San Marcos 6

1Jesús itjojiín ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, nga kijì‑ni ya̱ nangi‑la̱ ñánda̱ 'mì Nazaret; kjihijtako̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. 2'Kia̱ nga ijye ijchò jè ni̱chjin níkjáya, Jesús tsikí'tsia̱‑ní nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ jè 'én nda‑la̱ Nainá ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. Kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ ra kií'nchré‑la̱ koni 'sín nga tsakón‑ya. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, tà 'koa̱á kjomà‑la̱; iskonangií‑la̱ xákjién, kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ¿ñánda̱ í'ká‑ni nga'tsì 'én ra bakón‑ya? ¿Ko̱ yá ra kitsjà‑la̱ kjo̱chji̱ne̱ kìi̱ ko̱ jñà kjo̱xkón ra 'sín? 3¿A mí tsa jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra chji̱ne̱yá, ra ti‑la̱ María ma, ra 'ndse̱ ma Jacobo, José, Judas ko̱ Simón? ¿A mí tsa ti̱'koa̱ i̱ tjítsa̱jnajin‑ná jñà íchjín ndichja? Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 4Tanga jè Jesús kitsó‑la̱: ―Nga'tsì xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱, 'yaxkón‑ní ya̱ ñánda̱ nga xìn nangi, tanga mì kì 'yaxkón ya̱ nangi‑la̱ ko̱ ya̱ ni'ya‑la̱ ko̱ ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ xákjién. 5Ni̱jngo kjo̱xkón ki'sìn Jesús ya̱ nangi‑la̱; tà chibaá tjín‑ni xi̱ta̱ ra kiya tsakásòn‑la̱ tsja nga isinda‑ni. 6Tà kjóxkón‑la̱ Jesús nga jñà xi̱ta̱ kìi̱ mì kì makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. Jesús ya̱á tsajme jngo tjandi ya̱ na̱xi̱ndá jtobá ra ya̱ kjihijyo chraña nga tsakón‑ya. 7Ra kjomà a̱skan, Jesús kiìchja̱á‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ra tejò ma‑ni, nga jò jò isìkasén, kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga ma‑la̱ ko̱chrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 8'Koa̱á 'sín kitsjà‑te‑la̱ kjo̱hixi̱ nga ni̱mé tsajmì 'koa̱ ra ko̱chjeén‑la̱ ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱. Kitsò‑la̱: ―Tà 'koa̱á 'sín tangió. Tà jngoó yá koròti̱ jcha̱a. Kì na̱'ya jcha̱a, kì ni̱ño̱ jcha̱a, ti̱'koa̱ kì to̱n jcha̱a. 9Ko̱maá tsjáya ra xa̱jté. Tanga kì tà chjàn jò na̱chro̱ jcha̱a. 10Kitsó‑isa‑la̱: ―'Kia̱ nga jngo na̱xi̱ndá kijcho, jngo ni'ya ti̱tsa̱jna skanda 'kia̱ nga kítjo̱jin‑no jè na̱xi̱ndá ra̱kìi̱. 11Tsa jngo na̱xi̱ndá mì kì ska̱ábétjò‑no, tsa majìn‑la̱ nga kji̱'nchré‑no, títjo̱jion, tìtsajnè chijo‑la̱ ndsa̱kò mé‑ni nga katasijin‑la̱ nga ijye tjín jngo kjoa̱ ra kondra̱ 'tse̱. [Ra kjo̱hixi̱, 'koa̱á xin‑no, 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin‑la̱ jñà na̱xi̱ndá kìi̱ nga si̱ndajín‑la̱, isa̱á tse kjo̱hi'in 'se̱‑la̱ koni jè kjo̱hi'in ra ki'tsì‑la̱ na̱xi̱ndá Sodoma ko̱ Gomorra.] 12Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra tejò ma‑ni kijì‑ní nga kiì 'kéna̱jmíya; 'koa̱á kitsò‑la̱ xi̱ta̱ nga katasíkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ kì ti̱ tsja jé bátsji‑ni. 13Ti̱'koa̱á kjín inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tsachrjejin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ ra kiya isinda‑ni nga tsjahíjno‑la̱ sihìti̱. 