San Marcos 14

1Tà jó ni̱chjin chija‑la̱ nga ki̱tjo 'sí paxko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ judío 'kia̱ nga bakjèn ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsìn‑la̱ na̱'yo̱ san. Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, tsakátsji'ndeé‑la̱ kó'sín si̱ìko̱ nga sko̱ónda̱cha̱‑la̱ nga jtsa̱ba̱'ñó Jesús, a̱kjòn si̱ì'ken. 2Tjín i'ka ra kitsò: ―Mì tsa 'kia̱ ki̱nda̱ba̱'ñé 'kia̱ nga tjín 'sí, mé‑ni nga mì kì kjo̱si 'se̱‑ni ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá. 3Jesús 'kia̱ nga tíjna ni'ya‑la̱ Simón ya̱ na̱xi̱ndá Betania, jè ra ko̱'sín 'yaxkon‑la̱ nga i'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱. 'Kia̱ nga tíjna'ta ímixa̱ jngo chjo̱ón ijchòjkon, ra 'ya jngo namìta̱ na̱jo̱ ra tjíya‑la̱ sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱ ra 'mì nardo ra 'ñó tse chjí‑la̱. Tsakján'a namìta̱, a̱kjòn tsikíxten‑jnó sko̱ Jesús jè sihìti̱ ixi ra 'ya. 4Tjín i'ka xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, kjojtií‑la̱, kitsò‑la̱ xákjién: ―¿Mé‑ni ta kàsíkitsón‑ni jè sihìti̱ ixi? 5Isa̱á‑la nda tsa kasatína, nga̱ tsatoó‑la̱ jàn sindo̱ ni̱chjin chjí‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda tjín‑ni; ko̱ jè to̱n ra̱kìi̱ tsa jñà ka'bì‑la̱ jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱. Ko̱ kiìchja̱jno‑la̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱. 6Tanga kitsó Jesús: ―Kì ko̱'sín 'mì‑la. ¿Mé‑ni ko̱'sín nìjti‑la? Koni 'sín nga kásíko̱‑na, 'ñó nda ká'sín‑ni. 7Jñà xi̱ta̱ i̱ma̱ ya̱á títsa̱jnako̱ ki'ta‑no ko̱ maá ki̱si̱ko̱'ta jiòn tsa 'kia̱ nga mejèn‑no. Tanga 'a̱n, mì tsa ta kji'tà ni̱chjin i̱ kóti̱jnako̱‑no. 8Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín ká'sín koni 'ki ma ra ká'sín. Ijyeé kábíxten‑jnó kjón‑ni sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱ ya̱ ijo‑na̱ ra a̱'ta 'tse̱ 'kia̱ nga si̱ijiaa̱n. 9'Koa̱á xin kixi̱‑no, ni̱'sín ta ñánda̱‑ni nga 'se̱na̱jmíya jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò nga tjíjtsa i̱sà'nde, ti̱'koa̱á 'se̱na̱jmíyaá‑te koni 'sín ká'sín jè chjo̱ón ra̱kìi̱, mé‑ni nga si̱íkítsjen‑yá‑ni xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱. 10Jè Judas Iscariote, jngo xi̱ta̱‑la̱ Jesús jñà ra tejò ma‑ni, kiìjkoón jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì nga mejèn‑la̱ jè si̱ìnga̱tsja Jesús. 11Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, 'kia̱ nga kií'nchré, 'ñó kjotsja‑la̱, 'koa̱á 'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba nga to̱ón tsjá‑la̱. Jè Judas tsakátsji'ndeé‑la̱ kó'sín 'si̱in nga ma si̱ìnga̱tsja Jesús. 12Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ma'tsia̱ jè 'sí paxko̱, 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ judío bakjèn ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsìn‑la̱ na̱'yo̱ san, nga sí'ken forrè ra bíxten jní‑la̱ a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús iskonangií‑la̱; kitsò‑la̱: ―¿Ñánda̱ mejèn‑li nga kongí kinda‑ji̱n tsajmì ra chji̱ne̱é 'tse̱ 'sí paxko̱? 13Jesús isìkasén jò xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ján Jerusalén, kitsò‑la̱: ―Tangió ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ján, ya̱á ska̱jin jngo xi̱ta̱ ra 'ya jngo nisa nandá; 'kia̱ nga jcha̱a, tangítji̱ngi‑la. 14Ya̱ ñánda̱ kjoa̱ha'sen, ko̱'tìn‑la jè ni‑la̱ ni'ya: “Ki̱í tsò jè Maestro: ¿Ñánda̱ kjijna jè ni'ya ya̱ ñánda̱ kókje̱n‑ko̱ xi̱ta̱‑na̱ ra kotá'yá'ta‑na ra a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱?” 15Ya̱á ko̱kòn jngo‑no ni'ya ra je 'ki ra ijye nda chon ra ya̱ tíjnasòn'nga i'ngaá ya̱ ñánda̱ ijye títsa̱nda tsajmì ra ko̱chjeén. Ya̱á tinda jiòn tsajmì ra chji̱ne̱é. 16Kijí‑ní jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá. 'Koa̱á 'sín isakò‑la̱ koni 'sín kitsò‑la̱ Jesús, ya̱á tsikínda tsajmì ra tsakjèn ra kjoa̱ 'tse̱ 'sí paxko̱. 17'Kia̱ nga ijye kjòjñò, Jesús ijchòko̱ó xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni. 18'Kia̱ nga títsa̱jna'ta ímixa̱ nga i̱nchibakjèn, Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á 'sín xin kixi̱‑no, ti̱jión jngo‑najiòn ra i̱ i̱nchibichio ra si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ kondra̱‑na̱. 19Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ta kjobaá‑la̱ 'kia̱ nga ko̱kitsò Jesús. 'Kia̱á jngó jngó iskonangi, kitsò‑la̱: ―¿A 'a̱n‑ná? 20Jesús kitsò: ―Ra tejò ma‑najiòn, jngo ki̱tjojin, jè‑ní, jè ra ta̱ña mahíjin ni̱ño̱‑la̱ ko̱ tsa̱'a̱n ya̱ a̱jin chro̱ba̱. 21'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ra kixi̱ kjoa̱, 'koa̱á 'sín ki̱yáa̱ koni 'sín ijye tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá. Tanga, ¡i̱ma̱‑ró‑ni jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín si̱ìnga̱tsja‑na! Isa̱á‑la nda‑la̱ tsa mì kì kitsin xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 22'Kia̱ nga i̱nchibakjèn, Jesús iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín, kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, isìjòya jè ni̱ño̱ nchra̱jín, a̱kjòn kitsjá‑la̱ xi̱ta̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―Chjíbé ni̱ño̱ nchra̱jín kìi̱. Jñà kìi̱, jé ijo‑na̱. 23A̱kjòn iskábé jngo chi̱tsín, [jè ra tjíya nandá xán 'tse̱ uva], kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá; a̱kjòn kitsjá‑la̱ xi̱ta̱‑la̱, nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ ki'tsií nandá xán 'tse̱ uva ra tjíya chi̱tsín. 24Kitsò‑la̱: ―Jè ra̱kìi̱, jé jní‑na̱ ra síkixi̱ya jè kjoa̱ xi̱tse̱ ra tíbindájín‑ko̱‑no nga xa̱ájten ra ta nga̱tjì 'tse̱ xi̱ta̱. 