San Marcos 15

1Kó ra ki'se i̱sén kjóxkóyaá xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ jchínga ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ nga'tsì xi̱ta̱xá 'tse̱ xi̱ta̱ Judío. Tsikíté'ñó Jesús, kiìko̱ nga isìnga̱tsja jè Pilato. 2Jè Pilato iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A ji̱‑ní ra xi̱ta̱xá títjòn‑la̱ xi̱ta̱ Judío? Jesús kitsò‑ní: ―Ji̱í ra ko̱'sín tjisi. 3Tanga jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, kjín sko̱ya tjín‑ni 'én ra bánè‑la̱ nga bángi. 4Pilato ìjngo 'ká iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A ni̱mé 'én nakjí? Ti̱ná'yi, 'ñó kjìn sko̱ya kjoa̱ bánè‑li xi̱ta̱ ra bángi‑li. 5Jesús mì kì kiìchja̱ ni̱'sín ko̱ tí'mi‑la̱. Jè Pilato, tà 'koa̱á kjomà‑la̱. 6Xki̱ nó xki̱ nó 'kia̱ nga bitjo 'sí paxko̱ jè Pilato síkíjnandi̱í jngo‑ni xi̱ta̱ ra tjítsa̱'ya nda̱yá; jé bíjnandi̱í‑ni jè ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá síjé nga kíjnandi̱í. 7Tjín i'ka xi̱ta̱ ra tjítsa̱'ya nda̱yá ra kjo̱si tsakátsji a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá ko̱ xi̱ta̱á isì'ken; xi̱ta̱ kìi̱, jngo‑ni ra 'mì Barrabás. 8Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kiì káko̱ó Pilato nga mejèn‑la̱ ko̱'sín si̱hitjasòn koni 'sín ma ki'ta nga xki̱ nó. 9Kiìchja̱á Pilato, kitsò: ―¿A mején‑no nga jè síkíjnandi̱í‑na jè xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío? 10Pilato, ijyeé tjíjin‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, nga tà ki‑ní nga maxitakòn‑ke jè Jesús, kií ko̱'sín ya̱ isìnga̱tsja‑ni. 11Tanga jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, jñá tsinchá'a xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, nga isa̱á nda‑ni nga jè katíjnandi̱í‑ni Barrabás. 12Pilato india iskonangi‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra mejèn‑no nga sikóo̱ jè ra 'mì‑la xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío? 13Jñà xi̱ta̱, 'ñó kiìchja̱, nga kitsò: ―¡Krò katasi'ta‑róoi̱! 14Pilato, 'kia̱á kitsò‑la̱: ―¿Mé kjoa̱ ra ta̱ 'cho ki'sìn? Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ta isa̱á 'ñó kiìchja̱‑isa, kitsò: ―¡Krò katasi'ta‑róoi̱! 15Pilato mején‑la̱ nga nda kíjna ko̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 'Koa̱á ma‑ni nga isíkíjnandi̱í‑ni jè Barrabás; ko̱ kitsjá kjo̱kixi̱ nga kinìki'on jè Jesús, a̱kjòn isìnga̱tsja nga kátá'ta krò. 16Jñà chíchàn kiìko̱ó Jesús ya̱ nga masen‑la̱ ndi̱tsin ni'ya‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn. A̱kjòn tsikíxkóya ijye kóhotjín chíchàn ra i'kaa̱. 17Isíkáya jngo nikje ra chji̱'ndi̱ inì 'kioo̱; a̱kjòn kisì'ya̱ jngo yá na'yá nga tsikí'a sko̱ koni 'sín si'a jngo‑la̱ koròna̱ xi̱ta̱xá ítjòn. 18Ko̱ tsikí'tsia̱ nga iskindaya'tin. Kitsò‑la̱: ―¡Nda katijna jè Xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Judío! 19Jngo ínaxo̱ matjìko̱‑ni sko̱; ko̱ tsikíchrájno ko̱‑sa̱a‑ni ko̱ tsinchaxkó'nchi'ta‑la̱ koni tsa bexkón. 20'Kia̱ nga ijye ko̱'sín isìsobà‑la̱, tsjahíxìn‑la̱ jè nikje chji̱'ndi̱ inì ra kjiya. A̱kjòn isíkáya india‑ni jè nikje‑la̱ ra 'tse̱. A̱kjòn kiìko̱ nga kiì ká'ta krò. 21Jngo xi̱ta̱ ra ya̱ chi̱ba̱‑la̱ tí'fa ra 'mì Simón, ra ya̱ Cirene i̱'nde‑la̱ ra tí'faha'sen‑jin na̱xi̱ndá, ra na̱'ìn‑la̱ ma Alejandro ko̱ Rufo, jñà chíchàn kjo̱'ñó ki'sìn‑la̱ nga kisì'ka krò‑la̱ Jesús. 22Kiìko̱ó Jesús ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'mì Gólgota, jè 'én ra tsò‑ni: I̱'nde Sko̱ Mi'ken. 23Kitsjá‑la̱ nandá xán 'tse̱ uva ra tjíkójin‑la̱ mirra, tanga jè Jesús mì kì ki'tsi. 24'Kia̱ nga ijye tsaká'ta krò, jñà chíchàn a̱kjòn isíská kañá‑ni nikje‑la̱ Jesús nga yá 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱ nga jngó jngó nikje. 25Ijchó‑la̱ tsa las nueve nga ta̱jñò 'kia̱ nga isi'ta krò Jesús. 