San Marcos 3

1Jesús 'jaha'seén india‑ni ya̱ ñánda̱ tíjna jngo ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. Ko̱ ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ ra kixì'ta jngo tsja. 2Jñà xi̱ta̱ ra kondra̱ fì‑la̱ Jesús i̱nchisíkinda̱‑ní nga mejèn‑la̱ nga ske̱ a si̱ìndaá‑ni jè xi̱ta̱ ra kixì'ta tsja 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, mé‑ni nga ko̱ma sa̱kò‑la̱ mé ra ma koa̱àngi‑ni. 3Jesús 'kia̱á kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kixì'ta jngo tsja: ―Ti̱sítji̱in, a̱bí, ti̱se̱n masin i̱jndíi̱. 4Jesús, 'kia̱á kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka: ―¿Mé ra tjí'nde nga 'sie̱én 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya? ¿A ndaá 'sie̱én o̱ ra 'choó 'sie̱én? ¿A si̱ndaá jngo‑ná xi̱ta̱ o̱ ra si̱'ken‑ná? Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta jyó tsikitsa̱jna. 5Jesús ngi ko̱ó kjo̱jti‑la̱ isko'án xi̱ta̱ ra kitsendí‑la̱. Ko̱ 'ñó ba ki'se‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó tájajín ya̱ inìma̱‑la̱ jñà xi̱ta̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kixì'ta tsja: ―Tjèn ndajì ndsi̱i. Ko̱ tsikjén ndajó tsja jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ko̱ ta ndi̱to̱ón kjonda‑ni. 6'Kia̱ nga itjo‑ni jñà xi̱ta̱ Fariseo tsajo̱óyaá‑ni ko̱ jñà xi̱ta̱ Herodiano nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken Jesús. 7Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱á kijì ya̱ a̱ndi ndáchikon. Ko̱ kjín jchán xi̱ta̱ kijìtji̱ngi‑la̱ ra ya̱ nangi‑la̱ Galilea ko̱ Judea, 8ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'tse̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ko̱ ra Idumea nangi‑la̱, xi̱ta̱ ra tjíhijyo ya̱ ra ijngoa ndáje̱ Jordán, ko̱ jñà ra tjíhijyo ya̱ jngo tjandi‑la̱ na̱xi̱ndá Tiro ko̱ Sidón; 'ñó ina'yá‑la̱ kjo̱xkón ra ki'sìn Jesús. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga ta̱ kjìn xi̱ta̱ 'ji tjíngi‑la̱. 9Jesús, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga kátájnanda ki'ta jngo‑la̱ chitso ra kíjnaya, mé‑ni nga mì ya̱ 'ñó ko̱jtín‑nè‑ni xi̱ta̱. 10Ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ kjín jchán xi̱ta̱ ra kiya ijye isinda‑ni, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra takó kiya‑isa, ya̱á fìkjané'ñó ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús nga mejèn‑la̱ ska̱'ta‑la̱ tsja. 11Jñà xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin inìma̱‑la̱, 'kia̱ nga be jè Jesús, mincha-xkó'nchi'tá‑la̱, a̱kjòn 'ñó jchán chja̱ nga tsò: ―Ji̱‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá. 12Tanga jè Jesús 'ñó tsakátiko̱ nga kì tà chjàn yá xi̱ta̱ ra 'béna̱jmí‑la̱ yá‑ni ra jè. 13Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, Jesús ya̱á kiìmijìn jngo nindo. Kiìchja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra jè nda isasèn‑la̱. Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ ya̱á tsakáhijtako̱. 