San Lucas 4

1Jesús, ndaá tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; 'jií india‑ni ya̱ ndáje̱ Jordán; jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ya̱á kiìko̱ ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì. 2Ichán ni̱chjin ya̱ tsikijna ko̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í iskó'ta‑ní nga mejèn‑la̱ kátátsji‑jé jè Jesús. Nga'tsì jñà ni̱chjin kìi̱, mì kì tsakjèn, tsikijnachjan‑ní. 'Kia̱ nga ijyehe'tà jñà ni̱chjin kìi̱, 'ñó kjòhojò‑la̱ jè Jesús. 3Jè xi̱ta̱‑ni̱í kitsó‑la̱: ―Tsa ngi kixi̱í kjoa̱ nga ji̱í‑nì ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li, ko̱'tín‑la̱ na̱jo̱ ra̱kìi̱ nga ni̱ño̱ katama. 4Jesús kiìchja̱‑ní kitsò: ―'Koa̱á 'sín tíchja̱ ya̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá, nga tsò: “Mì tsa tà jñà tsajmì ra ma chine kítsa̱jnakon‑ni jñà xi̱ta̱, ti̱'koa̱á ko̱ó‑te 'én‑la̱ Nainá kítsa̱jnakon‑tse‑ni.” 5Jè xi̱ta̱‑ni̱í kiìko̱ó Jesús ya̱ jngo nindo ra 'ñó 'nga; ta jngohíjta tsakón ijye‑ila̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde. 6Jè xi̱ta̱‑ni̱í kitsó‑la̱ Jesús: ―Ji̱í tsja ijye‑la nga'tsì na̱xi̱ndá kìi̱, ji̱í ko̱te̱xoma‑la̱ nga jeya ki̱jni. 'A̱án kjonga̱tsja ijye. Maá tsja‑la̱ ta yá ra mejèn‑na. 7Tsa ki̱se̱n-xkó'nchi'tá‑ná ko̱ jcha̱xkón‑ná, tsa̱jií ko̱ma ijye. 8'Kia̱á kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ti̱si̱'taxín‑ná xi̱ta̱‑ni̱í. 'Koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jcha̱xkín jè ra tíjna ítjòn‑li jè ra Nainá‑li ma, ko̱ ta jè ta̱jngoó ti̱sin‑la̱.” 9Jè xi̱ta̱‑ni̱í kiìko̱ó Jesús ya̱ ján Jerusalén; isíkíjnasòn ya̱ ñánda̱ 'ñó 'nga ya̱ a̱sòn‑la̱ i̱ngo̱, kitsò‑la̱: ―Tsa ngi kjo̱hixi̱‑ní nga I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li, ti̱kàtje̱n‑ngi ijo‑li i̱jndíi̱; 10nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá nga tsò: Jè Nainá ki̱íxá‑la̱ jñà ìkja̱li̱‑la̱ mé‑ni nga si̱ìkinda̱‑li, 11nga ko̱ó tsja jtsa̱ba̱'ñó‑li, mé‑ni nga ni̱jngo na̱jo̱ sa̱téngi‑ni. 12Kiìchja̱á Jesús, kitsò‑la̱: ―'Koa̱á ti̱'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá nga títsò: “Kì tà chjàn ko̱'sín chjí'tì jè ra Nainá‑li ma, jè ra tíjna ítjòn‑li.” 13Jè xi̱ta̱‑ni̱í, 'kia̱ nga mì ti̱ kì isakò‑ila̱ kó'sín sko̱ónda̱cha̱‑la̱ Jesús, tsasì'taxìn chiba ni̱chjin‑la̱. 14Jesús 'ji india‑ni ya̱ Galilea; ko̱ jé nga'ñó 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'ñó nda tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. Ra a̱'ta 'tse̱ ina'yá‑la̱, kóho'ki nga tíjngo ya̱ i̱'nde Galilea. 15Ya̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ nga tsajme, tsakón‑ya‑ní ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; nga'tsì xi̱ta̱ ra kií'nchré‑la̱, 'ngaá isíkíjna. 