San Marcos 7

1Jñà xi̱ta̱ fariseo ra 'ji‑ni ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, ya̱á ijchòjkon Jesús. 2Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga kijtse i'ka xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús nga ta bakjèn tjé‑ní nga mí kì biníjno tsja 'kia̱ nga bakjèn, tsajo̱óya‑ni nga kitsò, nga mì kì i̱nchisíhitjasòn koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ Judío ra xkón tjín. 3Nga̱ jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ Judío, 'koa̱á 'sín síhitjasòn koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱; tsa mì kì nda ki̱níjno tsja, mì kì ko̱kje̱n. 4Ti̱'koa̱á 'kia̱ nga 'fiì‑ni ndi̱tsi̱n, ítjòn biníjno tsja, 'kia̱á bakjèn; ko̱ tjín‑isa‑la̱ kjo̱téxoma ra kj'ií koni 'kia̱ nga biníya chi̱tsín‑la̱, biníya ti̱jí‑la̱, ko̱ chi̱tsín ki̱cha̱‑la̱ ko̱ nga biníjno na̱chan‑la̱. 5Kií iskonangi‑ila̱ Jesús jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni mì kì síhitjasòn‑ni jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li, koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga? ¿Mé‑ni ta bakjèn tjé‑ni, nga mì kì biníjno tsja? 6Jesús kitsó‑la̱: ―Jè xi̱ta̱ ra tsi'kìn Isaías, jè ra isìchjeén Nainá kjotseé nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ndaá kiìchja̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn ra jò i̱sén tjín‑no 'kia̱ nga tsikínda xa̱jo̱n nga kitsò: Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ko̱tsò nga 'a̱án bexkón‑na, tà 'én ra ko̱tsò‑la̱, tanga jñà inìma̱‑la̱ kjiín síkítsa̱jna‑ni. 7Ni̱mé chjí‑la̱ koni 'sín bexkón‑na, nga̱ 'koa̱á 'sín bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ koni tsa 'tse̱ Nainá. 8Jiòn, níkíjna'taxìn‑nájiòn ra ngi jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jé mangítji̱ngi‑la jè kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga koni 'kia̱ nga biníya ti̱jí‑no, ko̱ chi̱tsín‑no; ko̱ kjín sko̱ya‑isa kjo̱téxoma tjín‑no koni 'sín 'nià. 9Kitsó‑isa Jesús: ―Jiòn, nachrjengi‑nó ra ngi jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, ko̱ jé nihitjasòn jè kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑no. 10Jè Moisés, 'koa̱á 'sín kitsò: “Jcha̱xkín jè na̱'ìn‑li ko̱ na̱‑li.” Ko̱ ti̱'koa̱á kitsó‑te: “Jè ra ki̱chja̱jno‑la̱ na̱'ìn‑la̱ ko̱ na̱‑la̱, tjínè‑la̱ nga ki̱yá.” 11Tanga jiòn, 'koa̱á 'sín bixó: “Jngo xi̱ta̱, maá ki̱tso̱‑la̱ na̱'ìn‑la̱ ko̱ tsa na̱‑la̱: Mì kì ko̱ma kósi̱ko̱‑la; nga̱ nga'tsì tsajmì ra tjín‑na, Korbán‑ní.” (Jè 'én ra tsò Korbán, jè Nainá, ijyeé kítsja ijye‑la̱, tsò‑ni.) 12Ko̱ bixó‑nó: “Mì ti̱ kì tjí'nde‑la̱ nga ma ko̱si̱ko̱ jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ tsa na̱‑la̱.” 13Jiòn nachrjengi‑nó jè 'én‑la̱ Nainá 'kia̱ nga ko̱'sín nìkatoya‑la xàngio̱o jè kjo̱téxoma ra 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑no; ko̱ kjín sko̱ya kjo̱téxoma tjín‑isa‑no ra ko̱'sín 'nià. 14Jesús 'kia̱á kiìchja̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, kitsò‑la̱: ―Nga'tsì‑no, nda ti̱ná'yá‑ná, ko̱ ti̱'koa̱á nda ti̱chi̱ya‑la ijo‑no. 15Jñà xi̱ta̱, mì tsa jñà ra 'faha'sen‑jin ijo‑la̱ ra síkitsón. Jñá‑ní ra síkitsón, ra inìma̱‑la̱ nchrabájin‑ni. 16¡Nda ti̱chi̱ya‑la takòn koni 'sín tíxin‑no! 17Jesús, 'kia̱ nga ijye itjokàjin‑ni ya̱ ñánda̱ nga tjítsa̱jna jñà xi̱ta̱ kìi̱, kijì‑ní, 'jaha'sen jngo ni'ya; ko̱ 'kia̱á jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ iskonangi‑la̱ kitsò‑la̱: “Kó'sín tsò‑ni jè kjoa̱ mangásòn jè ra kà'bena̱jmíyi.” 