San Lucas 9

1Jesús kiìchja̱á‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra tejò ma‑ni, kitsjá‑la̱ nga'ñó ko̱ kjo̱téxoma nga ko̱chrjejin nga'tsì inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ijo‑la̱ xi̱ta̱; ti̱'koa̱ ma‑la̱ si̱inda‑ni xi̱ta̱ ra 'chin tjín‑la̱. 2Isìkasén nga ki̱chja̱ya kó'sín batéxoma Nainá, ti̱'koa̱ si̱inda‑ni xi̱ta̱ ra kiya. 3Kitsò‑la̱: ―Kì mé tsajmì jcha̱a ra ko̱chjeén‑no ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱; kì koròti̱, kì na̱'ya, kì ni̱ño̱, ko̱ kì to̱n jcha̱a; ko̱ kì tà chjàn jò na̱chro̱‑no jcha̱a. 4Ta ñánda̱ ni'ya nga kijcho, ya̱á ti̱tsa̱jna skanda 'kia̱ nga ijye kongí‑no ra xìn i̱'nde. 5Tsa jngo na̱xi̱ndá kijcho ñánda̱ nga mì kì ska̱ábétjò‑no, títjo̱‑no, tìtsajnè chijo‑la̱ ndsa̱kò mé‑ni nga katasijin‑la̱ nga ijye tjín jngo kjoa̱ ra kondra̱ 'tse̱. 6Kijí jñà xi̱ta̱ kìi̱, jndíi̱ ra ján na̱xi̱ndá kijì; isìka'bí 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo; ti̱'koa̱ isinda‑ni xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ 'chin nga kjijndà na̱xi̱ndá. 7Ta isijñó‑la̱ jè xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Herodes, 'kia̱ kií'nchré nga'tsì kjoa̱ ra tí'sín Jesús, nga̱ tjín xi̱ta̱ ra tsò: “Ijyeé jaáya‑ila̱ jè Juan.” 8Ko̱ tjín i'ka ra tsò: “Jé Elías ra tsatsíjen india‑ni.” Ti̱'koa̱ kitsò i'ka‑te: “Jè jaáya jngo‑la̱ xi̱ta̱ jchínga ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá.” 9Ko̱ jè Herodes kitsó‑ní: ―'A̱n sabá tsiki'tián jñà xi̱ta̱ ra isì'ken Juan nga tsatesin. ¿Yá xi̱ta̱‑ni ra ko̱'sín tí'sín kjoa̱ ra tí'nchrè? 'Koa̱á ma‑ni nga mejèn‑la̱ kijtsexkon Jesús. 10'Kia̱ nga ijye tsáfa‑ni xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ki'sìn. Ya̱á kiìko̱ Jesús ya̱ i̱'nde 'tse̱ na̱xi̱ndá Betsaida ñánda̱ mì yá xi̱ta̱ tjín. 11'Kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱ nga kijì Jesús, kijìtji̱ngi‑la̱; 'kia̱ nga ijchòtji̱ngi‑la̱, Jesús isìsin‑la̱ ko̱ tsi'kéna̱jmí‑la̱ kó'sín batéxoma Nainá, ti̱'koa̱á isinda‑ni jñà xi̱ta̱ ra machjeén‑la̱ nga ko̱nda‑ni. 12'Kia̱ nga ijye tímahixòn, jñà xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni, ijchò kincha'ta‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ko̱'tìn‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ katafì‑nì mé‑ni nga katasíkjáya ya̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ chraña'ta ko̱ ya̱ ñánda̱ síxáko̱ nangi‑la̱ xi̱ta̱ ñánda̱ sa̱kò‑la̱ ra ski̱ne̱. Ya̱ i̱'nde ñánda̱ titsa̱jneé, a̱'ta xìn‑ní, ni̱mé tjín. 13Jesús kitsó‑la̱: ―Jiòn 'ti̱‑la ra ko̱kje̱n. Jñà xi̱ta̱‑la̱ kitsó‑ní: ―Ni̱mé tjín‑naji̱n, tà 'òn ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ jò ti̱ tja'chá‑ji̱n; tà jé‑la tsa kongí‑ji̱n mé‑ni nga ki̱ndá‑ji̱n tsajmì ra ko̱kje̱n nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱. 14Ma‑la̱ tsa 'òn jmi ra xi̱ta̱ 'xi̱n. Jesús kitsò‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Icháte icháte ti̱kítsa̱jnajtín‑no nga'tsì xi̱ta̱. 