San Marcos 13

1'Kia̱ nga itjo‑ni ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn Jesús, jngo xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ kitsò‑la̱: ―Maestro, chítsijeén‑la̱, mé ta̱ kjòn jñà na̱jo̱ ko̱ mé ta nda kjòn jñà ni'ya. 2Kitsó Jesús: ―Nda chítsijen‑la̱ nga'tsì ni'ya i'i kìi̱. Ni̱ì‑ti̱‑jngo na̱jo̱‑la̱ si̱hijyosón‑ila̱ xákjién. Ki̱xo̱jen ijyeé nga'tsiòo̱. 3'Kia̱ nga tíjna Jesús ya̱ a̱sòn'nga nindo Yá Olivo ya̱ kixi̱‑la̱ I̱ngo̱ Ítjòn, jè Pedro, Jacobo, Juan ko̱ Andrés a̱'ta xín kiìchja̱‑la̱ Jesús nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: 4―Ko̱'tín‑náji̱n, ¿kjiá‑nioo̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma jñà kjoa̱ kìi̱? ¿Mé kjo̱xkón ra tsijen jcha̱‑la̱ 'kia̱ nga ijye mejèn ki̱tjasòn ijye jñà kjoa̱ kìi̱? 5Kiìchja̱á Jesús, kitsò‑la̱: ―Nda ti̱kinda̱a ijo‑no mé‑ni nga mì yá ra sko̱ónda̱cha̱‑no. 6Kjín xi̱ta̱ kj'i̱í ra jè 'í‑na̱ si̱ìchjeén nga ki̱tso̱: “'A̱n‑ná ra Cristo [ra xá isìkasén‑na Nainá].” Ko̱ kjín xi̱ta̱ sko̱ónda̱cha̱‑la̱. 7’Jiòn, 'kia̱ nga ki̱ná'ya‑la nga jndíi̱ ra ján tjín kjo̱jchán, kì tà chjàn skon; xá 'koa̱á 'sín ka̱ma‑ni, tanga kjè tsa ngi kje̱ kjòn jè i̱sà'nde. 8Nga̱ ki̱ì'tsia̱á‑la̱ kjo̱jchán xákjién jñà ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ra i̱nchibatéxoma ya̱ na̱xi̱ndá i'i ra tjín i̱ i̱sà'nde nga ska̱jàn‑kjo. Ko̱ jndíi̱ ra ján 'koa̱ chón ta nga tíjngo i̱sà'nde; ko̱ 'se̱é kjinchrá. Jñà kjoa̱ kìi̱, ta jé‑ní ra ma'tsia̱‑ni ta nga'tsì kjo̱hi'in ra 'se̱. 9’Nda ti̱kinda̱a ijo‑no, nga̱ ya̱á ska̱nì'ta‑no xi̱ta̱ ñánda̱ nga tjíhijyo xi̱ta̱xá. Ska̱jàn‑ko̱ó‑no xi̱ta̱ ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. Ko̱ i̱ko̱ó‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá ra batéxoma ko̱ ñánda̱ nga tjíhijyo xi̱ta̱xá ítjòn, tà nga̱tjì‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n. Jión 'kio̱ò 'én a̱'ta tsa̱'a̱n. 10Machjeén‑nì nga ítjòn ko̱bísòn 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò nga tjíjtsa i̱sà'nde. 11'Kia̱ nga i̱ko̱‑no nga si̱ìnga̱tsja‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá, kì makájno‑no kó'sín ki̱nákjoa̱a. Kì jiòn níkítsjen, nga̱ 'koa̱á 'sín ki̱nákjoa̱a koni 'sín nga ki̱tso̱‑no Nainá, mì tsa jiòn kí'tin‑la ijo‑no mé 'én ra ki̱nákjoa̱a, jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ki̱chja̱ ngajo‑no. 12Jñà ni̱chjin kìi̱, jè ra tjín 'ndse̱, ti̱jé 'ndse̱ si̱ìnga̱tsja‑ni ya̱ ñánda̱ nga katani'ken; jè ra na̱'ìn ma, ti̱jé si̱ìnga̱tsja‑ni ti‑la̱ nga