San Marcos 4

1Tsikí'tsia̱á india‑ni Jesús nga tsakón‑ya ya̱ a̱ndi ndáchikon. Ko̱ taxki̱ kjín kjomà xi̱ta̱ ra kjóxkó'ta‑la̱. 'Kia̱á tsikijnaya jngo chitso ya̱ a̱jin ndáchikon. Ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱, ya̱á tsikìtsa̱hijyo ya̱ a̱ndi ndáchikon. 2Kjín ndi̱yá‑la̱ kjoa̱ ra mangásòn tsakón‑ya‑la̱. 'Kia̱ nga tsi'kéna̱jmí‑la̱, kitsó‑la̱: 3―Nda ti̱ná'ya. Jngo xi̱ta̱ kijì nga kiì kjíjndi̱ xojmá. 4'Kia̱ nga tíkjíjndi̱, tjín i'ka xojmá ra ya̱ iskatsajo ya̱ a̱ya ndi̱yá. Ko̱ 'kia̱á 'ji jñà ni̱se nga iskine. 5Ngi ko̱tjín iskatsajo ya̱ a̱sòn na̱jo̱ ya̱ ñánda̱ nga chiba ni'nde tjín; jñà xojmá ndi̱to̱ón isò, ta nga̱tjì‑la̱ mì tsa na̱nga̱ tjín ni'nde; 6ko̱ 'kia̱ nga itjo tsá'bí nga kjotsjè jè ndabá, kixì‑ní jñà xojmá ra isò, ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì tsa na̱nga̱ kijì kja̱ma̱‑la̱. 7Ko̱ ingì ko̱tjín iskatsajo‑isa ya̱ a̱jin na'yá. 'Kia̱ nga kjò'nga jñà na'yá, ya̱á kisì'ken‑ngi, ko̱ jñà xojmá kìi̱, mì kì tsajà‑la̱ to. 8Tanga ti̱'koa̱á iskatsajo‑te xojmá ya̱ ñánda̱ nga nda nangi; isò‑ní; ti̱'koa̱á kjò'nga‑ní; tsajá‑la̱ to; ndaá itjo; tjín ra katé to tsajà‑la̱, ko̱ tjín ra jàn‑kan tsajà‑la̱, ko̱ tjín ra skanda jngo sindo̱ to tsajà‑la̱ nga jngó jngó tja'tsin. 9A̱kjòn kitsò‑la̱ Jesús: ―Nda kjón ti̱ná'ya koni 'sín tíxin‑no. 10'Kia̱ nga ijye isijna ta̱jngo‑ni Jesús, jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna'ta chraña‑la̱ ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni, iskonangií‑la̱ kó'sín tsò‑ni jè 'én ra ko̱'sín tsi'kéna̱jmí‑la̱. 11Kitsó Jesús: ―Jión tsako̱‑no nga i̱nchi'ya jè kjoa̱ ra tjí'ma koni 'sín nga batéxoma Nainá; tanga jñà ra kj'ií xi̱ta̱, tà jñá 'se̱na̱jmíya‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra mangásòn, 12mé‑ni nga mì kì ske̱‑ni ni̱'sín 'ñó nda sko̱òtsíjen, ti̱'koa̱á ni̱'sín 'ñó nda kji̱'nchré, takó mì kì ko̱chi̱ya‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni nga mì kì si̱ìkaatjìya‑ila̱ jè kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ mì kì ma si̱hijcha'ta‑la̱ Nainá jñà jé ra tjín‑la̱. 13Kitsó Jesús: ―¿A mí fìya‑no kó'sín tsò‑ni jè kjoa̱ mangásòn ra̱kìi̱? ¿Kó'sín ko̱ma‑ni nga ko̱chi̱ya‑no nga'tsì kjoa̱ ra i'ka? 14Jè ra kjíjndi̱ xojmá jé jngoya‑la̱ jè xi̱ta̱ ra síka'bísòn jè 'én‑la̱ Nainá. 15Jñà xojmá ra ixaájten ya̱ a̱ya ndi̱yá, jñá jngoya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá. Ra ma a̱skan‑ni, 'kia̱ nga ijye 'nchré, 'fiì jè xi̱ta̱‑ni̱í nga faháxìn ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ jñà 'én ra ijye kií'nchré. 