San Mateo 13

1Ti̱jé‑ni ni̱chjin, Jesús itjoó ya̱ ni'ya ya̱á kijì ya̱ a̱ndi ndáchikon ko̱ ya̱á tsikijna. 2Tanga 'ñó kjìn xi̱ta̱ ijchò ñánda̱ nga tíjna. 'Kia̱á 'jaha'sen jngo chitso jè Jesús; ya̱á tsikijnaya, ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra i'ka, ya̱á tsikitsa̱jna ya̱ a̱ndi nandá. 3'Kia̱á tsikí'tsia̱ Jesús nga tsakón‑ya‑la̱; kjín kjoa̱ tsi'kéna̱jmí‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra mangásòn‑kjo, kitsò‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ kijì nga kiì kjíjndi̱ xojmá. 4'Kia̱ nga tíkjíjndi̱, tjín i'ka xojmá ra ya̱ iskatsajo ya̱ a̱ya ndi̱yá; ko̱ 'kia̱á 'ji jñà ni̱se nga iskine. 5Ngi ko̱tjín iskatsajo ya̱ a̱sòn na̱jo̱ ñánda̱ nga chiba ni'nde tjín; jñà xojmá, ndi̱to̱ón isò, nga̱ ki, mì tsa na̱nga̱ tjín ni'nde. 6Tanga 'kia̱ nga itjo tsá'bí nga kjotsjè jè ndabá, kixì‑ní jñà xojmá ra isò ta nga̱tjì‑la̱ nga mì na̱nga̱ kijì kja̱ma̱‑la̱. 7Ko̱ ingì ko̱tjín iskatsajo‑isa ya̱ a̱jin na'yá. 'Kia̱ nga ijye kjò'nga jñà na'yá, ya̱á kisì'ken‑ngi. 8Tanga ngi ko̱tjín iskatsajo ya̱ ñánda̱ nga nda jè nangi, 'ñó nda tsajà‑la̱ to. Tjín ra tsajà‑la̱ jngo sindo̱ nga jngo tja'tsin, ko̱ tjín ra jàn‑kan tsajà‑la̱, ko̱ tjín ra katé tsajà‑la̱. 9A̱kjòn kitsò Jesús: ―Nda kjón ti̱ná'ya koni 'sín tíxin‑no. 10'Kia̱á ijchò kincha'ta chraña‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ya̱ ñánda̱ tíjna ra jè, iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín kjoa̱ ra mangásòn nakjoá‑la̱ ji̱ jñà xi̱ta̱ 'kia̱ nga bakon‑yi? 11Jesús kitsó‑la̱: ―Jión tsako̱‑no nga i̱nchi'ya jñà kjoa̱ ra tjí'ma‑la̱ jè ra tíjna ján ngajmi kó'sín nga batéxoma ra jè. Tanga jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, mì kì ko̱ma ske̱. 12Nga̱ jè ra ijye machi̱ya‑la̱, 'ki̱í‑isa‑la̱ mé‑ni nga isa̱ tse ko̱chi̱ya-isa‑la̱. Tanga jè ra mì kì mé machi̱ya‑la̱, skanda tjáhixìn‑la̱ jè ra ijye machi̱ya chiba‑la̱. 13Kií ko̱'sín ta kjoa̱ ra mangásòn bakon‑yá‑ila̱; nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ tsijeén‑la̱, tanga 'koa̱á 'sín 'sín koni tsa mì kì tsijen‑la̱; ko̱ 'nchré‑ní tanga mì kì machi̱ya‑la̱; 'koa̱á 'sín 'sín koni tsa mì kì ma‑la̱ 'nchré. 14Ya̱á bitjasòn ya̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱ koni 'sín kitsò jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé ra tsi'kìn Isaías nga kitsò: Jiòn, ni̱'sín ki̱ná'ya ki̱ná'ya, tanga ni̱kjiá ki̱ya‑no, ko̱ ni̱'sín jchítsijen jchítsijen, tanga ni̱kjiá jcha̱a. 15Nga̱ jè inìma̱ ra tjín‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ijyeé 'ñó kjótájajín; kií mì kì machi̱ya‑ila̱; ko̱ jñà chíká‑la̱, tsikíchjàjto‑ní mé‑ni mì kì kji̱'nchré‑ni; ko̱ jñà xko̱n, tsikíchjàjto‑te mé‑ni mì kì ko̱tsíjen‑ila̱; tsa tsáfa'tá‑la‑na ra 'a̱n, ijyeé‑la kísindáa‑na, kitsó Isaías. 