katabiya; jñà ra i̱xti ma, jñá si̱ìnga̱tsja na̱'ìn‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga katani'ken‑te. 13Nga'tsì xi̱ta̱ ko̱jtikeé‑no ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n. Tanga jè ra chíkjoa̱‑la̱ nga kixi̱ ko̱se̱n skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà jñà kjoa̱ kìi̱, jè‑ní ra ko̱tojin kjo̱hi'in. 14’Tanga 'kia̱ nga jcha̱a ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá, kjoa̱ tjé ra ko̱ka̱ma ra 'ñó 'cho tjín ñánda̱ mì kì bakèn‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma, [koni 'sín kitsò Daniel xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱]. (Ndaá katasijin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ma‑la̱ kotá'yá xa̱jo̱n.) 'Kia̱ nga ko̱ka̱ma jñà kjoa̱ kìi̱, jñà ra títsa̱jna ya̱ Judea, kata'fahachinga; ya̱ katafì ya̱ a̱sòn nindo ján. 15Jè ra ya̱ tíjna ya̱ a̱sòn'nga ni'ya‑la̱, kì tà chjàn bitjojen‑ni; kì tà chjàn 'faha'sen ni'ya‑la̱ nga mejèn‑la̱ mé ra ska̱ábé; 16ko̱ jè ra ya̱ tsá'bajin nangi‑la̱, kì tà chjàn nchrabá‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ nga ki̱íxkó jñà nikje‑la̱. 17¡I̱ma̱‑ró‑ni jñà ndí íchjín ra i'ndí tjíhi'ma‑la̱ ko̱ ra i̱nchisíjchá i̱xti‑xó jñà ni̱chjin kìi̱! 18Titsa'ba‑la Nainá nga mì 'kia̱ ko̱katama 'kia̱ nga ni̱chjin‑la̱ cho̱ 'nchán. 19'Kia̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma jñà ni̱chjin kìi̱, 'ñó tse kjo̱hi'in 'se̱, ra kjè sa india ko̱ma skanda 'kia̱‑ni nga tsikínda i̱sà'nde Nainá skanda 'ndi̱‑ni̱, ko̱ ni̱ì‑ti̱‑kjiá ko̱ka̱ma‑ni a̱skan‑nioo̱. 20Tsa mí‑la jè Nainá kjo̱híxìn chiba jñà ni̱chjin kìi̱, ni̱yá‑la xi̱ta̱ ra ko̱tojin kjo̱hi'in. Tanga jè Nainá kjo̱híxìn chiba jñà ni̱chjin kìi̱, ta nga̱tjì‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra ijye ko̱'sín tjínda‑la̱ nga jè tsjahíjin. 21’'Kia̱ nga tsa yá ra ki̱tso̱‑no: “¡Chítsijen‑la, i̱í tíjna Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá]!”, ko̱ tsa ki̱tso̱‑no: “¡Chítsijen‑la, ya̱á tíjna ján!”, kì tà chjàn makjiín‑no. 22Nga̱ xá kj'i̱í i'ka‑ni ra ta xi̱ta̱ ndiso, ra Cristo ki̱tso̱‑la̱ ijo‑la̱ ko̱ ra ki̱tso̱ nga jñá síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱. Kjín kjo̱xkón ra tse nga'ñó tji̱ko̱ ko̱kòn ko̱ si̱ìkatsíjen, ra skanda sko̱ónda̱cha̱á‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye tsjahíjin Nainá tsa ma ra si̱ìko̱. 