14Jè Herodes ra xi̱ta̱ xá ítjòn tíjna, kií'nchré‑ní ra a̱'ta 'tse̱ Jesús nga ijye jndíi̱ ra ján na̱xi̱ndá ina'yá‑la̱ kjoa̱ ra 'sín. Tjín xi̱ta̱ ra kitsò: ―Jé Juan ra tsatíndá xi̱ta̱ ra jaáya‑ila̱. 'Koa̱á ma‑ni nga ko̱tjín nga'ñó ra bakón nga tí'sín kjo̱xkón kìi̱. 15Tanga tjín i'ka xi̱ta̱ ra kitsò: ―Majìn, jè‑ní ra 'mì Elías. Ko̱ ti̱'koa̱ tjín i'ka ra kitsò‑te: ―Jè jaáya jngo‑la̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 16Jè Herodes 'kia̱ nga kií'nchré, kitsó‑ní: ―Jè kitií‑la Juan ra tsatíndá xi̱ta̱ jaáya‑la̱, jè ra 'a̱n ísi'kée̱n nga tsatesiaa̱n. 17Kií ko̱'sín kitsò‑ni jè Herodes, nga̱ jé kjón tsikí'tin xi̱ta̱ nga ti̱'sa̱ kjotseé nga itsabá'ñó jè Juan ko̱ nga iskanì'sen nda̱yá, tà nga̱tjì‑la̱ chjo̱ón ra 'mì Herodías. Herodías chjo̱ón‑la̱á kjomà Felipe, ko̱ jè Felipe 'ndse̱é jo̱ó ko̱ jè Herodes. Tanga jé Herodes tsikijnako̱ chjo̱ón‑la̱ 'ndse̱. 18Ta kií jé kjomà‑ila̱ Juan nga kitsò‑la̱ jè Herodes: ―Mì kì tjí'nde‑jìn nga ti̱ji̱ ki̱jnako̱‑ni jè chjo̱ón‑la̱ 'ndsì. 19Jè chjo̱ón ra 'mì Herodías, kjojtikeé jè Juan; mején‑la̱ nga si̱ì'ken, tanga mì kì ma kó'sín isìko̱. 20Tanga jè Herodes, bexkón ko̱ síkinda̱‑ni jè Juan, nga̱ ijyeé tjíjin‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱‑ní ko̱ xi̱ta̱ tsje‑ní. Herodes 'kia̱ nga báko̱ Juan, ta síkítsjen‑ní a ki̱tjasòn‑la̱ o̱ ra majìn‑ní jñà 'én ra tí'sena̱jmí‑la̱; tanga 'ñó matsja‑la̱ nga 'nchré‑la̱. 21Ijchó jngo ni̱chjin nga itjasòn koni 'sín nga mejèn‑la̱ jè chjo̱ón ra 'mì Herodías, jè ni̱chjin 'kia̱ nga jngo 'sí tsikíjna jè Herodes nga ijye‑la̱ nó, tsakjèn‑ko̱ó jñà xi̱ta̱xá xákjién ra tjíhijyo ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ nchi̱ná 'tse̱ na̱xi̱ndá Galilea. 22Ti̱'koa̱á ijchó tsati‑la̱ chjo̱ón ra 'mì Herodías; 'jaha'sen ni'ya ñánda̱ nga tjíhijyo jñà xi̱ta̱ nga kitè. Jè Herodes, ko̱ xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, ndaá isasèn‑la̱ koni 'sín kitè jè tsati. Herodes kitsó‑la̱ jè tsati: ―Ti̱jé‑ná ta mé ra mejèn‑li, tsjaá‑la. 23'Koa̱á 'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba nga kitsò‑la̱: ―Tsjaá‑la ta mé ra mejèn‑li ni̱'sín masen nangi jè ra 'a̱n batexóma‑la. 24Jè tsati, itjoó ni'ya, iskonangi‑la̱ na̱‑la̱. Kitsò‑la̱: ―¿Mé ra síjé‑la̱? Jè na̱‑la̱. Kitsó‑la̱: ―Ti̱jé‑la̱ sko̱ Juan, jè ra batíndá xi̱ta̱. 25Jè tsati, ndi̱to̱ón 'jaha'sen india‑ni ya̱ ni'ya ñánda̱ nga tíjna xi̱ta̱xá ítjòn. Kitsò‑la̱: ―Jé mejèn‑na nga jè sko̱ Juan ra batíndá xi̱ta̱, 'ndi̱ kjón 'ndi̱, 'tiì‑ná nga ti̱kíjnaya‑ná jngo chro̱ba̱te. 26Jè xi̱ta̱xá ítjòn Herodes 'ñó kjoba‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré. Tanga ijyeé ko̱'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna'tako̱ ímixa̱; ko̱ kií ko̱'sín kisìhitjasòn‑la̱ koni 'sín nga kisíjé jè tsati. 