San Lucas 8

1Ra kjomà a̱skan, kjín na̱xi̱ndá i'i ko̱ kjín na̱xi̱ndá i̱tsíñá tsajme Jesús, nga tsi'kéna̱jmíya ko̱ isìka'bí 'én xi̱tse̱ ra nda tsò, kó'sín batéxoma Nainá. Tje̱n‑ko̱ xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni. 2Ko̱ tje̱n‑ko̱ i'ka íchjín ra kjonda‑ni 'chin 'tse̱ ni̱í ko̱ ra kj'ií 'chin‑isa: jè María ra Magdalena 'mì, ra ito inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í itjojin‑ni ijo‑la̱; 3ko̱ Juana, chjo̱ón‑la̱ Chuza ra síkinda̱ tsajmì ra tjín‑la̱ Herodes; ko̱ jè ra 'mì Susana. Kjín íchjín tje̱n‑ko̱‑isa ra basìko̱'ta mé tsajmì ra tjín‑la̱. 4'Kia̱ nga ijye kjokjìn xi̱ta̱ ra jndíi̱ ra ján na̱xi̱ndá 'ji‑ni, Jesús, tsi'kéna̱jmí‑la̱ jngo‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn. Kitsò‑la̱: 5―Jngo xi̱ta̱ kijì nga kiì kjíjndi̱ xojmá. 'Kia̱ nga tíkjíjndi̱, tjín i'ka xojmá ra iskatsajo ya̱ a̱ya ndi̱yá; a̱kjòn tsinchanè xi̱ta̱; ko̱ jñà ni̱se iskine. 6Ngi ko̱tjín iskatsajo ñánda̱ a̱sòn na̱jo̱, 'kia̱ nga isò xojmá, sasaá kixì, ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì 'nchi̱'nde nangi. 7Ngi ko̱tjín iskatsajo ya̱ a̱jin na'yá; ko̱ ya̱á ta̱ña isòko̱. 'Kia̱ nga kjò'nga jñà na'yá, ya̱á kisì'ken‑ngi. 8Ngi ko̱tjín iskatsajo ñánda̱ nga nda jè nangi; ndaá isò, kjò'nga‑ní, ko̱ tsajá‑la̱ to; jngo sindo̱ to tsajà‑la̱ nga jngó jngó. 'Kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmí Jesús kjoa̱ kìi̱, 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―Nda kjón ti̱ná'ya koni 'sín tíxin‑no. 9Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús iskonangií‑la̱ kótsò‑ni jè kjoa̱ mangásòn ra tsi'kéna̱jmí‑la̱. 10Jesús kitsó‑la̱: ―Jión tsako̱‑no nga i̱nchi'ya jñà kjoa̱ ra tjí'ma koni 'sín batéxoma Nainá; tanga jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, tà ko̱ó kjoa̱ ra mangásòn 'se̱na̱jmí‑la̱, mé‑ni nga ni̱'sín sko̱òtsíjen, mì kì ske̱; ko̱ ni̱'sín kji̱'nchré, mì kì ko̱chi̱ya‑la̱. 11’Ki̱í 'sín tsò‑ni jè kjoa̱ mangásòn ra̱kìi̱: Jñà xojmá, jé 'Én‑la̱ Nainá. 12Jñà xojmá ra ixaájten ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱, jñá xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá, a̱kjòn 'fiì jè ni̱í, nga faháxìn jè 'én‑la̱ Nainá ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱, mé‑ni nga mì kì ko̱kjiín‑la̱, ko̱ mì kì ma ki̱tjojin kjo̱hi'in. 13Jñà ra ixaájten ya̱ a̱sòn na̱jo̱, jñá xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá, nga 'ñó matsja‑la̱ nga makjiín‑la̱ nga ti̱'sa̱‑nì. Tanga mì tsa ngi tjíjngo‑ni ikon; tà chiba ni̱chjin nda makjiín‑la̱; 'kia̱ nga mé kjoa̱ ra sakó‑la̱, sasaá fì‑ni í'tsi̱n. 14Jñà ra ixaájten ya̱ a̱jin na'yá, jñá jngoya‑la̱ xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá; 'kia̱ nga ijye tjímaya ndi̱yá‑la̱ Nainá, jñà ijo‑la̱ síkájno, ko̱ kjoa̱nchi̱ná, ko̱ kjo̱tsja ra tjín ya̱ a̱jin i̱sà'nde. Jñà kjoa̱ kìi̱ mincha ikon‑la̱ nga ni̱mé kjo̱nda sakó ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ ra ma si̱ìkabíya. 