San Mateo 11

1Jesús, 'kia̱ nga ijye kitsjà‑la̱ kjo̱hixi̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra tejò ma‑ni kó'sín nga si̱íxá, Jesús kijì‑ní nga kiì kakón‑ya ko̱ nga isìka'bí 'én‑la̱ Nainá ya̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra ya̱ chraña tjín. 2Juan, nga nda̱yá tíjna'ya ra jè, tanga kií'nchré‑ní jñà kjoa̱ ra tí'sín jè Cristo [xi̱ta̱ ra xá isìkasén‑ni Nainá]. Kií ko̱'sín isìkasén i'ka‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ 3mé‑ni nga iskonangi‑la̱. Kitsò‑la̱: ―¿A ji̱‑ní ra Cristo ra xá ko̱'sín tjínè‑la̱ nga kj'i̱í, o̱ ra kj'ií jchíña-isa‑la̱ji̱n? 4Jesús kitsó‑la̱: ―Tangió, ko̱ 'tèna̱jmí‑la̱ jè Juan jñà kjoa̱ ra i̱nchi'ya ko̱ ra i̱nchina'yá. 5Ko̱'tìn‑la nga jñà xi̱ta̱ ra xka̱, ijyeé tsijeén‑ila̱; ko̱ jñà ra tsá'yá, ijyeé maá fì‑ni; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ 'chin ra fi'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱, ijyeé kjondaá‑ni; jñà xi̱ta̱ ra jtaya, ijyeé 'nchré‑ni; ko̱ jñà ra biya, faháya‑ila̱; ko̱ jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱, tí'sena̱jmíyaá‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Nainá. 6¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra ni̱mé ko̱techjà‑la̱ nga ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n! 7'Kia̱ nga ijye kijì‑ni jñà xi̱ta̱‑la̱ Juan, tsikí'tsia̱á Jesús nga tsakáko̱na̱jmí jñà xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ Juan. Kitsò‑la̱: ―¿Mé ra tsangì chitsíjen‑la jiòn ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì? ¿A jé tsangì chitsíjen‑la jiòn jngo xi̱ta̱ ra inda tíjna koni tsa jngo ínaxo̱ ra síjtiya‑la̱ tjo̱? 8Ko̱ tsa majìn, ¿yá ra tsangì chitsíjen‑la? ¿A jngo xi̱ta̱ ra 'ñó nda kjòn nikje ra kjiya? Majìn, nga̱ jñà xi̱ta̱ ra 'ñó nda kjòn nikje‑la̱, ya̱á títsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn. 9¿Tanga mé xá ra tsangì‑najiòn? ¿A jé tsangì chitsíjen‑la jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱? Jon, kixi̱í kjoa̱, jé tsangì chitsíjen‑la, ko̱ skanda isa̱á 'nga tíjna‑isa koni jngo xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱. 10A̱'ta 'tse̱é Juan nga ko̱'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Tísikásén‑la jè xi̱ta̱‑na̱ ra i̱ko̱ ítjòn‑li 'én, nga koa̱ànda‑li ndi̱yá. 11'A̱n, 'koa̱á xin kixi̱‑no, ta nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde, kjè sa yá ra ko̱'sín 'nga bijna koni jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱; tanga ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ñánda̱ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmi, jè xi̱ta̱ ra isa̱ 'ñó nangi tíjna, isa̱á 'nga tíjna india‑ni koni jè Juan. 12’Skanda 'kia̱‑ni nga 'ji jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱ ko̱ skanda 'ndi̱ 'ndi̱, ya̱ ñánda̱ nga̱ tíbatéxoma jè ra tíjna ján ngajmi, tseé kjo̱si tísakó; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra 'tse̱n tsò‑la̱ ijo‑la̱, mején‑la̱ nga jñà si̱ìkijne. 13Jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ ko̱ jñà kjo̱téxoma ra kitsjà Moisés, jñá kiìchja̱ skanda ti̱kjè 'fiì jè Juan. 14Tsa makjiín‑no koni 'sín tsò jè kjo̱téxoma ko̱ jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ti̱'koa̱á ko̱kjiín‑no nga jè Juan, 'koa̱á 'sín 'ji koni jè Elías ra tjínè‑la̱ nga kj'i̱í. 15Nda kjón‑ní ti̱ná'ya koni 'sín tíxin‑no. 16’¿Yá ra ma si̱ngásòn‑ke̱é jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱? 