26Ki̱í'sín tsò‑ni 'én ra ya̱ tjí'ta krò: “Xi̱ta̱xá Ítjòn‑la̱ Xi̱ta̱ Judío”, nga̱ ta kií kjoa̱‑ni nga ko̱'sín ini'ken. 27Ti̱'koa̱á isi'ta‑te krò jò xi̱ta̱ chijé. Jngo isasíjna a̱'ta ngakixi̱‑la̱ Jesús ko̱ jngo isasíjna ya̱ ngaskoán‑la̱. 28'Koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Ya̱á kjóngásòn‑ko̱ koni jngo xi̱ta̱ ra tse jé tjín‑la̱.” 29Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ chi̱ba̱‑la̱ 'ja, kiìchja̱jnoó‑te‑la̱, síkjahatji‑la̱ sko̱, kitsò‑la̱: ―¡Jaa̱! Ji̱ ra ko̱kisi nga si̱kixojen‑ní i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá, ko̱ nga ta jàn ni̱chjin kínda india‑ni, 30ti̱ji̱ ti̱náchrjekajin‑ni kjo̱hi'in ijo‑li 'ndi̱‑ni̱ ko̱ títjo̱ji̱in ya̱ a̱'ta krò. 31'Koa̱á ti̱'sín isìtsja'tin jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. Kitsò: ―Maá‑la̱ tsachrjejin kjo̱hi'in xi̱ta̱ ra kj'ií, tanga mì kì ma‑la̱ ti̱jè síko̱‑ni ijo‑la̱. 32Katitjojen'ta‑ni krò 'ndi̱‑ni̱ jè ra Cristo, ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá Israel, mé‑ni nga jcha̱‑ná ko̱ ko̱kjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱. Skanda jñà xi̱ta̱ ra jò ma‑ni ra kji'tà‑te krò, ti̱'koa̱á kiìchja̱jno‑te‑la̱. 33'Kia̱ ijchò nchisen, skanda nga ijchò las tres nga ngixòn, kjojñó‑ní kóho'ki nga tíjngo i̱sà'nde. 34'Kia̱ nga ijchò las tres Jesús, 'ñó kiìchja̱, kitsò: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” 'Én ra kiìchja̱, tsó‑ni: Ji̱ ra Nainá xin‑la, ¿mé‑ni kajmitakón‑ná? 35'Kia̱ nga kií'nchré‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna, tjín i'ka ra kitsò: ―Ti̱ná'ya‑la, jé Elías tíchja̱‑la̱. 36Jngo xi̱ta̱, ndi̱to̱ón kií'ká jngo tsa̱nga̱ nga kisìka'nchi̱ ko̱ nandá binagre̱; a̱kjòn tsikísko jngo ínaxo̱; kitsjá‑la̱ Jesús nga kata'bi, kitsò: ―Chítsijen‑lá, a kj'i̱í‑ró‑tse jè Elías nga ko̱je̱n'ta‑ni krò. 37Tanga jè Jesús, isa̱á 'ñó iskindaya‑isa, a̱kjòn 'ken. 38Jè nikje ra tja̱'báya ya̱ nga masen‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn ichrjajndá‑ní, jòya kjomà skanda a̱'ta nangi. 39Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, 'kia̱ nga kijtse nga ijye 'ken Jesús, kitsó‑ní: ―Ngi kixi̱ kitií‑la kjoa̱ nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, I'ndí‑la̱ Nainá‑ní. 40Ti̱'koa̱á ya̱á títsa̱jna i'ka íchjín ra kjin i̱nchikotsíjen‑ni, jè María Magdalena, ko̱ Salomé, ko̱ María ra na̱‑la̱ ma José ko̱ Jacobo, jè ra isa̱ mahi'ndí. 41'Kia̱ nga tsikijna Jesús ya̱ Galilea, jñà íchjín kìi̱ ya̱á tsinchimatji̱ngi‑la̱ ko̱ ya̱á tsinchako̱. Kjín ma‑isa‑ni íchjín ra ya̱ tjítsa̱jna ra ya̱ ijchò‑ni ján Jerusalén. 42Tà nga̱tjì‑la̱ nga ijye mejèn kàtjì tsá'bí jè ni̱chjin nga bìtsa̱jnanda xi̱ta̱ 'tse̱ ni̱chjin níkjáya, 43jngo xi̱ta̱ ra 'mì José ra ya̱ i̱'nde‑la̱ Arimatea, kitsjá nga'ñó‑la̱ ijo‑la̱, 'jaha'sen ya̱ ni'ya ñánda̱ tíjna Pilato ko̱ isíjé‑la̱ ijo‑la̱ Jesús. Nga̱ jè José, jngoó xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱á xá 'nga tjín‑la̱ 'tse̱ xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ judío ra ti̱'koa̱ tíkoñá‑la̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 44Pilato, tà 'koa̱á kjomà‑la̱ 'kia̱ nga ko̱'sín ijye 'ken Jesús; kiìchja̱á‑la̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn; iskonangi‑la̱ a ngi kixi̱ kitií kjoa̱ nga ijye 'ken Jesús. 45'Kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmí‑la̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn nga ijyeé 'ken Jesús, Pilato isìnga̱tsjaá ijo‑la̱ Jesús jè José. 46José tsatseé jngo nikje chraba; tsaje̱n'ta krò ijo‑la̱ Jesús; a̱kjòn isíkájté‑jno jè nikje. 'Kia̱á kiì kíhijin ñánda̱ ijye ti'xánda jngo nga̱jo̱ ya̱ a̱ngi na̱xi̱; iskanì'sen‑ngi ko̱ a̱kjòn iskaníkjá jngo na̱jo̱ ra tsasén‑jto ya̱ xo̱tjo̱ba̱ nga̱jo̱. 47Jè María Magdalena ko̱ jè María ra na̱‑la̱ José, ndaá i̱nchikotsíjen ya̱ ñánda̱ nga isìhijin ijo‑la̱ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\