San Marcos 9

1Jesús kitsó‑isa: ―Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no, títsa̱jnajiín i'ka i̱jndíi̱ xi̱ta̱ ra mì kì ki̱yá skanda 'kia̱ nga ske̱ jè Nainá nga ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ kj'ií katéxoma. 2Ra ma jon ni̱chjin Jesús kiìko̱ó jè Pedro, ko̱ Jacobo ko̱ Juan. Ta jñá kiìko̱'tàxìn nga kiìko̱mijno jngo nindo ra 'ñó 'nga 'ki. Ko̱ 'kia̱ nga ijchò ya̱ i̱jndáa̱, Jesús jahatjìya‑la̱ koni 'sín nga 'ki ya̱ ngixko̱n jñà xi̱ta̱‑la̱. 3Jè nikje‑la̱ ra kjiya, 'ñó fate tsatsíjen ko̱ 'ñó chraba kjomà. Tsìn xi̱ta̱ i̱ i̱sà'nde ra ma‑la̱ ko̱'sín ta nda ki̱ìtsin nikje koni 'sín nga chroba kjomà. 4Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra tji̱ko̱, ti̱'koa̱á tsatsíjen‑la̱ jè Elías ko̱ Moisés nga i̱nchibáko̱ Jesús. 5'Kia̱á kiìchja̱ Pedro, kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, ndaá‑ni nga i̱ titsa̱jna‑ji̱n. Maá kínda jàn‑ji̱n ni'ya tji̱kien, jngo ra tsa̱ji, jngo ra 'tse̱ Moisés, ko̱ jngo ra 'tse̱ Elías. 6Jè Pedro tà 'koa̱á 'sín kitsò‑ni, mì kì ti̱ be‑ni kó'sín kiìchja̱, ta nga̱tjì‑la̱ 'ñó itsakjòn nga jàn. 7'Kia̱á 'ji jngo 'ngién‑la̱ ifi ra tsikíjtsa'ma, ko̱ ya̱ a̱jin ifi ina'yá jngo‑la̱ 'én ra kitsò: ―Jé ra̱kìi̱ I'ndí‑na̱, ko̱ 'ñó tsjake̱; jé ti̱ná'ya‑la. 8'Kia̱ nga iskotsíjen india‑ni xi̱ta̱‑la̱, mì ti̱ yá kijtse‑ni. Tà jè ta̱jngoó Jesús síjna. 9'Kia̱ nga ijye inchrabàjen‑ni ya̱ nindo, Jesús kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga kitsò‑la̱: ―Kì yá ra 'bèna̱jmí‑la jè kjoa̱ ra ka'ya skanda 'kia̱ nga kjoa̱áya‑na a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 10Jñà xi̱ta̱‑la̱ tsikí'maá jñà kjoa̱ kìi̱, ko̱ tsajo̱óya‑ni nga kótsò‑ni ra tsò nga kjoa̱áya‑la̱. 11Iskonangií‑la̱ Jesús. Kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín tsò‑ni jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, nga jè Elías tjínè‑la̱ nga kj'i̱í ítjòn? 12Jesús kitsó‑la̱: ―Kixi̱í kjoa̱, jé Elías kj'i̱í ítjòn, ko̱ jé si̱ìkíhijyondá ijye‑ni nga'tsì xi̱ta̱. Ko̱ ti̱'koa̱á ti̱kítsjen‑te koni 'sín tsò xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ tseé kjo̱hi'in sikjiín‑te, skanda ko̱chrjengií‑na xi̱ta̱. 13Tanga 'a̱n, 'koa̱á xin‑no, jè Elías ijyeé 'ji‑ní. Ko̱ jñà xi̱ta̱ 'koa̱á 'sín isìko̱ koni 'sín kjomejèn‑la̱ ra jñà. Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma'tin. 14Jesús 'kia̱ nga ijchò‑ni ñánda̱ títsa̱jna xi̱ta̱ ra i'ka ra kotá'yá'ta‑la̱, kijtse‑ní nga kjín jchán ma‑ni xi̱ta̱ ra títsa̱jnandi‑la̱. Ya̱á títsa̱jnajin i'ka xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, nga 'ñó i̱nchibátikjòko̱. 15Jñà xi̱ta̱, kó ra kijtse Jesús, tà 'koa̱á kjomà‑la̱. Ta ndi̱to̱ón jngo jtín kijì nga kiì síkjáya‑la̱. 16Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra ta̱ nda chitiya‑no? 17'Kia̱á kiìchja̱ jngo xi̱ta̱ ra ya̱ síjnajin. Kitsò: ―Maestro, jé i'ndí‑na̱ kà'fìi̱ko̱‑la. Inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱ ra mì kì ma síkìchja̱. 18Ni̱'sín ta ñánda̱ tíjna 'kia̱ nga tsabá'ñó, ya̱á majndo'tá nangi ko̱ ngi bachrjeé na̱chrá‑xó tsa'ba, ko̱ kjinenè ni̱'ño̱, a̱kjòn sijna tátája. Kií ko̱kàxin‑ila̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li nga katachrjekàjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, tanga mì kì koma‑la̱ kabachrjekajin. 