San Marcos 5

1Ijchó Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ya̱ a̱jto̱n ra ijngoa ndáchikon ján, ya̱ nangi‑la̱ xi̱ta̱ gadarenos. 2'Kia̱ nga itjojen Jesús ya̱ chitso, ijchò kasi'tá jngo‑la̱ xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ya̱á itjo‑ni ya̱ nga̱jo̱ ñánda̱ nga kjihijyo mi'ken. 3Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ya̱‑ró bijnaya ya̱ nga̱jo̱ ñánda̱ nga kjihijyo mi'ken. Mì kì yá ra ma bí'tá'ñó ni̱'sín na'ñó ki̱cha̱ cadena si'ta. 4Ni̱'sín kjokjín‑ró 'ka̱ tjín‑ni nga ko̱ na'ñó ki̱cha̱ cadena sité'ñó‑ni ndsa̱ko̱ ko̱ tsja, ta jò ján‑ró ya 'sín na'ñó ki̱cha̱ nga kjijtsó. Mì kì yá ra chíkjoa̱‑la̱ nga sí'ndé xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 5Ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n‑ró ya̱ bajmejín ya̱ chrjó mi'ken ko̱ ya̱ a̱sòn nindo. Kjindáya‑tsò kjindáya‑ská‑ró nga kjaán‑ko̱ ijo‑la̱, nga 'bé‑la̱ na̱jo̱. 6'Kia̱ nga ti̱kjiín kijtse‑ni nga tínchrabá Jesús, tsahachikon‑ní nga kiì kasi'ta chraña‑la̱ ko̱ tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱. 7'Ñó kiìchja̱, kitsò: ―¿Mé kjoa̱ ra tjín‑li ko̱ ra 'a̱n Jesús, ji̱ ra I'ndí‑la̱ Nainá ra 'ñó 'nga tíjna? A̱'ta 'tse̱ Nainá bitsá'ba‑la, ¡kì kjo̱hi'in 'bí‑ná! 8Kií ko̱'sín kiìchja̱‑ni, nga̱ jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ngaji̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, títjo̱jin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 9Jesús iskonangií‑la̱. Kitsò‑la̱: ―¿Kó 'mì‑li? Kitsó‑ní: ―Jngo jtín chíchàn 'mì‑na, nga̱ kjín jchán ma‑naji̱n. 10Jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, 'ñó tsikítsa'ba‑la̱ Jesús nga mì xìn i̱'nde si̱ìkasén. 11Ya̱ chraña'ta nindo ñánda̱ nga títsa̱hijyo, kjín jchán ma‑ni chi̱nga̱ ra ya̱ i̱nchibakjèn‑jno. 12Jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tsikítsa'ba‑la̱ Jesús. Kitsò‑la̱: ―Ya̱ ti̱kasén‑náji̱n ya̱ ñánda̱ tjíhijyo jñà chi̱nga̱ kiòo̱; mé‑ni nga ya̱ ki̱tjáha̱'se̱n‑jin‑nìji̱n ijo‑la̱. 13Jesús kitsjá'ndeé‑la̱ jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í; itjojin‑ní ya̱ inìma̱‑la̱ ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱; a̱kjòn ya̱á 'jaha'sen‑jin ijo‑la̱ chi̱nga̱. Nga'tsì jñà chi̱nga̱ kìi̱, ta indaá tsahachikon‑jen‑jno kixi̱ skanda ya̱ a̱jin ndáchikon, ya̱á 'ken nga'tsiòo̱ ya̱ a̱jin nandá. Maá‑ró tsa jò jmi chi̱nga̱ ta nga'tsiòo̱. 14Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchiko'ndá jñà chi̱nga̱ jahachinga‑ní nga kiì síkjí'nchré xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchisíxá ya̱ a̱jin ijñáa̱; ko̱ jñà xi̱ta̱, ijchò katsíjen‑la̱ jè kjoa̱ ra kjomà. 