San Marcos 2

1'Kia̱ nga ijye tsato jò jàn ni̱chjin, ijchó india‑ni Jesús ya̱ ján na̱xi̱ndá Capernaum. Kijchaá‑la̱ nga ya̱á tíjnaya jngo ni'ya. 2Kjín jchán xi̱ta̱ kjóxkó'ta‑la̱ skanda mí kì ti̱ kjotsì'ndé‑ni ya̱ a̱jto xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya. Jè Jesús tsi'kéna̱jmíyaá‑la̱ jè 'én nda‑la̱ Nainá. 3Ijòn ma‑ni xi̱ta̱ 'ji ra 'yaya jngo ndí xi̱ta̱ ra kjijnajyò nga tíjngo ijo‑la̱. 4Mì kì kjomà itjo'nde‑la̱ nga 'jaha'sen‑ko̱ ya̱ ni'ya, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ batoó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna. Ya̱á iskanìmijìn ya̱ a̱sòn'nga‑la̱ ni'ya; a̱kjòn iskí'xa̱ ya̱ a̱tsjá‑la̱ ya̱ kixi̱‑la̱ ñánda̱ tíjna Jesús. Ya̱á iskanijen jè ndí xi̱ta̱ ra kiya ra kjisón yá‑la̱. 5'Kia̱ nga kijtse Jesús nga jñà xi̱ta̱ ra 'jiìkó xi̱ta̱ ra kiya, nga makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, kitsó‑la̱ jè ndí xi̱ta̱ ra kiya: ―Ji̱ ndí na̱'ìn, jñà jé‑li ijyeé kànìhijchaà'ta‑li. 6Ya̱á títsa̱jna i'ka jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. 'Kia̱ nga kijtse koni 'sín nga kitsò Jesús, isíkítsjen‑ní ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱, nga kitsò: 7“¿Mé‑ni ko̱'sín chja̱‑ni jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱? Jé Nainá chja̱jno‑la̱ nga ko̱'sín tsò. Nga̱ ta jè ta̱jngoó Nainá ra ma‑la̱ síjchaà'tá‑ná jé‑ná.” 8Tanga jè Jesús ndi̱to̱ón kijtse koni 'sín nga i̱nchisíkítsjen ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱. Kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱tsò‑ni kjo̱bítsjen ra nchrabájin ya̱ inìma̱‑no? 9¿Ñáa̱ ra isa̱ chiba chjá tjín? ¿A jè‑ní nga kixé: “Jñà jé‑li ijyeé kànìhijchaà'ta‑li”, o̱ ra jè‑ní nga kixé: “Chjíbí jè na̱chan‑yá‑li, ti̱sítji̱in, ko̱ ti̱tjájme‑ni”? 10Nda kjón kokon‑no nga 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ tjí'ndeé‑na i̱ a̱'ta nangi nga ma sijchá'ta‑la̱ jñà jé‑la̱ xi̱ta̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ jè ndí xi̱ta̱ ra kiya: 11―Ji̱, 'koa̱á 'sín tíxin‑la: Ti̱sítji̱in, chjíbí na̱chan‑yá‑li, ko̱ 'tin‑ni ya̱ ni'ya‑li. 12'Kia̱á tsasítje̱n jè ndí xi̱ta̱ ra kiya. Iskábé na̱chan‑yá‑la̱. Itjojin masen‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna. 'Kia̱ nga kijtse jñà kjoa̱ kìi̱ nga'tsì xi̱ta̱, tà kjóxkón‑la̱. 'Kia̱á jeya isíkíjna Nainá. Kitsò: ―Kjè sa india 'yeé kjoa̱ ra ko̱'sín ma. 13Ra kjomà a̱skan‑ni, jè Jesús kijí india‑ni ya̱ ján a̱ndi ndáchikon. Nga'tsì xi̱ta̱, ya̱á ijchòtji̱ngi‑la̱, a̱kjòn tsakón‑ya‑la̱ jè 'én nda‑la̱ Nainá. 14'Kia̱ nga i̱nchifì, Jesús kijtseé jè xi̱ta̱ ra 'mì Leví, jè ra ti‑la̱ Alfeo ra tíjna'ta ya̱ ímixa̱ ñánda̱ machjítjì tsajmì a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma. Kitsò‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná. Jè xi̱ta̱ ra 'mì Leví, ndi̱to̱ón tsasítje̱n nga kijìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 15'Kia̱ nga jè Jesús tíjna'ta ímixa̱ ya̱ ni'ya‑la̱ Leví ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱; ko̱ ti̱'koa̱á kjín ma‑ni xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tse jé tjín‑la̱ ya̱á tjítsa̱jna'ta‑te ímixa̱ ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús; nga̱ kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ ra kiìtji̱ngi‑la̱. 16Jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo, kijtse‑ní nga jè Jesús ya̱á tíbakjèn‑ko̱ xi̱ta̱ ra tse jé tjín‑la̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì. 