15'Koa̱á 'sín isíkítsa̱jna kóhotjío̱n. 16Iskábé Jesús jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'òn ma‑ni ko̱ jñà ti̱ ra jò ma‑ni; iskotsíjen ján ngajmi, kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, a̱kjòn isìjòya; kitsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ mé‑ni nga isìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni. 17Ndaá tsakjèn nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, skanda nga kjoski; 'kia̱ nga tsikíxkó‑ni ra tsijnengi‑ni, ngi tejò ndi̱si̱yá kjomà‑isa. 18India 'kia̱ nga tíjna'taxìn Jesús nga tíchja̱'ta‑la̱ Nainá, ko̱ ya̱á tjítsa̱jnako̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, Jesús iskonangi‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―¿Kó tsò xi̱ta̱, yá‑na ra 'a̱n? 19Jñà xi̱ta̱‑la̱ kitsó‑ní: ―Tjín i'ka ra tsò: jé‑la Juan ra tsatíndá xi̱ta̱. Ti̱'koa̱ tjín ra tsò: jé‑la Elías. Ko̱ tjín i'ka ra tsò: jé jaáya jngo‑la̱ xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé. 20Jesús iskonangi‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿Tanga ra jiòn, kó'sín bixó? ¿Yá‑na ra 'a̱n? 'Kia̱á kiìchja̱ Pedro, kitsò: ―Ji̱‑ní Cristo ra xá isìkasén‑li Nainá. 21Tanga Jesús 'ñó kitsjà‑la̱ kjo̱kixi̱ nga kì yá ra 'béna̱jmí‑la̱. 22Kitsò‑la̱: ―'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, tseé kjo̱hi'in sikjiáa̱n; ko̱chrjengií‑na jñà xi̱ta̱ jchínga, ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. Si̱ì'keén‑na tanga 'kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin kjoa̱áya india‑na. 23Ra kjomà a̱skan kitsó‑isa‑la̱ kóhotjío̱n: ―Tsa yá ra mejèn‑la̱ nga ya̱ ki̱ji̱'ta‑na, kì ti̱ tsja jè kjo̱binachon‑la̱ 'sín‑ni kinda̱. Ni̱chjin nchijón‑ní katachíkjoa̱‑la̱ kjo̱hi'in ra ko̱tojin koni tsa 'bamijìn jngo krò ra ti̱jè ki̱yá'ta‑ni, ko̱ katanchrabátji̱ngi‑na. 24Nga̱ ta yá xi̱ta̱‑ni ra mejèn‑la̱ nga mì mé kjo̱hi'in ko̱tojin jè kjo̱binachon‑la̱, ta isa̱á si̱ìjchija jnchro; tanga jè ra tsjá kjo̱binachon‑la̱ nga katachija ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n, ta isa̱á jnchro ki̱tjokajin kjo̱hi'in nga nda kíjna‑ni a̱skan‑nioo̱. 25¿Mé ra ki̱jne‑la̱ jngo xi̱ta̱, ni̱'sín 'se̱ ijye‑la̱ nga'tsì tsajmì ra tjín ya̱ i̱sà'nde, tsa tà si̱ìkitsón‑ni ko̱ si̱ìjchija‑ni inìma̱‑la̱? 26Jè ra ko̱sabà‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'én‑na̱, ti̱'koa̱á ko̱sabá‑na ra a̱'ta 'tse̱, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, 'kia̱ nga 'a̱n ra jeya kjí'i̱ india‑na ya̱ a̱jin kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ ko̱ ya̱ a̱jin kjoa̱jeya‑la̱ ìkja̱li̱ tsje‑la̱ Nainá. 27'Koa̱á xín kixi̱‑no, títsa̱jnajin i'ka i̱jndíi̱, xi̱ta̱ ra mì kì ki̱yá skanda 'kia̱ nga ske̱ kó'sín batéxoma Nainá. 28Ijyeé‑la tjín‑ni tsa jin ni̱chjin 'kia̱ nga tsi'kéna̱jmí 'én kìi̱, ya̱á kijìmijìn jngo nindo Jesús nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá. Tje̱n‑ko̱ Pedro, Juan ko̱ Jacobo. 29'Kia̱ nga tíchja̱'ta‑la̱ Nainá, Jesús, jahatjìya‑la̱ i̱sén‑la̱; jè nikje‑la̱ 'ñó chroba ko̱ 'ñó fate tsatsíjen. 