San Mateo 12

1Jngo ni̱chjin, 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, Jesús, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, ya̱á tsatojin ya̱ ñánda̱ tjítje̱ trigo. Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ kjòhojó‑la̱. 'Kia̱á tsate i'ka trigo, a̱kjòn iskine. 2Jñà xi̱ta̱ fariseo, 'kia̱ nga kijtse, kitsó‑la̱ Jesús: ―Chítsijen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li; jñà kjoa̱ ra i̱nchi'sín mì kì tjí'nde nga ko̱'sín 'si̱in 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya. 3Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―¿A kjè chitá'yá jiòn ya̱ xa̱jo̱n ñánda̱ nga tíchja̱ koni 'sín ki'sìn india jè xi̱ta̱ jchínga‑ná ra tsi'kìn David ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña tji̱ko̱ 'kia̱ nga kjòhojò‑la̱? 4'Jaha'seén ya̱ ni'ya‑la̱ Nainá nga iskine jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ra ijye Nainá kjonga̱tsja, ni̱ño̱ nchra̱jín ra mì tsa jñà tjí'nde‑la̱ nga ski̱ne̱ David ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kjihijtako̱; nga̱ ta jñá na̱'mì tjí'nde‑la̱ nga ma ski̱ne̱. 5¿A ti̱'koa̱á kjeé chitá'yá ya̱ ñánda̱ nga tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés nga jñà na̱'mì, ni̱'sín síxá ya̱ a̱ya i̱ngo̱ 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, mì tsa mé jé bátsji‑jìn? 6'A̱n, 'koa̱á xin‑no, jè ra tíjna i̱jndíi̱, isa̱á 'ñó xkón tíjna nda mí 'koa̱‑ni koni jè i̱ngo̱ ítjòn. 7Tsa ndaá‑la machi̱ya‑najiòn kó'sín chja̱‑ni jñà 'én ra tjí'ta xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ñánda̱ nga tsò: “Jè‑ní ra mejèn‑na nga kata'se‑najiòn kjo̱hi̱ma̱takòn, mì tsa jè‑jìn nga ta̱ tsja cho̱ si̱'ken‑ná jiòn koni jngo kjo̱tjò.” Tsa ijyeé‑la machi̱ya‑no, mí‑la tsa ko̱'sín jé kjónè‑la jñà xi̱ta̱ ra mì tsa jé tjín‑la̱. 8Ko̱ 'koa̱á 'sín tjín, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, 'a̱án batexóma‑la̱ jè ni̱chjin níkjáya. 9'Kia̱ nga itjojin Jesús ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ya̱á kijì ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, ko̱ ya̱á 'jaha'sen. 10Ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ ra kixì'ta jngo tsja. Ti̱'koa̱á títsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga koa̱ànè jé‑la̱ Jesús. 'Koa̱á ma‑ni nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A tjí'nde‑ní nga ma ko̱nda jngo‑ni xi̱ta̱ 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya? 11Jesús kitsó‑la̱: ―Jiòn, tsa yá ra tíjna jngo‑la̱ forrè, tsa nga̱jo̱ ska̱ya 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, ¿a mí tsa kongí ki̱náchrje‑no ni̱'sín ni̱chjin níkjáya? 12Nda mí 'koa̱‑ni koni jngo forrè, isa̱á 'ñó chjí‑la̱ jngo xi̱ta̱. 'Koa̱á ma‑ni, 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya tjí'nde‑ní nga ma ko̱'sie̱én jñà kjoa̱ ra nda tjín. 13Jesús 'kia̱á kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱ ra kixì'ta jngo tsja: ―Tjèn ndajì jè ndsi̱i. A̱kjòn 'kia̱á tsijmé ndajò tsja; kjondaá‑ni koni 'sín 'ki ra ìjngo‑isa. 14Jñà xi̱ta̱ fariseo, 'kia̱ nga itjo‑ni ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, tsajo̱óya‑ni nga si̱ì'ken Jesús. 