25'Koa̱á xin‑no, mì ti̱ kì sk'i̱‑na nandá xán 'tse̱ uva skanda 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga ma sk'ia̱a nandá xán xi̱tse̱ ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 26Jè Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱, 'kia̱ nga ijye kise jngo‑la̱ so Nainá, a̱kjòn ya̱á kijì ya̱ a̱'ta nindo Yá Olivo. 27Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Nga'tsì‑najiòn ki̱jmítakón‑nájiòn; nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Si'kén‑ná jè chji̱ngo̱ cho̱ ko̱ jñà forrè ko̱chi̱jndí‑ní.” 28Tanga 'kia̱ nga ijye kjoa̱áya india‑na, ya̱á kjín ítjòn‑no ya̱ ján nangi Galilea. 29Kitsó Pedro: ―Ni̱'sín tsjín‑takòn‑li nga'tsì jñà xi̱ta̱‑li ra i'ka, 'a̱n mì kì tsjin-tákon‑la. 30Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á 'sín xin kixi̱‑la; ti̱jé‑ni ni̱tje̱n ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ti̱kje kjindáya jò 'ka̱ káxtí, jàn 'ka̱ ko̱síi̱ nga mì kì 'yaxkon‑ná. 31Jè Pedro isa̱á 'ñó kiìchja̱‑isa; kitsò: ―Ni̱'sín ya̱ katiyako̱o‑la, mì kì kjójna̱'ma jiàa̱n. Ngásòn kitsò ijye xi̱ta̱‑la̱ ra i'ka. 32Kijí jngo i̱'nde ñánda̱ 'mì Getsemaní; jè Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Ya̱ ti̱tsa̱jna i̱jndíi̱; 'koa̱à‑la chi̱ba̱‑la̱ kichjà'ta‑la̱ Nainá. 33Jesús kiìko̱ó Pedro, Jacobo, ko̱ Juan. A̱kjòn tsikí'tsia̱ nga ba ki'se‑la̱ ko̱ isíkájno. 34Kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Taxki̱ 'ñó ba tjín‑la̱ jè inìma̱‑na̱; sí 'koa̱á ma‑na koni tsa ki̱yáa̱. Ti̱tsa̱jna i̱jndíi̱, ti̱tsa̱jnakon. 35Jesús kiìkjá chiba‑isa. A̱kjòn tsasèn-xkó'nchi'ta nangi nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, nga tsa maá‑la katatjahíxìn‑la̱ kjo̱hi'in. 36'Kia̱ nga tíchja̱'ta‑la̱ Nainá, kitsó‑la̱: ―Na̱'ìn, Na̱'ìn, ra a̱'ta tsa̱ji ma ijye‑ní ni̱ta mé kjoa̱‑ni. Chjíixìn‑ná ji̱ kjo̱hi'in ra̱kìi̱; tanga mì tsa jè 'én tsa̱'a̱n katabitjasòn; jé katitjasòn koni 'sín mejèn‑li. 37A̱kjòn 'ji india‑ni ya̱ ñánda̱ títsa̱jna xi̱ta̱‑la̱, tanga ijyeé kjifè. Kitsó‑la̱ jè Pedro: ―Simón, ¿a titsjajnafé‑níi̱? ¿A sí mí káchíkjoa̱‑li tsa tà jngo hora kabìjnakin? 38Ti̱tsa̱jnakon ko̱ ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá mé‑ni nga mì jé ska̱jin‑no. Kixi̱í kjoa̱, jé inìma̱‑ná tíjnanda‑ní nga mejèn‑la̱ si̱hitjasòn, tanga ra jè ijo‑ná, tsìn‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ síhitjasòn. 39Jesús kiìchja̱'ta india‑la̱ Nainá. 'Koa̱á ti̱'sín kitsò india‑ni koni kitsò nga ti̱'sa̱ ítjòn. 40'Kia̱ nga 'ji india‑ni, jñà xi̱ta̱‑la̱ takó kjifé india‑ni, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó nijñá‑la̱. Mì kì ti̱ be‑ni kó ki̱tso̱‑la̱ Jesús. 