27Jè Herodes, 'kia̱á isìkasén jngo chíchàn‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga tíjna nda̱yá jè Juan nga ikatesin, mé‑ni nga katanchrabáko̱ jè sko̱. 28Jè chíchàn tsatesiín Juan, a̱kjòn 'jiìkó sko̱; tíjnaya jngo‑la̱ chro̱ba̱te; kitsjà‑la̱ jè tsati; ko̱ jè tsati isìnga̱tsja na̱‑la̱. 29'Kia̱ nga kií'nchré xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Juan nga ijye 'ken, 'jií'ká ijo‑la̱; a̱kjòn kiìko̱ nga kiì kájnaya jngo nga̱jo̱ chrjó mi'ken. 30'Kia̱ nga 'ji‑ni jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ki'sìn ko̱ ra tsakón‑ya ñánda̱ nga kijì. 31Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabá, tjiaán, mé‑ni nga ma si̱kjáya i̱tsé ya̱ i̱'nde ra a̱'ta xìn ñánda̱ nga mì yá xi̱ta̱ tjín. Kií ko̱ kitsò‑ila̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ ra ko̱'ki nchrabá ko̱ ra ko̱'ki fì, skanda mí kì ma'a‑la̱ nga bakjèn. 32'Kia̱á kijì ra ta jñà, nga tsikitsa̱jnaya jngo chitso, kijì jngo i̱'nde ra a̱'ta xìn ñánda̱ nga mì kì yá xi̱ta̱ tjín. 33Tanga kjín xi̱ta̱ kijtse 'kia̱ nga kijì. 'Kia̱ nga kijtsexkon nga jé Jesús, kjín xi̱ta̱ kijìtji̱ngi‑la̱ ra ya̱ itjojin‑ni jñà na̱xi̱ndá ra ya̱ kjihijyo chraña nga ndsa̱ko̱ kijì‑ni; skanda jñá ijchò ítjòn. 34'Kia̱ nga itjojen Jesús jè chitso, kijtse‑ní xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna nga kjín jchán ma‑ni; kjòhi̱ma̱ke‑ní; nga̱ 'koa̱á 'sín kjòn ndí xi̱ta̱ kìi̱ koni jñà ndí forrè ra tsìn‑la̱ chji̱ngo̱ ra ko'ndá. A̱kjòn tsikí'tsia̱ko̱ nga kjìn 'én tsi'kéna̱jmíya‑la̱. 35'Kia̱ nga ijye 'ñó kjòhixòn, jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra kotá'yá'ta‑la̱ ijchò kincha'ta chrañaá‑la̱, nga kitsò‑la̱: ―Ijyeé kjòhixòn; ko̱ i̱jndíi̱, i̱'nde'taxìn‑ní, nìmé ra tjín. 36Ko̱'tìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ katafì‑nì, nga katatse tsajmì ra ski̱ne̱ ya̱ ni'ya ra i̱ kjihijyo chraña, ko̱ tsa ya̱ na̱xi̱ndá ra chraña'ta. 37Kiìchja̱á Jesús, kitsò‑la̱: ―Jiòn 'ti̱‑la ra ko̱kje̱n. Tanga kitsó jñà xi̱ta̱‑la̱: ―¿A mején‑li nga ko̱híjcha‑ji̱n ni̱ño̱ nchra̱jín? Tanga koni 'ki si̱ngi nga ma ko̱kje̱n xi̱ta̱ kìi̱, jò‑la sindo̱ ni̱chjin chjí‑la̱ xi̱ta̱ tjín‑ni. 38Kitsó Jesús: ―Tangió, chítsijen‑la kótjín ma‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín‑no. 'Kia̱ nga kijtse kótjín ma‑ni, kitsó‑la̱: ―'Òn ma‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ jò ma‑ni ti̱. 39'Kia̱á kitsò Jesús katìtsa̱jnajtín jñà xi̱ta̱ ya̱ a̱jin ndi̱jyi̱ sa̱se̱. 40'Kia̱á tsikitsa̱jna jñà xi̱ta̱; jngó jngó sindo̱ tsikítsa̱jnajtín‑ni, ko̱ tjín ñánda̱ icháte icháte tsikítsa̱jnajtín‑ni. 41Jesús iskábé jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'òn ma‑ni ko̱ jñà ti̱ ra jò ma‑nioo̱. A̱kjòn iskotsíjen ya̱ ján ngajmi; kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá; isìjòya jñà ni̱ño̱ nchra̱jín kìi̱ ko̱ kitsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga isìka'bí‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna. Ti̱'koa̱á isìjòya ti̱ ra jò ma‑nioo̱ nga kitsjà‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. 