30Jò xi̱ta̱ 'xi̱n, tà ndi̱to̱ón tsatsíjen ra i̱nchibáko̱ Jesús, jè ra 'mì Moisés ko̱ Elías. 31Xi̱ta̱ kìi̱, 'ñó fate kjomà kjoa̱jeya‑la̱ kó jngo tjandi ñánda̱ i̱jncha. I̱nchijo̱óya‑ni nga jè Jesús, ijyeé tífì ya̱ ján Jerusalén nga tífísíhitjasòn nga ya̱ ki̱yá. 32Jè Pedro ko̱ jñà xi̱ta̱ xákjén, taxki̱ 'ñó nijñá‑la̱, tanga tsikìtsa̱jnakon‑ní; kijtseé jè kjoa̱jeya‑la̱ Jesús ko̱ 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra jò ma‑ni ra tjítsa̱jnako̱. 33'Kia̱ nga ijye tsincha'taxìn‑la̱ Jesús xi̱ta̱ kìi̱, jè Pedro kitsó‑ní: ―Maestro, nda‑nì nga i̱ titsa̱jna‑ji̱n. Jàn ni'ya tji̱kien kínda‑ji̱n, jngo ra tsa̱ji, jngo ra 'tse̱ Moisés, ko̱ jngo ra 'tse̱ Elías. Jè Pedro tà 'koa̱á kitsò‑ni, mì kì ti̱ be‑ni kó'sín ki̱chja̱. 34Ti̱'kia̱á‑ni nga tíchja̱ Pedro, jngo ifi 'ji ra tsikíjtsa'ma jñà xi̱ta̱ kìi̱. 'Kia̱ nga 'jaha'sen‑jin ifi, tà itsakjón‑ní. 35Ya̱ a̱jin ifi ina'yá jngo‑la̱ 'én ra kitsò: ―Jé ra̱kìi̱ ra I'ndí‑na̱, ko̱ 'ñó tsjake̱; jé ti̱ná'ya‑la. 36'Kia̱ nga ijye ina'yá‑la̱ 'én ra ko̱kitsò, tà jè ta̱jngoó Jesús isasíjna‑ni. Jñà ni̱chjin kìi̱, jñà xi̱ta̱‑la̱ ni̱mé 'én ra kó kitsò, ko̱ ni̱yá xi̱ta̱ ra tsi'kéna̱jmí‑la̱ kjoa̱ ra kijtse. 37Ra kjomà ma nchijòn, 'kia̱ nga itjojen‑ni ya̱ nindo, 'ñó kjìn xi̱ta̱ isatékjo. 38Jngo xi̱ta̱ ra ya̱ tíjnajin‑la̱ xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱, 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―Ji̱ Maestro, 'ti̱ìn kjo̱nda chítsijen‑la̱ jè ndí ti‑na̱ ra tà jè ta̱jngo‑ni. 39Jngo inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tsabá'ñó; tà ndi̱to̱ón kjindáya, a̱kjòn 'ñó síkjatsé ijo‑la̱; ngi xo̱jmáxó bachrje tsa'ba; tseé kjo̱hi'in tsjá‑la̱, mì kì ndi̱to̱n tsjin‑ni. 40Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li kásíjé‑la̱ kjo̱nda nga katachrjejin‑nì inìma̱ 'cho ra tjíjin ijo‑la̱, tanga mì kì kàma‑la̱. 41'Kia̱á kiìchja̱ Jesús kitsò: ―Jiòn xi̱ta̱ ra 'cho 'nià ko̱ ra mì kì nda makjiín‑no a̱'ta tsa̱'a̱n. ¿A ta 'a̱án kóti̱jnako̱ ki'ta‑no skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱, ko̱ kó'sín ko̱ma‑ni nga chíkjoa̱‑na kjoa̱ ra 'nià jiòn? Nchrabáki̱i ti‑li. 42'Kia̱ nga tínchrabá chraña jè ti, jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, tsajndo'tá nangi, a̱kjòn isìkjatsé ijo‑la̱. Tanga Jesús, tsakátiko̱ó jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í; a̱kjòn isinda‑ni jè ti; isìnga̱tsja‑ni na̱'ìn‑la̱. 43Nga'tsì xi̱ta̱ tà kjóxkón‑la̱ jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. 'Kia̱ nga ta i̱nchimaxkón‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ kjoa̱ ra ki'sìn Jesús, Jesús kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: 44―Nda ti̱ná'ya jñà 'én kìi̱; kì niìjchaàjion: 'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱ ya̱á ko̱nga̱tsja xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 45Jñà xi̱ta̱‑la̱ mì kì kjòchi̱ya‑la̱ jñà 'én kìi̱. Isì'maá‑la̱ mé‑ni nga mì katachi̱ya‑la̱. Ko̱ mì kì kitsò ikon nga iskonangi‑la̱ Jesús kótsò‑ni. 46Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús, tsikí'tsia̱‑ní nga tsajo̱óya‑ni yá ra kíjna ítjòn ra ti̱jñà‑ni. 47'Kia̱ nga kijtse Jesús koni 'sín i̱nchisíkítsjen, jngo ndí ti iskábé, isíkíjna'ta‑la̱ ijo‑la̱, 48kitsò‑la̱: ―Jè ra a̱'ta tsa̱'a̱n ska̱ábétjò jngo ndí ti, koni 'a̱án‑nì ra kjábétjò‑na; ko̱ jè ra ska̱ábétjò‑na, jé kjábétjò ra isìkasén‑na. Nga̱, jè ra isa̱ nangi tíjna ra ya̱ tíjnajin‑no, jè isa̱ tíjna ítjòn jnchro. 