San Marcos 12

1Tsikí'tsia̱ Jesús nga tsi'kéna̱jmíya kjoa̱ ra ma mangásòn‑kjo. Kitsò: ―Jngo xi̱ta̱ tsikítje̱jin to uva ya̱ nangi‑la̱, ko̱ a̱kjòn tsikíchjàndi‑la̱, ko̱ tsikínda jngo i̱'nde ñánda̱ nga ki̱tjo jè nandá‑la̱ to uva. Ti̱'koa̱á tsikíndaá jngo ni'ya ra tsikísòn'nga mé‑ni nga ma ko̱kinda̱‑ni nga'tsiòo̱. A̱kjòn isikiña‑la̱ jè nangi‑la̱ jñà xi̱ta̱, mé‑ni nga si̱íxáko̱‑ni. Ko̱ a̱kjòn kjiín kijì ni‑la̱ nangi ra̱kìi̱. 2'Kia̱ nga ijchò ni̱chjin‑la̱ nga kjójchá to uva, jè ni‑la̱ nangi isìkasén jngo xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ nga 'ji síjé ra jè bako̱‑la̱ nga tjábé chiba‑la̱ 'tse̱ tsajmì ra kjójchá. 3Tanga jñà xi̱ta̱ ra isíxájin nangi, tà iskajàn‑ko̱‑ní; tà isìkasén tiyaá‑ni. 4Jé ni‑la̱ nangi isìkasén ìjngo xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱. Ti̱'koa̱á tà na̱jo̱ó tsikínè‑te, ngi kitií sko̱, 'ñó kijtseton. 5Jè ni‑la̱ nangi ìjngo‑isa isìkasén xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱. Jè ra̱kìi̱, isì'ken‑ní. Kjín isìkasén‑isa xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱, tanga tjín ra iskajàn‑ko̱, ko̱ tjín ra isì'ken. 6’Jè ni‑la̱ nangi ta jngoó xi̱ta̱ tíjna‑isa‑la̱; tà jé‑ní ra ti‑la̱ ma, jè ra 'ñó tsjake; ti̱'koa̱á isìkasén‑te, kitsò: “Ske̱xkón‑la ra jè ti‑na̱.” 7Tanga jñà xi̱ta̱ ra i̱nchisíxá‑jin nangi, tsajo̱óya‑ni, kitsò‑la̱ xákjién: “Jé‑la ra̱kìi̱ ra 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱ nangi, si̱'keén mé‑ni nga tsa̱jién 'kín ijye‑lá nangi.” 8A̱kjòn itsabá'ñó nga isì'ken. Tsachrjejin ijo‑la̱ ya̱ ñánda̱ tjín to uva. 9’¿Kó bixó jiòn? ¿Jè ni‑la̱ nangi, mé ra si̱ìko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱? Kj'i̱í‑la nga kj'i̱í sí'ken jñà xi̱ta̱ kìi̱, a̱kjòn kj'ií xi̱ta̱ si̱ìnga̱tsja nangi‑la̱ ñánda̱ tjín‑la̱ to uva. 10’¿A skanda kjeé chitá'yá jiòn jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ñánda̱ tsò?: Jè na̱jo̱ ra tsachrjengi jñà xi̱ta̱ ra bínda chrjó, jé tíma‑ni na̱jo̱ nga'ñó ra síjna ítjòn ya̱ nga chrja̱ngi̱‑la̱ ni'ya. 11Jé Nainá ra ko̱'sín tí'sín. Ko̱ ta maxkón‑ná 'kia̱ nga 'yeé jñà kjoa̱ kìi̱. 12Jñà xi̱ta̱ kìi̱, mején‑la̱ jtsa̱ba̱'ñó jè Jesús, nga̱ kiìyaá‑la̱ jè kjoa̱ mangásòn ra tsi'kéna̱jmí Jesús, nga kondra̱ 'tse̱‑ní koni 'sín nga kitsò. Tanga jñá itsakjòn‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá; ta kitsjiín jnchro, a̱kjòn kijì‑ni. 13Jñà xi̱ta̱ kìi̱, iskanìtji̱ngií i'ka‑la̱ Jesús xi̱ta̱ Fariseo ko̱ xi̱ta̱ 'tse̱ Herodes nga mejèn‑la̱ sa̱kò‑la̱ kó'sín si̱ìko̱ nga koa̱àngi. 14Xi̱ta̱ kìi̱, kitsó‑la̱: ―Maestro, 'ya‑náji̱n nga 'én kixi̱í 'bèna̱jmí. Ko̱, mì tsa ki nikìndi̱ tsa kótsò‑li jñà xi̱ta̱. Mì kì tsa chjaájin ko̱ mì kì tsa ya̱ chitsíjen‑jníi̱ xi̱ta̱. 'Koa̱á 'sín kixi̱ 'bèna̱jmíyi koni 'sín tjín ndi̱yá‑la̱ Nainá. ¿A ndaá tjín nga kíchjítjié tsajmì a̱'ta 'tse̱ César, xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Roma, o̱ ra majìn‑ní? ¿A kíchjí‑ná o̱ ra mì kì kíchjié? 