14A̱kjòn ya̱á tsjahíjin tejò xi̱ta̱ ra ya̱ ko̱hijtako̱, ko̱ nga ti̱'koa̱ isìkasén nga 'ke̱èna̱jmíya jè 'én nda‑la̱ Nainá, 15ko̱ kitsjá‑te‑la̱ kjo̱téxoma nga ma si̱inda‑ni xi̱ta̱ ra kiya ko̱ nga ma ko̱chrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 16Jñá xi̱ta̱ kìi̱ ra tejò ma‑ni ra tsjahíjin: jè ra 'mì Simón, jè ra ti̱'koa̱ Pedro tsikí'ta 'í‑la̱; 17ko̱ jè ra 'mì Jacobo ko̱ jè 'ndse̱ ra 'mì Juan ra i̱xti‑la̱ Zebedeo ma, ra ti̱'koa̱ Boanerges tsikí'ta 'í‑la̱. (Jè 'í ra̱kìi̱, I̱xti‑la̱ 'Cho̱ón, tsò‑ni.) 18Ko̱ jè ra 'mì Andrés; ko̱ jè ra 'mì Felipe; ko̱ jè ra 'mì Bartolomé; ko̱ jè ra 'mì Mateo; ko̱ jè ra 'mì Tomás; ko̱ jè ra 'mì Jacobo, ti‑la̱ Alfeo; ko̱ jè ra 'mì Tadeo; ko̱ jè ra 'mì Simón ra ya̱ fì'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱ cananista, 19ko̱ jè ra 'mì Judas Iscariote, jè ra isìnga̱tsja Jesús xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 'Kia̱ nga 'ji‑ni Jesús ya̱ ni'ya ñánda̱ nga síkjáya, 20taxki̱ xi̱ta̱‑ní ra kjóxkó india‑ni, skanda mí ti̱ itjo'nde‑la̱ nga ma tsakjèn jè Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱. 21Jñà xi̱ta̱ ra xákjién ma Jesús, 'kia̱ nga kií'nchré kjoa̱ ra tíma, kií'ká‑ni Jesús, nga̱ 'koa̱á 'sín kitsò tsa ijyeé kjóská‑la̱. 22Tanga jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ra 'ji‑ni ya̱ Jerusalén, 'koa̱á 'sín kitsò‑te nga jè‑ró nga'ñó ra síchjeén Jesús 'kia̱ nga ko̱'sín ma‑la̱ bachrjekàjin jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱, jé‑ró tsjá‑la̱ jè Beelzebú jè ra tíjna ítjòn‑la̱ jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í. 23Jesús kiìchja̱á‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga katanchrabá. A̱kjòn tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà kjoa̱ ra mangásòn‑kjo. Kitsò‑la̱: ―¿A ko̱maá ti̱jè‑ni xi̱ta̱‑ni̱í ko̱chrjekàjin‑ni ijo‑la̱ ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱? 24Jngo i̱'nde ñánda̱ batéxoma jngo xi̱ta̱xá tsa jòya tjín nga ti̱jñà kjaán‑kjo‑ni xi̱ta̱‑la̱, mì kì ti̱ mé nga'ñó 'se̱‑la̱ nga ko̱tèxoma‑isa. 25Ko̱ tsa jngo ni'ya ñánda̱ nga títsa̱jna xi̱ta̱, tsa jòya tjín nga ti̱jñà kjaán‑kjo‑ni, ti̱'koa̱á mì kì ti̱ mé nga'ñó 'se̱‑la̱ nga ko̱tèxoma‑isa. 26Ko̱ tsa jè xi̱ta̱‑ni̱í ti̱jé tíkjaán‑ko̱‑ni ijo‑la̱, mì kì ti̱ mé nga'ñó 'se̱‑la̱ nga ma ko̱tèxoma‑isa. Ta ya̱á jchi̱ja. 27’Ya̱ ni'ya‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra 'ñó 'tse̱n, ni̱yá xi̱ta̱‑ni ra ko̱ma kjoa̱ha'sen chijé nga si̱ìchijé mé tsajmì ra tjín‑la̱ tsa mì ítjòn ki̱íté'ñó jè xi̱ta̱ 'tse̱n, ko̱ a̱kjòn 'kia̱á ko̱ma si̱ìchijé‑la̱. 28’'Koa̱á xín kixi̱‑no, jè Nainá si̱hijcha'tá‑la̱ nga'tsì jñà jé ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì 'én 'cho ra ki̱chja̱. 29Tanga jñà xi̱ta̱ ra ki̱chja̱jno‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ni̱kjiá si̱jcha'ta‑la̱ jñà jé‑la̱, ko̱ kjo̱hi'iín si̱nè‑la̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 30Kií ko̱'sín kitsò‑ni jè Jesús, nga̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá kitsó‑ní: “Jé inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱.” 31Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, ijchó jñà 'ndse̱ Jesús ko̱ na̱‑la̱. Ya̱á tsikitsa̱jna ya̱ ndi̱tsiaán, 'kia̱á inakjoá‑la̱ jè Jesús. 32Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jnandi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jè na̱‑li ko̱ jñà 'ndsì ya̱á tjítsa̱jna ndi̱tsiaán. Ji̱í‑ró bátsji‑li. 33'Kia̱á kiìchja̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Yá‑ni ra na̱‑na̱ ma ko̱ ra 'ndsèe̱ ma? 34Iskotsíjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jnandi‑la̱. Kitsò‑la̱: ―Jñá‑ní xi̱ta̱ kìi̱ ra na̱‑na̱ ma ko̱ ra 'ndsèe̱ ma. 35Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra síhitjasòn koni 'sín nga mejèn‑la̱ Nainá, jñá‑ní ra 'ndsèe̱ ma, ko̱ ra tichjaa̱ ma, ko̱ ra na̱‑na̱ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\