San Marcos 8

1Jñà ni̱chjin kiòo̱, kjín jchán xi̱ta̱ kjóxkóya ko̱ tsìn tsajmì ra kjine; Jesús kiìchja̱á‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, kitsò‑la̱: 2―Mahi̱ma̱á‑na jñà xi̱ta̱ kìi̱. Ijyeé kjo jàn ni̱chjin tjín‑nì nga títsa̱jnako̱‑ná, ko̱ nì mé tjín‑la̱ tsajmì ra ma kjine. 3Tsa tà ko̱'sín si̱kasén chjan‑ná ya̱ ni'ya‑la̱, ya̱á ko̱hindàyá ndi̱yá, nga̱ tjín i'ka ra kjin inchrabà‑ni. 4'Kia̱á kitsò xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús: ―¿Kó'sín ko̱ma si̱kjén xi̱ta̱ kìi̱ ya̱ jngo i̱'nde ñánda̱ ni̱mé tjín? 5Jesús iskonangií‑la̱, nga kitsò‑la̱: ―¿Kótjín ma‑nì ni̱ño̱ nchra̱jín ra tjíhijyo‑no? Kitsó jñà xi̱ta̱‑la̱: ―Itoó ma‑ni. 6'Kia̱á kitsjà kjo̱hixi̱ nga katitsa̱jna jñà xi̱ta̱. Iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín ra ito ma‑nioo̱; kitsjà‑la̱ kjo̱nda Nainá. A̱kjòn isìjòya; kitsjà‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ mé‑ni nga isìka'bí‑la̱ xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱. 7Ti̱'koa̱á tjíhijyoó chiba‑la̱ ndí ti̱ i̱tsíñá. Jesús isìchikon'tin‑ní; a̱kjòn kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Ti̱ka'bí te‑la̱ jñà xi̱ta̱. 8Kóhotjín xi̱ta̱, ndaá tsakjèn ijye skanda kjoski; a̱kjòn tsikíxkó‑ni xi̱‑la̱ ra tsijnengi‑ni; ngi ito ndi̱si̱yá kjomà. 9Jñà xi̱ta̱ ra tsakjèn, maá‑la̱ tsa ijòn jmi. A̱kjòn jè Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱: ―Ijyeé ma kongí‑no. 10Ra ijye kjomà, 'jaha'sen chitso Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. A̱kjòn kijì ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'mì Dalmanuta. 11Ya̱á ijchòtji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ fariseo; tsikí'tsia̱ nga tsakátikjo‑ko̱ Jesús. Isíjé jngo‑la̱ kjo̱xkón ra ngajmi nchrabá‑ni nga mejèn‑la̱ sko̱ó'ta, [a kixi̱í kjoa̱ nga jè Jesús a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni]. 12Jesús 'ñó jaátse‑la̱, kitsò: ―Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ¿mé‑ni kjo̱xkón síjé‑ni? Ra ngi kjo̱hixi̱, 'koa̱á xin‑no, ni̱jngo kjo̱xkón ske̱. 13Ya̱á kitsjin xi̱ta̱ kìi̱; 'jaha'sen india‑nì chitso; ya̱á kijì ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján. 14Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús, ki'chaàjiín‑la̱, mì kì ni̱ño̱ ki'tsa 'kia̱ nga kijì. Ko̱ tà jngoó ma‑nì ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'ya ya̱ a̱ya chitso. 15Jesús kitsó‑la̱: ―Chítsijen‑la ko̱ ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ na̱'yo̱ san 'tse̱ xi̱ta̱ fariseo ko̱ 'tse̱ Herodes. 16Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús tsakáko̱ò xákjén nga tsajo̱óya‑nì kitsò‑la̱: ―Kií‑la ko̱tsò‑ná nga mì kì ni̱ño̱ nchra̱jín ki'ché. 17Jesús kjòchi̱yaá‑la̱ koni 'sín i̱nchijo̱ó, 'kia̱á kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱bixó‑no nga tsìn‑no ni̱ño̱ nchra̱jín? ¿A kjeé fìya‑no ko̱ a mí machi̱ya‑no? ¿A takó 'ñó tájajín tjín inìma̱‑no? 18Sisiín tjín‑ni xkòn jiòn, ¿mé‑ni mì kì tsijen‑no? Ti̱'koa̱ tjín chíká‑no, ¿mé‑ni mì kì na'yá‑no ko̱ mì kì bítsjen‑no? 19'Kia̱ nga ísiká'bía̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'òn ma‑nioo̱ nga ísikjée̱n xi̱ta̱ ra 'òn jmi ma‑ni, ¿kótjín ndi̱si̱yá tsikíxkó-isa‑najiòn ra tsijnengi‑ni? Kitsó jñà xi̱ta̱: ―Tejò ndi̱si̱yá kjóxkó‑naji̱n ra tsijnengi‑ni. 20―Ko̱ 'kia̱ nga ísiká'bía̱ jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ra ito ma‑nioo̱, ko̱ ijòn jmi xi̱ta̱ tsakjèn, ¿kótjín ndi̱si̱yá tsijnengi‑ni ra tsikíxkó‑najiòn? Kitsó jñà xi̱ta̱: ―Ito ndi̱si̱yá kjomà‑isa. 21'Kia̱á kitsò‑la̱: ―¿A takó kjeé machi̱ya‑no? 22'Kia̱á kijì Jesús, ijchó ján na̱xi̱ndá Betsaida. Jñá xi̱ta̱, ya̱á ijchòko̱ jngo‑la̱ xi̱ta̱ ra xka̱. Tsikítsa'ba‑la̱ nga kátá'ta‑la̱ tsja. 23'Kia̱á jè Jesús itsabá'ñó tsja xi̱ta̱ ra xka̱. A̱kjòn kjin'tá iko̱; tsikíchrángi xko̱n, a̱kjòn tsakásòn‑la̱ tsja. 