San Lucas 7

1'Kia̱ nga ijye tsakón‑ya‑la̱ Jesús jñà xi̱ta̱ ra i̱nchi'nchré‑la̱, ya̱á kijì ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum. 2Jngo chíchàn ítjòn tíjna ya̱, ra 'ñó kiya jngo chi̱'nda‑la̱ ra 'ñó tsjake. Ijyeé mejèn tíbiya. 3'Kia̱ nga kií'nchré a̱'ta 'tse̱ Jesús, isìkasén xi̱ta̱ jchínga ra xi̱ta̱ judío nga kiì kítsa'ba‑la̱ Jesús mé‑ni nga katanchrabá sínda‑ni jè chi̱'nda‑la̱ ra kiya. 4Jñà xi̱ta̱ jchínga, 'kia̱ nga ijchòjkon Jesús 'ñó tsikítsa'ba‑la̱, kitsò‑la̱: ―'Ñó machjeén‑la̱ nga ki̱si̱ki̱i xi̱ta̱ ítjòn ra̱kìi̱. 5Nga̱ 'ñó tsjake na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Judea; jè tsikínda jngo‑ná ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío i̱ na̱xi̱ndá‑ná. 6Kiìko̱ó Jesús jñà xi̱ta̱ jchínga kìi̱, tanga 'kia̱ nga ijye mejèn bijchó chraña ni'ya‑la̱, jè xi̱ta̱ ítjòn ra̱kìi̱, isìkasén i'ka xi̱ta̱ ra nda báko̱, nga kitsò‑la̱ Jesús: ―Na̱'ìn, kì ijo‑li nìjti‑la̱. Mì kì bakèn‑na ra 'a̱n nga ya̱ ki̱tjáha̱'si̱in ni'ya‑na̱. 7Ti̱'koa̱á mì kì bakèn‑na nga 'a̱n íjkon saba‑la. Tanga, 'ti̱ì kjo̱hixi̱ nga katanda‑ni chi̱'nda‑na̱, ko̱ kja̱beé ko̱nda‑ni. 8Nga̱ be‑náa̱ nga tjín‑li kjo̱téxoma ra ji̱; nga̱ ti̱'koa̱á 'a̱n, tjín‑na xi̱ta̱ ra batéxoma‑na; ko̱ ti̱'koa̱á tjín‑na chíchàn ra 'a̱n síhitjasòn‑na. 'Kia̱ nga xin jngo‑la̱: “'Tin”, fì‑ní; ko̱ 'kia̱ xin‑la̱ ra ìjngo: “Nchrabí”, nchrabá‑ní; ko̱ 'kia̱ nga xin‑la̱ ra jè chi̱'nda‑na̱: “Ki̱ 'sín 'ti̱ìn”, síhitjasón‑ní. 9Jesús 'kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱, tà 'koa̱á kjomà‑la̱. 'Kia̱á iskotsíjen'á jñà xi̱ta̱ ra tji̱ngi‑la̱; kitsò‑la̱: ―'Koa̱á xin‑no, skanda ya̱ na̱xi̱ndá Israel kjè kì sakó jngo‑na xi̱ta̱ ra ko̱'sín ta̱ nda makjiín‑la̱ koni 'sín nga makjiín‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 10Jñà xi̱ta̱ ra kiìjkon Jesús, 'kia̱ nga 'ji‑ni ya̱ ni'ya, ta̱ 'koa̱ ijyeé kjonda‑ni jè chi̱'nda ra kiya. 11Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, Jesús kijí ìjngo na̱xi̱ndá ra 'mì Naín. Tje̱n‑ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱; ti̱'koa̱á kjín ma‑ni ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá tje̱n‑ngi‑la̱. 12'Kia̱ nga ijye ijchò chraña ya̱ ñánda̱ nga bitjàha̱'se̱n‑jin‑ná ya̱ na̱xi̱ndá, kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra kjihijtako̱ jngo ndí chjo̱ón ra ijye kjotseé 'ken 'xi̱n‑la̱, nga i̱nchifì kíhijin ndí mi'ken ti‑la̱ ra ti ta̱ jngo‑la̱ ma chjo̱ón ra̱kìi̱. 