15Jñà ra ixaájten ñánda̱ nga nda nangi, jñá jngoya‑la̱ xi̱ta̱ ra nda ko̱ kixi̱ tjín inìma̱‑la̱ nga 'nchré 'én‑la̱ Nainá ti̱'koa̱á ndaá bíjin ikon; 'ñó mincha skanda 'kia̱ nga ijye sakó kjo̱nda ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ ra ma síkabíya. 16’Tsìn xi̱ta̱ ra baká jngo ni'í, a̱kjòn bíjna'ma nga síkíjnangi ya̱ na̱chan; jè ni'í, 'ngaá sijna mé‑ni nga katahisen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'faha'sen ni'ya. 17Nga̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'ma tjíhijyo 'ndi̱ 'ndi̱, takó ko̱tsíjen‑yá‑ní; ko̱ ni̱'sín bato 'ñó tjí'ma, takó jcha̱ tsijeén‑la̱. 18’Nda ti̱ná'ya koni 'sín xin‑no; nga jè ra ijye tjín‑la̱ kjo̱bítsjen, isa̱á tse ko̱chi̱ya-isa‑la̱; tanga jè ra tsìn‑la̱ kjo̱bítsjen, skanda tjáhixìn‑la̱ jè kjo̱bítsjen ra tsò‑la̱ ijo‑la̱ nga tjín‑la̱. 19Jñà 'ndse̱ Jesús ko̱ na̱‑la̱, kijì‑ní ñánda̱ tíjna Jesús nga kiìjkon. Tanga mì kì kjomà ijchò skanda ñánda̱ tíjna nga 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna. 20Jesús ki'sena̱jmí‑la̱, tsi'kìn‑la̱: ―Jè na̱‑li ko̱ jñà 'ndsì, ya̱á tjítsa̱jna ndi̱tsiaán nga mejèn‑la̱ ske̱‑li. 21Kiìchja̱ Jesús, kitsò: ―Jè ra na̱‑na̱ ma ko̱ ra 'ndsè xin‑la̱, jñá‑ní jñà ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá, ti̱'koa̱ síhitjasòn. 22Jngo ni̱chjin, Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ 'jaha'sen jngo chitso, kitsò Jesús: ―Tjiaán ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján. A̱kjòn kijì. 23'Kia̱ tífisòn ya̱ nandá jè chitso, tsakjajnafé jè Jesús. Kjo'tsia̱á nga 'ji jngo tjo̱xkón ya̱ a̱jin ndáchikon. Ijyeé 'jaha'sen nandá chitso; ijyeé mejèn iskajin‑ndá. 24Jñà xi̱ta̱‑la̱ 'kia̱á isí'ká‑la̱; kitsò‑la̱: ―¡Maestro! ¡Maestro! ¡Chitso, ijyeé tíkajin‑ndá! ¡Ijyeé‑la ki̱yé! Itja'fá‑la̱ Jesús; a̱kjòn tsakátiko̱ jè tjo̱xkón ko̱ jè ndáchikon, ndi̱to̱ón isijyò‑ni tjo̱, ko̱ kjondayá‑ni. 25Jesús kitsò: ―¿Mé‑ni nga mì kì makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Nainá? Jñà xi̱ta̱‑la̱, tà itsakjón‑ní. Tà kjóxkón‑la̱. Kitsò‑la̱ xákjén: ―¿Yá xi̱ta̱‑ni ra̱kìi̱ nga síhitjasòn‑la̱ jè tjo̱ ko̱ nandá? 26A̱kjòn ijchó ya̱ nangi ra 'mì Gadara ra kjijna ya̱ ra ijngoa ndáchikon 'tse̱ Galilea. 27'Kia̱ nga itjojen chitso Jesús, jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ijchò kasi'ta‑la̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱. 'Ñó kjotseé tjíjin ijo‑la̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í; mì tsa nikje faya, ko̱ tsìn‑la̱ ni'ya; ya̱‑ró bijnaya nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. 28Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kijtse Jesús, 'ñó iskindaya'ta‑la̱; tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱; 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―¿Mé kjoa̱ ra tjín‑li ko̱ ra 'a̱n, Jesús, ji̱ ra I'ndí‑la̱ Nainá ra 'ñó 'nga tíjna? ¡'Koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑la, kì kjo̱hi'in 'bí‑ná! 29Kií ko̱kitsò‑ni, nga̱ jè Jesús, ijye ko̱'sín kitsò‑la̱ jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í nga katitjokàjin ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. Ijyeé kjotseé ko̱'sín tjíjin ijo‑la̱. Ni̱'sín na'ñó ki̱cha̱ cadena sité'ñó‑ni ndsa̱ko̱ ko̱ tsja, chíkjoa̱á‑la̱ nga batejtso, a̱kjòn jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í fìko̱ ya̱ nangi ñánda̱ tsìn xi̱ta̱. 30Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Kó 'mì‑li? Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsò: ―Jngo jtín chíchàn 'mì‑na. Kií ko̱'mì‑ni nga 'ñó kjìn ma‑ni inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ijo‑la̱. 31Jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tsikítsa'ba‑la̱ Jesús nga mì ya̱ si̱ìkatsajoyá ya̱ ñánda̱ ti̱'xá na̱tja̱n 'tse̱ kjo̱hi'in. 32Kjín ma‑ni chi̱nga̱ ra i̱nchibakjèn‑jno ijñá ya̱ a̱'ta nindo. Jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í isíjé‑la̱ Jesús nga katatsjá'nde‑la̱ nga kjoa̱ha'sen‑jin ijo‑la̱ chi̱nga̱. Kitsjá'nde‑la̱ Jesús. 33Itjojin‑ní ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, a̱kjòn 'jaha'sen‑jin ya̱ ijo‑la̱ chi̱nga̱. Ta indaá tsahachikon‑jen‑jno kixi̱ skanda ya̱ a̱jin nandá; ya̱á 'ken nga'tsiòo̱. 34Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchiko'ndá jñà chi̱nga̱, 'kia̱ kijtse kjoa̱ ra kjomà, jahachinga‑ní nga kiì síkjí'nchré xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchisíxá ya̱ a̱jin ijñáa̱. 35'Kia̱ kií'nchré xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ikatsíjen‑la̱ jñà kjoa̱ ra kjomà. Kijí ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús; kijtse‑ní nga ya̱ tíjnangi ndsa̱ko̱ Jesús jè xi̱ta̱ ra ijye itjojin‑ni ijo‑la̱ jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í; kjinaya‑ni nikje‑la̱; ndaá tjín‑ni kjo̱bítsjen‑la̱. Tà itsakjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ 'kia̱ nga kijtse. 36Tsi'kéna̱jmí‑la̱ xákjén kó'sín kjomà nga kjonda‑ni jè xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í isijin ijo‑la̱. 37Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín a̱ndi nangi Gadara, tsikítsa'ba‑la̱ Jesús nga katafì‑ni, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó itsakjòn. 'Jaha'sen‑ni chitso Jesús, a̱kjòn kijì. 38Jè xi̱ta̱ ra ijye kjonda‑ni, tsikítsa'ba‑la̱ Jesús nga mejèn‑la̱ ya̱ ko̱jmekó; tanga Jesús kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga katijna; kitsò‑la̱: 39―'Tin‑ni ya̱ ni'ya‑li; 'tèna̱jmí ijye‑la̱ xi̱ta̱ nga 'ñó tse kjo̱nda ra kásíko̱‑li Nainá. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kijí‑ni; a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga tsi'kéna̱jmí‑la̱ xi̱ta̱, ya̱ nga tíjngo na̱xi̱ndá, nga 'ñó tse kjo̱nda ki'sìn Jesús ra a̱'ta 'tse̱. 