San Lucas 5

1'Kia̱ nga síjna Jesús ya̱ a̱ndi ndáchikon 'tse̱ Genesaret, kjójtín‑né jñà xi̱ta̱ ra ijchò nga mejèn‑la̱ kji̱'nchré 'én‑la̱ Nainá. 2Jesús, kijtseé jò chitso ra ya̱ kjihijyondí ya̱ a̱ndi ndáchikon. Jñà xi̱ta̱ ra bíxkó ti̱, ijyeé itjojen‑ni chitso‑la̱, i̱nchibiníjno‑ni na̱'ya‑la̱. 3Jesús 'jaha'sen jngo chitso ra 'tse̱ Simón, tsikítsa'ba‑la̱ nga ska̱nìkjá‑isa chitso‑la̱ ya̱ a̱jin ndáchikon. A̱kjòn, ya̱á tsikijnaya nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. 4'Kia̱ nga ijye tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱, kitsó‑la̱ Simón: ―Tiko̱ chitso‑li ya̱ ñánda̱ nga na̱nga̱ nandá; ko̱ ti̱katsajo-ngindá na̱'ya‑no mé‑ni nga sa̱kò‑no ti̱. 5'Kia̱á kiìchja̱ Simón kitsò: ―Maestro, jngo ni̱tje̱n i̱nchiníxá‑ji̱n, ko̱ ni̱mé ti̱ kábíxkó‑ji̱n; tanga tsa ji̱ ra ko̱si, sikàtje̱n-ngindá‑ná jè na̱'ya‑na̱. 6'Kia̱ nga isìkàtje̱n-ngindá jè na̱'ya‑la̱ kjín jchán ti̱ kjóxkó‑la̱, sí mejèn chrjajndá na̱'ya‑la̱. 7'Kia̱á isìkjahatji‑la̱ tsja jñà xákjén ra tjítsa̱ya jè chitso ra ìjngo mé‑ni nga ko̱si̱ko̱‑ni. Ngi kitseé ti̱ ngajò chitso. 'Ñó kjòhiyí, sí mejèn iskajin‑ndá. 8Jè Simón, ra ti̱'koa̱ Pedro 'mì, 'kia̱ nga kijtse kjoa̱ kìi̱, tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¡Ti̱si̱'taxín‑ná Na̱'ìn, nga̱ xi̱ta̱ jé‑ná ra 'a̱n! 9Jè Simón ko̱ xi̱ta̱ ra i'ka 'ñó itsakjòn 'kia̱ nga kijtse ti̱ ra kjóxkó‑la̱. 10Ti̱'koa̱á tà kjóxkón‑la̱ jè Jacobo ko̱ Juan, i̱xti‑la̱ Zebedeo, jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña síxákjo‑ko̱ Simón. Jesús kitsò‑la̱ Simón: ―Kì tà chjàn skon‑jìn, 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ mì tsa ti̱ ko̱'sín ti̱ kíxkó‑ni, xi̱ta̱á kíxkóyi ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 11'Kia̱ nga ijye kiìko̱ jñà chitso‑la̱ ya̱ a̱ndi ndáchikon, kitsjin ijye jñà tsajmì‑la̱, a̱kjòn kijìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 12Jngo ni̱chjin 'kia̱ nga ya̱ tíjna Jesús jngo na̱xi̱ndá, ijchó jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ra tífi'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱; 'kia̱ nga kijtse Jesús, tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱, tsikítsa'ba‑la̱, kitsò: ―Na̱'ìn, tsa mejèn‑li, chjáaxìn‑ná jè 'chin ra tjín‑na. 13Jesús tsaká'ta‑la̱ tsja ko̱ a̱kjòn kitsò‑la̱: ―Mején‑na. Ko̱'sín katatjahíxìn‑li jè 'chin ra tjín‑li. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ndi̱to̱ón kjonda‑ni. 14Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Kì yá xi̱ta̱ ra ko̱'mì‑la; 'tin ya̱ ñánda̱ nga tíjna na̱'mì; ta̱kón‑la̱ ijo‑li nga ijye kjonda‑ni; 'ti̱‑la̱ kjo̱tjò ra síjé kjo̱téxoma‑la̱ Moisés mé‑ni nga tsje ki̱jna‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ nga nda kjón kata'ya‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ nga ijyeé kjonda‑ni jè 'chin ra tjín‑li. 15Tanga ra a̱'ta 'tse̱ Jesús, isa̱á 'ñó ina'yá-isa‑la̱; ko̱ isa̱á kjìn xi̱ta̱ kjóxkóya‑isa ra mejèn‑la̱ nga kji̱'nchré‑la̱; ti̱'koa̱á mején‑la̱ ko̱nda‑ni 'chin ra tjín‑la̱. 16Tanga Jesús fì ki'tá ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tsìn xi̱ta̱ nga fì chja̱'ta‑la̱ Nainá. 17Jngo ni̱chjin 'kia̱ nga tíbakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ Jesús, ya̱á títsa̱jnajin ra xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á 'ji‑ni ya̱ na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Galilea, Judea ko̱ Jerusalén. Jè nga'ñó‑la̱ Nainá nda tíjnako̱ Jesús nga ma sínda‑ni nga'tsì xi̱ta̱ ra kiya. 18Jñà xi̱ta̱ 'jiìkó jngo xi̱ta̱ kiya ra kjijnajyò nga tíjngo ijo‑la̱; nga kjisón‑yá‑la̱. Tsakátsji'nde‑la̱ kó'sín ma si̱ìkjaha'sen ya̱ ni'ya ñánda̱ tíjna Jesús. 19Tanga mì kì kjomà 'jaha'sen, nga̱ 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra kitse; 'kia̱á tsihijin ya̱ a̱sòn'nga ni'ya; jahíxín nitja; iskanijen ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱; kjijnasòn na̱chan‑yá‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kiya. Tsakájna ya̱ ngixko̱n Jesús. 20'Kia̱ nga kijtse Jesús nga makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, kitsó‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kiya: ―Ngaji̱, jñà jé‑li ijyeé kànìhijchaà'ta‑li. 21Jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, kitsó ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱: “¿Yá xi̱ta̱‑ni ra̱kìi̱ nga Nainá chja̱jno‑ila̱? Ta̱jngoó Nainá ra ma‑la̱ síjchaà'tá‑ná jé‑ná.” 22Jesús kijtseé‑la̱ inìma̱‑la̱ koni 'sín i̱nchisíkítsjen xi̱ta̱ kìi̱; kiìchja̱‑ní, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱tsò‑ni kjo̱bítsjen ra nchrabájin ya̱ inìma̱‑no? 23¿Ñáa̱ ra isa̱ chiba chjá tjín, a jè‑ní nga kixé: “Jñà jé‑li ijyeé kànìhijchaà'ta‑li”, o̱ ra jè‑ní nga kixé: “Ti̱sítji̱in ko̱ ti̱tjájme‑ni”? 24Nda kjón kokon‑no nga 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ tjí'ndeé‑na i̱ a̱'ta nangi nga ma sijchá'ta‑la̱ jñà jé‑la̱ xi̱ta̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ jè ndí xi̱ta̱ ra kiya: ―Ji̱, 'koa̱á 'sín tíxin‑la: “Ti̱sítji̱in, chjíbí na̱chan‑yá‑li, ko̱ 'tin‑ni ya̱ ni'ya‑li.” 25Jè xi̱ta̱ ra kiya, sasa tsasítje̱n‑ni ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱; iskábé‑ní na̱chan‑yá‑la̱, 'kia̱ nga tífì‑ni ni'ya‑la̱, 'ñó jeya isíkíjna Nainá. 26Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna tà kjóxkón‑la̱, ti̱'koa̱á 'ñó jeya isíkíjna Nainá. 