15Jesús 'kia̱ nga kií'nchré kjoa̱ ra̱kìi̱, itjojiín ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ko̱ kjín xi̱ta̱ kijìtji̱ngi‑la̱. Nga'tsì xi̱ta̱ ra kiya isindaá‑ni; 16'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ nga mì kì yá xi̱ta̱ ra kata'béna̱jmí‑la̱ yá‑ni ra jè. 17'Koa̱á 'sín kjomà mé‑ni nga itjasòn‑ni 'én ra kiìchja̱ jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ jè ra tsi'kìn Isaías, 'kia̱ nga kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo nga kitsò: 18Jé ra̱kìi̱ chi̱'nda‑na̱ ra xá tsjahíjin‑na, jè ra 'ñó tsjake̱, ko̱ ra 'ñó tsja 'se‑la̱ inìma̱‑na̱. 'A̱án tsja‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑na̱. Ko̱ jè ki̱chja̱jin‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde kó'sín si̱ndajín‑la̱ ra ngi kjo̱hixi̱. 19Mì tsa yá ra koa̱atikjo‑ko̱, ko̱ mì tsa sí 'ñó ki̱chja̱, ko̱ mì kì ki̱ná'ya‑la̱ jta̱‑la̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá jñà 'én ra ki̱chja̱. 20Mì tsa ta ski̱í'to̱nda jnchro jngo ínaxo̱ ra ijye tí'tò, ti̱'koa̱á mì tsa ta si̱ìkitsón‑nda jnchro jè nikje‑la̱ kandì, jè ra ijye tífi'tso, jè ra ta ni̱'ndi̱‑la̱ tíbitjo‑isa. 'Koa̱á 'sín ko̱ma skanda 'kia̱ nga ngi ko̱ kjo̱hixi̱ ki̱ìndajín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. 21Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín i̱sà'nde, tà jé koa̱à'ta ikon nga sko̱óña‑la̱. 22Jñà xi̱ta̱, 'kia̱á 'jiìkó jngo xi̱ta̱ ra xka̱ ko̱ ra mì ma chja̱, ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús; jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱; Jesús, isindaá‑ni, maá kiìchja̱‑ni ko̱ maá tsatsíjen‑ila̱. 23Nga'tsì xi̱ta̱, ta kjóxkón‑la̱. 'Kia̱á kitsò: ―¿A jè ra̱kìi̱ tsa'koa̱, ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David [nga jè kíjna ngajo‑la̱]? 24'Kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱ fariseo 'én ra ko̱tsò, kitsó‑ní: ―Jè xi̱ta̱‑ni̱í ítjòn ra 'mì Beelzebú, jè ra tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, jé tsjá‑la̱ nga'ñó nga ko̱'sín ma‑la̱ bachrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 25Jesús kjòchi̱yaá‑la̱ koni 'sín i̱nchisíkítsjen, kitsò‑la̱: ―Nga'tsì i̱'nde ñánda̱ batéxoma jngo xi̱ta̱xá tsa jòya tjín nga ti̱jñà kjaán‑kjo‑ni xi̱ta̱‑la̱, si̱ikjehesón xákjién; ko̱ tsa jngo na̱xi̱ndá ko̱ ñá tsa jngo ni'ya ñánda̱ títsa̱jna xi̱ta̱, tsa jòya tjín nga ti̱jñà kjaán‑kjo‑ni, mì kì ti̱ mé nga'ñó 'se̱‑la̱ nga ko̱tèxoma‑isa. 26Ko̱ tsa ti̱jè‑ni xi̱ta̱‑ni̱í tíbachrjekàjin‑ni ni̱í, ti̱jé tíkjaán‑ko̱‑ni ijo‑la̱. Tsa ti̱jé tíkjaán‑ko̱‑ni ijo‑la̱, ¿kó'sín ko̱ma‑ni nga ma ko̱tèxoma‑isa? 27Jiòn, 'koa̱á 'sín bixó nga jé nga'ñó‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í ra tíjna ítjòn sichjée̱n ra 'a̱n 'kia̱ nga bachrjèkàjiaa̱n jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱. Tanga, tsa ko̱'sín tjín, jñà xi̱ta̱ tsa̱jiòn, ¿yá 'tse̱ nga'ñó ra síchjeén 'kia̱ nga ko̱'sín 'sín‑te? 