San Lucas 6

1Jngo ni̱chjin 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, ya̱á 'ja Jesús ya̱ ñánda̱ tjítje̱ trigo. Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ tsateé i'ka trigo, tsaféya ya̱ a̱ya tsja, a̱kjòn iskine. 2Tjín i'ka xi̱ta̱ fariseo ra kitsò: ―¿Mé‑ni nga ko̱'sín 'nià‑no kjoa̱ ra mì kì tjí'nde nga ko̱'sín ko̱ma 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya? 3Kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿A kjeé chitá'yá jiòn xa̱jo̱n ñánda̱ nga tíchja̱ koni 'sín ki'sìn india jè xi̱ta̱ jchínga‑ná ra tsi'kìn David ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña tji̱ko̱ 'kia̱ nga kjòhojò‑la̱? 4'Jaha'sen ni'ya‑la̱ Nainá; iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín ra ijye Nainá kjonga̱tsja nga iskine, ti̱'koa̱á kitsjà‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ra tji̱ko̱ nga iskine, jñà ra mì kì tjí'nde‑la̱ nga ski̱ne̱. Nga̱ ta jñá na̱'mì tjí'nde‑la̱ nga ma kjine. 5Jesús kitsò‑isa‑la̱: ―'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, 'a̱án batexóma‑la̱ jè ni̱chjin níkjáya. 6Ìjngo 'ká‑isa 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, Jesús 'jaha'sen ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. Ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ ra kixì'ta tsja nga kixi̱. 7Jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, ko̱ xi̱ta̱ fariseo, i̱nchisíkinda̱á Jesús a si̱ìndaá‑ni jè xi̱ta̱ ra kiya 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, mé‑ni nga ko̱ma mé ra koa̱ànè jé‑la̱. 8Tanga Jesús ijyeé be kó'sín i̱nchisíkítsjen xi̱ta̱ kìi̱. Kitsó‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kixì'ta jngo tsja: ―Ti̱sítji̱in, ti̱si̱jni ya̱ a̱jin masen‑la̱ xi̱ta̱. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ tsasítje̱n‑ní, tsasijna kixi̱. 9Jesús, 'kia̱á kitsò‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjíhijyo: ―Jngo kjoa̱ skonangi‑no: ¿Mé ra tjí'nde nga 'sie̱én 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, a ndaá 'sie̱én o̱ ra 'choó 'sie̱én? ¿A si̱nda‑né jngo xi̱ta̱ o̱ ra si̱'ken‑né? 'Koa̱á tixó jiòn‑ni̱. 10Jesús iskotsíjen ijye‑la̱ kóhotjín xi̱ta̱ ra tjíhijyondi‑la̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kixì'ta tsja: ―Tjèn‑ndajì ndsi̱i. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, tsijmé tsja; ko̱ kjonda‑ni jè tsja ra kixì'ta. 11Jñà xi̱ta̱ fariseo, 'ñó jti kjomà‑la̱; 'kia̱á tsikí'tsia̱ nga tsajo̱óya‑ni mé ra ma si̱ìko̱ Jesús. 