'Ñó itsakjòn, kitsò: ―'Ndi̱ 'ndi̱ kà'yaá jngeé kjo̱xkón. 27'Kia̱ nga ijye kjomà, kijí Jesús. Kijtse jngo xi̱ta̱ ra 'mì Leví, ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma. Ya̱á tíjna'ta ímixa̱ ya̱ ñánda̱ síkíchjítjì tsajmì. Jesús kiìchja̱á‑la̱. Kitsò‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná. 28Jè Leví, tsasítje̱n‑ní; isíkítsa̱jna ijye tsajmì ra tjín‑la̱; kijìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 29Ya̱ ni'ya‑la̱ Leví, 'ñó je 'sí tsikíjna‑la̱ Jesús. Kjín xi̱ta̱ xákjén ra tsajmì síkíchjítjì‑te ko̱ kjín xi̱ta̱ ra kj'ií títsa̱jna'ta ya̱ ímixa̱. 30Jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés tsaté'ta xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì ko̱ jñà ra tse jé tjín‑la̱, 'yò ko̱‑no ko̱ bichi ko̱‑no? 31'Kia̱á kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Mì tsa chji̱ne̱xki machjeén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì mé 'chin tjín‑la̱; jñá‑ní xi̱ta̱ ra kiya ra machjeén‑la̱ chji̱ne̱xki. 32Mì tsa ki xá 'jíi̱‑na ra 'a̱n nga jñà kichjà‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱, ta jñá‑ní kichjà‑la̱ jñà ra machi̱ya‑la̱ nga xi̱ta̱ jé‑ní, mé‑ni nga katasíkájno‑ni jé‑la̱, ko̱ mì ti̱ kì jé koa̱àtsji‑ni. 33Jñà xi̱ta̱ kitsó‑la̱ Jesús: ―¿Mé‑ni jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Juan, 'ñó bìtsa̱chjan‑ni, ko̱ ti̱'koa̱ 'ñó bítsa'ba; ko̱ 'koa̱á ti̱'sín 'sín jñà ra xi̱ta̱ fariseo; tanga jñà xi̱ta̱ ra tsa̱ji, bakjén‑ní ko̱ 'bi‑ní? 34Jesús kitsó‑la̱: ―'Kia̱ nga jngo xi̱ta̱ bixan, ¿a níkítsa̱jnachjan‑né xi̱ta̱ ra 'fiì'tsé‑ná 'kia̱ nga takó tíjna jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra kàbixan? 35Tanga ki̱jchó ni̱chjin 'kia̱ nga tjá'an‑la̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra kàbixan; 'kia̱á‑ni nga kítsa̱jnachjan. 36Ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí ìjngo‑la̱ 'én ra mangásòn [nga tsakón‑ya‑la̱ nga jñà kjo̱téxoma jchínga mì tsa mangásòn‑kjo ko̱ kjo̱téxoma xi̱tse̱]. Kitsò‑la̱: ―Mì tsa yá ra ko̱'sín 'sín nga bateya jngo nikje xi̱tse̱ nga ya̱ bíjto nikje ra jchínga. Tsa ko̱'sín 'sie̱én, kji̱tsón jè nikje xi̱tse̱; ti̱'koa̱á mì kì nda ko̱ngásòn jè nikje xi̱tse̱ ko̱ jè nikje jchínga. 37Ti̱'koa̱á mì kì ko̱ma si̱nchá xán ixi jñà chrja̱ba̱ ra ijye jchínga; nga̱ tsa ko̱'sín 'sie̱én, 'kia̱ nga ijye ko̱jchá xán, ski̱íchrja̱ya jñà chrja̱ba̱, a̱kjòn xa̱ájten jè xán ko̱ kji̱tsón jñà chrja̱ba̱. 38Jè xán ixi, chrja̱ba̱ xi̱tse̱é si̱nchá, mé‑ni nga nda si̱nchátjò‑ni. 39Tsa yá ra sk'í xán ra jchá, mì tsa ti̱jè si̱ìjé‑ni jè xán ra ixi. Nga̱ ki̱tso̱‑ní: “Jè xán ra jchá, isa̱á nda.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\