15Tanga Jesús kjòchi̱yaá‑la̱ nga jò tjín inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱; kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni nga 'a̱n mejèn‑no chìndo̱cha̱‑ná? Nchrabáko̱ jngo‑ná to̱n, mé‑nì nga ske‑na kó'ki. 16'Kia̱á kiìko̱ jngo‑la̱ to̱n. Jesús kitsó‑la̱: ―¿Yá 'tse̱ i̱sén ko̱ 'í ra tjí'ta? Kitsó‑la̱: ―'Tse̱é jè César, jè ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Roma. 17'Kia̱á kitsò Jesús: ―'Ti̱‑la César jè ra 'tse̱ César ko̱ 'ti̱‑la Nainá jè ra 'tse̱ Nainá. Tà kjóxkón‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré koni 'sín kitsò Jesús. 18Jñà xi̱ta̱ saduceo ijchòtji̱ngií‑la̱ ñánda̱ tíjna Jesús. Jñà xi̱ta̱ kìi̱ mì kì makjiín‑la̱ nga ma faháya‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken. Iskonangií‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: 19―Maestro, Moisés, 'koa̱á 'sín tsakájna xa̱jo̱n: Tsa 'kia̱ jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ki̱yá ra mì kì 'se̱‑la̱ i̱xti ko̱ chjo̱ón‑la̱, jè ra ma 'ndse̱ mi'ken, jé ki̱xan‑ko̱ india‑ni chjo̱ón‑la̱ 'ndse̱, mé‑nì nga kata'se‑la̱ i̱xti, jè ra ya̱ ki̱chja̱‑nì a̱'ta 'tse̱ ndí mi'ken. 20'Koa̱á 'sín kjomà jngo 'ká, ñánda̱ ito ma‑ni xi̱ta̱ ra 'ndse̱ jo̱ó. Jè ra tíjna ítjòn, ixan‑ní, tanga mì kì ki'se‑la̱ i̱xti; ta 'koa̱á 'sín 'ken. 21Jè ra ma‑ni jò, jé ixan‑ko̱ chjo̱ón‑la̱ 'ndse̱. Ti̱'koa̱á 'keén‑te. Mì kì ki'se‑te‑la̱ i̱xti. 'Koa̱á ti̱'sín kjomà ra ma‑ni jàn. 22Ko̱ ta ngásòn kjomà kó nga ito xi̱ta̱ kìi̱. Ni̱jngo ra ki'se‑la̱ i̱xti. Nga ijyehe'tà‑ni kjoa̱, 'keén‑te jè chjo̱ón. 23'Kia̱ nga tsa kjoa̱áya‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken, [koni 'sín sii̱], ñáa̱‑nì xi̱ta̱ kìi̱ ra ko̱ma kjòn‑ni chjo̱ón‑la̱, nga̱ ixan‑ko̱ ijyeé kó ito. 24'Kia̱á kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Jiòn, kií ko̱ma‑ni nga maskáya‑no nga̱ mì kì 'ya jiòn kótsò jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ko̱ mì kì 'ya jè nga'ñó ra tjín‑la̱ Nainá. 25'Kia̱ nga kjoa̱áya‑ila̱ mi'ken, mì tsa ti̱ kjoa̱bixan 'se̱‑nì. Nga̱ 'koa̱á 'sín kjòn ko̱ma jñà xi̱ta̱ koni jñà ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ra tjín ya̱ ján ngajmi. 26Jè kjoa̱ 'tse̱ mi'ken nga kjoa̱áya‑ila̱, ¿a kjeé fatsjijin jiòn xa̱jo̱n‑la̱ Moisés ya̱ ñánda̱ tíchja̱ 'tse̱ yá na'yá ra títì? Nainá kitsó‑la̱ Moisés: “'A̱n‑ná ra Nainá‑la̱ tsò‑na Abraham, Isaac, ko̱ Jacob.” 27Jè Nainá mì tsa 'tse̱ mi'ken‑jìn. 'Tse̱é xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon. Jiòn jiòn, taxki̱ 'ñó maskáya‑no. 28Jngo xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés kií'nchré‑la̱ Jesús nga nda kiìchja̱ 'kia̱ nga i̱nchijo̱ókjo. Ijchòkasi'ta chrañaá‑la̱, a̱kjòn iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Ñáa̱‑nì kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tíjna ítjòn? 29Kiìchja̱á Jesús, kitsò‑la̱: ―Jè kjo̱téxoma ra tíjna ítjòn tsò‑ní: “Ti̱ná'ya xi̱ta̱ Israel, jè Nainá‑ná ra tíjna ítjòn‑ná, ta jè ta jngoó‑ni ra tíjna ítjòn‑ná. 30Ngi ko̱ó inìma̱‑li, ko̱ ngi ko̱ó kjo̱binachon‑li, ko̱ ngi ko̱ó kjo̱bítsjen‑li, ko̱ ngi ko̱ó nga'ñó ra tjín‑li nga tsjacha 'ti̱ìn jè Nainá ra tíjna ítjòn‑li.” Jé ra̱kìi̱ kjo̱téxoma ra 'ñó tíjna ítjòn. 31Jè ra ma‑ni jò tsò‑ní: “Ko̱'sín tsjacha 'ti̱ìn xi̱ta̱ xàngi̱i koni 'sín nga tsjacha ijo‑li.” Mì ti̱ mé tjín‑isa‑ni kjo̱téxoma ra isa̱ xkón tjín koni jñà kìi̱. 