San Marcos 10

1Jesús itjojin‑ní ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum, nga kijì ya̱ ján nangi Judea, ko̱ kijí ya̱ nangi ra kjijna ya̱ a̱jto̱n ndáje̱ Jordán. India kjokjìn'ta‑ila̱ xi̱ta̱ ko̱ tsikí'tsia̱ nga tsakón‑ya‑la̱ koni 'sín 'sín ki'ta. 2Ijchò kincha'ta chrañaá i'ka‑la̱ xi̱ta̱ fariseo nga mejèn‑la̱ sko̱ónda̱cha̱‑la̱; iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A tjí'nde‑la̱ ra xi̱ta̱ 'xi̱n nga ma jngó kjá tsjín‑ni jè chjo̱ón‑la̱? 3Jè Jesús kitsó‑la̱: ―¿Kó'sín tsakón‑ya‑no Moisés? 4Kitsó xi̱ta̱ kìi̱: ―Moisés kitsjá'nde‑ní nga ma jngo xa̱jo̱n koaajna masen xi̱ta̱ nga tsjín‑ni xákjién. 5Jesús kitsó‑la̱: ―Moisés, kií ko̱'sín tsikínda‑ni kjo̱téxoma ra̱kìi̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó tájajín tjín inìma̱‑najiòn. 6Tanga 'kia̱ nga ti̱'sa̱ isinda i̱sà'nde, “ko̱ chjo̱ón ko̱ 'xi̱ín tsikínda Nainá. 7'Koa̱á ma‑ni nga jè xi̱ta̱ 'xi̱n, 'kia̱ nga ki̱xan, tsjín jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ tsjín jè na̱‑la̱; ta jé chjo̱ón‑la̱ kíjnako̱. 8Ko̱, jngoó ijo ka̱ma‑ni ta ngajòo̱.” Mì tsa ti̱ jò ma‑ni 'kia̱ nga ijye kàbixan; tà jngoó ijo kàma‑ni. 9'Koa̱á ma‑ni nga mì kì ma nga jñà xi̱ta̱ si̱ìtsjin‑ni xákjén jñà ra jè Nainá síjngo. 10'Kia̱ nga ijchò‑ni ni'ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, iskonangií india‑ila̱ ra ti̱jè‑ni kjoa̱ kìi̱. 11Jesús kitsó‑la̱: ―Jè xi̱ta̱ ra tsjín‑ni chjo̱ón‑la̱ ko̱ kj'ií chjo̱ón ki̱xan‑ko̱ india‑ni, kjoa̱ chijngií tí'sín. 12Ko̱ tsa jè chjo̱ón tsjín‑ni 'xi̱n‑la̱ ko̱ kj'ií 'xi̱n ki̱xan‑ko̱ india‑ni, ti̱'koa̱á kjoa̱chijngií tí'sín‑te. 13Jñà xi̱ta̱ 'jiìkó‑la̱ ndí i̱xti jè Jesús mé‑ni nga kátá'ta‑la̱ tsja. Tanga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús mì kì kitsjá'nde‑la̱. Tsakátiko̱‑ní jñà ra 'jiìkó ndí i̱xti. 14'Kia̱ nga kijtse Jesús, kjojtií‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ti̱'nde‑la jñà ndí i̱xti nga katanchrabá'ta‑na. Kì jiòn batechjà‑la. Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tjín inìma̱‑la̱ koni 'tse̱ jñà ndí i̱xti, ijyeé 'tse̱é nga'tsì kjo̱nda ra tjín ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 15Ngi kjo̱hixi̱í ra xian‑no, jè ra mì kì ko̱'sín tjín inìma̱‑la̱ koni 'tse̱ jñà ndí i̱xti nga ska̱ábé kjo̱nda‑la̱ Nainá nga jè katatéxoma‑la̱, mì kì ko̱ma kjoa̱ha'sen ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 16A̱kjòn Jesús tsa'nga ndí i̱xti; tsakásòn‑la̱ tsja nga isíjé‑la̱ Nainá nga katasíchikon'tin jñà ndí i̱xti kìi̱. 