12Ti̱jñá‑ni ni̱chjin kìi̱, Jesús ya̱á kijìmijìn ya̱ jngo nindo. Jngo ni̱tje̱n kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá. 13'Kia̱ nga ki'se i̱sén kiìchja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱; a̱kjòn tejò ma‑ni ra jahájin ra ma tsikíxáya‑la̱. 14Jè Simón, ra ti̱'koa̱ Pedro tsikí'ta 'í‑la̱; Andrés, ra 'ndse̱ ma Simón; Jacobo; Juan; Felipe; Bartolomé; 15Mateo; Tomás; Jacobo, ti‑la̱ Alfeo; Simón, ra ya̱ fì'ta‑la̱ kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ Celote; 16Judas, ti‑la̱ Jacobo; ko̱ Judas Iscariote, jè ra isìnga̱tsja Jesús xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ a̱skan‑nioo̱. 17Jesús itjojen‑ni ya̱ nindo, tji̱ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 'Jií jngo i̱'nde ñánda̱ a̱sòn chon; ya̱á tsikitsa̱jna. Kjín ma‑ni xi̱ta̱‑la̱ ra ya̱ i̱nchikoñá‑la̱; xi̱ta̱ ra ya̱ inchrabà‑ni nga tíjngo i̱'nde Judea ko̱ na̱xi̱ndá Jerusalén ko̱ ra inchrabà‑ni Tiro ko̱ Sidón, na̱xi̱ndá ra kjihijyondí ndáchikon. Kií xá 'ji‑ni nga kji̱'nchré‑la̱ Jesús, ti̱'koa̱ mejèn‑la̱ nga ko̱nda‑ni 'chin ra tjín‑la̱. 18Jñà xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í síjti‑la̱, ti̱'koa̱á kjonda‑ni. 19Ta nga'tsì xi̱ta̱, mején‑la̱ koa̱à'ta‑la̱ tsja ya̱ ijo‑la̱ Jesús, tà nga̱tjì‑la̱ 'ñó tse nga'ñó tíbitjojin ijo‑la̱ ra manda‑ni xi̱ta̱. 20Jesús iskotsíjen'á jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ kitsò‑la̱: ―¡Mé ta̱ nda‑najiòn ra xi̱ta̱ i̱ma̱ 'mì‑no, nga̱ tsa̱jión‑nó nga'tsì kjo̱nda ra tjín a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra batéxoma‑la̱ Nainá! 21’Mé ta̱ nda‑najiòn ra ajò‑no 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱skií‑no a̱skan‑nioo̱. ’Mé ta̱ nda‑najiòn ra chindáya 'ndi̱ 'ndi̱, ki̱jno̱chaá‑no a̱skan‑nioo̱. 22’Mé ta̱ nda‑najiòn 'kia̱ nga si̱ìjtike‑no xi̱ta̱ ra tà nga̱tjì tsa̱'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, nga minchá'taxìn‑no, nga 'cho chja̱jno‑no, nga bachrjengi‑no koni tsa jngo ra xi̱ta̱ 'tse̱n. 23Tsja 'tè‑la takòn ko̱ tsja 'tè‑la inìma̱‑no ni̱chjin kìi̱; nga̱ ya̱ ján ngajmi, tseé tjín‑ni kjo̱tjò ra tjábé‑no. Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ xi̱ta̱ ra beton‑no, 'koa̱á ti̱'sín isìko̱ jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 24’Tanga, i̱ma̱‑ró‑no jiòn ra xi̱ta̱ nchi̱ná 'mì‑no, nga̱ ijyeé nda i̱nchinìsin‑la ijo‑no i̱ i̱sà'nde. 25’I̱ma̱‑ró‑no ra ski titsa̱jna 'ndi̱ 'ndi̱; ko̱hajó‑no ra ko̱ma a̱skan‑nioo̱. ’I̱ma̱‑ró‑no ra mijnocha 'ndi̱ 'ndi̱; ra a̱skan‑nioo̱, ko̱baá‑no ti̱'koa̱á chjíndáya‑no. 26’I̱ma̱‑ró‑no ra jiòn 'kia̱ nga nda síkítsa̱jna ijye‑no xi̱ta̱. Jñà xi̱ta̱ jchínga‑no, 'koa̱á ti̱'sín nda isíkítsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra 'én ndiso kiìchja̱ya. 27’Tanga jiòn ra i̱nchina'yá, 'koa̱á xin‑no: Tsjacha 'tia̱àn kondra̱‑no, nda ti̱ko̱o jè ra jtike‑no. 28Ti̱jé'tà‑la Nainá nga katasíchikon'tin jñà ra chja̱jno‑no, ko̱ titsa'batjiò jñà ra 'cho síko̱‑no. 29Jè ra si̱ìjtsin'tá jtsa‑no, ti̱'koa̱á 'ti̱‑la jè jtsa‑no ra ìjngo nga katasíjtsin'tá‑te. Jè ra fa'án nikje tsja̱‑no, ti̱'koa̱á 'ti̱‑la̱ jè na̱chro̱‑no. 30Tsa yá ra síjé tsajmì ra tjín‑no, 'ti̱‑la; tsa yá ra ta ko̱'sín ska̱ábé tsajmì‑no, kì ti̱ tsja níjé‑ila. 31Koni 'sín mejèn‑no nga si̱ìko̱‑no xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín ti̱ko̱‑te ra jiòn. 32’Nga̱ tsa ta jñá ko̱tsjacha jiòn jñà xi̱ta̱ ra nda matsjake‑no, ¿mé kjo̱nda ra 'se̱‑no? Nga̱ 'koa̱á ti̱'sín matsjake‑te xákjén jñà xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá. 33Tsa tà jñá nda si̱ko̱o xi̱ta̱ ra nda síko̱‑no, ¿mé kjo̱nda ra 'se̱‑no? Jñà xi̱ta̱ ra mì bexkón Nainá, 'koa̱á ti̱'sín síko̱ xákjén. 34Tsa ta jñá si̱kiña‑la jñà ra 'yaxkon nga tsjá ngajo‑no, ti̱'koa̱á ni̱mé kjo̱nda ra sa̱kò‑no. Nga̱ 'koa̱á ti̱'sín síkiña‑la̱ xákjín jñà xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá, nga̱ ijyeé tjíjin‑la̱ nga tsjá ngajo‑ila̱ xákjín. 35Tsjacha 'tia̱àn kondra̱‑no; nda ti̱ko̱ò; ti̱kìña‑la mé ra síjé‑no; kì tà chjàn mé ra chiñá‑la ra a̱'ta 'tse̱. Tsa ko̱'sín 'sia̱an, tseé tjín‑ni kjo̱tjò ra tjábé‑no. I̱xti‑la̱ Nainá ra 'ñó 'nga tíjna ko̱ma jiòn, nga̱ jè Nainá tjín‑te‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra 'nga ikon ko̱ ra 'cho 'sío̱n. 36Jcha̱hi̱ma̱takòn xàngio̱o koni 'sín behi̱ma̱takòn‑no Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑la. 37’Kì jé‑la̱ xàngio̱o nìkinda̱a ko̱ kì jé fanè‑la̱ xàngio̱o mé‑ni nga jè Nainá mì tsa jé‑no si̱ìkinda̱ ko̱ mì tsa jé koa̱ànè‑no. Ti̱jchaà'ta‑la jé‑la̱ xàngio̱o mé‑ni nga ti̱'koa̱á Nainá si̱hijcha'ta‑no jè jé‑no. 38'Ti̱‑la xàngio̱o; jè Nainá tsjá ngajo‑no; nda kjón si̱ìchi̱ba̱‑no jngo chi̱ba̱ ra nda kjón kitse, ra 'ñó i̱jncha, ra ngi tíxaájten‑tjì‑ní nga ki̱ncha xijtsa‑no. Nga̱ jè chi̱ba̱ ra si̱chi̱ba̱‑la xàngio̱o, ti̱jé ko̱chi̱ba̱ ngajo‑no. 39Jesús tsi'kéna̱jmí jngo‑la̱ kjoa̱ ra isíngásòn‑kjo a̱'ta 'tse̱ jngo xi̱ta̱ ra xka̱ ko̱ jè ra bakón‑ya; kitsò‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ xka̱, mì kì ko̱ma ko̱kòn‑la̱ ndi̱yá jngo xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱á xka̱‑te. Ya̱á ska̱ya nga̱jo̱, ngajòo̱. 