13'Kia̱ nga kijtse jè Na̱'ín‑ná Jesucristo, kjòhi̱ma̱ke‑ní; kitsò‑la̱ jè ndí chjo̱ón ra̱kìi̱: ―Kì tà chjàn chindáya‑jìn. 14Kiì kasi'ta chraña‑la̱ jè kàxa̱‑la̱ mi'ken, tsakásòn‑la̱ tsja; jñà xi̱ta̱ ra 'yangi ndí mi'ken, tsinchako̱ó jè kàxa̱. Kitsò Jesús: ―Ji̱ ti, 'a̱án ra tíxin‑la: ¡Ti̱sítji̱in! 15Jè mi'ken ra̱kìi̱, sasa tsikijna kixi̱‑ni; a̱kjòn kiìchja̱‑ni. Jesús, 'kia̱á isìnga̱tsja‑ni na̱‑la̱. 16Nga'tsì xi̱ta̱ ra tje̱n‑ko̱, tà itsakjón‑ní; 'kia̱á jeya isíkíjna Nainá, kitsò: ―Jngo xi̱ta̱ tíjnako̱‑ná ra síchjeén Nainá nga 'ñó nda chja̱ ngajo‑la̱. Ti̱'koa̱á tjín ra kitsò: ―Jé Nainá 'ji nga basìko̱ na̱xi̱ndá‑la̱. 17Jñà 'én kìi̱, ina'yá‑la̱ nga tíjngo ya̱ nangi Judea, ko̱ nga'tsì i̱'nde ra tjín ya̱ a̱ndi‑la̱. 18Jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱ kií'nchré ijye‑ní kjoa̱ ra tí'sín Jesús; jñá xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ tsi'kéna̱jmí‑la̱. 'Kia̱á kiìchja̱ jò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱. 19Isìkasén ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús nga kiì kjonangi‑la̱, ¿a jé‑ní Cristo ra tjínè‑la̱ nga kj'i̱í o̱ ra kj'ií sko̱óña-isa‑la̱? 20Jñà xi̱ta̱‑la̱ Juan ra tsatíndá xi̱ta̱ 'kia̱ nga ijchòjkon Jesús, kitsó‑la̱: ―Jè Juan kàsíkasén‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱ji nga chji̱nangi‑laji̱n, ¿a ji̱‑ní ra Cristo ra xá ko̱'sín tjínè‑li nga kj'i̱i o̱ ra kj'ií jchíña-isa‑la̱ji̱n? 21Ti̱jé‑ni hora, kjín jchán xi̱ta̱ ra kiya isinda‑ni Jesús, ra kjo̱hi'in i̱nchisíkjiín, ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ijo‑la̱; ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ ra xka̱ kjonda‑ni. 22Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijchòjkon: ―Tangió 'tèna̱jmí‑la̱ Juan kjoa̱ ra ka'ya ko̱ ra kàna'yá. Ko̱'tìn‑la nga jñà xi̱ta̱ ra xka̱, ijyeé tsijeén‑ila̱; ko̱ jñà ra tsá'yá, ijyeé maá fì‑ni; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ 'chin ra fi'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱, ijyeé kjondaá‑ni; jñà xi̱ta̱ ra jtaya, ijyeé 'nchré‑ni; ko̱ jñà ra biya, faháya‑ila̱; ko̱ jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱, tí'sena̱jmíyaá‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Nainá. 23¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra mí‑mé ko̱techjà‑la̱ nga ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n! 24'Kia̱ nga ijye kijì‑ni xi̱ta̱ ra isìkasén Juan, 'kia̱á tsikí'tsia̱ Jesús nga tsakáko̱na̱jmí jñà xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ Juan. Kitsò‑la̱: ―¿Mé ra tsangì chitsíjen‑la jiòn ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì? ¿A jé tsangì chitsíjen‑la jngo xi̱ta̱ ra inda tíjna koni tsa jngo ínaxo̱ ra síjtiya‑la̱ tjo̱? 