San Marcos 11

1'Kia̱ nga ijye ijchò chraña ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ya̱ chraña'tá‑la̱ jñà na̱xi̱ndá ra 'mì Betfagé ko̱ Betania, ya̱ a̱'ta nindo Yá Olivo, Jesús isìkasén jò xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱; 2kitsò‑la̱: ―Tangió ya̱ na̱xi̱ndá i̱tsé ra kjijna'ta ya̱ ján. 'Kia̱ kijcho, ya̱á síjna'ta'ñó jngo ndí búrró i'ndí ra kjè sa yá bijnasòn‑la̱. Chjíjnda̱'ñó, ko̱ nchrabáko̱ò. 3Tsa yá ra kjonangi‑no, tsa ki̱tso̱‑no: “¿Mé‑ni ko̱nìko̱‑no jè búrró?”, 'tin‑la: “Jé‑ró Jesús ra tíjna ítjòn ko̱chjeén‑la̱. A̱skan‑ró si̱ìkasén‑ni.” 4Kijí jñà xi̱ta̱‑la̱. 'Kia̱ nga ijchò jngo ni'ya, ya̱á tjíté'ñó jngo búrró ya̱ xa̱tjo̱ ni'ya ya̱ a̱ya ndi̱yá. A̱kjòn iskíjnda̱'ñó. 5Tjín i'ka xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna kitsò‑la̱: ―¿Mé 'sia̱an‑no, mé‑ni ko̱'sín chjíjnda̱'ñó‑no jè ndí búrró? 6'Koa̱á 'sín kitsò‑la̱ koni 'sín kitsò Jesús, ko̱ kitsjá'ndeé‑la̱ nga kiìko̱. 7'Kia̱ nga ijchòko̱ ñánda̱ tíjna Jesús, jñá nikje‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ tsakásòn‑la̱ ndí búrró. A̱kjòn tsikijnasòn‑la̱ Jesús. 8Kjín xi̱ta̱ tsakánda nikje‑la̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá, ti̱'koa̱ tjín xi̱ta̱ ra chrja‑la̱ yá tsate ya̱ a̱jin ijñá ra tsakánda‑te nga kijtsexkón Jesús. 9Jñà xi̱ta̱ ra tjítjòn ko̱ ra tji̱ngi, 'ñó chja̱, nga i̱nchitsò: ―Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra nchrabá ngajo‑la̱ jè Nainá. 10Mé ta̱ nda‑ni nga jè ko̱tèxoma ngajo‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná David. ¡Jeya katijna Nainá ya̱ ján ngajmi! 11Jesús 'jaha'sen‑jiín ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén. A̱kjòn 'jaha'sen ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn. Iskotsíjen kóho'ki ndi̱tsin i̱ngo̱. Ko̱ a̱kjòn itjo‑ni; kiìko̱ xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni ján na̱xi̱ndá Betania, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ ijyeé kjòhixòn 'kia̱ nga ijchò. 12'Kia̱ ma nchijòn nga itjo india‑ni ján na̱xi̱ndá Betania, kjòhojó‑la̱ jè Jesús. 13'Kia̱á kijtse jngo yá‑la̱ to igo̱ ra kjin síjna nga tjín‑la̱ xka̱. Kiì katsíjen‑la̱ a ijá‑la̱ to, tanga ni̱mé to isakò‑la̱; tà xka̱á ra tjín‑la̱. Nga̱ mì tsa ni̱chjin‑la̱ to 'kia̱. 14'Kia̱á kitsò‑la̱ jè yá‑la̱ to igo̱: ―Kì ta̱ tsja yá ra kjine‑ni to‑li ni̱ ta kjiá‑nioo̱. Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús kií'nchré 'én kìi̱. 15'Kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, Jesús 'jaha'seén ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn; a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga tsachrje jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱nchibatína ko̱ i̱nchibatse ya̱ ndi̱tsin‑la̱ i̱ngo̱. Isíkáfa tsakjàn jñà ímixa̱‑la̱ xi̱ta̱ ra síkaatjìya to̱n ko̱ jñà íxile̱‑la̱ jñà ra batína ni̱se paloma. 16Ko̱ mì kì kitsjá'nde‑la̱ xi̱ta̱ ra tsajmì batína nga 'jahako̱ 'chá‑la̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱. 