San Lucas 24

1Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ma'tsia̱ xomàna̱, 'ñó ta̱jñòya kijì jñà íchjín kìi̱ ya̱ nga̱jo̱‑la̱ chrjó mi'ken ñánda̱ isìhi'nde ijo‑la̱ Jesús nga kiìko̱ jñà sihìti̱ ra tsikínda nga ki̱ìxten‑jnó ijo‑la̱ Jesús; ko̱ tje̱n‑ko̱ i'ka íchjín ra kj'ií. 2'Kia̱ nga ijchò, kijtseé jè na̱jo̱ ra tjíchjàjto‑ni ya̱ nga̱jo̱‑la̱ mi'ken nga xìn kjijna. 3'Kia̱ nga 'jaha'sen‑ngi ya̱ nga̱jo̱ chrjó mi'ken, mì kì isakò‑la̱ ijo‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesús. 4'Kia̱ nga i̱nchisíkájno íchjín kìi̱, ta ndi̱to̱ón tsincha'ta jò‑la̱ xi̱ta̱ 'xi̱n ra kjiya nikje ra fate ni'í kjòn. 5Ta itsakjón jñà íchjín kìi̱; tsincha-niña'tá skanda ya̱ a̱'ta nangi. 'Kia̱á kitsò jñà xi̱ta̱ 'xi̱n ra jò ma‑ni: ―¿Mé‑ni ya̱ fatsjijin‑la mi'ken jè xi̱ta̱ ra tíjnakon? 6Mì tsa ti̱ yá tjín‑ni i̱jndíi̱, ijyeé kàfaháya‑ila̱. Ti̱kítsjen koni 'sín kitsò‑no 'kia̱ nga tíjna‑isa ya̱ Galilea, 7nga kitsò: “Jè I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱, tjínè‑la̱ nga ya̱ ko̱nga̱tsja jñà xi̱ta̱ jé nga koa̱à'ta krò, tanga 'kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin kjoa̱áya india‑la̱.” 8Jñà íchjín kìi̱, 'kia̱á ítsjen‑la̱ koni 'sín kitsò Jesús. 9'Kia̱ ijye tsáfa‑ni nga kiì katsíjen‑la̱ nga̱jo̱‑la̱ mi'ken, tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús ra tejngo ma‑ni ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 10Jñà íchjín ra 'jiìkó 'én nga tsi'kéna̱jmí, jè ra 'mì María Magdalena, ko̱ ra 'mì Juana, jè María ra na̱‑la̱ ma Jacobo ko̱ jñà íchjín ra i'ka. 11Tanga jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra tsikíxáya‑la̱, ra ta kjoa̱ ndi̱to̱n, tà kjo̱ská kjomà‑la̱; mì kì kjokjiín‑la̱ 'én ra tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà íchjín kìi̱. 12Tanga jè Pedro, ndi̱to̱ón kijì, nga kiì katsíjen ya̱ ñánda̱ tíjna jè nga̱jo̱‑la̱ mi'ken; 'kia̱ nga iskotsíjen'séen ya̱ nga̱jo̱, ta jñá kjihijyo‑isa nikje ra isijtéjin ijo‑la̱ Jesús. A̱kjòn tsáfa‑ni ya̱ ni'ya‑la̱; tà kjóxkón‑la̱ kjoa̱ ra kjomà. 13Ti̱jé‑ni ni̱chjin ra̱kìi̱, jò xi̱ta̱‑la̱ Jesús i̱nchifì jngo na̱xi̱ndá i̱tsé ra 'mì Emaús, ra tjín‑la̱ tsa tejngo jmi metro skanda ya̱ Jerusalén. 14'Kia̱ nga i̱nchifì ya̱ a̱ya ndi̱yá, kií i̱nchijo̱óya‑ni nga'tsì kjoa̱ ra kjomà. 15'Kia̱ i̱nchijo̱ó ko̱ i̱nchikjonangi‑la̱ xákjén, ijchò kasi'ta chraña‑la̱ ra ti̱jè‑ni Jesús nga ta̱ña tsakáhijtako̱. 16Tanga 'koa̱á 'sín kjomà‑la̱ koni tsa tjíchjà xko̱n, mì kì kijtsexkon Jesús. 17Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé 'én ra ta̱ nda chibàya‑no nga timaya ndi̱yá, ko̱ mé‑ni nga ta̱ ba tjín‑no? 18'Kia̱á kiìchja̱ jè ra 'mì Cleofas, kitsò: ―Ta nga'tsì xi̱ta̱ ra xìn i̱'nde‑la̱ ra títsa̱jna ya̱ Jerusalén, tà ji̱áa‑ni ra mì tjíjin‑la̱ jè kjoa̱ ra kjomà ya̱, ni̱chjin ra tsato. 19Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé kjoa̱ ra kjomà? Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑la̱: ―A̱'ta 'tse̱ Jesús ra ya̱ Nazaret i̱'nde‑la̱, jè ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá; 'ñó ki'se‑la̱ nga'ñó a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ki'sìn ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'én ra kiìchja̱ ngixko̱n Nainá, ko̱ ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 20Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱xá‑na̱ji̱n, ya̱á isìnga̱tsja xi̱ta̱xá 'tse̱ Roma nga isi'ta krò ko̱ nga ini'ken. 21'Koa̱á 'sín i̱nchichiñá‑ji̱n tsiki; bixó‑náji̱n tsa jè‑ní ra ma‑la̱ si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel. Tanga ijyeé fì jàn ni̱chjin nga ko̱'sín kjomà. 22Tjín i'ka íchjín ra tjítsa̱jnajin‑naji̱n, ra ta̱jñò kàfì katsíjen nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. 'Kia̱ nga kà'fìi̱‑ni kábíxkón‑naji̱n nga ká'béna̱jmí‑naji̱n 23nga mì‑ró kì kàsakó‑la̱ ijo‑la̱ Jesús; ti̱'koa̱ kàbe‑ró ìkja̱li̱ ra kàtsò‑la̱: Jesús tíjnakon‑ní. 24'Kia̱á kàfì‑te i'ka xi̱ta̱ xàngi̱‑ji̱n ra kàfì katsíjen‑la̱ nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. 'Koa̱á‑ró ti̱'sín kàbe‑ni koni 'sín kàtsò jñà íchjín, tanga mì‑ró yá tjín ra jè Jesús. 25'Kia̱á kitsò Jesús: ―¡Mé ta̱ tája‑ni inìma̱‑no nga mì kì machi̱ya‑no ko̱ mì kì makjiín‑no koni 'sín kitsò jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱! 26¿A mí 'ya, nga xá 'koa̱á 'sín ítjòn si̱ìkjiín‑ni kjo̱hi'in jè Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá], a̱kjòn 'kia̱á ki̱ji̱ ya̱ ján ngajmi nga jeya kíjna? 27Tsi'kéna̱jmíya‑la̱ kótsò‑ni koni 'sín tíchja̱ nga'tsì Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ Cristo. Tsikí'tsia̱ kjòn‑ni xa̱jo̱n ra tsikínda Moisés; a̱kjòn tsi'kéna̱jmíya‑la̱ nga'tsì xa̱jo̱n ra tsikínda jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 28'Kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ i̱nchifì xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín ki'sìn Jesús koni tsa isa̱ kjin tífì. 29Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, kjo̱'ñó isíkíjna; kitsò‑la̱: ―Ti̱jnako̱‑náji̱n ijyeé kjòhixón‑ní, ijyeé iskatjì tsá'bí. Kjokjiín‑la̱ jè Jesús; 'jaha'sen ni'ya nga tsikijnako̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱. 30'Kia̱ nga ijye títsa̱jna'ta ya̱ ímixa̱, iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín, kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, a̱kjòn isìjòya, kitsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱. 31'Kia̱á kitsjá'nde Nainá nga nda tsatsíjen‑ila̱; kijtsexkon nga jè Jesús; tanga jè Jesús, ta ndi̱to̱ón ichijà ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ kìi̱. 32'Kia̱á kitsò‑la̱ xákjén: ―Kií‑la ta̱ nda kàmatsja‑ila̱ inìma̱‑ná 'kia̱ nga kábáko̱‑ná ya̱ a̱ya ndi̱yá nga ká'béna̱jmíya‑ná a̱'ta 'tse̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá. 33Mì kì ti̱ iskoñá‑ni, ndi̱to̱ón tsáfa india‑ni ya̱ Jerusalén; ijchò india‑ni ya̱ ni'ya ñánda̱ kjóxkóya xákjén, ko̱ jñà ra tejngo ma‑ni, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 34Jñà xi̱ta̱ ra tejngo ma‑ni kitsò‑la̱ xákjén: ―Kixi̱ kitií kjoa̱, ijyeé kàfaháya‑ila̱ Na̱'ín‑ná Jesús; ijyeé kàbe jè Simón. 