San Lucas 3

1'Kia̱ fì chrjo'òn nó nga tíbatéxoma jè Tiberio César nga'tsì i̱'nde ra chja̱‑ni Roma, jé Poncio Pilato tíbatéxoma ya̱ nangi Judea; ko̱ jé Herodes tíbatéxoma ya̱ Galilea; ko̱ jé 'ndse̱ Herodes ra 'mì Felipe, tíbatéxoma ya̱ nangi Iturea ko̱ Traconite; ko̱ jé Lisanias batéxoma ya̱ nangi Abilinia. 2Jé Anás ko̱ Caifás títsa̱jna na̱'mì ítjòn. Jñà ni̱chjin kìi̱, Juan, ti‑la̱ Zacarías, ki'tsí‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì. 3Kijì jngo tjandi‑la̱ ya̱ ndáje̱ Jordán nga kitsò‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱: “Ti̱kájno‑no jé‑no; kì ti̱ tsja jé fatsji‑no ko̱ tatíndá ijo‑no mé‑ni nga ma si̱hijcha'ta‑no jé‑no.” 4'Kia̱ nga ko̱'sín kitsò Juan, jñà itjasòn 'én ra kiìchja̱ Isaías, xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ nga kitsò: Jngo xi̱ta̱ ra 'ñó tíchja̱ ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì nga tsò: “Ti̱tsa̱jnanda nga 'kia̱ nga kj'i̱í Na̱'ín‑ná, kixi̱ ti̱kíjna inìma̱‑no koni jngo ndi̱yá kixi̱ ñánda̱ nga ko̱jmeyá Na̱'ín‑ná. 5Nga'tsì i̱'nde ñánda̱ kongaya chon, ngi a̱són chon ka̱ma‑ni; nga'tsì nindo ko̱ chrja̱ngi̱ ska̱jen‑ngi ijye‑ní; jñà ndi̱yá ra mì kì kixi̱ tjín, ti̱'koa̱á ko̱kixi̱í‑ni; ko̱ jñà ndi̱yá ra tje̱n‑jen‑jno, tje̱n‑jen'ta chon, ko̱jchon‑la̱. 6Nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde, ske̱‑ní kó'sín 'si̱in Nainá nga ko̱chrjetjì jé‑la̱ xi̱ta̱”, kitsò Isaías. 7Juan kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijchò nga mejèn‑la̱ sa̱tíndá: ―¡Jiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑no koni tsa tje̱‑la̱ ye̱! ¿Yá ra ko̱kitsò‑no nga ko̱tojin‑no jè kjo̱hi'in ra 'sa̱ nchrabá? 8Ko̱'sín 'tia̱àn kjoa̱ ra nda tjín. Kata'ya‑la̱ nga ijyeé iníkájno jé‑no ko̱ mì ti̱ jé i̱nchifatsji‑no. Kì bixó ya̱ a̱jin inìma̱‑no: “Ngaji̱n, mì kì 'se̱‑naji̱n kjo̱hi'in nga̱ ya̱á nchrabá'ta‑naji̱n ya̱ 'tse̱ Abraham.” 'Koa̱á xín kixi̱‑no, skanda jñà na̱jo̱ kìi̱, maá‑la̱ Nainá nga i̱xti 'tse̱ Abraham 'si̱in. 9’Jè ni̱chjin nga tsjá kjo̱hi'in Nainá, ijyeé kjochraña, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni jngo ki̱cha̱yá ra kjijnanda nga kjijna'ta ya̱ kja̱ma̱‑la̱ yá nga ko̱tesòn. Nga'tsì yá ra mì kì nda to bajà‑la̱, jtísòn‑ní; ya̱á si̱nchájin ni'í mé‑ni nga jti̱‑nì. 10Jñà xi̱ta̱ iskonangií‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿Mé ra 'sia̱n‑ji̱n? 11Kiìchja̱á Juan kitsò‑la̱: ―Jè xi̱ta̱ ra jò ma‑ni na̱chro̱‑la̱, katatsjá jngo‑la̱ jè ra tsìn‑la̱ nikje; jè ra tjín‑la̱ tsajmì ra kjine, katatsjá‑la̱ jè xi̱ta̱ ra tsìn‑la̱. 