17A̱kjòn tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. Kitsò‑la̱: ―Jè xa̱jo̱n‑la̱ Nainá, ¿a mí tsa ko̱'sín tjí'ta nga tsò: “Ni'ya‑na̱, 'koa̱á 'sín ko̱chjeén nga ya̱ ki̱chja̱'ta‑na nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde”? Tanga jiòn i̱'nde‑la̱ xi̱ta̱ chijé i̱nchi'nià. 18Kií'nchré jñà kjoa̱ kìi̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. Tsakátsjií‑la̱ kó'sín si̱ìko̱ nga ko̱ma si̱ì'ken Jesús, tanga itsakjón‑la̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ kjín ma‑ni xi̱ta̱ ra kií'nchré 'én ra tsakón‑ya Jesús, ko̱ tà maxkón‑la̱ jè kjo̱téxoma ra bakón‑ya. 19'Kia̱ nga ijye kjòjñò, Jesús ko̱ xi̱ta̱‑la̱ itjojin‑ní ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén nga kijì‑nì. 20Ra ma nchijòn, 'kia̱ nga ta̱jñòya, ya̱á 'ja india‑nì ya̱ ñánda̱ nga síjna yá‑la̱ to igo̱; kijtse‑ní nga ijye kixì yá‑la̱ ko̱ kóho'ki skanda kja̱ma̱‑la̱. 21Jè Pedro ítsjeén‑la̱ koni 'sín kitsò Jesús. 'Kia̱á kitsò‑la̱: ―Maestro, chítsijen‑la jè yá‑la̱ to igo̱ ra inakjoájno‑la̱ ji̱ ngojña̱. Ijyeé kixì. 22Jesús 'kia̱á kiìchja̱; kitsò: ―Katakjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Nainá. 23'Koa̱á xin kixi̱‑no, tsa yá ra ki̱tso̱‑la̱ jè nindo ra̱kìi̱: “Ti̱xín i̱jndíi̱; ya̱ ti̱kàtje̱n‑jin ijo‑li ya̱ a̱jin ndáchikon.” Tsa mì tsa tà jò tjín‑la̱ inìma̱‑la̱ 'kia̱ nga ko̱ki̱tso̱, tsa ngi kixi̱ kjoa̱ nga tjíjngo ikon, 'koa̱á 'sín ko̱ma koni 'sín ki̱tso̱. 24Kií ko̱'sín xin‑no nga'tsì‑no, 'kia̱ nga mé ra si̱jé nga ki̱nákjoa̱'ta‑la Nainá, 'koa̱á 'sín katakjiín‑no koni tsa ijye itjábé‑no jè ra i̱nchiníjé, mé‑ni nga 'ki̱‑no. 25Ko̱ 'kia̱ nga ki̱nákjoa̱'ta‑la Nainá ti̱jchaà'ta‑la jé‑la̱ xàngio̱o mé‑ni jè Na̱'ìn‑no ra tíjna ján ngajmi, ti̱'koa̱á si̱hijcha'ta‑no jé ra tjín‑no. 26[Tanga tsa mì kì si̱jcha'tà‑la jé‑la̱ xi̱ta̱ xàngio̱o, ti̱'koa̱á mì kì si̱hijcha'ta‑no Na̱'ín‑ná ra tíjna ngajmi jñà jé ra tjín‑no.] 27Jesús ijchó india‑ni ya̱ ján Jerusalén. 'Kia̱ nga tsá'ba ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, 'jií kíncha'tá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, ko̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ Judío; 28iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ko̱'tín‑náji̱n, ¿mé kjo̱téxoma ra tsjá'nde‑li nga ko̱'sín 'nì? ¿Yá ra kitsjà‑li kjo̱téxoma kìi̱? 29_ 30Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, jngo 'én skonangi‑no: ¿Yá ra kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma jè Juan nga tsatíndá xi̱ta̱? ¿A jé Nainá ra tíjna ngajmi, o̱ ra ta xi̱ta̱‑ní? Ko̱'tín‑ná jiòn, a̱kjòn 'kia̱ ko̱xín‑no ra 'a̱n, yá ra kitsjà‑na kjo̱téxoma koni 'sín 'siaa̱n. 31'Kia̱á tsajo̱óya‑ni, kitsò‑la̱ xákjién: ―Tsa kixé: “Jé Nainá ra tíjna ngajmi”, kií‑la 'sín ki̱tso̱‑ná: “¿Mé‑ni nga mì kjokjiín‑najiòn?” 32Ko̱ tsa kixé: “Xi̱ta̱á kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma…” Tanga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá itsakjòn‑la̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga jñà xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín makjiín‑la̱ nga jè Juan, ngi jé Nainá kiìchja̱ ngajo‑la̱. 33Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑ní: ―Mì kì 'ya‑ji̱n. Ko̱ jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, mì kì ko̱xín‑no yá ra kitsjà‑na kjo̱téxoma koni 'sín nga 'siaa̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\