San Lucas 23

1Nga'tsì jñà xi̱ta̱ tsasítje̱n; kiìko̱ Jesús ya̱ ñánda̱ tíjna jè Pilato. 2'Kia̱ nga ijchòko̱ ya̱ ngixko̱n Pilato, jñà xi̱ta̱ tsikí'tsia̱ nga tsakángi, kitsò: ―Kijcha'tín‑náji̱n jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, nga kj'ií ndi̱yá fìko̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑ná. 'Koa̱á 'sín tsò nga mì‑ró kì kíchjítjié tsajmì ra a̱'ta 'tse̱ César ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna Roma; ko̱ 'koa̱á ti̱'sín tsò‑te nga jè‑ró ra Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá] nga xi̱ta̱xá ítjòn kíjna. 3Jè Pilato iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A ji̱‑ní ra xi̱ta̱xá títjòn‑la̱ xi̱ta̱ Judío? Kitsó Jesús: ―Ji̱í ra ko̱'sín tjisi. 4Pilato kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá: ―Ni̱mé jé ra matsji‑na a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 5Tanga jñà xi̱ta̱ isa̱á 'ñó kiìchja̱ nga tsakángi, kitsò: ―Koni 'sín bakón‑ya ta kjo̱sií tíbátsji‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑ná. Tsikí'tsia̱ kjòn‑ni ya̱ nangi Galilea, ko̱ nga tíjngo Judea, skanda i̱ Jerusalén. 6'Kia̱ nga kií'nchré Pilato 'én ra tsò, Galilea, iskonangií‑la̱ xi̱ta̱, ¿a ya̱á i̱'nde‑la̱? 7'Kia̱ nga ki'sena̱jmí‑la̱ nga ya̱ i̱'nde‑la̱, isìkasén‑la̱ jè ra tíjna xi̱ta̱xá ítjòn ya̱ Galilea, jè ra 'mì Herodes; jñà ni̱chjin kìi̱, ti̱'koa̱á ya̱á tíjna ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén. 8Herodes, 'kia̱ nga kijtse Jesús, 'ñó tsja ki'se‑la̱, nga̱ kjotseé mejèn‑la̱ nga ske̱xkon, nga̱ ijyeé kjìn kjoa̱ ki'sena̱jmí‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. Mején‑la̱ ske̱ jngo kjo̱xkón ra 'sín. 9Kjín sko̱ya kjoa̱ iskonangi‑la̱; tanga jè Jesús, ni̱jngo 'én kiìchja̱. 10Ya̱á tjítsa̱jna‑te xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, nga 'ñó i̱nchibángi. 11Jè Herodes, ko̱ jñà chíchàn‑la̱, tsachrjengi‑ní; ta kjoa̱á kijtsetákon; isíkáya nikje ra 'ñó nda kjòn koni 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn nga isìsobà‑la̱; a̱kjòn isìkasén ìjngo 'ká‑ila̱ jè Pilato. 12Ni̱chjin 'kia̱, tsajo̱ónda‑ni jè Pilato ko̱ Herodes; 'kia̱ nga 'sa̱ ítjòn, kondra̱á tjítsa̱jna‑la̱ xákjén. 13Jè Pilato tsikíxkóya jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, xi̱ta̱xá, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 14kitsò‑la̱: ―Jiòn, inikasén‑ná jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ nga fangioò, nga bixó: kjo̱sií bátsji‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. Ko̱ ískonangií‑la̱ ya̱ ngixkòn. Nga'tsì 'én ra fanè‑la, ni̱mé jé sakó‑na ra a̱'ta 'tse̱. 15’Jè Herodes, ti̱'koa̱á isìkasén india‑na jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, nga ni̱mé jé isakò‑te‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. Mì tsa mé jé tjín‑la̱; mì kì bakèn‑la̱ nga ki̱yá. 16Tsjaá‑la̱ kjo̱hi'in, a̱kjòn síkíjnandi̱í‑na. 17'Koa̱á 'sín tjínè‑la̱, 'kia̱ nga bitjo 'sí paxko̱, bijnandi̱í jngo‑ni xi̱ta̱ ra nda̱yá tjítsa̱'ya. 18Tanga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, jngoó jta̱ kijì nga'tsiòo̱, kitsò: ―¡Katiya Jesús; jè Barrabás ti̱kíjnandi̱í‑róoi̱! 