San Marcos 1

1I̱í ma'tsia̱‑ni 'én nda‑la̱ Jesucristo ra I'ndí‑la̱ Nainá. 2Ki̱í 'sín kjomà, koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n‑la̱ Isaías xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga tsò: Tísikásén‑la jè xi̱ta̱‑na̱ ra i̱ko̱ títjòn‑li 'én, nga koa̱ànda‑li ndi̱yá. 3Jngo xi̱ta̱ ra 'ñó tíchja̱ ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì nga tsò: “Ti̱tsa̱jnanda 'kia̱ nga kj'i̱í Na̱'ín‑ná, kixi̱ ti̱kíjna inìma̱‑no koni jngo ndi̱yá kixi̱ ñánda̱ nga ko̱jmeyá Na̱'ín‑ná.” 4'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jè Juan, tsatíndá xi̱ta̱ ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì, ko̱ kiìchja̱yaá‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Ti̱kájno‑no jé‑no; kì ti̱ tsja jé fatsji‑no ko̱ ta̱ti̱ndá ijo‑no, mé‑ni nga ma sa̱kò‑no kjoa̱nìhijcha'ta a̱'ta 'tse̱ jé ra tjín‑no. 5Kjín xi̱ta̱ ijchò 'nchré‑la̱ Juan ra ya̱ inchrabà‑ni nangi Judea ko̱ ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén ra isíkájno‑ni jé‑la̱; a̱kjòn jè Juan tsatíndá ya̱ ndáje̱ Jordán. 6Jñà nikje ra tsakjaya Juan, tsja̱‑la̱ cho̱ camelloó isinda‑ni; ko̱ jngo xìncho̱ ra chrja̱ba̱ cho̱ tsikíkjá ndáyá‑la̱; ko̱ jñà tsajmì ra iskine Juan, tsjén‑la̱ cho̱ sera̱ ijñá‑ní ko̱ likò. 7'Koa̱á 'sín kiìchja̱ya nga kitsò: ―Ìjngo nchrabátji̱ngi‑na ra isa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ mì 'koa̱‑ni koni ra 'a̱n, skanda mí kì tjí'nde‑na nga ya̱ kóti̱jnangia ndsa̱ko̱ nga skíjnda̱'ñó‑la̱ jè xo̱xín‑la̱ xa̱jté‑la̱. 8Nga̱ ta nandá batíndá‑na xi̱ta̱ ra 'a̱n, tanga jè ra 'sa̱ nchrabá, ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ko̱tíndá‑no. 9Jè ni̱chjin 'kia̱, Jesús 'ji‑nì ya̱ Nazaret nangi ra chja̱‑ni Galilea nga sa̱tíndá; a̱kjòn jè Juan tsatíndá ya̱ ndáje̱ Jordán. 10Jesús, 'kia̱ nga itjokàjin‑ni nandá, kijtse‑ní nga itjá'xa̱jin ya̱ ján ngajmi ko̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá inchrabàjen‑nè koni jngo tjo̱ni̱ña̱. 11A̱kjòn ina'yá jngo‑la̱ 'én ra ngajmi inchrabà‑ni ra kitsò: ―Ji̱í‑ní ra i'ndí‑na̱ xin‑la, ra 'ñó tsjake̱, ko̱ 'ñó tsja tjín‑la̱ takoàa̱n ra a̱'ta tsa̱ji. 12Ra kjomà a̱skan‑nioo̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kiìko̱ó Jesús ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì. 13Ichán ni̱chjin ya̱ tsikijna; ko̱ ya̱á tsikijnajin‑la̱ jñà cho̱ 'tse̱n ra ya̱ tjín, ko̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í kjín 'ka̱ iskó'ta nga mejèn‑la̱ nga kátátsji‑jé, tanga jñà ìkja̱li̱ ndaá isìsin‑la̱. 14'Kia̱ nga ko̱'sín ijye iskaà'ya nda̱yá jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱, Jesús kijí ya̱ ján Galilea nga tsi'kéna̱jmíya jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò koni 'sín batéxoma Nainá. 15Kitsò: ―Ijyeé ijchó ni̱chjin; ko̱ ijyeé 'ñó kjochraña nga jcha̱‑la̱ kó'sín tjín jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. Ti̱kájno‑no jé‑no; kì ti̱ tsja jé fatsji‑no; katakjiín‑no 'én xi̱tse̱‑la̱ Nainá ra nda tsò. 16'Kia̱ nga 'ja Jesús ya̱ a̱ndi ndáchikon 'tse̱ Galilea, kijtseé xi̱ta̱ ra 'mì Simón ko̱ 'ndse̱ ra 'mì Andrés nga i̱nchisíkàtje̱n-jin‑ndá na̱'ya‑la̱; jñà xi̱ta̱ kìi̱, ti̱í bíxkó. 17Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná, 'a̱án tsja‑no xá; xi̱ta̱á kíxkóya koni 'sín nga bíxkó jiòn ti̱. 18Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ndi̱to̱ón isíkáhijyo jñà na̱'ya‑la̱ nga kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 19'Kia̱ nga i̱nchifì‑isa ya̱ a̱ndi ndáchikon, Jesús kijtseé‑te ra 'mì Jacobo ko̱ 'ndse̱ ra 'mì Juan, i̱xti‑la̱ ra 'mì Zebedeo, nga títsa̱ya chitso‑la̱, ko̱ i̱nchibíndayá‑ni na̱'ya‑la̱. 20A̱kjòn kiìchja̱‑la̱. Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, kiìtji̱ngií‑te‑la̱ Jesús; ya̱á kitsjin‑yá chitso‑la̱, jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ chi̱'nda ra ya̱ síxáko̱. 21Ijchó Jesús ya̱ na̱xi̱ndá ra 'mì Capernaum 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, 'jaha'sen ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, nga tsakón‑ya 'én nda‑la̱ Nainá. 22Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, tà 'koa̱á kjomà‑la̱ koni 'sín tsò 'én ra tsakón‑ya‑la̱. Nga̱ 'koa̱á 'sín tsakón‑ya‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ ra 'ñó tjín‑la̱ kjo̱téxoma; mì tsa ko̱'sín tsakón‑ya koni jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. 23Ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱ ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 'Ñó kiìchja̱ nga kitsò: 24―Ngaji̱ Jesús ra ya̱ Nazaret tsa̱ji, ¿mé kjoa̱ ra tjín‑naji̱n ra ko̱ ngaji̱? ¿A kií xá kà'fìi̱‑nì nga si̱kjehesòn‑náji̱n? 'A̱n bexkoón‑la; ji̱í‑ní ra xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá 'mì‑li. 25Tanga Jesús tsakátiko̱ó jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, kitsò‑la̱: ―Jyò ti̱jni, títjo̱kàjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 26Jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í 'ñó tsikítsajne jè ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ko̱ 'ñó iskindaya, a̱kjòn itjokàjin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kìi̱. 27Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna tà 'koa̱á kjomà‑la̱ 'kia̱ nga kijtse kjoa̱ kìi̱; jndíi̱ ra ján tsakáko̱ xákjén; kitsò: ―¿Mé kjoa̱‑ni kìi̱? ¿Mé kjoa̱ xi̱tse̱‑ni ra ko̱'sín bakón‑ya? 'Koa̱á 'sín 'sín koni xi̱ta̱ ra 'ñó tjín‑la̱ kjo̱téxoma; 'kia̱ nga bí'tin jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, sasaá síhitjasòn‑la̱. 28Kjoa̱ ra ki'sìn Jesús, ndi̱to̱ón ina'yá‑la̱ nga tíjngo nangi ra chja̱‑ni ya̱ Galilea. 29'Kia̱ nga ijye itjo‑ni Jesús ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, ya̱á kijì ya̱ ni'ya‑la̱ Simón ko̱ Andrés; kjihijtako̱ jè Jacobo ko̱ Juan. 30Jè na̱chíya‑la̱ Simón, kjijna kiya‑ní, 'chin tijngaá tjín‑la̱. 'Kia̱á ki'sena̱jmí‑la̱ Jesús. 31Jè Jesús ikasi'ta chrañaá‑la̱; itsabá'ñó tsja, isíkíjna kixi̱‑nì. Sasa itjahíxìn‑la̱ jè 'chin tijnga ra tjín‑la̱. A̱kjòn 'kia̱á jè chjo̱ón ra̱kìi̱, kisìsin‑la̱ Jesús tsa mé ra mejèn‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kjihijtako̱. 