17'Kia̱ nga ijye tífì india‑ni Jesús, jngo xi̱ta̱ ijchòtji̱ngi‑la̱ ra 'ñó tje̱n. Tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱; a̱kjòn iskonangi‑la̱; kitsò‑la̱: ―Maestro, ra xi̱ta̱ nda 'mì‑li, ¿mé ra 'siaa̱n nga ma 'se̱‑na kjo̱binachon ra mì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱? 18Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni nga xi̱ta̱ nda 'mì‑ná? Nga̱ tsìn jngo xi̱ta̱ ra nda; ta̱ jngoó jè Nainá ra nda xi̱ta̱. 19Ijyeé tjíjin‑li kótsò kjo̱téxoma: “Kì kjoa̱chijngi 'nì; kì xi̱ta̱ nì'kin; kì chijé 'nì; kì 'én ndiso fanè‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií; kì chònda̱cha̱‑jìn; nda jcha̱xkín na̱'ìn‑li ko̱ na̱‑li.” 20Jè xi̱ta̱ kitsó‑ní: ―Maestro, tísihítjasòn ijye‑ná nga'tsì kjoa̱ kìi̱ kó nga tísíjchá ijo‑na̱. 21Jesús tsjakeé kjomà, isko'án‑ní, a̱kjòn kitsò‑la̱: ―Jngo kjoa̱ chija‑li ra 'si̱in. Tìka̱ti̱na ijyi nga'tsì tsajmì ra tjín‑li. Ko̱ jè to̱n, ti̱ka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱ma̱ títsa̱hijyo, mé‑ni nga tse kjo̱nda 'se̱‑li ya̱ ján ngajmi. Ko̱ a̱kjòn nchrabátji̱ngi‑ná. 22Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'ñó 'cho kjomà‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱. 'Ñó ba ki'se‑la̱ nga kijì‑ni, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó nchi̱ná. 23Jesús jngo tjandi iskotsíjen, kitsò‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―'Ñó chjá ka̱ma‑la̱ ra xi̱ta̱ nchi̱ná nga kjoa̱ha'sen ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 24Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, 'kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱, tà 'koa̱á kjomà‑la̱. Tanga jè Jesús india kitsò‑ila̱: ―Jiòn ra i'ndí‑na̱ xin‑no, taxki̱ i'in ko̱ma‑la̱ xi̱ta̱ ra kjoa̱nchi̱ná‑la̱ bá'ta ikon nga kjoa̱ha'sen ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 25'Ñó chjá ka̱ma‑la̱ nga kjoa̱à'sen‑jin ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá; skanda isa̱á‑la chiba chjá ka̱ma‑la̱ jngo cho̱ camello nga kjoa̱à'sen‑kjá ya̱ ñánda̱ nga ti̱'xá nindo ra tjahiña‑ni nikje. 26Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús, isa̱á ta 'ñó kjóxkón-isa‑la̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ xákjién: ―¿Yá xi̱ta̱ ra ko̱ma ki̱tjokajin kjo̱hi'in tsa'koa̱? 27Jesús iskotsíjeén‑la̱, a̱kjòn kitsò‑la̱: ―Ra ta jñà xi̱ta̱ mì kì ko̱ma‑la̱; tanga Nainá, ko̱maá‑la̱ ra jè; nga̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá ma ijye‑ní ta mé kjoa̱‑nioo̱. 