12Ti̱'koa̱á 'jií i'ka xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì, jñà ra síxá‑la̱ xi̱ta̱xá 'tse̱ Roma nga mejèn‑la̱ sa̱tíndá. Kitsò‑la̱ Juan: ―Maestro, ¿mé ra 'sia̱n‑ji̱n? 13Juan kitsó‑la̱: ―Kì tsato níkíchjió koni 'ki tjínè‑la̱ nga si̱kíchjió. 14Ti̱'koa̱á iskonangií i'ka jñà chíchàn, kitsò: ―Ngaji̱n‑ji̱n, ¿mé ra 'sia̱n‑ji̱n? Juan kitsó‑la̱: ―Kì xi̱ta̱ minchaxkón‑la, kì 'én ndiso niya‑la xi̱ta̱ 'kia̱ nga nìmé kjoa̱ tjín‑la̱ nga to̱n mejèn‑no ki̱náchrjejno‑la; katamajngoó takòn koni tjín machjí‑no. 15Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá i̱nchikoñá‑ní nga i̱nchisíkítsjen ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Juan: tsa jé Cristo [ra xá kisìkasén‑ni Nainá]. 16Juan kitsó‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá: ―Kjo̱hixi̱‑ní, tà nandá batíndá‑na ra 'a̱n; tanga nchrabá jngo‑isa ra isa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ koni ra 'a̱n; skanda mí kì bakèn‑na nga 'a̱n skíjnda̱'ñó xa̱jté‑la̱. Jè ra 'sa̱ nchrabá, ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ko̱ ko̱ó ni'í ko̱tíndá‑no. 17Ijyeé tíjnanda nga kjoa̱hájin xi̱ta̱ ra nda 'sín ko̱ jñà ra mì kì nda 'sín koni 'sín ma 'kia̱ nga matsje jñà tjachó ra 'mì trigo, ki̱ncháxkó ijye jñà ra trigo ya̱ a̱ya ni'nga, tanga jñà tjé‑la̱, ya̱á ko̱kà ya̱ a̱jin ni'í ra mì kì kji̱'tso skanda tà kjiá‑nioo̱. 18Juan, 'koa̱á 'sín kiìchja̱jin‑la̱ xi̱ta̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò; kjín sko̱ya kjo̱téxoma tsikí'tin ra nda tsò. 19Juan, tsakátiko̱ó jè Herodes ra xi̱ta̱ ítjòn tíjna tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ jè tíjnako̱ Herodías chjo̱ón‑la̱ Felipe ra 'ndse̱ Herodes. Ti̱'koa̱á tsakátiko̱ó‑te tà nga̱tjì‑la̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra tí'sín. 20Tanga jè Herodes, ta isa̱á 'ñó 'cho ki'sìn‑isa: nda̱yá isìkjaha'sen jè Juan. 21'Kia̱ nga ti̱kje nda̱yá 'faha'sen Juan nga tíbatíndá nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ti̱'koa̱á 'kia̱á isatíndá‑te Jesús; 'kia̱ nga tíchja̱'ta‑la̱ Nainá Jesús, jè ngajmi, itjá'xa̱‑ní. 22A̱kjòn itjojen‑nè Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ko̱'sín 'ki koni jngo tjo̱ni̱ña̱; ko̱ ina'yá jngo‑la̱ 'én ra ngajmi inchrabà‑ni ra kitsò: ―Ji̱‑ní ra i'ndí‑na̱ xin‑la ra 'ñó tsjake̱‑la; 'ñó tsja tjín‑la̱ takoàn ra a̱'ta tsa̱ji ―kitsó Nainá. 