40'Kia̱ nga ijye 'ji india‑ni Jesús ya̱ ra ijngoa ndáchikon, 'ñó tsja ki'se‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni, nga̱ xá 'koa̱á 'sín i̱nchikoñá‑ni nga'tsiòo̱. 41'Jiìjkón jngo xi̱ta̱ ra 'mì Jairo ra xi̱ta̱ ítjòn 'tse̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱ Jesús, tsikítsa'ba‑la̱ nga katafì ya̱ ni'ya‑la̱. 42Nga̱ jè ndí tsati‑la̱ ra ta jè‑nì, ra tjín‑la̱ tsa tejò nó, ijyeé tíbiya. 'Ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱; chi̱ba̱‑la̱ bá'nchó'ñó Jesús 'kia̱ nga tífì. 43Ya̱á tsá'bajin jngo ndí chjo̱ón ra ijye kjo tejò nó tíxaájten‑la̱ jní. Kjotseé to̱n ko̱ tsajmì ra tjín‑la̱ ijye isikjeheya a̱'ta 'tse̱ chji̱ne̱ xki; tanga mì kì yá ra ma sínda‑ni. 44Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, a̱jto̱n í'tsi̱ín Jesús tsasijna‑ni nga itsabà a̱tjòn nikje‑la̱; jè jní ra tíxaájten‑la̱ ta ndi̱to̱ón isijyò‑ni. 45'Kia̱á iskonangi Jesús, kitsò: ―¿Yá ra katsabà‑na? Nga'tsì xi̱ta̱ kitsó‑ní: ―Mì tsa yá‑jìn. 'Kia̱á kitsò Pedro ko̱ xi̱ta̱ ra i'ka: ―Maestro 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ mahítsjá‑li ko̱ bá'nchó'ñó‑li; mé‑ni si‑ni: “¿Yá ra katsabà‑na?” 46Jesús kitsó india‑ni: ―Tjín yá ra katsabà‑na; kàbeé‑la̱ ijo‑na̱ nga kabitjojin nga'ñó. 47'Kia̱ kijtse nga kijcha'tín‑la̱ jè ndí chjo̱ón ra̱kìi̱, sí jatsé‑ní, tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱ Jesús. Ko̱ tsi'kéna̱jmí ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱, mé‑ni nikje‑la̱ Jesús itsabà‑ni ko̱ kó'sín ta ndi̱to̱ón kjonda‑ni. 48Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, kií‑ní nga kàmakjiín‑li nga kamanda‑ni. 'Tin‑la nda‑ni. 49Takó tíchja̱á‑isa Jesús 'kia̱ nga 'ji jngo xi̱ta̱ ra ya̱ inchrabà‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ítjòn, nga kitsò‑la̱: ―Jè ndí tsati‑li ijyeé 'ndi̱í 'ken; kì ti̱ tsja jè Maestro nìjti‑la̱. 50'Kia̱ nga kií'nchré Jesús kitsó‑la̱: ―Kì tà chjàn skon‑jìn; tà jé‑ní nga katakjiín‑li, jè ndí tsati‑li, ko̱ndaá‑ni. 51'Kia̱ nga 'jaha'sen ni'ya, Jesús, mì kì kitsjá'nde‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií nga 'jaha'sen‑ko̱, tà jé Pedro, Jacobo, Juan, na̱'ìn‑la̱ ko̱ na̱‑la̱ ndí tsati. 52Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna, i̱nchikjindáyakeé jè ndí tsati ko̱ i̱nchisíkájno‑ní. Tanga jè Jesús kitsó‑la̱: ―Kì chindáya jiòn; mì tsa kàbiya‑jìn jè ndí tsati, ta kjijnafé‑ní. 53Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna tà tsijnòke‑ní 'kia̱ nga ko̱ kitsò Jesús, nga̱ be‑ní nga ijye kàbiya jè tsati. 54Tanga Jesús iskábé tsja ndí tsati; 'ñó kiìchja̱‑la̱ kitsò‑la̱: ―Tsati, ¡ti̱sítji̱in! 55'Jií ìjngo 'ká‑ni inìma̱‑la̱ tsati; ta ndi̱to̱ón tsasítje̱n‑ni; Jesús, 'koa̱á kitsò nga katasíkjèn. 56Jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱, tà kjóxkón‑la̱; tanga Jesús 'ñó kitsjà‑la̱ kjo̱kixi̱ nga kì yá ra 'béna̱jmí‑la̱ jè kjoa̱ ra kjomà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\