19Kiìchja̱á Jesús, kitsò: ―Jiòn, xi̱ta̱ ra mì kì nda makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n. ¿A ta 'a̱án kóti̱jnako̱ ki'ta‑no skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱? ¿Kó'sín ko̱ma‑ni nga chíkjoa̱‑na kjoa̱ ra 'nià jiòn? Nchrabáko̱‑ná i̱jndíi̱ jè ndí ti. 20'Kia̱á kiìko̱ jè ndí ti ya̱ ngixko̱n Jesús; jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, 'kia̱ nga kijtse Jesús, 'ñó tsajndo'tá ya̱ nangi nga 'ken‑xìn jè ndí ti. 'Kia̱ nga iskàtje̱n'ta nangi, ngi tsindoya'nde‑ní ko̱ itjo na̱chrá‑xó tsa'ba. 21Jesús iskonangií‑la̱ na̱'ìn‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A kjotseé‑ni nga ko̱'sín ma‑la̱ ti‑li? Jè na̱'ìn‑la̱ kitsó‑ní: ―Ti̱'sa̱á‑nì nga ndí ti i̱tsé nga ko̱ma‑la̱. 22Jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, kjokjín jchán 'ka̱ síkàtje̱n‑jin ya̱ a̱jin ni'í ko̱ kjokjín 'ka̱ síkàtje̱n‑jin‑te ya̱ nandá nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken. Tanga tsa ma‑li mé ra ma si̱ki̱i, jcha̱hi̱ma̱takón‑náji̱n ko̱ 'ti̱ìn kjo̱nda ti̱si̱ko̱‑náji̱n. 23Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni si‑ni, tsa ma‑li? Nga̱ nga'tsì ra ko̱ inìma̱‑la̱ makjiín‑la̱, ki̱tjasòn‑la̱ ta mé‑nioo̱. 24Ndi̱to̱ón 'ñó kiìchja̱ jè na̱'ìn‑la̱ ti. Kitsò: ―'Ñó makjiín‑na, ti̱si̱ko̱-isa‑ná nga isa̱ nda katakjiín‑na. 25'Kia̱ nga kijtse Jesús nga isa̱á kjìn i̱nchima xi̱ta̱, tsakátiko̱ó jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í; kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra mì kì ma nakjí ko̱ ra mì kì na'yí, 'a̱án ko̱tíxin‑la, títjo̱jin ya̱ ijo‑la̱ ndí ti ra̱kìi̱; kì ti̱ tsja ya̱ bitjàha̱'se̱n‑jin‑la̱. 26Jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í 'ñó iskindaya ko̱ tsikítsajne ijo‑la̱ ndí ti 'kia̱ nga itjojin ya̱ inìma̱‑la̱. Ya̱á isìjna'ta nangi jè ndí ti koni tsa ijye 'ken; skanda kjín xi̱ta̱ ra i̱nchikotsíjen‑la̱, kitsò: ―Ijyeé 'ken. 27Tanga jè Jesús itsabá'ñó tsja jè ti; iskimí'nga; a̱kjòn tsasíjna kixi̱‑ni. 28'Kia̱ nga 'jaha'sen ni'ya Jesús, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ iskonangií‑la̱ 'kia̱ ta jñà tjíhijyo. Kitsò: ―¿Mé‑ni ngaji̱n mì kì kàma kànachrjekàjin‑naji̱n jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í? 29Jesús kitsó‑la̱: ―Jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra ko̱'sín 'sío̱n, 'kia̱á bitjokàjin 'kia̱ nga bitsa'beé ko̱ nga bìtsa̱chjeén a̱'ta 'tse̱ Nainá. 30'Kia̱ nga kijì‑ni ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ya̱á tsatojin ya̱ nangi Galilea, tà nga̱tjì‑la̱, majìn‑la̱ nga xi̱ta̱ ske̱; 31nga̱ jñá i̱nchibakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, nga kitsò‑la̱: ―'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, ya̱á ko̱nga̱tsja jñà xi̱ta̱, a̱kjòn si̱ì'ken‑na. Tanga 'kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin nga ijye ki̱yáa̱, kjoa̱áya‑ina. 32Tanga jñà xi̱ta̱‑la̱, mì kì kjòchi̱ya‑la̱ 'én ra ko̱kitsò‑la̱. Ko̱ mì kì kitsò ikon nga iskonangi‑la̱. 