40'Koa̱á 'sín tjín 'tse̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá; mì tsa isa̱ tsato ma‑la̱ koni jè maestro ra bakón‑ya‑la̱. 'Kia̱ nga ijye kje̱he'tin‑la̱ nga sko̱óté'yá ti̱'koa̱á ka̱ma‑te‑la̱ koni jè maestro‑la̱. 41’[¿Mé‑ni jé‑la̱ xàngi̱i nikìnda̱‑ni ko̱ mì tsa jè nikìndi̱ jé‑li?] ¿Mé‑ni jè chitsíjen‑ila̱ jè tjé ra kjingi xko̱n xàngi̱i, ko̱ mì tsa jè nikìndi̱ jè yá chi̱so̱ ra kjingi jè xkìi̱n? 42Tsa nda mí 'ya‑nì jè yá chi̱so̱ ra kjingi xkìi̱n, ¿mé‑ni ko̱'sín 'mì‑la̱ jè 'ndsìi̱: “'Ndsè, ti̱'nde‑ná nga kochrjéngia jè tjé ra kjingi ya̱ xkìn”? Ji̱, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑li; ti̱náchrjengi ítjìn chi̱so̱ ra kjingi tsa̱ji, mé‑ni nga nda ko̱tsíjen‑li, nga ma ki̱náchrjengi tjé ra kjingi ya̱ xko̱n xàngi̱i. 43’Ni̱jngo yá ra nda, 'cho kjòn to ra bajà‑la̱; ti̱'koa̱á mì tsa to nda bajà‑la̱ jè ra mì tsa yá nda. 44Nga jngó jngó sko̱ya yá, 'koa̱á 'sín 'yaxkon‑la̱ koni kjòn to ra bajà‑la̱. Jè to ra 'mì igo̱, mì tsa ya̱ bajà‑la̱ yá na'yá. Ti̱'koa̱á jñà to uva mì tsa ya̱ bajà‑la̱ jñà na'yá xi'nchro. 45(Koni 'sín kjòn yá, 'koa̱á ti̱'sín kjòn xi̱ta̱.) Jè xi̱ta̱ ra nda xi̱ta̱, 'én ndaá chja̱, nga̱ kjoa̱nda tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱, ko̱ jè ra xi̱ta̱ 'cho, 'én 'choó chja̱, nga̱ kjoa̱'choó tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱; koni 'sín tsò kjo̱bítsjen ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱, 'koa̱á 'sín tsò 'én ra chja̱. 46’¿Mé‑ni ko̱'sín 'mì‑nájiòn nga bixó nga 'a̱n tíjna̱ ítjòn‑no, ko̱ mì kì nihitjasòn‑no koni 'sín xin‑no? 47'Koa̱á xín‑no yá ra mangásòn‑ko̱ jè xi̱ta̱ ra 'a̱n fì'ta‑na, ra 'nchré ko̱ ra síhitjasòn koni 'sín xiaa̱n. 48Jé mangásòn‑ko̱ jngo xi̱ta̱ ra tsikínda ni'ya‑la̱; 'ñó na̱nga̱ tsjà'ngi; nga tsikíjna tjà'tsin chrjó ni'ya‑la̱ ya̱ a̱sòn na̱xi̱. 'Kia̱ nga kjohi'i xa̱ngá nandá nga 'ji kánè jè ni'ya ra̱kìi̱; ni̱mé ra isìko̱, nga̱ ya̱á tjínda‑la̱ ya̱ a̱sòn na̱xi̱. 49Tanga jè xi̱ta̱ ra 'nchré‑na koni 'sín xiaa̱n ko̱ mì kì síhitjasòn, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ ra ya̱ tsikínda'tá ni'ya‑la̱ ya̱ a̱'ta nangi; mì kì nda tsikínda tjà'tsin chrjó ni'ya; 'kia̱ nga 'ji nandá nga ijchòka'tá'ñó‑la̱ ni'ya; itsón‑ña‑ní ko̱ ngi ixojen‑ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\