28'Kia̱á kiìchja̱ Pedro nga kitsò: ―Ra ji̱n, kijmitákon ijyeé‑náji̱n nga'tsì tsajmì ra tjín‑náji̱n, ko̱ ji̱í timatji̱ngi‑laji̱n. 29Jesús kitsò: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no, nga'tsì xi̱ta̱ ra isíkítsa̱jna ni'ya‑la̱, 'ndse̱, ndichja, na̱‑la̱, na̱'ìn‑la̱, chjo̱ón‑la̱, i̱xti‑la̱ ko̱ nangi‑la̱ ra ta 'a̱n nga̱tjì‑na ko̱ jè nga̱tjì‑la̱ 'én xi̱tse̱‑la̱ Nainá ra nda tsò 30i̱ a̱'ta nangi, jngo sindo̱ 'ka̱ ko̱'ki tjábé ngajo‑ila̱, ra ni'ya 'mì, ra 'ndse̱, ra ndichja, na̱‑la̱, i̱xti‑la̱ ko̱ nangi‑la̱, ni̱'sín ko̱jtike xi̱ta̱ nga koa̱àtji̱ngi‑la̱. Tanga jè i̱sà'nde ra sa nchrabá, 'se̱é‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ ta̱ kjiá‑nioo̱. 31Tanga kjín xi̱ta̱ ra jñà títsa̱jna ítjòn 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, jñá kítsa̱jna tji̱ngi a̱skan‑nioo̱; ko̱ jñà ra títsa̱jna tji̱ngi 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, jñá kítsa̱jna ítjòn‑nì a̱skan‑nioo̱. 32Jesús, tsá'ba ítjòn‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ nga i̱nchifì ya̱ ján na̱xi̱ndá Jerusalén. Jñà xi̱ta̱ ra tji̱ngi‑la̱, tà i̱nchimaxkón‑la̱ 'kia̱ nga i̱nchifì. Jñà xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni india kiìchja̱'taxìn‑la̱, a̱kjòn tsi'kéna̱jmí india‑la̱ mé kjoa̱ ra 'sa̱ ko̱ka̱ma'tin. Kitsò‑la̱: 33―'Ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, ya̱á i̱nchimangié ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén; 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, ya̱á ko̱nga̱tsja jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, ko̱ jñá ko̱kitsò nga bakén‑na nga ki̱yáa̱, ko̱ ya̱á si̱ìnga̱tsja‑na ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ Judío, 34ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, si̱ìsabà'tiín‑na, ki̱íchrájno‑na, ko̱já‑na, a̱kjòn si̱ì'ken‑na. Tanga ra ko̱ma jàn ni̱chjin kjoa̱áya india‑na. 35Jacobo ko̱ Juan, i̱xti‑la̱ Zebedeo, ijchò kincha'tá‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Maestro, mején‑naji̱n nga ko̱'sín 'ti̱ìn jè kjo̱nda ra si̱jé‑laji̱n. 36Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra mejèn‑no nga tsja‑no? 37Jacobo ko̱ Juan kitsó‑ní: ―'Kia̱ nga ijye tjibatexomi ya̱ ján ngajmi, ki̱'nde‑náji̱n nga ya̱ ki̱tsa̱jna'ta‑laji̱n, jngo ti̱kíjna'ta‑náji̱n ya̱ nga kixi̱‑li ko̱ jngo ti̱kíjna'ta‑náji̱n ya̱ ngaskoán‑li. 38'Kia̱á kitsò Jesús: ――Mì kì 'ya jiòn mé ra níjé. ¿A maá ko̱tojiòn jè kjo̱hi'in ra 'a̱n ko̱tojian? Ko̱, ¿a maá ko̱'sín ki̱tjáha̱'se̱n‑jion kjo̱hi'in ra 'a̱n kjoáha̱'se̱n‑jiaa̱n? 39Kitsó jñà xi̱ta̱ kìi̱: ―Jon, maá ko̱tojin‑ji̱n. 'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Kixi̱í kjoa̱, maá‑la̱ ko̱tojiòn kjo̱hi'in; ko̱ skanda ki̱tjáha̱'se̱n‑jion jè kjo̱hi'in ra 'a̱n ko̱tojian; 40tanga mì tsa 'a̱n bako̱‑na nga tsja'ndé‑no nga ya̱ ki̱tsa̱jna'ta‑ná ya̱ nga kixi̱‑na̱ ko̱ ya̱ ngaskoán‑na̱. Jñà i̱'nde kìi̱, ta jñá títsa̱jnanda‑la̱ jñà ra ko̱'sín ijye itjahájin. 