33'Kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum, 'kia̱ nga ijye tsikitsa̱jna a̱ya ni'ya, Jesús iskonangií‑la̱ xi̱ta̱‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra ta̱ nda chitiya‑najiòn 'kia̱ nga i̱nchinchrabé ya̱ a̱ya ndi̱yá? 34Xi̱ta̱‑la̱ tà jyò tsikitsa̱jna, ta nga̱tjì‑la̱ 'kia̱ nga i̱nchinchrabá ya̱ ndi̱yá, ya̱á tsakátiya‑ni yá xi̱ta̱ xákjién ra tíjna ítjòn. 35'Kia̱á tsikijna Jesús; a̱kjòn kiìchja̱‑la̱ jñà ra tejò, kitsò‑la̱: ―Tsa yá ra mejèn‑la̱ nga kíjna ítjòn, ta isa̱á jnchro jè nangi katasíkíjna ijo‑la̱, ko̱ katasísin‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra i'ka. 36Jesús iskábé jngo ndí ti, tsasíjna masen. A̱kjòn tsa'nga. Kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: 37―Jè ra a̱'ta tsa̱'a̱n ska̱ábétjò jngo ndí ti koni jè ndí ti ra̱kìi̱, koni 'a̱án‑nì ra kjábétjò‑na; ko̱ jè ra ska̱ábétjò‑na mì tsa 'a̱n ra kjábétjò‑na, jé kjábétjò jè ra isìkasén‑na. 38Kiìchja̱á Juan, kitsò: ―Maestro, kà'yaá jngo‑ji̱n xi̱ta̱ ra ko̱ 'í‑li bachrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ijo‑la̱ xi̱ta̱; kabatechjá‑la̱ji̱n, nga̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mì tsa ya̱ tsá'bako̱‑ná. 39Jesús kitsò: ―Kì ko̱'sín batechjà‑la. Nga̱ mì kì ko̱ma a̱skan ki̱chja̱jno‑na jè ra a̱'ta tsa̱'a̱n tí'sín jngo kjo̱xkón. 40Jè ra mì tsa kondra̱ tíjna‑ná, xi̱ta̱ tsa̱jién‑né. 41Ta yá‑ni ra a̱'ta tsa̱'a̱n tsjá jngo chi̱tsín‑no nandá, ta nga̱tjì‑la̱ nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo 'mì‑no, 'koa̱á xin kixi̱‑no nga isa̱á tse kjo̱nda‑la̱ Nainá sa̱kò‑isa‑la̱. 42’Tsa yá ra ska̱nìjin jé, xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n, jñà ra ko̱'sín kjòn inìma̱‑la̱ koni jñà 'tse̱ ndí i̱xti, isa̱á‑la nda‑la̱ tsa jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'si̱in, jngo na̱jo̱ natsí katasité'ñóngi ya̱ ísìn, a̱kjòn si̱kàtje̱n‑ngi ya̱ a̱jin ndáchikon. 43Tsa jè ndsi̱i bátsji-jé‑li, ti̱chátjìn. Isa̱á nda‑ni nga kato‑tsja 'ki nga ki̱tjáha̱'si̱in ya̱ ñánda̱ nga kíjnakon jè inìma̱‑li, ko̱ mì 'koa̱‑nì tsa tjín nga jò ndsi̱i nga 'kín ya̱ ñánda̱ nga tjín kjo̱hi'in ra mì kì fehe'ta, ya̱ a̱jin ni'í ñánda̱ mì kì ma fi'tso, 44ya̱ ñánda̱ nga ni̱kjiá biya jñà chi̱ndo ko̱ ñánda̱ títì ni'í ra ni̱kjiá fi'tso. 45Tsa jè ndsa̱kì bátsji-jé‑li, ti̱chátjòn‑ti. Isa̱á nda‑te‑ni tsa kato ndsakò 'ki nga ki̱tjáha̱'si̱in ya̱ ñánda̱ nga kíjnakon jè inìma̱‑li, ko̱ mì 'koa̱‑ni tsa tjín ngajò ndsa̱kì nga 'kín ya̱ a̱jin ni'í ñánda̱ nga tjín kjo̱hi'in, 46ya̱ ñánda̱ nga ni̱kjiá biya jñà chi̱ndo ko̱ ñánda̱ títì ni'í ra ni̱kjiá fi'tso. 47Ko̱ tsa jè xkìn bátsji-jé‑li, ti̱náchrji. Isa̱á nda‑ni ni̱'sín ta jngo‑ni xkìn nga ki̱tjáha̱'si̱in ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá ko̱ mì 'koa̱‑ni tsa tjín ngajò xkìi̱n nga 'kín ya̱ ñánda̱ tjín kjo̱hi'in ra mì fehe'ta 48ya̱ ñánda̱ nga ni̱kjiá biya jñà chi̱ndo ko̱ ñánda̱ títì ni'í ra ni̱kjiá fi'tso. 49’Nga'tsí‑ni, ya̱á ko̱jnchrajin ya̱ a̱jin ni'í. 50Jè na̱xa̱, nda‑ní; tanga tsa 'kia̱ mì kì ti̱ jnchra ka̱ma‑ni, ¿kó'sín si̱ko̱‑la nga ma ko̱jnchra india‑ni? Tjatsjio nga katafìchjin‑la̱ kjo̱tsjacha ra tjín‑no ko̱ xàngio̱o koni 'sín nga fichjin‑la̱ tsajmì ra ma chine 'kia̱ nga tjín‑la̱ na̱xa̱ mé‑ni nga 'nchán ki̱tsa̱jnako̱o xàngio̱o nga jngó jngó‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\