'Kia̱á iskonangi‑la̱ a tsijeén chiba‑la̱. 24Jè xi̱ta̱ xka̱, iskotsíjen‑ní, kitsò: ―Ijyeé tsijen chiba‑na, tanga ta koni kjòn yá kjòn ma‑na jñà xi̱ta̱ nga tjíma. 25Jesús, ìjngo 'ká tsaká'ta-isa‑la̱ tsja jñà xko̱n. 'Kia̱ nga iskí'xa̱ngi xko̱n, kjondaá‑ni, ndaá tsatsíjen ijye‑la̱. 26Jesús, a̱kjòn isìkasén‑ni ni'ya‑la̱, kitsò‑la̱: ―Kì ya̱ bitjàha̱'se̱n‑jin ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá. 27Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, 'kia̱ nga kijì‑ni, 'koa̱á 'sín tsato ya̱ na̱xi̱ndá jtobá ra chja̱‑ni Cesarea 'tse̱ Filipo. 'Kia̱ nga tjímaya ndi̱yá, Jesús iskonangií‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Kó tsò xi̱ta̱? ¿Yá‑na ra 'a̱n? 28Kitsó jñà xi̱ta̱‑la̱: ―Tjín ra tsò: “Jé‑la Juan ra tsatíndá xi̱ta̱.” Ko̱ tjín i'ka ra tsò: “Jé‑la Elías.” Ti̱'koa̱á tjín ra tsò: “Jé‑la jngo xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé.” 29Jesús 'kia̱á iskonangi‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱; kitsò‑la̱: ―¿Tanga ra jiòn, kó'sín bixó? ¿Yá‑na ra 'a̱n? Kiìchja̱ Pedro, kitsò: ―Ji̱‑ní ra Cristo ra Nainá isìkasén. 30Tanga jè Jesús kitsjá‑la̱ kjo̱kixi̱ nga kitsò‑la̱: ―Kì yá ra 'bèna̱jmí‑la ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 31Tsikí'tsia̱ Jesús nga tsi'kéna̱jmíya‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, tseé kjo̱hi'in sikjiáa̱n, ko̱chrjengií‑na jñà xi̱ta̱ jchínga, ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. Si̱ì'keén‑na tanga 'kia̱ nga ijye ki̱jchò jàn ni̱chjin kjoa̱áya india‑na. 32Jesús, 'koa̱á kitsò kixi̱‑la̱ kjoa̱ ra ko̱ka̱ma'tin. 'Kia̱á jé Pedro kiìchja̱'taxìn‑la̱ Jesús nga kitsò‑la̱: ―Mì kì nda tjín koni 'sín nga kasi. 33A̱kjòn Jesús, isíkáfa'tá‑la̱, iskotsíjen‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, tsakátiko̱ Pedro. Kitsò‑la̱: ―Ti̱si̱'taxín‑ná ji̱ xi̱ta̱‑ni̱í. Nga̱ mì tsa jè kjo̱bítsjen‑la̱ Nainá níkítsjin; ta kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱á tjiníkítsjìn. 34Jesús kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ra tji̱ngi‑la̱. Kitsò‑la̱: ―Tsa yá ra mejèn‑la̱ ya̱ ki̱ji̱'ta‑na, kì ti̱ tsja jè kjo̱binachon‑la̱ 'sín‑ni kinda̱. Katachíkjoa̱‑la̱ kjo̱hi'in ra ko̱tojin koni tsa 'bamijìn jngo krò ra ti̱jè ki̱yá'ta‑ni, ko̱ katanchrabá'ta‑na. 35Nga̱ ta yá xi̱ta̱‑ni ra mejèn‑la̱ nga mì mé kjo̱hi'in ko̱tojin jè kjo̱binachon‑la̱, ta isa̱á si̱ìjchija jnchro; tanga jè ra tsjá kjo̱binachon‑la̱ nga katachija ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n, ko̱ ra ta nga̱tjì 'tse̱ 'én xi̱tse̱‑la̱ Nainá ra nda tsò, ta isa̱á jnchro ki̱tjokajin kjo̱hi'in nga nda kíjna‑ni a̱skan‑nioo̱. 36¿Mé ra ki̱jne‑la̱ jngo xi̱ta̱, ni̱'sín 'se̱ ijye‑la̱ nga'tsì tsajmì ra tjín i̱ i̱sà'nde, tsa si̱ìjchijaá‑nì inìma̱‑la̱? 37Ni̱ ta mé ra ma ki̱ìchjítjì‑ni xi̱ta̱ nga ma kíjnakon inìma̱‑la̱. 38Jè ra ko̱sabà‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'én‑na̱ ya̱ ngixko̱n jñà xi̱ta̱ jé ra mì tsa kjoa̱kixi̱ 'sín, ti̱'koa̱á ko̱sabá‑na ra a̱'ta 'tse̱, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na nga kjíhi̱ko̱ kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ ko̱ jñà ìkja̱li̱ tsje‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\