23Jesús 'kia̱ nga tsikí'tsia̱ nga isíxá, tjín‑la̱ tsa katé nó. 'Koa̱á 'sín tjíjin‑la̱ xi̱ta̱, nga i'ndí‑a̱‑ró José; ko̱ jè José, i'ndí‑la̱á Elí; 24Elí, i'ndí‑la̱á Matat; Matat, i'ndí‑la̱á Leví; Leví, i'ndí‑la̱á Melqui; Melqui, i'ndí‑la̱á Jana; Jana, i'ndí‑la̱á José; 25José, i'ndí‑la̱á Matatías; Matatías, i'ndí‑la̱á Amós; Amós, i'ndí‑la̱á Nahúm; Nahúm, i'ndí‑la̱á Esli; Esli, i'ndí‑la̱á Nagai; 26Nagai, i'ndí‑la̱á Maat; Maat, i'ndí‑la̱á Matatías; Matatías, i'ndí‑la̱á Semei; Semei, i'ndí‑la̱á Josec; Josec, i'ndí‑la̱á Judá; 27Judá, i'ndí‑la̱á Johanán; Johanán, i'ndí‑la̱á Resa; Resa, i'ndí‑la̱á Zorobabel; Zorobabel, i'ndí‑la̱á Salatiel; Salatiel, i'ndí‑la̱á Neri; 28Neri, i'ndí‑la̱á Melqui; Melqui, i'ndí‑la̱á Adi; Adi, i'ndí‑la̱á Cosam; Cosam, i'ndí‑la̱á Elmodam; Elmodam, i'ndí‑la̱á Er; 29Er, i'ndí‑la̱á Josué; Josué, i'ndí‑la̱á Eliezer; Eliezer, i'ndí‑la̱á Jorim; Jorim, i'ndí‑la̱á Matat; 30Matat, i'ndí‑la̱á Leví; Leví, i'ndí‑la̱á Simeón; Simeón, i'ndí‑la̱á Judá; Judá, i'ndí‑la̱á José; José, i'ndí‑la̱á Jonam; Jonam, i'ndí‑la̱á Eliaquim; 31Eliaquim, i'ndí‑la̱á Melea; Melea, i'ndí‑la̱á Mainán; Mainán, i'ndí‑la̱á Matata; Matata, i'ndí‑la̱á Natán; 32Natán, i'ndí‑la̱á David; David, i'ndí‑la̱á Isaí; Isaí, i'ndí‑la̱á Obed; Obed, i'ndí‑la̱á Booz; Booz, i'ndí‑la̱á Salmón; Salmón, i'ndí‑la̱á Naasón; 33Naasón, i'ndí‑la̱á Aminadab; Aminadab, i'ndí‑la̱á Aram; Aram, i'ndí‑la̱á Esrom; Esrom, i'ndí‑la̱á Fares; Fares, i'ndí‑la̱á Judá; 34Judá, i'ndí‑la̱á Jacob; Jacob, i'ndí‑la̱á Isaac; Isaac, i'ndí‑la̱á Abraham; Abraham, i'ndí‑la̱á Taré; Taré, i'ndí‑la̱á Nacor; 35Nacor, i'ndí‑la̱á Serug; Serug, i'ndí‑la̱á Ragau; Ragau, i'ndí‑la̱á Peleg; Peleg, i'ndí‑la̱á Heber; Heber, i'ndí‑la̱á Sala; 36Sala, i'ndí‑la̱á Cainán; Cainán, i'ndí‑la̱á Arfaxad; Arfaxad, i'ndí‑la̱á Sem; Sem, i'ndí‑la̱á Noé; Noé, i'ndí‑la̱á Lamec; 37Lamec, i'ndí‑la̱á Matusalén; Matusalén, i'ndí‑la̱á Enoc; Enoc, i'ndí‑la̱á Jared; Jared, i'ndí‑la̱á Mahalaleel; Mahalaleel, i'ndí‑la̱á Cainán; 38Cainán, i'ndí‑la̱á Enós; Enós, i'ndí‑la̱á Set; Set, i'ndí‑la̱á Adán; Adán, jè ra Nainá saba tsikínda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\