23Ti̱kinda̱a ijo‑no. Nga̱ ijyeé tje̱n tí'bènájmí ijye‑no nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 24’'Kia̱ nga ijye ko̱ma a̱skan‑nioo̱, nga ijye ko̱to ni̱chjin 'tse̱ kjo̱hi'in, jè tsá'bí ko̱jñó‑ní, ko̱ jè sá mì ti̱ kì ko̱hisen‑ni. 25Jñà nitse ska̱tsangi‑ní. Ko̱ jñà nga'ñó ra tjín ján ngajmi, ko̱jtiyaá‑la̱. 26A̱kjòn jcha̱‑na ra 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, nga kji̱nchrabàjìa̱n ya̱ a̱jin ifi, tseé nga'ñó ko̱ tseé kjoa̱jeya ra tsa̱'a̱n kjíhi̱ko̱ 'kia̱ nga kjí'ia̱. 27Sikásén‑na jñà ìkja̱li̱‑na̱ nga ki̱íxkóya xi̱ta̱‑na̱ ra ijye 'a̱n tsjahíjia̱n, ya̱ kóo jngo tjandi‑la̱ i̱sà'nde ko̱ nangi. 28’Chítsijen‑la jè yá‑la̱ to igo̱ mé ra bakón‑ya‑ná; 'kia̱ nga jñà chrja chí'ndé‑la̱ bí'tsia̱ nga bí'jtsén‑jno, ijyeé 'ya nga tímachrañaá cho̱ ndabá. 29'Koa̱á ti̱'sín tjín, 'kia̱ nga jcha̱a nga ko̱ka̱ma jñà kjoa̱ kìi̱, katamachi̱yaá‑no nga ijyeé tímachraña ni̱chjin; ijyeé ya̱ síjna̱'ta chraña‑no 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱ koni jngo xi̱ta̱ ra ya̱ síjnajto ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya. 30'Koa̱á xin kixi̱‑no, ti̱kjeé biya‑ni xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱ nga ki̱tjasòn ijye nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 31Jè ngajmi ko̱ jè i̱sà'nde jchi̱jaá‑la; tanga jñà 'én‑na̱, mì kì tsa ta ya̱ jcha̱àjin, ki̱tjasòn ijye‑ní. 32’Tanga jè ni̱chjin ko̱ jè hora 'kia̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma, ni̱yá ra tjíjin‑la̱; ni̱jñà ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá ra tjín ya̱ ngajmi; skanda mí bee̱ 'a̱n ra I'ndí‑la̱ ma; ta̱jngoó Nainá ra Na̱'ín‑ná tjíjin‑la̱. 33’Ti̱kinda̱a ijo‑no, ti̱tsa̱jnakon, titsa'ba‑la Nainá, nga̱ mì tsa jiòn tjíjin‑no kjiá‑ni nga ko̱'sín ko̱ka̱ma. 34'Koa̱á 'sín tjín koni tsa jngo xi̱ta̱ ra kjin kijì, isìnga̱tsja ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱. Kitsjá‑la̱ xá nga jngó jngó; kitsò‑la̱ jè ra síkinda̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya: “Ti̱jni, kì tsjajnafè‑jìn.” 35'Koa̱á 'sín ti̱tsa̱jnakon nga'tsì‑no, nga̱ mì kì tjíjin‑no jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'i̱í‑ni ni‑la̱ ni'ya. ¿A tímajñó 'ki̱í‑nì o̱ ra 'kia̱á 'ki̱í‑ni 'kia̱ nga ki̱jchò masen ni̱tje̱n o̱ ra 'kia̱‑ní nga ski̱ndaya káxtí o̱ ra 'kia̱á‑ní nga ijye tí'se i̱sén? 36Kì tsjahijyofè jiòn, ti̱tsa̱jnanda tsa kií ni̱chjin‑ni tà ndi̱to̱ón 'ji‑ni ni‑la̱ ni'ya. 37Koni 'sín xin‑no ra jiòn, 'koa̱á ti̱'sín xin‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱: “Nda ti̱tsa̱jnakon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\