San Mateo 10

1Ra kjomà a̱skan, Jesús kiìchja̱á‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra tejò ma‑ni, kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga ma‑la̱ ko̱chrjekàjin jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ nga ko̱ma‑la̱ si̱inda‑ni ta mé 'chin‑nioo̱ ta ñánda̱ nga ajò ijo‑la̱ xi̱ta̱. 2Jñà xi̱ta̱ ra tejò ma‑ni ra tsjahíjin jè Jesús nga tsikíxáya‑la̱, ki̱í'sín 'mì: jè ra tíjna ítjòn, Simón 'mì, ra ti̱'koa̱ Pedro kitsò‑la̱, ko̱ jè 'ndse̱, jè ra 'mì Andrés; jè Jacobo, ko̱ jè 'ndse̱ ra 'mì Juan ra i̱xti‑la̱ Zebedeo; 3jè Felipe, jè Bartolomé, jè Tomás, jè Mateo, ra isíkíchjítjì tsajmì a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma; ko̱ jè Jacobo ra ti‑la̱ Alfeo; ko̱ jè Lebeo ra ti̱'koa̱ Tadeo 'mì; 4jè Simón ra xi̱ta̱ cananista, ko̱ jè Judas Iscariote jè ra isìnga̱tsja xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ Jesús ra kjomà a̱skan‑nioo̱. 5Jesús isìkasén jñà xi̱ta̱ ra tejò ma‑ni nga kiì síka'bísòn 'én‑la̱ Nainá ko̱ kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱, kitsò‑la̱: ―Kì ya̱ mangió ya̱ i̱'nde 'tse̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ko̱ kì ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ xi̱ta̱ samaritano bitjàha̱'se̱n‑jion. 6Ta isa̱á jnchro ya̱ tangió ya̱ ñánda̱ nga títsa̱jna jñà xi̱ta̱ Israel ra ichijà koni 'sín chija jñà forrè. 7Tangió ko̱ ko̱'sín ti̱nákjoa̱ya nga kixó: “Ijyeé tímachraña ni̱chjin nga ko̱tèxoma jè ra tíjna ngajmi.” 8Ti̱nda‑no jñà xi̱ta̱ ra kiya; ti̱kjaáya‑ila jñà ra mi'ken; ti̱tsje jñà xi̱ta̱ ra chrja̱ba̱ ijo‑la̱ i̱nchifi'ndojno; ti̱náchrjekàjiòn jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. Tà itjábé kjo̱tjò‑no jè nga'ñó ra̱kìi̱, ti̱'koa̱á ti̱'sín ta kjo̱tjò 'tia̱àn kjo̱nda kìi̱. 9’Kì to̱n sinè ko̱ kì to̱n chroba ko̱ kì to̱n cobre jcha̱a. 10Kì mé na̱'ya jcha̱a ra a̱'ta 'tse̱ ndi̱yá. Kì jò na̱chro̱ jcha̱a. Ti̱'koa̱ kì xa̱jté tsjaya. Kì yá koròti̱ jcha̱a. Nga̱ jè xi̱ta̱ ra síxá, 'koa̱á 'sín bakèn‑la̱ nga ya̱ 'ki̱‑la̱ ra ski̱ne̱ ya̱ ñánda̱ nga síxá. 11’'Kia̱ nga jngo na̱xi̱ndá‑je kijcho ko̱ tsa jngo na̱xi̱ndá jtobá, tjatsjio jngo xi̱ta̱ ra nda xi̱ta̱, ko̱ ya̱ ti̱tsa̱jnako̱o skanda 'kia̱ nga ijye kítjo̱jion na̱xi̱ndá kìi̱. 12'Kia̱ nga ki̱tjáha̱'se̱en ya̱ ni'ya, ti̱kjáya‑la jñà ni‑la̱ ni'ya. 13Tsa jñà ni‑la̱ ni'ya nda ska̱ábétjò‑no, ti̱chikon'tion nga nda katitsa̱jna, tanga tsa mì kì ska̱ábétjò‑no, tà jión si̱ichikon'tin‑no Nainá. 14Tsa mì kì ska̱ábétjò‑no, ko̱ tsa majìn‑la̱ nga kji̱'nchré 'én‑no, títjo̱‑no ya̱ ni'ya ra̱kìi̱ ko̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱ ko̱ tìtsajnè chijo‑la̱ ndsa̱kò. 15Kjo̱hixi̱í ra xin‑no 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, isa̱á tse kjo̱hi'in 'ki̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ koni jñà xi̱ta̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá Sodoma ko̱ na̱xi̱ndá Gomorra. 