San Marcos 16

1'Kia̱ nga ijyehe'tà jè xòhoto̱ nga ni̱chjin níkjáya, María Magdalena, ko̱ Salomé, ko̱ María na̱‑la̱ Jacobo, tsatseé sihìti̱ ra nda jne̱ nga mejèn‑la̱ i̱kíxten‑jnó ijo‑la̱ Jesús. 2Jè ni̱chjin 'kia̱ nga bí'tsia̱ xomàna̱, 'ñó ta̱jñòya kijì; ko̱ ijyeé tíbitjo kátji tsá'bí nga ijchò katsíjen‑la̱ nga̱jo̱‑la̱ chrjó mi'ken ñánda̱ isìhijin Jesús. 3Tsó‑la̱ xákjién nga i̱nchifì: ―¿Yá ra kjoa̱áxìn‑ná na̱jo̱ ra tjíchjàjto ya̱ xo̱tjo̱ba̱ nga̱jo̱‑la̱ chrjó mi'ken? 4Tanga 'kia̱ nga ijchò, iskotsíjeén‑la̱, kijtse‑ní nga jè na̱jo̱ ra 'ñó je 'kioo̱ ra tjíchjàjto‑ila̱ nga̱jo̱‑la̱ mi'ken ñánda̱ isijna ijo‑la̱ Jesús, ijyeé itjahíxìn. 5'Kia̱ nga 'jaha'sen‑ngi ya̱ nga̱jo̱ chrjó mi'ken, kijtseé jngo xi̱ta̱ i̱xti ra tíjnajté jngo nikje chraba ra ndajò 'ki. Tíjna ya̱ nga kixi̱‑la̱ nga̱jo̱. Jñà íchjín kìi̱, tà itsakjón‑ní. 6Tanga jè xi̱ta̱ i̱xti ra̱kìi̱ kitsó‑la̱: ―Kì tà chjàn skon jiòn. Be‑ná nga jé i̱nchifatsjio jè Jesús ra Nazaret i̱'nde‑la̱ ra ya̱ isi'ta krò. Ijyeé kàfaháyaá‑ila̱. Mì ti̱ i̱ tíjna‑ni. Chítsijen‑la i̱'nde‑la̱ ñánda̱ kisìjna. 7Tangió ko̱'tìn‑la jè Pedro ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, nga jè Jesús, jé tíjna ítjòn‑no nga tífì ya̱ Galilea. Ya̱á jcha̱xkon india‑no koni 'sín kitsò‑no. 8Jñà íchjín kìi̱, ndi̱to̱ón itjo‑ni ya̱ a̱ngi nga̱jo̱. Tsahachikon, nga kijì‑ni. Chi̱ba̱‑la̱ i̱nchifatsé‑ní nga i̱nchitsakjón. Ni̱yá ra tsi'kéna̱jmí‑la̱ tà nga̱tjì‑la̱ 'ñó tsikíxkón‑la̱ ijo‑la̱. [ 9'Kia̱ nga ijye jaáya‑ila̱ Jesús 'kia̱ nga ta̱jñòya jè ni̱chjin nga ma'tsia̱‑ni xomàna̱, jé kijtse ítjòn María Magdalena, jè ra ito inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tsachrjekàjin inìma̱‑la̱. 10María Magdalena kijì‑ní, nga kiì síkjí'nchré nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ Jesús jñà ra ba tjín‑la̱ ko̱ i̱nchikjindáya. 11Jñà xi̱ta̱‑la̱, 'kia̱ nga kií'nchré nga tíjnakon Jesús ko̱ nga jè chjo̱ón ra̱kìi̱ kijtse, mì kì kjokjiín‑la̱. 12Ra kjomà a̱skan, Jesús tsakón‑la̱ ijo‑la̱ jò xi̱ta̱‑la̱ ra i̱nchifì a̱jin ijñáa̱, tanga kj'ií 'sín 'ki. 13Jñà xi̱ta̱ ra jò ma, 'kia̱ nga kijtse, tsáfaá‑ni nga kiì síkjí'nchré jñà xi̱ta̱‑la̱ ra i'ka. Tanga ti̱'koa̱á mì kì kjokjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱. 14Ra ijyehe'tà‑ni kjoa̱, Jesús tsakón‑la̱ ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra tejngo ma‑ni 'kia̱ nga títsa̱jna'ta ímixa̱ nga i̱nchibakjèn. Tsakátiko̱‑ní tà nga̱tjì‑la̱ nga tája tjín inìma̱‑la̱ nga mì ndi̱to̱n kjokjiín‑la̱ 'kia̱ nga tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tsakón ítjòn‑la̱ ijo‑la̱ 'kia̱ nga ijye jaáya‑ila̱. 15Ko̱ a̱kjòn kitsò‑la̱: ―Tangió nga tjíjtsa i̱sà'nde. 'Tèna̱jmí ijye‑la nga'tsì xi̱ta̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 16Jñà xi̱ta̱ ra ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n ti̱'koa̱ ra sa̱tíndá, ki̱tjokajiín kjo̱hi'in. Tanga jñà ra mì kì ko̱kjiín‑la̱, kjo̱hi'iín ska̱nè‑la̱. 17Jñà ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n, 'koa̱á 'sín jcha̱‑la̱ nga ko̱maá‑la̱ ko̱chrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱; ti̱'koa̱á ko̱maá‑la̱ ki̱chja̱ 'én xi̱tse̱ ra kj'ií 'sín tsò, ra mì tsa xá iskotá'yá‑ni; 18ni̱'sín ye̱ jtsa̱ba̱, ko̱ ni̱'sín xki kjàn ra sí'ken‑ná ski̱ne̱, ni̱mé ra ka̱ma‑la̱; koa̱àsòn‑la̱ tsja xi̱ta̱ ra kiya, ko̱ jñà xi̱ta̱ ko̱ndaá‑ni. 19'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱, jè Na̱'ín‑ná Jesús, itjamí'nga‑ní nga kijì ján ngajmi; tsikijna'ta ya̱ ngakixi̱‑la̱ Nainá. 20Jñà xi̱ta̱‑la̱ kijí‑ní nga isìka'bí 'én nda‑la̱ Nainá nga tíjngo na̱xi̱ndá; ko̱ jè Na̱'ín‑ná Jesús ndaá tsasìko̱ ti̱'koa̱á ndaá tsakón tsijen nga jè 'én‑la̱ 'én kixi̱‑ní 'kia̱ nga kijcha‑la̱ kjo̱xkón ra tsakón xi̱ta̱‑la̱. Ko̱'sín katama.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\