia̱á kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni nga tjitsjafè‑no? Ti̱sítje̱en, ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá mé‑ni nga mì sa̱kò jé‑no. 47Ti̱'kia̱á‑ni nga tíchja̱‑isa Jesús, kjìn xi̱ta̱ ijchò; tje̱n ítjòn jè Judas, jngo xi̱ta̱‑la̱ Jesús jñà ra tejò ma‑ni. 'Kia̱ ijchò, ikasi'ta chraña‑la̱ Jesús nga iskine'a. 48Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ Judas, ¿a tà maá chine'a jngo‑ná ko̱ a̱kjòn nìnga̱tsja‑ná xi̱ta̱ kondra̱‑na̱ 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱? 49Jñà xi̱ta̱‑la̱ ra i'ka, 'kia̱ nga kijtse kjoa̱ ra tíma'tin Jesús, kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, ¿a mején‑li nga ki̱'chon‑ji̱n ki̱cha̱ ndajò‑na̱ji̱n? 50Jngo xi̱ta̱‑la̱ Jesús tsajá‑la̱ ki̱cha̱ jè chi̱'nda‑la̱ na̱'mì ítjòn; tsate'tà chíká nga kixi̱‑la̱. 51'Kia̱á kitsò Jesús: ―¡Tà katja'bè; kì ko̱nìko̱o! A̱kjòn tsaká'ta‑la̱ tsja chíká‑la̱ chi̱'nda ra̱kìi̱; ndi̱to̱ón kjonda‑ni. 52'Kia̱á kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijchòtji̱ngi‑la̱, jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱ ítjòn, ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga: ―¿Mé‑ni ko̱'sín kà'fìi̱‑no nga ko̱'sín kà'fìi̱'cha‑ná koni tsa jngo xi̱ta̱ chijé nga ki̱cha̱ ko̱ yá ki'chà? 53Ni̱chjin nchijòn tsakáti̱jnaa̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn. ¿Mé‑ni mì ti̱'kia̱ indabá'ñó‑ná? Tanga 'kia̱á‑ní nga jñò chon matsja‑no nga bítjo̱o 'kia̱ nga jè ni̱í tíbatéxoma. 54Jñà xi̱ta̱ itsabá'ñó Jesús, kiìko̱ ya̱ ni'ya‑la̱ na̱'mì ítjòn. Jè Pedro, kjiín tji̱ngi‑la̱. 55Jñà xi̱ta̱, ni'í tsikítse ya̱ nga masen‑la̱ ndi̱tsin, a̱kjòn tsikìtsa̱'ngi jngo tjandi. Jè Pedro, ya̱á tsikijnajin‑te‑la̱ xi̱ta̱. 56Jngo chjo̱ón chi̱'nda, 'kia̱ kijtse Pedro nga ya̱ tíjna'ngi, isko'án‑ní; kitsò‑la̱: ―Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ya̱á tsá'bako̱‑te Jesús. 57Tanga jè Pedro tsakjajna'ma‑ní, mì kì tsi'kéna̱jmí; kitsò: ―Ji̱ chjo̱ón, mì kì bexkon xi̱ta̱ ra ko̱'mì‑la̱ ji̱. 58Ra kjomà jngohíjta, ìjngo xi̱ta̱ kijtse Pedro; kitsò‑la̱: ―Ti̱'koa̱á ra ji̱ ya̱á tjájmekíi̱ jè Jesús. 'Kia̱á kitsò Pedro: ―Majìn, mì tsa 'a̱n jiàa̱n, nàmi̱. 59Ra kjomà a̱skan, tjían‑ni tsa jngo hora, 'ñó ko̱kitsò jngo‑isa xi̱ta̱: ―Kixi̱í kitií kjoa̱, jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ya̱á tsá'bako̱‑te Jesús; nga̱ ya̱á i̱'nde‑la̱ ya̱ Galilea. 60Pedro kitsó‑ní: ―Mì kì be mé 'én ra ko̱'mì‑la̱ ji̱ na̱'ìn. Ti̱'kia̱á‑ni tíchja̱ Pedro nga iskindaya káxtí. 61Isíkáfa Na̱'ín‑ná Jesús, iskotsíjen‑la̱ Pedro. 'Kia̱á itjokítsjen‑la̱ Pedro 'én ra ko̱kitsò‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesús nga kitsò‑la̱: “'Ndi̱ 'ndi̱, 'kia̱ nga ti̱kje kjindáya káxtí, jàn 'ka̱ ko̱síi̱ nga mì kì 'yaxkon‑ná.” 62Jè Pedro, 'kia̱á itjo ndi̱tsiaán, ko̱ taxki̱ 'ñó iskindaya. 63Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchisíkinda̱ Jesús, isìtsja'tin‑ní ko̱ tsajá‑te‑la̱. 64Tsikíchjà xko̱n; a̱kjòn iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¡Ko̱'tín‑náji̱n yá ra tí'bé‑li! 65Kjìn 'én kiìchja̱jno-isa‑la̱ ra 'ñó 'cho tsò. 66'Kia̱ ki'se i̱sén, kjóxkóyaá jñà xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío, xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés; kiìko̱ Jesús ya̱ ñánda̱ maxkóya jñà xi̱ta̱xá ítjòn; a̱kjòn iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: 67―Ko̱'tín‑náji̱n, ¿a ji̱‑ní ra Cristo [ra xá isìkasén‑li Nainá]? Jesús kitsó‑ní: ―Tsa ko̱xín‑najiòn, mì kì ko̱kjiín‑no. 68Ko̱ tsa 'a̱n skonangi‑no, mì kì ki̱nákjoa̱a, [ko̱ mì kì tsa si̱kíjnandi̱í‑nájiòn]. 69'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ijyeé 'ndi̱í ma'tsia̱ nga ya̱ kóti̱jna ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá ra 'ñó tse nga'ñó tjín‑la̱. 70Nga'tsì xi̱ta̱ kitsò: ―¿A ji̱‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li? Jesús kitsó‑la̱: ―Jión ra ko̱'sín i̱nchibixó nga 'a̱n‑ná. 71'Kia̱á kitsò jñà xi̱ta̱: ―¿Mé ra 'sia̱n‑isa‑ná nga yá ra chji̱nangi‑lá? Jién sabá i̱nchina'yá‑lá koni 'sín títsò nga tíchja̱‑ni tsa'ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\