25Ko̱ tsa majìn, ¿yá ra tsangì chitsíjen‑la? ¿A jngo xi̱ta̱ ra 'ñó nda kjòn nikje ra kjiya? Majìn, nga̱ jñà xi̱ta̱ ra nda kjòn nikje‑la̱, ko̱ ra nda kjòn tsajmì ra síchjeén, ya̱á tjítsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn. 26¿Tanga mé xá ra tsangì‑najiòn? ¿A jè tsangì chitsíjen‑la jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱? Jon, kixi̱í kjoa̱, jé tsangì chitsíjen‑la̱ ko̱ skanda isa̱á 'nga tíjna‑isa koni jngo xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 27A̱'ta 'tse̱é Juan nga ko̱'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Tísikásén‑la jè xi̱ta̱‑na̱ ra i̱ko̱ títjòn‑li 'én, nga koa̱ànda‑li ndi̱yá. 28'Koa̱á xin‑no, ta nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde, kjè sa yá ra ko̱'sín 'nga bijna koni jè Juan; tanga ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá, jè xi̱ta̱ ra isa̱ 'ñó nangi tíjna, isa̱á 'nga tíjna india‑ni koni jè Juan. 29'Kia̱ kií'nchré xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ko̱ xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma, kjòchi̱yaá‑la̱ nga kixi̱í tjín jè ndi̱yá‑la̱ Nainá; nga̱ tsatíndá ijo‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Juan. 30Tanga ra xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, majìn‑la̱ nga jè Juan tsatíndá. Tsachrjengi‑ní kjoa̱ ra Nainá mejèn‑la̱ 'si̱in ra a̱'ta 'tse̱, nga̱ majìn‑la̱ nga jè Juan tsatíndá. 31Jesús kitsó‑la̱: ―¿Yá ra ma si̱ngásòn‑ke̱é jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱? ¿Kó kjòn ra si̱ngásòn‑ke̱é? 32'Koa̱á 'sín kjòn koni jñà i̱xti ra títsa̱jna ya̱ a̱jin ndi̱tsi̱n. Chja̱á‑la̱ xákjén nga tsò‑la̱: “Ji̱n, inìkjane‑náji̱n ínaxo̱, tanga mì kì ki'chà jiòn; ko̱ kijndaá‑laji̱n 'én ra ba tsò, ko̱ mì ichindáya jiòn.” Jñà i̱xti kìi̱, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni 'sín 'nià jiòn. 33'Jií Juan ra tsatíndá xi̱ta̱ ra mì tsa tsakjèn ko̱ mì tsa xán ki'tsi; jiòn bixó‑nó: “Inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ijo‑la̱.” 34A̱kjòn 'jía̱ ra 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ nga bákje̱n, ti̱'koa̱á 'bia̱a; ko̱ bixó‑nájiòn: “Xi̱ta̱ chrjá'a‑ní, ko̱ xi̱ta̱ 'chi̱‑ní, ko̱ jñá nda báko̱ jñà ra xi̱ta̱‑jé ko̱ jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma.” 35Tanga jñà kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá, ya̱á 'ya‑la̱ 'kia̱ nga ijye bitjasòn. 36Jngo xi̱ta̱ fariseo xá kiìchja̱‑ila̱ Jesús nga mejèn‑la̱ ko̱kje̱n‑ko̱. 'Kia̱ nga ijye 'jaha'sen ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ fariseo, tsikijna'tá ímixa̱. 37Ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, tíjnaá jngo chjo̱ón ra 'ñó tse jé tjín‑la̱. 