16Jñà xojmá ra ixaájten ya̱ a̱jin na̱jo̱, jñá jngoya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá. 'Ñó tsja 'se‑la̱ 'kia̱ nga ti̱'sa̱ 'nchré. 17Tanga 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni tsa tsìn‑la̱ kja̱ma̱ nga mì tsa ngi ko̱ inìma̱‑la̱ kjokjiín‑la̱, mì kì 'ñó mincha, ta chibaá ni̱chjin chíkjoa̱‑la̱. 'Kia̱ mé kjoa̱ ra sakó‑la̱ ko̱ tsa xi̱ta̱ fì‑la̱ kondra̱ ra ta nga̱tjì 'tse̱ 'én‑la̱ Nainá, ndi̱to̱ón tsjin‑ni jè ndi̱yá‑la̱ Nainá. 18Jñà xojmá ra ya̱ ixaájten ya̱ ñánda̱ nga tjín na'yá, jñá ngoya‑la̱ xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá, 19tanga jñá kjoa̱nchi̱ná ra tjín i̱ i̱sà'nde, 'ñó síkájno, ko̱ to̱ón 'ñó matsjake. Jñá mejèn‑la̱ nga 'se ijye‑la̱ tsajmì ra tjín i̱ i̱sà'nde. 'Koa̱á ma‑ni nga síjchaàjin jè 'én‑la̱ Nainá ra 'nchré, ko̱ ni̱mé kjoa̱ ra nda tjín batsíjen ra a̱'ta 'tse̱. 20Jñá xojmá ra ixaájten ya̱ ñánda̱ nga nda nangi, jñá jngoya‑la̱ xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá ko̱ makjiín‑la̱. Batsíjeén kjoa̱ ra nda tjín ra a̱'ta 'tse̱. 'Koa̱á 'sín ma koni jñà xojmá ra nda bajà‑la̱ to, nga tjín ra katé bajà‑la̱, ko̱ tjín ra jàn‑kan bajà‑la̱, ko̱ skanda tjín ra jngo sindo̱ to bajà‑la̱ nga jngó jngó tja'tsin yá. 21Jesús kitsó‑isa‑la̱: ―¿A kií xá sité'í jngo‑ni ni'í ra síhisen nga ya̱ si̱kíjnangieé kàxa̱ ko̱ tsa ya̱ si̱kíjnangieé na̱chan? Jngo ni'í ra síhisen, kií xá sité'í‑ni nga ya̱ si̱jna ya̱ ñánda̱ 'nga chon, mé‑ni nga nda si̱hisen‑ni ya̱ ñánda̱ nga jñò chon. 22Nga̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'ma tjíhijyo 'ndi̱ 'ndi̱, takó ko̱tsíjen‑yá‑ní; ko̱ ni̱'sín bato 'ñó tjí'ma, takó jcha̱ tsijeén‑la̱. 23¡Ndaá ti̱chi̱ya‑la takòn koni 'sín tíxin‑no! 24Jesús kitsó‑isa‑la̱: ―Jiòn ra i̱nchina'yá, nda kjón ti̱ná'ya. Jè chi̱ba̱ ra si̱chi̱ba̱‑la xàngio̱o, ti̱jé ko̱chi̱ba̱ ngajo‑no, skanda isa̱á tsjásòn-isa‑no. 25Nga̱ jè ra machi̱ya‑la̱, isa̱á tse ko̱chi̱ya-isa‑la̱; ko̱ jè ra chiba kjo̱bítsjen tjín‑la̱, skanda tjáhixín‑la̱ jè kjo̱bítsjen ra tsò nga tjín‑la̱. 26Kitsó‑te Jesús: ―Jè kjoa̱ koni 'sín nga batéxoma Nainá, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni 'sín ma 'kia̱ nga jngo xi̱ta̱ bítje̱ ni̱jmé. 27Jè ni̱jmé bisó‑ní ko̱ mihijin‑ní ni̱'sín jè xi̱ta̱ fajnafè 'kia̱ nga ni̱tje̱n ko̱ basítje̱n 'kia̱ nga ni̱chjin, ko̱ nda mí be‑ni ra jè kó'sín ma‑la̱ nga ma'nga. 28Nga̱ jé nangi ra ko̱'sín ma‑la̱ síkisò; ko̱ ítjòn bitjo xka̱‑la̱, ko̱ a̱skan‑ni nga maje jè yá‑la̱, ko̱ a̱kjòn tjo jè natín‑la̱, ko̱ a̱kjòn 'kia̱á tjo 'je̱‑la̱. 