'Kia̱á kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús: ―¿Mé‑ni ko̱'sín 'sín‑ni jè Maestro‑najiòn nga jñà xi̱ta̱ ra tse jé tjín‑la̱ ko̱ nga jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì bakjèn‑ko̱‑ni? 17'Kia̱ nga kií'nchré Jesús; kitsó‑la̱: ―Mì tsa chji̱ne̱xki machjeén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì mé 'chin tjín‑la̱; jñá‑ní xi̱ta̱ ra kiya ra machjeén‑la̱ chji̱ne̱xki. Mì tsa ki xá 'jíi̱‑na ra 'a̱n nga jñà kichjà‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱, ta jñá‑ní kichjà‑la̱ jñà ra machi̱ya‑la̱ nga xi̱ta̱ jé‑ní. 18India‑ni 'kia̱ nga tjítsa̱jnachjan jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Juan ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱ Fariseo, tjín i'ka xi̱ta̱ ra kijì ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús nga ikjonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Juan ko̱ jñà ra kotá'yá'ta‑la̱ xi̱ta̱ Fariseo bìtsa̱jnachjan‑ní. ¿Ko̱ mé‑ni mì tsa bìtsa̱jnachjan‑ni jñà ra xi̱ta̱ tsa̱ji? 19Kitsó‑la̱ Jesús: ―¿A bìtsa̱jnachjaán jñà xi̱ta̱ ya̱ ñánda̱ nga 'se jngo kjoa̱bixan, 'kia̱ nga takó ya̱ tíjnako̱‑isa jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra kàbixan? 'Kia̱ nga takó tíjna‑isa, mì kì kítsa̱jnachjan‑jìn jñà xi̱ta̱. 20Tanga ki̱jchó jè ni̱chjin 'kia̱ nga tjá'an‑la̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra kàbixan; 'kia̱á‑ni nga kítsa̱jnachjan. 21’Jngo nikje ra ijye jchínga, mì kì ma tsa nikje xi̱tse̱ si̱jto'a‑la̱; nga̱ jè nikje xi̱tse̱ ski̱í'ñóya‑ní, ko̱ ya̱á ski̱íchrja̱ya‑nda jè nikje jchínga. Ko̱ isa̱á tse tjá'xa̱‑isa ya̱ ñánda̱ nga ichrjajndá. 22Ti̱'koa̱á mì kì ko̱ma si̱nchá xán ixi jñà chrja̱ba̱ ra ijye kjójchínga; nga̱ tsa ko̱'sín 'sie̱én, 'kia̱ nga ijye ko̱jchá xán, ski̱íchrja̱ya jñà chrja̱ba̱ ko̱ ya̱á jchi̱ja ijye jè xán, ko̱ ti̱'koa̱á kji̱tsón‑te jñà chrja̱ba̱. Tanga jè xán ixi, chrja̱ba̱ xi̱tse̱é tjínè‑la̱ nga si̱nchá. 23India, 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya ya̱á 'ja Jesús ya̱ ñánda̱ tjítje̱ trigo. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, tsateé natín‑la̱ trigo. 24Jñà xi̱ta̱ Fariseo kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín 'sín‑ni jñà xi̱ta̱‑li, jngo kjoa̱ ra mì kì tjí'nde nga 'sie̱én 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya? 25Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―¿A kjeé chitá'yá jiòn ya̱ xa̱jo̱n ñánda̱ nga tíchja̱ koni 'sín ki'sìn india jè xi̱ta̱ jchínga‑ná ra tsi'kìn David ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña tji̱ko̱ 'kia̱ nga kjòhojò‑la̱ ko̱ kjotsìn‑la̱ mé ra iskine? 26'Kia̱ nga jè xi̱ta̱ ra 'mì Abiatar tíjna na̱'mì ítjòn, jè David 'jaha'seén ya̱ ni'ya‑la̱ Nainá nga iskine ni̱ño̱ nchra̱jín ra Nainá ijye kjonga̱tsja; ko̱ ti̱'koa̱á skanda kitsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tji̱ko̱. Jñà ni̱ño̱ nchra̱jín kìi̱, tà jñá na̱'mì tjí'nde‑la̱ nga kjine. 27Kitsò‑isa Jesús: ―Kií xá isinda‑ni jè ni̱chjin níkjáya, nga jñà xi̱ta̱ ma sa̱kò‑la̱ kjo̱nda; mì tsa ki xá isinda‑ni jñà xi̱ta̱ nga jè ni̱chjin níkjáya sakò‑la̱ kjo̱nda ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱. 28'Koa̱á ma‑ni, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, 'a̱án batexóma‑la̱ jè ni̱chjin níkjáya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\