32Jè xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá kitsó‑ní: ―Nda tjín, Maestro. Kjo̱hixi̱‑ní koni 'sín kanakjí. Nga jngoó ma‑ni Nainá, ko̱ mì ti̱ yá tjín‑ni ra kj'ií. 33Ko̱ nga isa̱á chjí‑la̱ nga jè Nainá, nga ngi ko̱ó inìma̱‑ná, ko̱ ngi ko̱ó kjo̱bítsjen‑ná ko̱ nga ngi ko̱ó nga'ñó‑ná nga tsjacha 'sie̱én, ko̱ nga ti̱'koa̱á tsjacha 'sie̱én xàngie̱é koni tsa ti̱jè‑nì ijo‑ná. Isa̱á chjí‑la̱ koni jñà nga'tsì cho̱ ra manga̱tsja Nainá nga tì ya̱ a̱sòn ímixa̱ tsje‑la̱. 34Jesús, 'kia̱ nga kijtse nga ndaá kiìchja̱ jè xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, kitsó‑la̱: ―Mì ti̱ tse chija‑li koni 'sín nga Nainá ko̱tèxoma‑li. Ko̱, ni̱ì‑ti̱‑yá ra kjó'ñó‑ni ikon nga iskonangi-isa‑la̱. 35Jesús, 'kia̱ nga tíbakón‑ya ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, iskonangi‑ní, nga kitsò: ―¿Mé‑ni ko̱tsò‑ni jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá nga jè Cristo [ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá] nga ya̱á nchrabá‑nì tje̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David? 36Nga̱ jè David, ki̱í 'sín kitsò nga isìchi̱ya‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá: Jè Nainá kitsó‑la̱ jè ra tíjna ítjòn‑na: “I̱ ti̱jna'tá‑ná ya̱ nga kixi̱‑na̱ skanda 'kia̱ nga ijye sikítsa̱jnangia ya̱ ndsa̱kì jñà ra xi̱ta̱ kondra̱‑li ma.” 37Jè David, tsa 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jè Cristo [ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá] nga jé tíjna ítjòn‑la̱, ¿kó'sín ma‑ni nga tje̱‑la̱ ma? Nga'tsì xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱, ngi tjín ikon nga 'nchré‑la̱ Jesús koni 'sín nga bakón‑ya. 38Jesús, 'koa̱á 'sín tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. Kitsò‑la̱: ―Ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. Ra jñà, 'ñó tsjake nga jñà bimako̱ nikje ra ndajò kjòn. Ti̱'koa̱á 'ñó sasén‑la̱ nga nda kjòn jcha̱xkón 'kia̱ nga síkjáya‑la̱ xi̱ta̱ ya̱ a̱jin ndi̱tsi̱n. 39Ko̱ jñá bátsji íxile̱ ra i̱jncha ítjòn ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, ko̱ nga jñà kítsa̱jna'ta ítjòn ímixa̱ ya̱ ñánda̱ nga bakjèn xi̱ta̱ ñánda̱ nga tjín 'sí. 40Ko̱ fa'án‑la̱ ni'ya‑la̱ jñà ndí íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱. A̱kjòn sí taxki̱ tseé fìko̱ 'kia̱ nga 'sín kjo̱chikon, mé‑ni nga nda xi̱ta̱ ki̱tjongi‑nì. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, isa̱á tse kjo̱hi'in 'ki̱‑la̱. 41Jesús ya̱á tsikijna ya̱ kixi̱‑la̱ ñánda̱ tíjna kàxa̱ ra sinchá to̱n 'tse̱ i̱ngo̱. Tíkotsíjen‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kó'sín nga síkíhijyo jè to̱n. Kjín xi̱ta̱ nchi̱ná ra tse to̱n tsjá. 42Ijchó jngo chjo̱ón jch'a̱n ra 'ñó i̱ma̱. Jò ndí to̱n i̱tsíñá tsikíhijyo ra chiba chjí‑la̱. 43Jesús kiìchja̱á‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no, jè chjo̱ón jch'a̱n ra̱kìi̱ ra 'ñó i̱ma̱, jé‑ní ra isa̱ tse to̱n kábíjna, nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 44Nga̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ to̱n, tà jé tsjá jè ra jnengi‑la̱, tanga jè ndí chjo̱ón i̱ma̱ ra̱kìi̱, jngó kjá kátsjá ijyeé nga'tsì ndí to̱n ra tíjna‑la̱ ra tísíjchá‑ni ijo‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\