'Kia̱ nga kií'nchré nga ya̱á tíbakjèn Jesús, ijchòko̱ó jngo namìta̱ na̱jo̱ ra tjíya‑la̱ sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱. 38Ya̱á iskindaya'ta ya̱ a̱jto̱n ndsa̱ko̱ Jesús. A̱kjòn ko̱ó ndáxko̱n tsiníjno‑ni ndsa̱ko̱ Jesús. A̱kjòn isìxìjno‑ni ko̱ tsja̱‑sko̱, ko̱ iskine'a ndsa̱ko̱. A̱kjòn tsjahíjno jè sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱. 39Jè xi̱ta̱ fariseo ra xá kiìchja̱‑la̱ Jesús, 'kia̱ kijtse kjoa̱ kìi̱, kitsó a̱jin inìma̱‑la̱: “Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, tsa kixi̱í‑la kjoa̱ nga jè Nainá síchjeén nga chja̱ ngajo‑la̱, ki̱yaá‑la nga chjo̱ón jé‑ní jè ra ko̱'sín tísíko̱.” 40'Kia̱á kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Simón, jngo kjoa̱ ko̱xín‑la. Jè Simón kitsò: ―Ko̱'tín‑ná ji̱ Maestro. 41Jesús kitsó‑la̱: ―Jò ma‑ni xi̱ta̱ tje̱n'tin‑la̱ jè xi̱ta̱ ra síkiña to̱n; jngo ra 'òn sindo̱ ko̱ jngo ra icháte tje̱n‑la̱. 42Tsìn‑la̱ to̱n ra síjndà‑ni xi̱ta̱ kìi̱. Jè ni‑la̱ to̱n, isìhijcha'ta‑la̱ ngajòo̱. ¿Kósii̱? ¿Ñáa̱‑ni ra isa̱ 'ñó ko̱tsjake jè ni‑la̱ to̱n? 43Kiìchja̱á Simón kitsò: ―'Koa̱á 'sín síkítsjee̱n ra 'a̱n, jé‑la jè ra isa̱ tse to̱n kitsjen'tin. 'Kia̱á kitsò Jesús: ―Ndaá kachosòn‑la̱. 44Jesús iskotsíjen‑jno jè chjo̱ón ra kìi̱, kitsò‑la̱ Simón: ―Chítsijen‑la̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱. 'Kia̱ nga káfáha̱'se̱n ya̱ ni'ya‑li; mì kì kà'bí‑ná nandá ra ma si̱níjno‑ni ndsa̱koàa̱; tanga chjo̱ón ra̱kìi̱, ndáxko̱ón kabiníjno‑ni ndsa̱koàa̱ ko̱ tsja̱ sko̱ó kásíxìjno‑ni. 45'Kia̱ nga kàníkjáya‑ná mì kì kachine'a‑ná ra ji̱, tanga chjo̱ón ra̱kìi̱, nda 'kia̱ káfáha̱'se̱n ni'ya‑li tíkjine'aá ndsa̱koàa̱. 46’Mì kì kànahíjni̱ sihìti̱ jè skoàa̱, tanga ra jè, kàmahíjno ndsa̱koàa̱ sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱. 47Kií ko̱ xin‑la: Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, ijyeé kànìhijchaà'ta ijye‑la̱ nga'tsì jé‑la̱ tà nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó matsjake‑na. Jè xi̱ta̱ ra chiba jé niìjchaà'ta‑la̱, isa̱á chiba kjo̱tsjacha tsjá. 48'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús jè chjo̱ón ra̱kìi̱: ―Ijyeé kànìhijchaà'ta ijye‑li jé‑li. 49Jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña tjítsa̱jna'ta ímixa̱ kitsó‑la̱ xákjén: ―¿Yá xi̱ta̱‑ni ra̱kìi̱ nga ti̱'koa̱ ma‑la̱ síjchaà'tá‑ná jé‑ná? 50Jesús kitsò india‑la̱ jè chjo̱ón: ―Ki‑ní nga makjiín‑li ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga bítjo̱jin‑ni jé‑li; 'tin‑la nda‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\