49Juan kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, ka'ya jngo‑ji̱n xi̱ta̱ ra ko̱ 'í‑li bachrjejin‑ni inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ijo‑la̱ xi̱ta̱; kabatechjá‑la̱ji̱n, nga̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ mì tsa ya̱ tsá'bako̱‑ná. 50Jesús kitsó‑la̱: ―Kì tà chjàn bichjákjáya‑la. Jè ra mì tsa kondra̱ tíjna‑ná, xi̱ta̱ tsa̱jién‑né. 51'Kia̱ nga ijye kjochraña ni̱chjin nga ki̱ji̱ india‑ni Jesús ján ngajmi, 'ñó tsi'ké‑la̱ ikon nga kijì ya̱ Jerusalén. 52Tje̱n isìkasén ítjòn i'ka xi̱ta̱‑la̱ nga kijì jngo ya̱ na̱xi̱ndá i̱tsé ra nangi Samaria nga kiì kátsji'nde ñánda̱ si̱ìkjáya. 53Jñà xi̱ta̱ Samaria mì kì kitsjá'nde‑la̱, nga̱ ijyeé tjíjin‑la̱ nga ya̱ i̱nchifì ya̱ Jerusalén. 54Jè Jacobo ko̱ jè Juan, xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra kotá'yá'ta, 'kia̱ nga kijtse nga mì kì kitsjá'nde‑la̱, kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, ¿a mején‑li nga ko̱kixó‑ji̱n nga katanchrabájen‑nè ni'í ra 'tse̱ ngajmi nga katasíkjehesòn jñà xi̱ta̱ kìi̱ koni 'sín ki'sìn jè Elías? 55Tanga Jesús isíkáfa'tá‑la̱, tsakátiko̱‑ní. Kitsò‑la̱: ―Jiòn, mì kì 'ya yá 'tse̱ inìma̱ ra kátsjá‑no kjo̱bítsjen ra̱kìi̱. 56'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, mì tsa ki xá 'jíi̱‑na nga katachija inìma̱‑la̱ xi̱ta̱; jè‑ní nga katabitjokàjin kjo̱hi'in. A̱kjòn xìn na̱xi̱ndá kijì. 57'Kia̱ nga i̱nchifì ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱, jngo xi̱ta̱ kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, mején‑na nga ko̱jmetjíngi‑la ni̱'sín ta ñánda̱ 'kín. 58Jesús kitsó‑la̱: ―Jñà ni̱nda̱ tjín‑la̱ nga̱jo̱‑la̱, ko̱ jñà ni̱se ti̱'koa̱á tjín‑la̱ tjé‑la̱, tanga 'a̱n, ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, tsìn‑na i̱'nde ñánda̱ nga ma síkjáya. 59Jesús kitsó ìjngo‑la̱ xi̱ta̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná. Jè ra ko̱ki'mì‑la̱ kitsò: ―Na̱'ìn, ti̱'nde ítjòn‑ná nga kjín kihíjian jè na̱'ìn‑na̱. 60Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱jmí nga kátíhijin‑la jñà mi'ken‑la̱ ra ti̱'koa̱ mi'ken. 'Tin ra ji̱, nga ti̱ka'bísìn 'én kó'sín batéxoma Nainá. 61Jngo‑isa xi̱ta̱ ra 'koa̱‑te kitsò: ―Kjín‑tji̱ngií‑la Na̱'ìn, tanga ti̱'nde‑ná nga íjkon ítjòn jñà ra tjítsa̱jna ya̱ ni'ya‑na̱. 62Jesús kitsó‑la̱: ―Ni̱jngo xi̱ta̱ ra a̱jto̱n í'tsi̱n tíkotsíjen‑ni nga ko̱ma si̱hitjasòn xá‑la̱ Nainá ra jè tíbatéxoma. 'Koa̱á jngoya‑la̱ tsa jngo xi̱ta̱ ra tísíxáko̱ nchra̱ja̱, tsa a̱jto̱n í'tsi̱n tíkotsíjen‑ni, mì kì ko̱ma si̱íxá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\