19Barrabás, nda̱yá tíjna'ya tà nga̱tjì‑la̱ nga xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén isìkjaán‑kjo ti̱'koa̱ jngo xi̱ta̱ isì'ken. 20Pilato, mején‑la̱ nga si̱ìkíjnandi̱í‑ni Jesús; kiìchja̱á india‑ila̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 21Tanga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ta isa̱á 'ñó kiìchja̱‑isa, nga kitsò: ―¡Krò katasi'ta‑róoi̱! ¡Krò katasi'ta‑róoi̱! 22Ra ma‑ni jàn 'ka̱ kitsó‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá: ―¿Mé kjoa̱ ra ta̱ 'cho ki'sìn kjòn jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱? 'A̱n, ni̱mé jé sakó‑na ra a̱'ta 'tse̱, ra bakèn‑la̱ nga ki̱yá. Ti̱'koa̱á‑ni tsja‑la̱ kjo̱hi'in, a̱kjòn síkíjnandi̱í‑na. 23'Ñó si ki'sìn jñà xi̱ta̱; 'ñó kiìchja̱ nga mejèn‑la̱ krò katasi'ta Jesús. Tà nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó kiìchja̱ nga'tsì xi̱ta̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, isikijne‑ní. 24Jè Pilato kitsjá kjo̱hixi̱ nga katitjasòn koni 'sín isíjé xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 25Jè isíkíjnandi̱í‑ní jè xi̱ta̱ ra isíjé na̱xi̱ndá, jè ra 'mì Barrabás ra nda̱yá tíjna'ya nga kjo̱si tsakátsji ko̱ xi̱ta̱ isì'ken. A̱kjòn isìnga̱tsja Jesús nga ko̱'sín katasíko̱ koni 'sín mejèn‑la̱ ra jñà. 26'Kia̱ nga kiìko̱ Jesús nga kiì ká'ta krò, itsabá'ñó jngo xi̱ta̱ ra 'mì Simón ra ya̱ i̱'nde‑la̱ ñánda̱ 'mì Cirene ra 'kia̱ chi̱ba̱‑la̱ tí'faha'sen‑jin na̱xi̱ndá; jè isì'kamijìn krò nga kijì ya̱ a̱jto̱n í'tsi̱n Jesús. 27Kjín xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ko̱ kjín íchjín tje̱n‑ngi‑la̱ Jesús ra kjindáyake nga mahi̱ma̱ke kjoa̱ ra tíma'tin. 28Jesús, isíkáfa‑ní, iskotsíjen‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jiòn ndí íchjín ra ya̱ Jerusalén tsa̱jiòn, kì tà chjàn 'a̱n chindáyacha‑ná, jè chjíndáyacha ijo‑no ko̱ i̱xti‑no. 29Nga̱ ki̱jchò ni̱chjin nga tse kjo̱hi'in 'se̱, nga ki̱tso̱ xi̱ta̱: “Mé ta̱ nda‑la̱ jñà ra íchjín 'ndi̱, jñà ra mì tsa i̱xti ki'se‑la̱, ko̱ jñà ra mì i̱xti isìkaki.” 30A̱kjòn ki̱ì'tsia̱ jñà xi̱ta̱ nga ki̱tso̱‑la̱ jñà nindo: “¡Katakané‑náji̱n!” Ko̱ ki̱tso̱‑la̱ jñà chrja̱ngi̱‑la̱ nindo: “¡Tìjtsahi'nde‑náji̱n!” 31Ra 'a̱n, koni jngo yá xkén, 'ñó 'cho síko̱‑ná xi̱ta̱; jiòn ra xi̱ta̱ Jerusalén, ra koni jngo tsa yá kixì, isa̱á tà 'ñó 'cho si̱ìko̱‑no xi̱ta̱. 32Ti̱'koa̱ kiìko̱ó jò‑te xi̱ta̱ ra 'ñó tse jé tjín‑la̱ ra ti̱'koa̱ ya̱ ki̱yá'ta‑te krò. 33'Kia̱ nga ijchòko̱ ya̱ i̱'nde ra 'mì I̱'nde Sko̱ Mi'ken, tsaká'ta krò Jesús ko̱ tsaká'ta‑te xi̱ta̱ ra jò ma‑ni ra 'ñó tse jé tjín‑la̱; jngo tsasíjna ya̱ ngakixi̱‑la̱, ko̱ jngo tsasíjna ya̱ ngaskoán‑la̱. 34'Kia̱á kitsò Jesús: ―Na̱'ìn, ti̱jchaà'ta‑la̱ ji̱; nga mì kì be mé kjoa̱ ra i̱nchi'sín jñà xi̱ta̱ kìi̱. A̱kjòn jñà chíchàn isíská chi̱ya nga isìka'bí‑la̱ xákjén nikje‑la̱. 35Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá i̱nchikotsíjen‑la̱; ti̱'koa̱á jñà xi̱ta̱xá ítjòn, i̱nchisísobá‑la̱: ―Jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, maá tsachrjetjì kjo̱hi'in; tsa kixi̱ kjoa̱ nga jè ra Cristo, jè ra xá ko̱'sín jahíjin‑ni Nainá, katachrjetjì kjo̱hi'in ijo‑la̱ 'ndi̱‑ni̱. 36Jñà chíchàn ti̱'koa̱á isìsobà‑te‑la̱ Jesús. Ijchò kincha'ta chraña‑la̱, kitsjá‑la̱ nandá binagre̱ nga isì'ki. 37Kitsò‑la̱: ―¡Tsa ji̱‑ní ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío, ti̱kíjnandi̱í‑ni ijo‑li! 38Ko̱ jngo íte isi'ta ya̱ sko̱ krò ra tjí'ta 'én ra tsò: “Jé ra̱kìi̱ ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío”; nga 'én griego, 'én latín, ko̱ 'én hebreo tíchja̱. 