15Kjín xi̱ta̱ ijchò ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús, kijtseé jè ndí xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í isijin inìma̱‑la̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn. Jyó tíjna. Kjiya‑ni nikje‑la̱. Ndaá tjín‑ni kjo̱bítsjen‑la̱. Tà itsakjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ 'kia̱ nga kijtse. 16Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijchò ra mì kì kijtse kjoa̱ kìi̱ koni 'sín kjomà'tin jè xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í isijin inìma̱‑la̱ nga kjondaá‑ni, ko̱ nga itíkájen jñà chi̱nga̱. 17Jñà xi̱ta̱ ra ijchò, tsikítsa'baá‑la̱ Jesús nga xìn i̱'nde katafì. 18'Kia̱ nga 'jaha'sen chitso Jesús, jè xi̱ta̱ ra ijye kjonda‑ni tsikítsa'ba‑la̱ nga ya̱ ko̱jmekó. 19Tanga Jesús mì kì kitsjá'nde‑la̱. Kitsó‑la̱: ―'Tin‑ni ya̱ ni'ya‑li, 'tèna̱jmí ijye‑la̱ jñà xi̱ta̱ xàngi̱i nga 'ñó tse kjo̱nda ra kásíko̱‑li Nainá nga kó'sín kamahi̱ma̱ke‑li. 20Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kijí‑ni; a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Decápolis nga 'ñó tse kjo̱nda ki'sìn Jesús ra a̱'ta 'tse̱. Nga'tsì xi̱ta̱ ra ki'sena̱jmí‑la̱, tà kjóxkón‑la̱. 21'Kia̱ nga tsáfa india‑ni Jesús nga tíjnaya chitso nga 'ji ya̱ a̱jto̱n ra ijngoa ndáchikon, kjín jchán xi̱ta̱ kjóxkó'ta india‑la̱, ko̱ ya̱á tsikijna ya̱ a̱ndi ndáchikon. 22Ya̱á ijchòjkon jngo xi̱ta̱ ra 'mì Jairo ra xi̱ta̱ ítjòn tíjna 'tse̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 'Kia̱ nga kijtse Jesús tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱. 23'Ñó tsikítsa'ba‑la̱, kitsò‑la̱: ―Jè ndí tsati‑na̱ ijyeé tíbiya; nchrabí, tjahijtako̱‑ná, mé‑ni nga kjónè‑la̱ ndsi̱i nga katanda‑ni mé-ni ma kíjnakon‑ni. 24Kiìko̱ó Jesús, ko̱ kjín jchán xi̱ta̱ kijìtji̱ngi‑la̱; chi̱ba̱ bá'nchó'ñó Jesús jñà xi̱ta̱. 25Ya̱á tsá'bajin jngo ndí chjo̱ón ra kjo tejò nó kiya, nga jní tíxaájten‑la̱. 26'Ñó kjotseé tísíkjiín kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ chji̱ne̱ xki; ijye‑ró isìkjeheya ijye to̱n‑la̱; tanga mì kì manda‑ni, ta isa̱á 'ñó tíma'ñó‑isa 'chin‑la̱. 27Jè ndí chjo̱ón ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré ra a̱'ta 'tse̱ Jesús, 'jaha'sen‑jin‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱; ko̱ a̱jto̱n í'tsi̱ín Jesús ikasèn‑ni mé‑ni nga ma iska'ta‑la̱ tsja jè nikje‑la̱ Jesús. 28Nga̱ 'koa̱á 'sín isíkítsjen, nga tsó: “Ni̱'sín tsa ta i̱tsé‑la ska̱'ta‑la̱ ndsa̱ jè nikje‑la̱, ko̱ndàa‑na.” 29'Kia̱ nga iska'ta‑la̱ tsja jè nikje‑la̱ Jesús, ndi̱to̱ón isijyò‑ni jní‑la̱, ko̱ tsijeén kjomà‑la̱ ijo‑la̱ nga ijye kjonda‑ni jè 'chin ra tjín‑la̱. 