16’Tanga, mé ta̱ nda‑no ra jiòn, nga̱ jè xkòn jiòn tsijeén‑la̱ ko̱ jè chíká‑no 'nchré‑ní. 17'Koa̱á xin kixi̱‑no, kjín xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé, ko̱ kjín xi̱ta̱ ra xi̱ta̱ kixi̱ kjomejèn‑la̱ nga ske̱ jè kjoa̱ ra i̱nchi'ya jiòn, tanga mì kì kijtse; ti̱'koa̱á kjomejèn‑la̱ nga kií'nchré jè kjoa̱ ra i̱nchina'yá jiòn, tanga mì kì kií'nchré. 18’Ti̱ná'ya kó'sín tsò‑ni jè kjoa̱ ra mangásòn ko̱ jè xi̱ta̱ ra kjíjndi̱ xojmá. 19Jñà xojmá ra ya̱ iskatsajo ya̱ a̱ya ndi̱yá, jé ngoya‑la̱ koni jñà xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá kó'sín nga jè batéxoma, tanga mì kì tsa nda 'faha'sen‑jin‑la̱ 'én ra 'nchré; a̱kjòn 'fiì jè xi̱ta̱‑ni̱í, faháxìn jè 'én ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱. 20Ko̱ jñà xojmá ra iskatsajo ya̱ ñánda̱ nga a̱sòn na̱xi̱ chon, jñá ngoya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'ñó tsja 'se‑la̱ 'kia̱ nga 'nchré jè 'én‑la̱ Nainá. 21Tanga mì tsa 'ñó sinchá; tsìn‑la̱ nga'ñó nga kixi̱ mincha, 'koa̱á ngoya‑la̱ koni jngo xka̱ ra mì na̱nga̱ fì kja̱ma̱‑la̱. 'Kia̱ mé kjoa̱ ra sakó‑la̱, ko̱ tsa xi̱ta̱ fì‑la̱ kondra̱ ra ta nga̱tjì 'tse̱ 'én‑la̱ Nainá, ndi̱to̱ón tsjin‑ni jè ndi̱yá‑la̱ Nainá. 22Jñà xojmá ra ya̱ iskatsajo ya̱ a̱jin na'yá, jé ngoya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'nchré 'én‑la̱ Nainá tanga ta jñá 'ñó síkájno kjoa̱ 'tse̱ tsajmì ra tjín ya̱ i̱sà'nde ko̱ jé kjoa̱nchi̱ná ra tjín ya̱ i̱sà'nde konda̱cha̱‑la̱. Jñá kjoa̱ kìi̱ batéchjà‑la̱ jè 'én‑la̱ Nainá nga mì kì tsjá'nde nga katasíkaatjìya‑la̱ kjo̱binachon‑la̱. 23Tanga jñà xojmá ra ya̱ iskatsajo ya̱ ñánda̱ nga nda nangi, jé ngoya‑la̱ koni jè xi̱ta̱ ra nda 'nchré 'én‑la̱ Nainá ko̱ machi̱yaá‑la̱ ko̱ síhitjasón‑ní. Jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra síkaatjìya‑la̱ kjo̱binachon‑la̱ ko̱ jñá‑ní ra 'sín kjoa̱nda ra nda tjín. Jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra mangásòn‑ko̱ yá‑la̱ xojmá ra kjìn to tsajà‑la̱. Tjín ra jngo sindo̱, tjín ra jàn‑kan, ko̱ tjín ra katé tsajà‑la̱ nga jngó jngó. 24Ìjngo kjoa̱ ra mangásòn‑kjo tsakón‑ya jè Jesús, kitsò‑la̱ xi̱ta̱: ―Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmi, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo xi̱ta̱ ra nda xojmá tsikítje̱ ya̱ a̱jin nangi‑la̱. 25Tanga 'kia̱ nga kjifè ijye nga'tsì xi̱ta̱, 'jií jè ra xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ ma, tsikítje̱jin xojmá‑la̱ xka̱ ra mì kì nda ya̱ a̱jin‑la̱ trigo, a̱kjòn kijì. 26'Kia̱ nga ijye kjò'nga jñà trigo nga itjo natín‑la̱, ya̱á kjò'nga‑te jñà xka̱ ra mì kì nda. 27'Kia̱á kijì jñà xi̱ta̱ chi̱'nda nga tsi'kéna̱jmí‑la̱ jè ni‑la̱ nangi. Kitsò‑la̱: “¿A mí tsa xojmá nda ra tsikìtji̱ ya̱ a̱jin nangi‑li nàmi̱? ¿Ñánda̱ 'ji‑la̱ jñà xka̱ ijñá ra mì kì nda?” 28Jè ni‑la̱ nangi kitsó‑ní: “Jngoó‑la xi̱ta̱ ra kondra̱ fì‑na ra ko̱ki'sìn.” 