16’Katasijin‑no, 'a̱n, 'koa̱á 'sín sikásén‑no koni tsa forrè ya̱ a̱jin‑la̱ tsi̱jén. Maña̱ ti̱ma nga ti̱konda̱ ko̱‑no ijo‑no koni 'sín 'sín jè ye̱, tanga indakjoa̱ 'tia̱àn koni jñà ni̱se paloma. 17Nda ti̱konda̱a ijo‑no, nga̱ jñà xi̱ta̱ ya̱á si̱ìnga̱tsja‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá, ko̱ ya̱á ska̱jàn‑ko̱‑no ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 18Skanda ya̱á i̱ko̱‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá ra i̱nchibatéxoma ko̱ ya̱ ngixko̱n jñà ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n. 'Koa̱á 'sín ka̱ma‑ni nga ma ki̱nákjoa̱‑la jiòn 'én ra tsa̱'a̱n jñà ra xi̱ta̱xá ko̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 19'Kia̱ nga ko̱nga̱tsja jiòn ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá kìi̱, kì tà chjàn makájno‑no mé 'én ra ki̱nákjoa̱a ko̱ kó'sín nga kixó; nga̱ jé Nainá tsjá‑no 'én 'kia̱ nga ki̱jchò chi̱ba̱‑la̱. 20Nga̱ mì tsa jiòn‑jiòn ra ki̱nákjoa̱a, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra si̱ìkìchja̱‑no. 21’Jñà ni̱chjin kìi̱, jè ra tjín 'ndse̱, ti̱jé 'ndse̱ si̱ìnga̱tsja‑ni ya̱ ñánda̱ nga katani'ken; jè ra na̱'ìn ma, ti̱jé si̱ìnga̱tsja‑ni ti‑la̱ nga katabiya; jñà ra i̱xti ma, jñá si̱ìnga̱tsja na̱'ìn‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga katani'ken‑te. 22Nga'tsì xi̱ta̱ ko̱jtikeé‑no ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n. Tanga jè ra chíkjoa̱‑la̱ nga kixi̱ ko̱se̱n skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà jñà kjoa̱ kìi̱, jè‑ní ra ko̱tojin kjo̱hi'in. 23'Kia̱ nga jngo na̱xi̱ndá ko̱chrjejin‑no xi̱ta̱ nga koa̱àtji̱ngi‑no, ti̱tjáha̱chinga, ko̱ kj'ií na̱xi̱ndá tangió. 'Koa̱á xin kixi̱‑no, ti̱kjeé mangí‑najiòn kóho'ki na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Jerusalén nga kjí'i̱ india‑na, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 24’Ni̱jngo xi̱ta̱ ra 'sa̱ tíkotá'yá ra isa̱ 'nga tíjna koni tsa jè maestro‑la̱; ti̱'koa̱ ni̱jngo chi̱'nda ra isa̱ 'nga tíjna koni tsa jè ni‑la̱ xá. 25Jè ra 'sa̱ tíkotá'yá, katasijngo ikon tsa tà ko̱'sín 'ki katama‑la̱ koni tsa jè maestro‑la̱; ko̱ jè chi̱'nda katasijngo ikon tsa ta ko̱'sín kíjna koni jè ni‑la̱ xá. Tsa jè na̱'ìn‑la̱ i̱xti, xi̱ta̱‑ni̱í tsi'kìn‑la̱, ¿a tà jñà mì ko̱'sín 'kín‑la̱ jñà ra i̱xti‑la̱? 26’Kì tà chjàn skon‑la jñà xi̱ta̱. Nga̱ nga'tsì kjoa̱ ra tjí'ma, takó ko̱tsíjen‑yá‑ní; ko̱ ni̱'sín bato 'ma tjíhijyo, takó jcha̱á‑la̱. 27Jñà 'én ra ítsi'kena̱jmí'ma‑no, 'tèna̱jmíya tsijen‑la xi̱ta̱; ko̱ jñà 'én ra ya̱ kíchjàya chijée chíká‑no, ti̱ka'bísòn nga tíjngo na̱xi̱ndá. 28Kì jñà skon‑la jñà ra ta ijo‑ná ma‑la̱ sí'ken, tanga mì kì ma‑la̱ si̱ì'ken jè inìma̱‑ná. Jè jnchro ti̱skón‑la jè ra ma‑la̱ si̱ì'ken inìma̱‑ná ko̱ ijo‑ná ya̱ ñánda̱ nga tjín kjo̱hi'in ra mì kì fehe'ta. 29’'Ya‑nájiòn nga ta jngo ixo̱ chjí‑la̱ nga jò ni̱se. Tanga ni̱jngo ni̱se kìi̱ ki̱yá tsa mì jè Na̱'ín‑ná ko̱kitsò. 