29'Kia̱ nga ijye xì jè ni̱ji̱n, 'kia̱á sixkó; nga̱ ijyeé ijchò chi̱ba̱‑la̱ nga ko̱xkó. 30Jesús ngi india ko̱ kitsò‑isa: ―¿Mé ra ma mangásòn‑ko̱ koni 'sín nga batéxoma jè Nainá? ¿Mé ra ma si̱ngásòn‑ke̱é? 31Jé‑la ma mangásòn‑ko̱ jè ra 'mì xojmá mostaza, nga 'kia̱ nga sitje̱ ya̱ a̱jin nangi jè xojmá mostaza, jè‑ní ra isa̱ 'ñó i̱tsé‑ni ta nga'tsì xojmá ra tjín i̱ a̱'ta nangi. 32'Kia̱ nga ijye sitje̱, bisó‑ní, a̱kjòn ma'nga‑ní ko̱ skanda isa̱á 'ñó 'nga ma koni jñà xka̱ ra ti̱'koa̱ xá sitje̱‑te‑ni. Ko̱ 'ñó i'i ma jñà chrja‑la̱, skanda jñà ni̱se maá bínda'á tjé‑la̱ nga bìtsa̱jnangi 'ngién‑la̱. 33Kjín sko̱ya kjoa̱ ra mangásòn isìchjeén Jesús 'kia̱ nga tsakón‑ya jè 'én nda‑la̱ Nainá, koni 'ki nga ma kjòchi̱ya‑la̱ xi̱ta̱. 34Ni̱mé 'én ra mì ko̱ kjoa̱ mangásòn tsakón‑ya‑ila̱. Tanga jñà xi̱ta̱‑la̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, nda kjón tsi'kéna̱jmí kixi̱‑la̱ 'kia̱ nga ijye xìn tjítsa̱hijyo. 35'Kia̱ nga ijye kjòjñò nga ti̱jè‑ni ni̱chjin, Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱: ―Tjiaán, ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján. 36Jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni, ta ya̱á tsikitsa̱jna ra jñà; koni 'sín nga tjítsa̱jnaya chitso jè Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱, 'koa̱á 'sín kijì. Ko̱ ti̱'koa̱á ya̱á ta̱ña tsakáhijtako̱ i'ka‑isa chitso ra kj'ií. 37'Kia̱ nga ijye i̱nchifì ya̱ a̱sòn nandá, 'jií jngo tjo̱xkón ra taxki̱ kjomà‑ní; ngi iskimí'ngaá nandá, ko̱ jè chitso, ijyeé kja̱me kitse nandá. 38Jesús ya̱á kjijnafè ya̱ tjà'tsin chitso. Kijna-ngisko jngo nikje-ngisko. 'Kia̱á iní'ká‑la̱, ki'mì‑la̱: ―Maestro, ¿a sí ta mí makájno‑li nga ijyeé mejèn ki̱yé? 39'Kia̱á tsasítje̱n Jesús, tsakátiko̱ jè tjo̱; ko̱ a̱kjòn kitsò‑la̱ jè ndáchikon: ―Jyò ti̱jni. Ndi̱to̱ón isijyò‑ni tjo̱, ko̱ ngi ndaá kjondayá‑ni. 40Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―¿Mé‑ni nga skon‑no? ¿A takó kjeé tsa makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n? 41Jñà xi̱ta̱‑la̱ taxki̱ 'ñó itsakjòn. Ko̱ iskonangijno iskonangi'ta‑la̱ xákjién nga jngó jngóo̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá xi̱ta̱‑ní ra̱kìi̱ tsa'koa̱ nga skanda síhitjasòn‑la̱ jè tjo̱ ko̱ jè ndáchikon?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\