41Ra kjomà jàn 'ka̱ nga 'ji‑ni Jesús, kitsó‑la̱: ―Tsjafè‑isa ko̱ ti̱kjáya. Katafehe'ta kjoa̱. Chítsijen; ijyeé ijchò chi̱ba̱‑la̱ nga 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ ya̱á ko̱nga̱tsja jñà ra xi̱ta̱‑jé. 42Ti̱sítje̱en ko̱ tjiaán; ijyeé nchrabá chraña jè ra si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ kondra̱‑na̱. 43Takó ti̱'kia̱á tíchja̱‑isa‑ni Jesús nga 'ji jè ra 'mì Judas, jngo xi̱ta̱‑la̱ Jesús jñà ra tejò ma‑ni. Kjín xi̱ta̱ tji̱ko̱ ra 'ya ki̱cha̱ ndajò, ti̱'koa̱ 'ya yá. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, jñá isìkasén jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ra 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 44Judas, jè ra tsi'kéna̱jmí'tin Jesús, tje̱n kitsò ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tji̱ko̱: ―Jè ra skíne̱'ta i̱sén‑la̱, jè‑ní ra ki̱nda̱ba̱'ñó jiòn, ko̱ nda kjón tahíko̱o. 45'Kia̱ nga ijchò Judas, kiì kasi'ta chrañaá‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Maestro. A̱kjòn iskine'ta i̱sén‑la̱. 46Jñà xi̱ta̱ ra tji̱ko̱, ndi̱to̱ón itsabá'ñó Jesús. 47Tanga jngo xi̱ta̱ ra ya̱ síjnajin, tsachrje ki̱cha̱ ndajò‑la̱. Tsajá‑la̱ jè xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ na̱'mì ítjòn; tsate'tà chíká‑la̱. 48Jesús kiìchja̱, kitsò: ―¿Mé‑ni ko̱'sín kà'fìi̱ ndabá'ñó‑nájiòn koni tsa jngo xi̱ta̱ chijé, nga ko̱ ki̱cha̱ ko̱ yá ki'chà‑no? 49Ni̱chjin nchijón tsakáti̱jnako̱‑no ya̱ i̱ngo̱ ítjòn nga tsakón‑yá‑no, ko̱ mì kì indabá'ñó‑nájiòn. Tanga kií ko̱'sín tíma‑ni mé‑ni nga ki̱tjasòn‑ni jè 'én ra tjí'ta xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá. 50'Kia̱á jahachinga nga'tsì jñà xi̱ta̱‑la̱, isíkíjna ta̱jngo jè Jesús. 51Jngo ti tji̱ngi‑la̱ ra tíjnajté jngo nikje chraba. Jñà xi̱ta̱ itsabá'ñó‑te, 52tanga jè ti ra̱kìi̱ kitsjiín nikje chraba‑la̱; a̱kjòn ta 'koa̱á 'sín tsanga líká. 53Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á kiìko̱ Jesús ya̱ ñánda̱ tíjna na̱'mì ítjòn. Ya̱á kjóxkóya kóhotjín xi̱ta̱ ítjòn 'tse̱ na̱'mì, jñà xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío, ko̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. 54Jè Pedro, tà kjin, ta kjiín basèn-tji̱ngi skanda nga ijchò ya̱ ndi̱tsin ni'ya‑la̱ na̱'mì ítjòn. Ya̱á tsikijnajin‑la̱ ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ ni'ya i̱ngo̱ nga títsa̱jna'ngi. 55Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ xá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ Judío tsakátsjií xi̱ta̱ ra tsjá'tin 'én Jesús mé‑ni nga ko̱ma ki̱ìnè‑ila̱ kjo̱hi'in nga si̱ì'ken, tanga ni̱mé kjoa̱ ra isakò‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. 56Kjín ma‑ni xi̱ta̱ ra tsakánè 'én ndiso ra kondra̱ 'tse̱ Jesús; tanga kja̱ kj'ií kja̱ kj'ií tsò 'én ra tsakánè ko̱ mì kì kjóngásòn jñà 'én‑la̱. 