30Ko̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn, skanda jñà tsja̱skò tjíxki̱ya ijye‑la̱ jè Nainá. 31'Koa̱á ma‑ni kì tà chjàn skon jiòn. Nga̱ isa̱á 'ñó chjí‑no koni jñá ndí ni̱se, ni̱'sín takó kjìn ma‑ni. 32’Nga'tsì xi̱ta̱ ra ko̱ki̱tso̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ nga 'a̱án fì'ta‑na, 'koa̱á ti̱'sín xiáa̱n ya̱ ngixko̱n Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ya̱ ján ngajmi nga tsa̱'a̱n‑ná nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱. 33Tanga ta yá xi̱ta̱‑ni ra ko̱ki̱tso̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ nga mì tsa 'a̱n fì'ta‑na, 'koa̱á ti̱'sín xiáa̱n ra 'a̱n ya̱ ngixko̱n Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ya̱ ján ngajmi nga mì tsa xi̱ta̱ tsa̱'a̱n jiàa̱n. 34’Kì tà chjàn bixó jiòn nga kjoa̱'nchán 'jíi̱‑ko̱ ya̱ i̱sà'nde. Mì tsa kjoa̱'nchán‑jìn ra 'jíi̱‑ko̱; kjo̱jchán‑ní ra 'jíi̱‑ko̱ ra 'a̱n. 35Kií xá 'jíi̱‑na nga jñà xi̱ta̱, kondra̱ ki̱ji̱‑la̱ xákjién; jè ti, ti̱jé‑ni na̱'ìn‑la̱ ra kondra̱ ki̱ji̱‑la̱; ko̱ jè tsati, ti̱jé kondra̱ ki̱ji̱‑la̱ jè na̱‑la̱; ko̱ jè ra kja̱'nda ma, ti̱jé kondra̱ ki̱ji̱‑la̱ jè na̱chíya‑la̱. 36Nga jngo ni'ya xi̱ta̱, ti̱jñà xákjén ki̱ji̱‑la̱ kondra̱. 37’Jè xi̱ta̱ ra isa̱ 'ñó tsjake na̱'ìn‑la̱ ko̱ isa̱ 'ñó tsjake na̱‑la̱ ko̱ mì tsa ko̱'sín 'ñó matsjake‑na ra 'a̱n, mì kì bakèn‑la̱ nga xi̱ta̱‑na̱ ko̱ma; ko̱ jè xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱á isa̱ 'ñó tsjake ti‑la̱ ko̱ tsa jè tsati‑la̱ ko̱ mì tsa ko̱'sín 'ñó matsjake‑na ra 'a̱n, ti̱'koa̱á mì kì bakèn‑te‑la̱ nga xi̱ta̱ tsa̱'a̱n ko̱ma. 38Ko̱ ti̱'koa̱á mì kì bakèn‑la̱ nga xi̱ta̱ tsa̱'a̱n xián‑la̱ jè xi̱ta̱ ra mì kì tsò ikon nga nchrabá'ta‑na nga chíkjoa̱‑la̱ kjo̱hi'in ra ko̱tojin ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n koni 'sín nga bato kjo̱hi'in xi̱ta̱ ra 'bamijìn krò ra ti̱jè ya̱ biya'tá‑ni. 39Jè ra mejèn‑la̱ nga mì kì jchi̱ja jè kjo̱binachon‑la̱, ta isa̱á si̱ìjchija jnchro; tanga jè ra tsjá kjo̱binachon‑la̱ nga katachija ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n, ta isa̱á jnchro sa̱kò‑la̱ jngo kjo̱binachon xi̱tse̱. 40’Jè xi̱ta̱ ra nda ska̱ábétjò‑no, 'a̱án‑ní ra ska̱ábétjò‑na; ko̱ jè ra ska̱ábétjò‑na, jé ska̱ábétjò jè ra isìkasén‑na. 41Jè xi̱ta̱ ra nda ska̱ábétjò jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga 'én‑la̱ Nainá chja̱ya, ta ngásòn tjín kjo̱tjò ra 'ki̱‑la̱ ngajòo̱; ko̱ jè xi̱ta̱ ra nda ska̱ábétjò jè xi̱ta̱ ra kixi̱ tíjna ya̱ ngixko̱n Nainá, ta nga̱tjì‑la̱ nga kixi̱ tíjna, ti̱'koa̱á ta ngásòn tjín kjo̱tjò ra 'ki̱‑la̱ ngajòo̱. 42Ta yá‑ni ra ma‑la̱ tsjá jngo chi̱tsín‑la̱ nandá 'nchán jngo ndí xi̱ta̱ i̱ma̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga 'a̱n kotá'yá'ta‑na, 'koa̱á xin kixi̱‑no nga isa̱á tse kjo̱nda‑la̱ Nainá sa̱kò‑isa‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\