42Ndaá tsakjèn ijye xi̱ta̱ kóhotjío̱n skanda kjoski. 43'Kia̱ nga tsikíxkó‑ni xi̱‑la̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ ti̱ ra kjoxkoa̱ ra tsijnengi‑ni, ngi tejò ndi̱si̱yá kjomà. 44Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tsakjèn, 'òn jmi ma‑ni ra ta xi̱ta̱ 'xi̱n. 45'Kia̱ nga ijye kjomà kjoa̱ kìi̱, Jesús, 'koa̱á kitsò‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga kata'faha'sen jè chitso nga tje̱n katafì ítjòn mé‑ni nga isa̱ ítjòn ki̱jchò‑ni ján na̱xi̱ndá Betsaida, ya̱ ra ijngoa ndá ján; 'koa̱à‑la chi̱ba̱‑la̱ jè, tísíkjáya‑la̱ xi̱ta̱ ra ijye i̱nchifì‑ni. 46'Kia̱ nga ijye kijì‑ni nga'tsì xi̱ta̱, kiìmijín jngo nindo nga kijì chja̱'ta‑la̱ Nainá. 47'Kia̱ nga ijye kjòjñò, jè chitso, ijyeé ya̱ tsá'bajin nga masen‑la̱ ndáchikon. Ko̱ jè Jesús, ta jè ta̱jngoó isijna ya̱ a̱ndi nandá ñánda̱ nga nangi. 48Kijtseé jè chitso nga mì kì ma fì, ta nga̱tjì‑la̱, jè tjo̱ batéchjà ikon‑la̱ koni 'sín nga i̱nchifì. 'Kia̱ nga ijye tí'se i̱sén, Jesús, ya̱á tsá'basòn nandá nga ijchòtji̱ngi‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ra tjítsa̱ya chitso. Tanga, 'koa̱á 'sín ki'sìn koni tsa mejèn‑la̱ nga 'koa̱ ítjòn‑la̱. 49Jñà xi̱ta̱‑la̱, 'kia̱ nga kijtse nga ya̱ tsá'basòn nandá, iskindaya xkón‑ní; 'koa̱á 'sín isíkítsjen tsa xi̱ta̱ tj'ee̱‑ní; 50nga̱ nga'tsí‑ni nga kijtse, ko̱ 'ñó itsakjòn‑la̱; tanga Jesús ndi̱to̱ón kiìchja̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―'Ñó 'tè‑la takòn, kì tà chjàn skon, 'a̱n‑náa̱. 51'Kia̱ nga 'jaha'sen chitso Jesús, ndi̱to̱ón isijyò‑ni tjo̱. Ngi tà kjóxkón‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱, 52ta nga̱tjì‑la̱ nga takó kjè kì nda machi̱ya‑la̱ jè kjo̱xkón ra kisìko̱ jñà ni̱ño̱ nchra̱jín, nga̱ ki, takó 'ñó tájajín tjín‑isa ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱. 53'Kia̱ nga ijye tsatojin ya̱ ndáchikon, ijchó ján nangi Genesaret; ya̱á tsikíté'ñó chitso‑la̱ ya̱ a̱ndi ndáchikon. 54'Kia̱ nga ijye itjojen ijye chitso, jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjítsa̱jna, ndi̱to̱ón kijtsexkon nga jé Jesús. 55Ti̱'koa̱á ndi̱to̱ón kijì ya̱ nga tíjngo a̱ndi‑la̱ i̱'nde ra̱kìi̱. A̱kjòn tsikí'tsia̱ xi̱ta̱ nga 'jiìkó‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra kiya; kjisòn‑la̱ na̱chan‑yá, ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga kií'nchré xi̱ta̱ nga bijchó Jesús ya̱á ijchòko̱‑la̱. 56Ni̱ ta ñánda̱ na̱xi̱ndá nga 'jaha'sen Jesús, a na̱xi̱ndá jtobá‑ní, o̱ ra na̱xi̱ndá i'i‑ní, ko̱ a ya̱‑ní ñánda̱ maxáko̱ jè nangi, jñà xi̱ta̱, ya̱á síkáhijyo jñà xi̱ta̱ ra kiya ya̱ nga masen‑la̱ ndi̱yá; a̱kjòn bítsa'ba‑la̱ Jesús nga katatsjá'nde‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kiya nga katabá'ta‑la̱ tsja ni̱'sín tà ya̱ a̱tjòn nikje‑la̱, mé‑ni nga ko̱nda‑ni. Ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tsaká'ta‑la̱ tsja ya̱ nikje‑la̱ Jesús, kjondaá‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\