35'Kia̱á tsi'kéna̱jmí‑te jñà xi̱ta̱ ra jò ma‑ni kó'sín kjomà'tin ya̱ a̱ya ndi̱yá, ko̱ kó'sín kjomà nga kijtsexkon Jesús 'kia̱ nga isìjòya ni̱ño̱ nchra̱jín. 36Takó ti̱'kia̱á i̱nchichja̱-isa‑ni nga i̱nchi'béna̱jmí‑la̱ xákjén kjoa̱ kìi̱, nga tsasijnajin masen‑la̱ Jesús; isíkjáya‑la̱, kitsò‑la̱: ―'Nchán katasíkítsa̱jna‑no Nainá. 37Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'ñó itsakjòn, ko̱ 'ñó isinchaxkón‑la̱ 'kia̱ nga kijtse; kitsó‑ní tsa tà inìma̱‑la̱ mi'ken‑ní. 38'Kia̱á kitsò Jesús: ―¿Mé ta̱ nda bíxkón‑la ijo‑no? ¿Ko̱ mé‑ni ko̱tsò‑ni kjo̱bítsjen ra nchrabájin ya̱ inìma̱‑no? 39Chítsijen‑la jñà ndsa̱ ko̱ ndsa̱koàa̱. 'A̱n‑ná. Tja'tá‑ná ndsa̱à ko̱ chítsijen‑ná. Jngo ra tà inìma̱, tsìn‑la̱ ijo, ti̱'koa̱á tsìn‑la̱ ninda, tanga 'a̱n tjín‑na, koni 'sín i̱nchichitsíjen‑nájiòn. 40'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò‑la̱, tsakón‑la̱ tsja ko̱ ndsa̱ko̱. 41Tanga jñà xi̱ta̱‑la̱ mì kì ndi̱to̱n kjokjiín‑la̱ nga 'ñó tsja ki'se‑la̱ ko̱ 'ñó isinchaxkón‑la̱ 'kia̱ nga kijtse. 'Kia̱á iskonangi‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿A tjín chiba‑no tsajmì ra ma chine? 42Kitsjá i̱tsé‑la̱ ti̱ ra ijye kichjàn, [ko̱ tsjén‑la̱ cho̱ sera̱]. 43Iskábé Jesús, a̱kjòn iskine ya̱ ngixko̱n jñà xi̱ta̱‑la̱. 44'Kia̱á kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Jñà kjoa̱ ra kjomà'tiaa̱n, jñá‑ní ra tsi'kènájmí‑no 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ya̱ tsakáti̱jnako̱‑no. 'Koa̱á 'sín kíxin‑no nga ki̱tjasòn ijye‑ní koni 'sín tíchja̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ko̱ ra tjí'ta xa̱jo̱n 'tse̱ Salmo. 45'Kia̱á nda isìchi̱ya‑la̱ mé‑ni nga katjaha'sen‑jin‑la̱ koni 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá. 46Kitsò‑la̱: ―'Koa̱á 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá nga tsò nga 'a̱n ra Cristo [ra xá isìkasén‑na Nainá], tjínè‑na nga ki̱yáa̱; 'kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin, kjoa̱áyaá‑ina. 47Nainá si̱hijcha'tá‑la̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús, 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ si̱íkájno jé‑la̱ nga mì ti̱ jé koa̱àtsji‑ni. Jè 'én kìi̱, machjeén‑ní nga 'se̱na̱jmíya ijye‑la̱ xi̱ta̱ ko̱'tsia̱ kjòn‑ni Jerusalén skanda nga tíjngo i̱sà'nde. 48Jiòn 'kéna̱jmió kjo̱kixi̱ koni 'sín kjomà. 49'A̱án sikásén‑no jè kjo̱tjò ra tsjá Na̱'ìn‑na̱ koni 'sín ijye kitsjá 'én‑la̱. Tanga jiòn, i̱ ti̱tsa̱jna Jerusalén skanda 'kia̱ nga ijye tjábé‑no nga'ñó ra nchrabá‑ni ján ngajmi. 50'Kia̱á kiìko̱ xi̱ta̱‑la̱ skanda ya̱ na̱xi̱ndá Betania. Iskimí'nga tsja nga isíjé‑la̱ Nainá nga katasíchikon'tin jñà xi̱ta̱ kìi̱. 51'Kia̱ nga tísíjé'tin xi̱ta̱‑la̱, a̱kjòn itjàmítje̱n nga kijì ján ngajmi. 52Jñà xi̱ta̱‑la̱, 'kia̱ nga ijye tsinchaxkó'nchi'ta‑la̱ Jesús nga kijtsexkón, tsja tjín‑la̱ nga kijì‑ni ya̱ Jerusalén. 53Ko̱ ya̱á tsikitsa̱jna ki'ta ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn nga 'nga ko̱ jeya isíkíjna Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\