'Koa̱á 'sín kjòn koni jñà i̱xti ra títsa̱jna ya̱ a̱jin ndi̱tsi̱n. Chja̱á‑la̱ xákjén nga tsò‑la̱: 17“Ji̱n inìkjane‑náji̱n ínaxo̱, tanga mì kì ki'chà jiòn; ko̱ kijndaá‑laji̱n 'én ra ba tsò, ko̱ mì kì ichindáya jiòn.” Jñà i̱xti kìi̱, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni 'sín 'nià jiòn. 18'Kia̱ nga 'ji jè Juan, mì kì tsa tsakjèn ko̱ mì kì tsa mé ra ki'tsi; 'koa̱á 'sín tsixó jiòn nga inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ijo‑la̱. 19A̱kjòn 'jía̱ ra 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ nga bákje̱n, ti̱'koa̱ 'bia̱a; ko̱ bixó‑nájiòn: “Xi̱ta̱ chrjá'a‑ní, ko̱ xi̱ta̱ 'chi̱‑ní, ko̱ jñá nda báko̱ jñà ra xi̱ta̱‑jé ko̱ jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma.” Tanga jñà kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá, ya̱á 'ya‑la̱ 'kia̱ nga ijye bitjasòn. 20Jesús tsikí'tsia̱ nga tsakátiko̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ya̱ ñánda̱ nga kjìn kjo̱xkón ki'sìn, ta nga̱tjì‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ mì kì isíkájno ko̱ mì kì kitsjin jé‑la̱. Kitsò‑la̱: 21―¡I̱ma̱‑ró‑no ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Corazín! ¡I̱ma̱‑ró‑no ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Betsaida! Tsa ya̱á‑la na̱xi̱ndá Tiro ko̱ na̱xi̱ndá Sidón nga ko̱tjín kjo̱xkón ra kjomà, koni 'sín tjín ra tí'ya‑la̱ ya̱ a̱jin tsa̱jiòn, ijyeé‑la kjotseé kitsjin jé‑la̱ ko̱ ijyeé‑la nikje naxá‑skee̱ tsakjaya ko̱ chijo ni'í tsikíxten‑jnó ijo‑la̱, nga bakón nga ijyeé isíkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ mì ti̱ jé i̱nchibátsji‑ni. 22Tanga 'koa̱á xin‑no, 'kia̱ nga ki̱jchò jè ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, isa̱á tse kjo̱hi'in 'ki̱‑no ra jiòn, nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'tse̱ Tiro ko̱ Sidón. 23Ko̱ jiòn, ra ya̱ i̱'nde‑no ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum, ¿a 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn nga ya̱á tjámitje̱en skanda ya̱ a̱'ta ngajmi ján? Majìn, tà isa̱á ya̱ 'ñó na̱nga̱ kjohíje̱n‑jin‑isa skanda ya̱ ñánda̱ tíjna i̱'nde‑la̱ kjo̱hi'in. Tsa ya̱á‑la ya̱ na̱xi̱ndá Sodoma nga ko̱tjín kjo̱xkón ra kjomà koni ya̱ tsa̱jiòn, jè na̱xi̱ndá Sodoma takó tíjnaá‑la skanda ni̱chjin 'ndi̱‑ni̱. 24Tanga 'koa̱á 'sín xin‑no 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in xi̱ta̱, jiòn ra titsa̱hijyo ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum, isa̱á tse kjo̱hi'in tjábé‑no nda mí 'koa̱‑ni koni jñà xi̱ta̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá Sodoma. 25Jè ni̱chjin 'kia̱, jè Jesús kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, ji̱ ra tijna ítjòn‑la̱ nga'tsì ra tjín ya̱ ján ngajmi ko̱ ra tjín i̱ a̱'ta nangi, jeya ti̱jni, nga̱ tsikí'maá‑la̱ ji̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱ jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱ ko̱ ra nda ma‑la̱ xa̱jo̱n ko̱ jñá tsakon‑la̱ ji̱ jñà ra taxki̱ ndí xi̱ta̱. 26Ta kií‑ní nga 'koa̱á 'sín nda isasèn‑li Na̱'ìn. 27’Nga'tsì kjo̱téxoma, 'a̱án isìnga̱tsja‑na Na̱'ìn‑na̱. Mì kì yá ra bexkon jè I'ndí‑la̱, tà jé Na̱'ìn‑la̱ ra bexkon; ti̱'koa̱á mì kì yá ra bexkon jè Na̱'ìn‑la̱, tà jé I'ndí‑la̱ ra bexkon; ko̱ ske̱xkoón‑te nga'tsì xi̱ta̱ ra jè I'ndí‑la̱ ko̱'sín mejèn‑la̱ nga ko̱kòn‑la̱. 28Nchrabátji̱ngi‑ná nga'tsì‑no ra ijye itsi'on‑no nga ki'chà 'chá‑no, ko̱ 'a̱án kósi̱ko̱‑no nga ma si̱kjáya. 29Jcha̱mijìn‑ko̱‑ná jè yá‑la̱ nchra̱ja̱ ra kjingi ísian, mé‑ni ko̱ma ko̱'sín 'sia̱n‑no koni 'sín 'siaa̱n ra 'a̱n. Chjíngí‑ná koni 'sín 'kiaa̱ ra 'a̱n nga xi̱ta̱ 'ndé‑ná ko̱ indakjoa̱á tjín inìma̱‑na̱. Ko̱ a̱'ta tsa̱'a̱n‑ní nga ma si̱ìkjáya inìma̱‑no. 30Jè yá‑la̱ nchra̱ja̱ ra ya̱ kjingi ísiaa̱n, ndaá 'cha, mì tsa iyí‑jìn. Ko̱ jè 'chá ra 'a̱n tsja‑no, jna̱‑ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\