32'Kia̱ nga ijye iskatjì tsá'bí, nga ijye kjò'ña̱, jñà xi̱ta̱ 'jiìkó ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús nga'tsì xi̱ta̱ ra kiya ko̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. 33Nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ya̱á kitse ya̱ a̱jto xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya. 34Kjín jchán xi̱ta̱ kjonda‑ni ra kjìn sko̱ya 'chin tjín‑la̱, ti̱'koa̱á kjín jchán inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tsachrjekàjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. Jesús mì kì kitsjá'nde nga jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í kiìchja̱; nga̱ jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ijyeé be yá‑ni ra jè Jesús. 35'Ñó ta̱jñòya tsasítje̱n Jesús; takó jñò‑isa 'kia̱ nga itjokàjin ya̱ na̱xi̱ndá; kijì jngo i̱'nde ra a̱'ta xìn kjijna ya̱ ñánda̱ nga tsìn xi̱ta̱, ya̱á kijì nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá. 36Jè Simón ko̱ jñà xi̱ta̱ xákjién ra i'ka, kijí‑ní nga kiì kátsji Jesús. 37'Kia̱ nga ijye isakò‑la̱, kitsó‑la̱: ―Nga'tsì jñà xi̱ta̱, ji̱í tíbátsji‑li. 38Tanga jè Jesús, kitsó‑ní: ―Ya̱ tjiaán ya̱ ján na̱xi̱ndá ra i'ka ra chraña kjihijyo; machjeén‑ní nga ti̱'koa̱ ya̱ 'kenájmíya 'én nda‑la̱ Nainá, nga̱ kií xá 'jíi̱‑na. 39'Koa̱á 'sín tsajme Jesús nga tíjngo ya̱ i̱'nde Galilea, jndíi̱ ra ján na̱xi̱ndá tsajme nga tsi'kéna̱jmíya 'én nda‑la̱ Nainá ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, ko̱ tsachrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 40Jngo xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ 'chin ra tífi'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱ 'ji kasi'ta chraña‑la̱ Jesús. Tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―Tsa mejèn‑li, chjáaxìn‑ná jè 'chin ra tjín‑na. 41Jè Jesús kjòhi̱ma̱ke‑ní jè ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱, tsaká'tá‑la̱ tsja, kitsò‑la̱: ―Mején‑na. Ko̱'sín katatjahíxìn‑li jè 'chin ra tjín‑li. 42'Kia̱ nga ijye kiìchja̱ Jesús, ndi̱to̱ón kjonda‑ni jè ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱; itjahíxìn‑la̱ jè 'chin ra tjín‑la̱, kjotsjeé‑ni ijo‑la̱. 43'Kia̱ nga kijì‑ni jè ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱, Jesús kitsó‑la̱: ―'Tin‑la nda nda‑ni. Ko̱ 'ñó tsikí'tin nga kitsò‑la̱: 44―Kì yá xi̱ta̱ ra 'bèna̱jmí‑la̱. 'Tin ya̱ ñánda̱ tíjna jè na̱'mì; jch'i̱i jñà kjo̱tjò‑li, jñà tsajmì ra síjé jè kjo̱téxoma‑la̱ Moisés, mé‑ni nga tsje ki̱jna‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ nga nda kjón kata'ya‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ nga ijyeé kjonda‑ni jè 'chin ra tjín‑li. 45Tanga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ijye kijì‑nì: tsikí'tsia̱‑ní nga tsi'kéna̱jmí ijye kó'sín kjomà'tin. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jè Jesús mì kì ti̱ taxki̱ kjomà 'jaha'sen‑jin‑ni ta ñáa̱ na̱xi̱ndá; ya̱á tsikijna ya̱ ñánda̱ tsìn xi̱ta̱; tanga takó inchrabà‑ni xi̱ta̱ ra ta ñánda̱ i̱'nde inchrabà‑ni nga kiìtji̱ngi‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tíjna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\