39Jngo xi̱ta̱ ra ya̱ kji'ta‑te krò ra 'ñó tse jé tjín‑la̱, 'ñó 'nga tsakáko̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¡Tsa ji̱‑ní ra Cristo [ra xá isìkasén‑li Nainá], ti̱kíjnandi̱í‑ni ijo‑li, ti̱'koa̱ 'sín ti̱kítsa̱jnandi̱í‑náji̱n! 40Jè xi̱ta̱ ra ìjngo tsakátiko̱‑ní, kitsò‑la̱: ―¿A mí skon‑la̱ ji̱ Nainá nga ngásòn kjo̱hi'in i̱nchinikjieén? 41Ra kjo̱hixi̱, bakén‑ná ra jién nga si̱kjieén kjo̱hi'in nga kíchjí‑ná jé‑ná, tà nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó 'cho ki'nié; tanga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ni̱mé kjoa̱ ki'sìn ra 'cho tjín. 42'Kia̱á kitsò‑isa: ―Jesús, kì niìjchaàjin‑ná 'kia̱ nga ijye kí'tsi̱i nga ko̱te̱xomi. 43'Kia̱á kitsò Jesús: ―'Koa̱á xín kixi̱‑la; 'ndi̱ 'ndi̱, ya̱á ki̱jnako̱‑ná ya̱ ngajmi ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'ñó nda chon. 44'Kia̱ nga ijchò nchisen, skanda nga ijchò las tres, kjojñó‑ní nga tíjngo i̱sà'nde. 45Kjojñó jè tsá'bí, ko̱ jè nikje ra tja̱'báya ya̱ nga masen‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn, jòya kjomà nga ichrjajndá. 46Jesús 'ñó kiìchja̱, nga kitsò: ―¡Na̱'ìn, ya̱á tíbijnáya ndsi̱i jè inìma̱‑na̱! 'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò, a̱kjòn 'ken. 47Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, 'kia̱ nga kijtse kjoa̱ kìi̱ koni 'sín kjomà, 'ngaá isíkíjna Nainá, kitsò: ―Ngi kixi̱ kitií kjoa̱, jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xi̱ta̱ kixi̱‑ní. 48Nga'tsì xi̱ta̱ ra kjóxkó ra kiì katsíjen‑la̱, 'kia̱ nga ijye kijtse kjoa̱ ra kjomà, kijí‑ni ni'ya‑la̱; 'béjin inìma̱‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó tse kjo̱ba tjíjin. 49Nga'tsì xi̱ta̱ ra bexkon Jesús ko̱ íchjín ra tsikima'ta‑la̱ ra inchrabà‑ni skanda ya̱ Galilea, kjiín tsikitsa̱jna‑ni nga i̱nchikotsíjen‑la̱. 50Jngo xi̱ta̱ tíjna ra 'mì José ra 'ñó nda xi̱ta̱, ti̱'koa̱á xi̱ta̱ kixi̱‑ní. Ya̱á i̱'nde‑la̱ ya̱ ñánda̱ 'mì Arimatea, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Judea. Jngoó xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱á xá tjín‑la̱ 'tse̱ xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ judío. 51Jè José, tíkoñá‑te‑la̱ nga mejèn‑la̱ ske̱ kó'sín batéxoma Nainá; mì kì isasèn‑la̱ koni 'sín tsajo̱óya‑ni jñà xi̱ta̱xá xákjén ko̱ koni 'sín ki'sìn. 52Kiìjkon jè Pilato nga isíjé‑la̱ ijo‑la̱ Jesús. 53Tsaje̱n'ta ya̱ a̱'ta krò; isíkájté jngo nikje chroba; a̱kjòn ya̱á kiì kíhijin ya̱ ñánda̱ xá ko̱'sín itjá'xa̱‑ni na̱xi̱ nga nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. Ya̱ nga̱jo̱ ra̱kìi̱, ni̱ sa jngo mi'ken ya̱ sijna. 54Jè ni̱chjin 'kia̱, 'kia̱‑ní nga bìtsa̱jnanda xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱; ijyeé kja̱me bijchó chi̱ba̱‑la̱ nga ma'tsia̱ jè ni̱chjin níkjáya. 55Jñà íchjín ra inchrabà‑ni Galilea, kijí‑te ya̱ ñánda̱ tíjna jè nga̱jo̱‑la̱ mi'ken; ko̱ xko̱ón kijtse‑ni kó'sín isijna ijo‑la̱ Jesús. 56'Kia̱ 'ji‑ni ni'ya‑la̱ tsikínda sihìti̱ ko̱ chijo xka̱ ra 'ñó nda jne̱. A̱kjòn isíkjáya jè ni̱chjin níkjáya koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\