57Tsincha kixi̱í i'ka xi̱ta̱ ra kitsjà 'én ndiso. Kitsò: 58―Ji̱ín ina'yá‑la̱ji̱n nga kitsò: “'A̱n, sikíxojen‑ná jè i̱ngo̱ ítjòn ra ta tsja xi̱ta̱ kisinda‑ni, ko̱ ta ján ni̱chjin kindá ìjngo-isa‑na ra mì tsa tsja xi̱ta̱ si̱nda‑ni.” 59Takó mì kì kjóngásòn 'én‑la̱ ni̱'sín ko̱'sín kitsò. 60'Kia̱á tsasítje̱n jè na̱'mì ítjòn; tsasijna kixi̱ ya̱ masen‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, iskonangi‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿A mí kósii̱? ¿Mé 'én ra ko̱tsò bánè‑li xi̱ta̱ kìi̱? 61Jè Jesús jyó tsikijna, ni̱mé 'én kiìchja̱. Jè na̱'mì ítjòn, ìjngo 'ká iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A ji̱‑ní Cristo, ra I'ndí‑la̱ Nainá ra 'ñó nda 'yaxkón? 62Jesús kitsò: ―'A̱n‑náa̱, ko̱ 'sa̱á jcha̱‑nájiòn 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, nga ya̱ kóti̱jna ya̱ ngakixi̱‑la̱ Nainá ra tse nga'ñó tjín‑la̱, ko̱ ti̱'koa̱á jcha̱a‑na 'kia̱ nga kji̱nchrabàjìa̱n ifi ján ngajmi. 63Jè na̱'mì ítjòn iskíchrja̱yajnoó ijo‑la̱ nga 'ñó jti kjomà‑la̱, kitsò: ―¿Mé 'sia̱n‑isa‑ná xi̱ta̱ ra tsjá 'én? 64Jiòn sabá kàna'yá‑la koni 'sín kachja̱jno‑la̱ Nainá. ¿Kó'sín ma‑no? ¿Mé ra si̱ke̱é? Nga'tsì xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín kitsò nga bakèn‑la̱ nga ki̱yá. 65Jñà xi̱ta̱ tsikí'tsia̱‑ní nga tsikíchrájno ko̱ tsikíchjà xko̱n, tsi'ké‑la̱ chrjo̱ngo̱, kitsò‑la̱: ―¿'Koa̱á tjási‑ni, yá ra tí'bé‑li? Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱, isìjtsin'á i̱sén‑la̱. 66Jè Pedro ya̱á tíjna ya̱ ndi̱tsin ya̱ i̱nàjngi ni'ya‑la̱ [na̱'mì ítjòn]. Ijchó jngo chjo̱ón chi̱'nda‑la̱ na̱'mì ítjòn. 67'Kia̱ nga kijtse Pedro, nga tíjna'ngi, iskotsíjen‑jnó‑ní, kitsò‑la̱: ―Ti̱'koa̱á ngaji̱, ya̱á tjájmekíi̱ Jesús ra Nazaret i̱'nde‑la̱. 68Tanga jè Pedro tsakja'ma‑ní. Kitsò: ―Mì kì bexkon. Mì kì be, mé ra ko̱'mì‑la ji̱. Jè Pedro a̱kjòn itjo, ya̱á ikasijto xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya. 'Kia̱á iskindaya jngo káxtí. 69Jè chjo̱ón chi̱'nda‑la̱ na̱'mì, kijtseé india‑ni jè Pedro. Kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xi̱ta̱ 'tse̱‑ní. 70Tanga jè Pedro tsakja'maá india‑ni. Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, india ko̱kitsò-isa‑la̱ Pedro: ―'Én kixi̱‑nì, ngaji̱, xi̱ta̱‑la̱ Jesús‑ní nga Galilea i̱'nde‑li, 'koa̱á 'sín tsò 'én‑li. 71Jè Pedro 'kia̱á 'ñó kiìchja̱‑isa, kitsò: ―¡Katakajian kjo̱hi'in tsa mì 'én kixi̱ ra ko̱tíxian‑no, nga mì kì bexkon xi̱ta̱ ra ko̱'mì‑la jiòn! 72Ti̱'kia̱á‑ni nga ko̱títsò Pedro, jè ra ma‑ni jò 'ka̱ iskindaya jè káxtí. 'Kia̱á itjokítsjen‑la̱ Pedro koni 'sín kitsò‑la̱ Jesús nga kitsò‑la̱: “'Kia̱ nga ti̱kje kjindáya jò 'ka̱ káxtí, ngaji̱, jàn 'ka̱ ko̱síi̱ nga mì kì 'yaxkon‑ná.” 'Kia̱ nga ítsjen‑la̱ kjoa̱ kìi̱, taxki̱ 'ñó iskindaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\