30Ndi̱to̱ón kijtse‑la̱ ijo‑la̱ Jesús, nga tsijeén kjomà‑la̱ nga itjojin nga'ñó ya̱ ijo‑la̱; isíkáfa‑ní, iskotsíjen‑jín‑la̱ xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱, kitsò: ―¿Yá ra kàtsabá'ñó nikje‑na̱? 31Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús kitsó‑la̱: ―¿A mí 'yi nga jñà xi̱ta̱ bá'nchó'ñó‑li? Mé‑ni si‑ni: “¿Yá ra kàtsabá'ñó nikje‑na̱?” 32Tanga Jesús iskotsíjen‑jín-isa‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga mejèn‑la̱ ske̱ yá ra katsabà nikje‑la̱. 33Jè ndí chjo̱ón ra̱kìi̱, sí jatsé‑ní nga itsakjòn; nga̱ kijtseé‑la̱ ikon kó'sín nga kjomà'tin; inchrabà, a̱kjòn tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱ Jesús; tsi'kéna̱jmí kixi̱ ijye‑la̱ kó'sín nga kjomà'tin. 34Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ ndí chjo̱ón, kií‑ní nga kàmakjiín‑li nga kamanda‑ni. 'Tin‑la nda‑ni. Ijyeé kamanda‑ni jè 'chin ra tjín‑li. 35Takó ti̱'kia̱á tíchja̱‑isa‑ni Jesús nga 'ji i'ka xi̱ta̱ ra ya̱ inchrabà‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ítjòn 'tse̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, kitsò‑la̱: ―Jè ndí tsati‑li ijyeé 'ndi̱í 'ken; kì ta̱ tsja jè Maestro nìjti‑isa‑la̱. 36Tanga 'kia̱ nga kií'nchré Jesús, koni 'sín kitsò 'én ra 'jiìkó jñà xi̱ta̱ kìi̱, kitsó‑la̱ jè na̱'ìn‑la̱ ndí tsati: ―Kì tà chjàn skon‑jìn; tà jé‑ní, nda katakjiín‑li. 37Mì kì kitsjá'nde Jesús nga kjìn xi̱ta̱ kiìko̱. Tà jé Pedro, Jacobo ko̱ Juan ra 'ndse̱ Jacobo, kiìko̱. 38'Kia̱ nga ijchò ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ítjòn 'tse̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, kijtseé Jesús nga fìjen fìkjá xi̱ta̱, 'ñó i̱nchikjindáya ko̱ 'ñó i̱nchisíkájno. 39'Jaha'seén ni'ya Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'nìa‑no nga ko̱'sín ta̱ nda chindáya‑no? Jè ndí tsati mì tsa kàbiya‑jìn; ta kjijnafé‑ní. 40Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna tà tsijnòke‑ní. Jesús 'kia̱á tsachrje ijye nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna; tà jñá tsikitsa̱jna ra na̱'ìn ma, ko̱ ra na̱ ma, ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra tji̱ko̱. A̱kjòn 'jaha'sen ya̱ ñánda̱ kjijna jè ndí tsati. 41Iskábé tsja ndí tsati, kitsò‑la̱: ―Talita kumi. (Jè 'én ra tsò‑ni: Ji̱ ndí tsati, 'koa̱á xin‑la, ti̱sítji̱in.) 42Jè ndí tsati, ndi̱to̱ón tsasítje̱n‑ni; maá tsajme‑ni. Tejò‑ró nó tjín‑la̱. Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna, taxki̱ 'ñó itsakjòn. 43Tanga Jesús 'ñó tsikí'tin nga mì kì yá ra ko̱katatsò‑la̱. A̱kjòn kitsò‑la̱: ―Ti̱kjèn jè ndí tsati ra̱kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\