'Koa̱á ma‑ni, ti̱jñá‑ni xi̱ta̱ kìi̱ ko̱ki̱tso̱ kixi̱‑no nga mì tsa ko̱'sín tjín koni 'sín bixó jiòn. 28Tanga ra 'a̱n, tsa jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá títsjá‑na nga'ñó nga bachrjèkàjiaa̱n jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, ki‑ní nga ijyeé i̱nchi'ya jiòn kó'sín batéxoma Nainá. 29’Ya̱ ni'ya‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra 'ñó 'tse̱n, tsa jngo xi̱ta̱ mejèn‑la̱ kjoa̱ha'sen chijé nga si̱ìchijé mé tsajmì ra tjín‑la̱, ¿a mí tsa ítjòn ki̱íté'ñó jè xi̱ta̱ 'tse̱n? Ko̱ a̱kjòn 'kia̱á ko̱ma si̱ìchijé‑la̱. 30’Jè xi̱ta̱ ra mì tsa 'a̱n fì'ta‑na, kondra̱á fì‑na; ko̱ jè ra mì kì bíxkóyako̱‑na xi̱ta̱, ta tísíkjahachinga‑ní ra jè. 31’Kií ko̱'sín xin‑no, maá si̱jcha'ta‑la̱ ta mé jé ra bátsji xi̱ta̱ ko̱ ta mé 'én ra 'cho tsò ra chja̱; tanga jè ra chja̱jno‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, mì kì si̱jcha'ta‑la̱. 32Nga'tsì ra chja̱jno‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, maá si̱jcha'ta‑la̱; tanga jè ra chja̱jno‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, mì kì si̱jcha'ta‑la̱ jè ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱ ko̱ jè ni̱chjin ra 'sa̱ nchrabá. 33’Tsa jngo yá ra nda, nda to ra bajà‑la̱. Ko̱ tsa jngo yá ra mì kì nda, mì kì nda to ra bajà‑la̱. 'Kia̱ nga jngo yá, jñà to‑la̱ bakón mé yá‑ni. 34¡Jiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑no koni tsa tje̱‑la̱ ye̱! ¿Kó'sín ma‑ni nga nda tsò 'én ra ki̱nákjoa̱a, nga̱ xi̱ta̱ 'choó‑no ra jiòn? Nga̱ 'koa̱á 'sín chja̱ jñà xi̱ta̱ koni 'sín tsò kjo̱bítsjen ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. 35Jè xi̱ta̱ ra nda xi̱ta̱, 'én ndaá chja̱, nga̱ kjoa̱nda tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱, ko̱ jè ra xi̱ta̱ 'cho, 'én 'choó chja̱, nga kjoa̱'choó tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. 36'Koa̱á xín‑no, 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga jè Nainá ki̱ìndajín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, sábá ya̱á tsjá tsje kinda̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì 'én ra ni̱mé chjí‑la̱ ra kiìchja̱. 37Nga̱ ti̱jñá‑ni 'én ra ki̱nákjoa̱a ra ma kixi̱ ko̱chrjengi‑no, ko̱ ti̱jñá‑te‑ni ra ma koa̱ànè jé‑no. 38Tjín i'ka jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ra kitsò‑la̱ Jesús: ―Maestro, mején‑naji̱n nga ta̱kón jngo‑náji̱n kjo̱xkón. 39Jesús kitsó‑la̱: ―Jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín ko̱ ra mì kì ma‑la̱ nga síhitjasòn‑la̱ Nainá, kjo̱xkón i̱nchisíjé jngo; tanga ni̱jngo kjo̱xkón ske̱ ra kj'ií; ta jé ske̱ kjo̱xkón ra mangásòn‑ko̱ koni jè kjo̱xkón ra kjomà'tin Jonás xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé. 40Koni 'sín kjomà jè Jonás nga jàn ni̱chjin ko̱ jàn ni̱tje̱n tsikijnaya ya̱ a̱ya i̱ndsi̱'ba̱ ti̱ ra 'ñó je 'ki, 'koa̱á ti̱'sín ko̱maa̱ 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱; jàn ni̱chjin ko̱ jàn ni̱tje̱n kjójna̱ i'ndee̱ ya̱ a̱jin nangi. 