41'Kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra i'ka ra ngi te ma‑nioo̱, kjojtií‑la̱ koni 'sín kitsò Jacobo ko̱ Juan. 42Tanga jè Jesús kiìchja̱á‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ijyeé 'ya‑nájiòn nga jñà xi̱ta̱ ra si'ta xá ya̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde, 'koa̱á 'sín batéxoma koni tsa jñà ma ni‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra isa̱ 'nga títsa̱jna, ko̱ó kjo̱téxoma‑la̱ beton‑ni jñà xi̱ta̱. 43Tanga ra a̱'ta tsa̱jiòn mì kì tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma. Jè ra mejèn‑la̱ nga 'nga kíjna, ta isa̱á jnchro jé katabasìko̱'ta‑no; 44ko̱ jè ra mejèn‑la̱ kíjna ítjòn‑no, ta isa̱á jnchro jè katama chi̱'nda‑no. 45Nga̱ 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ti̱'koa̱á mì tsa ki xá 'jíi̱‑na nga 'a̱n nda ki̱tjasòn ítjòn‑na. Kií xá 'jíi̱‑na nga 'a̱n jnchro nda sìhitjásòn ítjòn‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ nga tsja ijo‑na̱ nga kjìn xi̱ta̱ ki̱tjojin kjo̱hi'in nga 'a̱n kíchjítjì ngajo‑la̱ jé‑la̱. 46'Kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá Jericó, 'kia̱ nga ijye i̱nchibitjojin ya̱ na̱jnchra̱, tji̱ko̱ xi̱ta̱‑la̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ko̱ kjín xi̱ta̱ tji̱ngi‑isa‑la̱. Ya̱ a̱ndi ndi̱yá, jngo xi̱ta̱ i̱ma̱ tíjna ra xka̱ ra 'mì Bartimeo, ti‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Timeo, nga tísíjé kjo̱tjò to̱n. 47Jè xi̱ta̱ xka̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré nga jé Jesús ra Nazaret i̱'nde‑la̱ tífì, ndi̱to̱ón kiìchja̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―¡Jesús, ji̱ ra ya̱ nakjoá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, jcha̱hi̱ma̱takón‑ná! 48Kjín xi̱ta̱ tsakátiko̱ Bartimeo nga jyò katijna. Tanga jè Bartimeo isa̱á ta 'ñó kiìchja̱‑isa. Kitsò: ―Ji̱ ra ya̱ nakjoá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, jcha̱hi̱ma̱takón‑ná. 49'Kia̱á tsasijna Jesús, kitsò: ―Ti̱nákjoa̱‑la. A̱kjòn inakjoá‑la̱ jè xi̱ta̱ xka̱. Jñà xi̱ta̱ kitsó‑la̱: ―'Ñó 'tè‑la̱ takìn, ti̱sítji̱in, chja̱‑ró‑li Jesús. 50Jè xi̱ta̱ xka̱, ndi̱to̱ón tsasítje̱n, tsachrje na̱chro̱ sòn'nga‑la̱, kiì kasi'ta‑la̱ ñánda̱ síjna Jesús. 51Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra mejèn‑li nga sikó‑la? Jè xi̱ta̱ xka̱ kitsò: ―Ji̱ Maestro, jé mejèn‑na nga katatsíjen‑na. 52Jesús kitsó‑la̱: ―'Tin‑ni. Ki‑ní nga kàmakjiín‑li nga kamanda‑ni. Jè xi̱ta̱ xka̱, ndi̱to̱ón tsatsíjen‑ila̱, ko̱ ya̱á kiìtji̱ngi‑la̱ koni 'sín ndi̱yá tífì Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\