'Kia̱á kitsò jñà xi̱ta̱ chi̱'nda: “¿A mején‑li nga kongí chjinè‑ji̱n jñà xka̱ ijñá ra mì kì nda?” 29Tanga jè ni‑la̱ nangi kitsó‑ní: “Majìn, tsa mejèn ya̱ tjánè‑te jñà trigo 'kia̱ nga chjínè jiòn jñà xka̱ ijñá ra mì kì nda. 30Isa̱á nda‑ni nga ta̱ña katamìhijin skanda 'kia̱ nga ko̱jchá. 'Kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga si̱ncháxkó jñà trigo, 'a̱án ko̱xín‑la̱ jñà chi̱'nda‑na̱ nga jñà kátíxkó ítjòn nga'tsì xka̱ ijñá ra mì kì nda, nga jngó jngó jté kátá'ñó mé‑ni nga ko̱ma jti̱‑ni; ra ijye ko̱ma, a̱kjòn 'kia̱á katincháxkó jñà trigo ya̱ a̱ya ni'nga‑na̱.” 31Jè Jesús ìjngo kjoa̱ ra mangásòn‑kjo tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. Kitsò‑la̱: ―Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmi, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo xojmá mostaza, 'kia̱ nga jngo xi̱ta̱ bítje̱ ya̱ a̱jin nangi‑la̱. 32Kixi̱í kjoa̱, jé xojmá ra̱kìi̱ ra isa̱ 'ñó i̱tsé‑ni ta nga'tsì xojmá ra tjín; tanga 'kia̱ nga ijye ma'nga, isa̱á 'ñó 'nga ma koni jñà xka̱ ra ti̱'koa̱ xá sitje̱‑ni; 'koa̱á 'sín 'se‑la̱ nga'ñó koni jngo yá, nga skanda maá bínda'á tjé‑la̱ ni̱se ya̱ chrja‑la̱. 33Jè Jesús ìjngo kjoa̱ ra mangásòn‑kjo tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱, kitsò‑la̱: ―Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmi, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jè na̱'yo̱ san 'kia̱ nga jngo chjo̱ón síkójin na̱'yo̱ san ko̱ chijo ra sinda‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín, a̱kjòn masan ijyeé nga'tsì jè na̱'yo̱. 34Jesús 'kia̱ nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ nga'tsì kjoa̱ ra nda tsò, 'koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmíya‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱ ra nda mangásòn‑kjo; ni̱mé 'én tsakón‑ya‑ila̱ ra mì ko̱ kjoa̱ mangásòn‑kjo. 35'Koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín tsikínda xa̱jo̱n jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé 'kia̱ nga kitsò: 'Koa̱á 'sín kokon‑yá‑la̱ xi̱ta̱ nga jñà kjoa̱ ra mangásòn sikjée̱n; 'kenájmí‑la̱ kjoa̱ ra tjí'ma skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ Nainá tsikínda i̱sà'nde. 36'Kia̱ nga ijye isíkjáya‑la̱ xi̱ta̱ Jesús nga kijì‑ni jñà xi̱ta̱; 'jaha'sen ni'ya jè Jesús; jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ijchò kincha'ta chraña‑la̱, kitsò‑la̱: ―'Tèna̱jmíya‑nda‑náji̱n kótsò‑ni kjoa̱ ra mangásòn‑ko̱ jñà xka̱ ijñá ra mì kì nda ra tjín ya̱ a̱jin trigo. 