41'Kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, ski̱ímítje̱én ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Nínive, nga tsjá'tin 'én jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱. Nga̱ jñà xi̱ta̱ Nínive isíkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ mì tsa ti̱ jé tsakátsji‑ni 'kia̱ nga tsi'kéna̱jmíya‑la̱ 'én‑la̱ Nainá jè Jonás, tanga jè ra tíjna i̱jndíi̱ 'ndi̱ 'ndi̱, isa̱á ta 'ñó xkón tíjna nda mí 'koa̱‑ni koni jè Jonás [tanga mì kì makjiín‑najiòn]. 42'Kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga 'ki̱‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, ti̱'koa̱á ko̱sítje̱én‑te jè chjo̱ón ra tíjna ítjòn nga tíbatéxoma ya̱ i̱'nde ra kjijna ya̱ kixi̱‑la̱ ñánda̱ nga bitjokátji‑ni tsá'bí. Jè chjo̱ón ra̱kìi̱ tsjá'tin‑te 'én jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó kjin 'ji‑ni ra jè, nga 'jií'nchré kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Salomón, tanga jè ra tíjna i̱jndíi̱ 'ndi̱ 'ndi̱, isa̱á 'ñó xkón tíjna nda mí 'koa̱‑ni koni jè Salomón, [tanga jiòn mì kì na'yá‑la]. 43’Jngo inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, 'kia̱ ijye bitjojin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱, ya̱á bajme ya̱ i̱'nde ñánda̱ kixì chon, nga bátsji'nde ñánda̱ nga ma si̱ìkjáya; 'kia̱ mì kì sakó'nde‑la̱, tsò‑ní: 44“Kjín‑la india‑na ya̱ ñánda̱ ítjo‑na.” 'Kia̱ nga bijchó india‑ni, be‑ní nga mì yá tjín, ko̱ nga ndaá chon koni jngo ni'ya ra isatícha. 45A̱kjòn, jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, ngi ito xákjién fí'ká‑isa ra isa̱ 'cho 'sín. Ya̱á bìtsa̱jnajin india‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱; ko̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, isa̱á ta 'cho ma'tin india‑ni nda mí 'koa̱‑ni koni 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn. 'Koa̱á 'sín ko̱ma'tin jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín ra tjín ni̱chjin 'ndi̱‑ni̱. 46Takó tíbákoó‑isa jñà xi̱ta̱ Jesús 'kia̱ nga ijchò jè na̱‑la̱ ko̱ jñà 'ndse̱. Ya̱á tsikitsa̱jna ya̱ ndi̱tsiaán nga mejèn‑la̱ nga ki̱chja̱‑la̱. 47Jngo xi̱ta̱ kitsò‑la̱ Jesús: ―Jè na̱‑li ko̱ jñà 'ndsì, ya̱á tjítsa̱jna ndi̱tsiaán. Mején‑la̱ nga ji̱ koa̱ako̱‑li. 48Jesús kitsó‑la̱ jè xi̱ta̱ ra isíkjí'nchré: ―¿Yá‑ní ra na̱‑na̱ ma ko̱ yá‑ni ra 'ndsèe̱ ma? 49'Kia̱á tsakón tsja ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. Kitsò: ―Jñá xi̱ta̱ kìi̱ ra na̱‑na̱ ma ko̱ ra 'ndsèe̱ ma. 50Nga̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra si̱hitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ján ngajmi, jñá‑ní ra 'ndsèe̱ ma ko̱ tichjaa̱ ma ko̱ na̱‑na̱ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\