16Jesús ijchó ya̱ Nazaret ya̱ nangi‑la̱ ñánda̱ nga kjójchá. Jè ni̱chjin níkjáya, 'jaha'sen ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío koni 'sín ijye nga‑la̱. Tsasijna kixi̱ nga tsikíxki̱yajin Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá. 17Jé ki'tsì‑la̱ xa̱jo̱n‑la̱ Isaías, xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱; 'kia̱ nga iskíjnda̱ya jè xa̱jo̱n, ya̱á kjòtsji‑la̱ ñánda̱ nga tjí'ta 'én ra tsò: 18Jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tíjnako̱‑na, 'a̱án kitsjà xá‑na nga 'kenájmíya‑la̱ xi̱ta̱ i̱ma̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò; isìkasén‑na nga sindá‑na xi̱ta̱ ra kjo̱'on tjíjin inìma̱‑la̱; ko̱ nga ko̱xín‑la̱ nga ma kítsa̱jnandi̱í‑ni xi̱ta̱ ra nda̱yá tjítsa̱jna; sindá‑na xi̱ta̱ ra mì kì tsijen‑la̱; kítsa̱jnandi̱í‑ni xi̱ta̱ ra tí'yaton; 19nga 'kenájmíya jè nó 'kia̱ nga tsjá kjo̱nda Nainá. 20Tsikíxkóya‑ni xa̱jo̱n, kitsjá‑la̱ jè xi̱ta̱ ra síxá ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, a̱kjòn tsikijna. Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, ngi tà ya̱á i̱nchikotsíjen‑la̱ Jesús. 21'Kia̱á tsikí'tsia̱ Jesús nga kiìchja̱ kitsò: ―'Ndi̱ 'ndi̱, ngixkoón‑nájiòn nga kabitjasòn koni 'sín tíchja̱ jè Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra 'a̱n kabixkíya. 22Nga'tsì xi̱ta̱ nda kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús. Ta 'koa̱á kjomà‑la̱ nga 'ñó nda tsò 'én ra chja̱. Kitsó‑la̱ xákjén: ―¿A mí tsa jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra ti‑la̱ José? 23'Kia̱á kitsò Jesús: ―Ra kjo̱hixi̱, 'koa̱à‑la 'sín 'kín‑nájiòn koni 'sín tsò jngo 'én ra tsò: “Chji̱ne̱ xki, ti̱ji̱ ti̱xki‑ila̱ ijo‑li. Koni 'sín tjín kjoa̱ ra ki'nì ya̱ Capernaum, 'koa̱ ti̱'sín 'ti̱ìn i̱ nangi‑li.” 24Jesús kitsó‑isa: ―Kixi̱í kjoa̱, ni̱jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nda 'yaxkón ya̱ nangi‑la̱. 25'Koa̱á xin kixi̱‑no, kjín íchjín jch'a̱n tjín ya̱ nangi Israel ni̱chjin 'tse̱ Elías 'kia̱ nga jàn nó masen mì kì ti̱ 'tsa‑ni jtsí; ko̱ 'ñó ki'se kjinchrá. 26Mì tsa ya̱ na̱xi̱ndá Israel kijì Elías ñánda̱ tjítsa̱jna íchjín jch'a̱n; ya̱á inikasén'ta‑la̱ chjo̱ón jch'a̱n 'tse̱ na̱xi̱ndá Sarepta ra chja̱‑ni Sidón. 27Ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ tjín ra i̱nchifi'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱ ya̱ Israel ni̱chjin 'tse̱ Eliseo; tanga ni̱jngo kjonda‑ni, tà jé kjonda‑ni jè Naamán ra ya̱ Siria i̱'nde‑la̱. 28Nga'tsì xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, 'ñó kjojti‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré 'én ra kiìchja̱ Jesús, nga̱ 'koa̱á 'sín kihiya‑la̱ nga a̱'ta 'tse̱‑ní nga ko̱'sín kitsò. 29Nga'tsì xi̱ta̱, tsasítje̱n‑ní, tsachrjejin Jesús ya̱ na̱xi̱ndá, kiìko̱ ya̱ a̱sòn'nga nindo ñánda̱ nga kjijna na̱xi̱ndá nga mejèn‑la̱ ya̱ si̱ìkàtje̱n‑ngi. 30Tanga kijí jè Jesús, 'jahajin masen‑la̱ nga'tsiòo̱. 31Jesús kijí ya̱ ñánda̱ 'mì Capernaum, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Galilea; tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya. 32Jñà xi̱ta̱, tà 'koa̱á kjomà‑la̱ koni 'sín tsò 'én ra tsakón‑ya‑la̱, nga̱ jè 'én ra kiìchja̱, 'ñó tjín‑la̱ kjo̱téxoma. 33Ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, tíjnaá jngo xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í síxájin ijo‑la̱; 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: 34―Ngaji̱ Jesús ra ya̱ Nazaret tsa̱ji, ¿mé kjoa̱ ra tjín‑naji̱n ra ko̱ ngaji̱? ¿A kií xá kà'fìi̱‑nì nga si̱kjehesòn‑náji̱n? 'A̱n bexkoón‑la; ji̱í‑ní ra xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá 'mì‑li ―kitsò. 35Jesús tsakátiko̱ó jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, kitsó‑la̱: ―¡Jyò ti̱jni, títjo̱jin ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱! ―kitsó‑la̱. Ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱, jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, tsajndo'tá nangi jè ndí xi̱ta̱; a̱kjòn itjojin‑ni ya̱ ijo‑la̱, tanga ni̱mé ra isiki'on. 36Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, tà itsakjón‑ní, kitsó‑la̱ xákjén nga jngó jngó: ―¿Mé 'én‑ni kìi̱? 'Kia̱ nga chja̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, tjín‑la̱ nga'ñó ti̱'koa̱ tjín‑la̱ kjo̱téxoma nga síhitjasòn‑la̱ jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í. 37Ina'yá‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús nga tíjngo nangi ra chja̱‑ni Galilea. 38Tsasítje̱én Jesús; itjo‑ni ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; kijì; 'jaha'sen ya̱ ni'ya‑la̱ Simón. Jè na̱chíya‑la̱ Simón 'ñó kiya. 'Chin tijngaá tjín‑la̱. Jñà xi̱ta̱ kiìchja̱tjí‑ní nga katakotsíjen‑la̱. 39Jesús tsasèn-niña'tá‑la̱, tsakátiko̱ 'chin tijnga; jè ndí chjo̱ón ndi̱to̱ón kjonda‑ni. A̱kjòn tsasítje̱n‑ni, nga isìsin‑la̱ xi̱ta̱. 40'Kia̱ nga ijye tíkatjì tsá'bí, nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ chíjtín ra kjìn sko̱ya 'chin tjín‑la̱, ya̱á 'jiìkó‑la̱ Jesús. Jè Jesús tsaká'ta‑la̱ tsja nga jngó jngó chíjtín; nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱, kjonda‑ni. 41Ti̱'koa̱á kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í itjojin‑ni ijo‑la̱ nga kjonda‑ni. 'Ñó kiìchja̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í nga kitsò: ―¡Ji̱‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li! Tanga jè Jesús tsakátiko̱‑ní. Mì kì kitsjá'nde‑la̱ nga kiìchja̱, nga̱ beé jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í nga jè‑ní ra Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá]. 42'Kia̱ nga ijye ki'se i̱sén, itjokàjiín ya̱ na̱xi̱ndá Jesús; ya̱á kijì jngo i̱'nde ñánda̱ tsìn xi̱ta̱ ñánda̱ a̱'ta xìn chon. Tanga jñà xi̱ta̱ tsakátsji‑ní. 'Kia̱ nga ijchò ya̱ ñánda̱ nga tíjna, mején‑la̱ nga ya̱ kíjnako̱ ki'ta nga mì ti̱ xìn ki̱ji̱‑nì. 43Tanga jè Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱: ―Machjeén‑te nga xìn na̱xi̱ndá íko̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò koni 'sín batéxoma Nainá. Nga̱ kií xá inikasén‑ina. 44'Koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmíya 'én nda‑la̱ Nainá ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío ra tjín ya̱ nangi Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\