18Kitsó Jesús: ―¿Jiòn, a ti̱'koa̱á mì kì fìya‑no kótsò‑ni? ¿A mí 'ya jiòn nga nga'tsì tsajmì ra 'faha'sen‑jin ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱ mì tsa síkitsón‑jin? 19Nga̱ mì tsa ya̱ inìma̱‑la̱ 'faha'sen‑jin. Ya̱á 'faha'sen ya̱ i̱ndsi̱'ba̱, a̱kjòn fì kitsa̱jna‑nì. Jesús, 'kia̱ nga ko̱'sín kitsò, 'koa̱á 'sín tsikíya chi̱ya‑ná nga nga'tsì tsajmì ra ma chine, tsje‑ní; mì tsa síkitsón‑jin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 20Kitsó‑isa Jesús: ―Jé‑ni jè kjo̱bítsjen ra ya̱ bitjojin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra síkitsón. 21Nga kì‑ni̱, ya̱á inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ nchrabá‑jin‑ni, jñà kjo̱bítsjen ra 'cho tsò, koni jè kjoa̱chijngi 'tse̱ xi̱ta̱ ra ijye tsixan ko̱ ra kjè kì bixan, ko̱ ra ma‑la̱ sí'ken xi̱ta̱, 22ko̱ kjoa̱ chijé, ko̱ kjoa̱ nga tse mejèn‑la̱ nga 'se̱‑la̱ tsajmì, ko̱ kjoa̱'cho, ko̱ kjoa̱ chìndo̱cha̱, ko̱ kjoa̱ chrjá'a, ko̱ kjoa̱xìtakòn, ko̱ kjoa̱ ndiso, ko̱ kjoa̱ 'nga ikon, ko̱ kjoa̱ chi̱koán ra mì tsa ítjòn síkítsjen kó'sín nga 'sín. 23Jñá‑ní nga'tsì kjoa̱'cho kìi̱ ra nchrabájin‑ni inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ra síkitsón. 24Kijí Jesús ya̱ nangi ra chja̱‑ni Tiro ko̱ Sidón. 'Kia̱ nga ijchò ya̱, 'jaha'seén jngo ni'ya; mején‑la̱ nga mì kì yá xi̱ta̱ ra ske̱ tsiki, tanga mì kì kjomà tsikijna'ma. 25Ndi̱to̱ón kií'nchré jngo chjo̱ón ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱ tsati‑la̱. Kijì ya̱ ñánda̱ nga tíjna Jesús; tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱; 26tsikítsa'ba‑la̱ nga katachrjekàjin ya̱ inìma̱‑la̱ tsati jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tíjnajin. Jè chjo̱ón ra̱kìi̱, ya̱á i̱'nde‑la̱ ñánda̱ 'mì Sirofenicia, ko̱ 'én griegoó chja̱. 27Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱'ndi nga jñà kjòn‑la i̱xti katakjèn ítjòn. Mì kì nda tjín nga chjí'an‑la jñà ni̱ño̱‑la̱ i̱xti ko̱ a̱kjòn jñà nañá 'ki̱‑la. 28Jè chjo̱ón ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Kixi̱í kjoa̱ Na̱'ìn; tanga jñà ndí nañá kjine‑ní xi̱‑la̱ tsajmì ra xaájten‑ngí ya̱ ímixa̱, jñà ra xaájten‑la̱ jñà i̱xti. 29'Kia̱á kitsò Jesús: ―Tà nga̱tjì‑la̱ jè 'én ra kanakjí, ndaá tjín. 'Tin‑ni ya̱ ni'ya‑li. Jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, ijyeé 'ndi̱í itjokàjin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ tsati‑li. 30'Kia̱ nga ijye ijchò‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ jè chjo̱ón, jè tsati‑la̱, ya̱á kjijnasòn ya̱ na̱chan; ko̱ ijyeé itjokàjin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í. 31Jesús 'kia̱ nga kijì‑ni ya̱ i̱'nde ra chja̱‑ni Tiro, 'koa̱á 'sín 'jahato ya̱ nangi Sidón, ko̱ tsatojin‑te ya̱ nangi ra chja̱‑ni Decápolis nga ijchò‑ni ya̱ ndáchikon 'tse̱ Galilea. 32Jngo xi̱ta̱ ra jtaya ko̱ ti̱'koa̱ lajma‑te, ijchòko̱‑la̱ xi̱ta̱; a̱kjòn tsikítsa'ba‑la̱ Jesús nga kátá'ta‑la̱ tsja jè xi̱ta̱ ra kìi̱. 33Jè Jesús, a̱'ta xìn kiìko̱ ya̱ ñánda̱ nga tsìn xi̱ta̱; jahí'sen na̱jmá‑tsja ya̱ chíká‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ko̱ ti̱'koa̱á isìkajàjno nandá na̱chrá‑la̱ ya̱ ndi̱je̱n‑la̱. 34Ko̱ a̱kjòn iskotsíjen ya̱ ján ngajmi; 'ñó jaátse‑la̱, kitsò: ―¡Efata! (Jè 'én ra tsò Efata, katatjá'xa̱ tsó‑ni.) 35Ko̱ ndi̱to̱ón itjá'xa̱‑ni chíká‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ko̱ kjomà kií'nchré‑ni, ko̱ ti̱'koa̱á kjomà tsikí'bi̱‑ni ndi̱je̱n‑la̱ ko̱ ndaá kiìchja̱‑ni. 36Jesús, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ nga kì tà chjàn yá ra 'béna̱jmí‑la̱. Tanga 'kia̱ nga 'ñó tsikí'tin nga kì tà chjàn yá ra 'béna̱jmí‑la̱, ta isa̱á jnchro, sa 'ñó sa 'ñó tsi'kéna̱jmí nga tíjngo. 37Jñà xi̱ta̱ ra kií'nchré, ta kjóxkón‑la̱, kitsó‑ní: ―Batoó nda ma‑la̱ 'sín, ta mé‑isa‑ni. Skanda maá‑la̱ sínda‑ni ni̱'sín jñà xi̱ta̱ ra jtaya ko̱ ra mì kì ma chja̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\