37Jesús kitsó‑la̱: ―Jè ra bítje̱ xojmá ra nda, 'a̱n‑ná ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱; 38jè nangi, jé ngoya‑la̱ jè i̱sà'nde; ko̱ jñà xojmá ra nda, jñá ngoya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ chja̱‑ni ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá; jñà xka̱ ijñá ra mì kì nda, jñá ngoya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra xi̱ta̱‑ni̱í tíbatéxoma‑la̱; 39ko̱ jè xi̱ta̱ kondra̱ ra tsikítje̱ xka̱ ijñá ra mì kì nda, jè sabá jè xi̱ta̱‑ni̱í; 'kia̱ nga ijye sincháxkó jñà tsajmì, jé ngoya‑la̱ 'kia̱ nga kje̱he'tà i̱sà'nde; ko̱ jñà ra ki̱íxkó tsajmì, jñá ngoya‑la̱ jñà ìkja̱li̱. 40Koni 'sín nga sincháxkó jñà xka̱ ijñá ra mì kì nda ko̱ ya̱á xaájten‑jín ya̱ a̱jin ni'í mé‑ni nga katatì‑ni, 'koa̱á ti̱'sín ka̱ma 'kia̱ nga kje̱he'tà jè i̱sà'nde. 41'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ sikásén‑ná jñà ìkja̱li̱‑na̱ ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá nga ki̱íxkó nga'tsì xi̱ta̱ ra bí'tin xi̱ta̱ xákjién nga bátsji‑jé, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra kjoa̱'cho 'sín; 42ya̱á si̱ìkatsajojín ya̱ nga̱jo̱ ñánda̱ nga títì jnga̱ jnga̱ ni'í, ya̱á ski̱ndaya ko̱ ski̱ne̱nè ni̱'ño̱. 43Jñà ra xi̱ta̱ kixi̱, 'koa̱á 'sín fate ko̱tsíjen koni jè tsá'bí ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè Na̱'ìn‑la̱. Nda kjón ti̱ná'ya koni 'sín xin‑no. 44’Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ngajmi, 'koa̱á 'sín mangásòn‑ko̱ koni jngo nangi ñánda̱ nga tíjna'ma jngo tsajmì ra 'ñó chjí‑la̱ ko̱ jngo xi̱ta̱ sakó‑la̱ jè tsajmì ra̱kìi̱, 'ñó matsja‑la̱; ti̱ya̱á bíjna'ma india‑ni; a̱kjòn fikatína ijye nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱, ko̱ batse jè nangi ra̱kìi̱. 45’Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmi, 'koa̱á ti̱'sín mangásòn‑ko̱ koni jngo xi̱ta̱ ra batína tsajmì nga bátsji na̱jo̱ perla ra 'ñó nda 'kioo̱. 46'Kia̱ nga ijye isakò jngo‑la̱ na̱jo̱ ra 'ñó nda 'ki, tsatína ijyeé tsajmì ra tjín‑la̱; a̱kjòn tsatse jè na̱jo̱ ra 'ñó chjí‑la̱. 47’Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ján ngajmi, 'koa̱á ti̱'sín mangásòn‑ko̱ koni jngo na̱'ya ra ndabà‑ni ti̱. 'Kia̱ nga nikàtje̱n ya̱ a̱jin ndáchikon, bíxkó ijyeé ni̱'sín ta kó kjòn ti̱. 48'Kia̱ nga ijye tsabà ti̱ jè na̱'ya, jñà xi̱ta̱ ra bátsji ti̱, ya̱á fìko̱ na̱'ya‑la̱ ya̱ a̱ndi ndáchikon; ko̱ ya̱á bìtsa̱jna nga fahájin nga'tsì ti̱ ra nda kjòn nga minchá ndi̱si̱yá, ko̱ jñà ra 'cho kjòn síkatsajo‑ní. 49'Koa̱á 'sín ko̱ma 'kia̱ nga kje̱he'tà i̱sà'nde; ki̱tjojeén jñà ìkja̱li̱ nga kjoa̱hájin jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín ya̱ ñánda̱ tjíhijyo jñà ra xi̱ta̱ kixi̱; 50ko̱ ya̱á si̱ìkatsajojín ya̱ nga̱jo̱ ñánda̱ nga títì jnga̱ ni'í. Ya̱á ski̱ndaya ko̱ ski̱ne̱nè ni̱'ño̱. 51Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A kamachi̱yaá‑no nga'tsì kjoa̱ kìi̱? Jñà xi̱ta̱ kitsó‑ní: ―Kamachi̱yaá‑naji̱n Na̱'ìn. 52'Kia̱á kitsò Jesús: ―Jngo xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, 'kia̱ nga ko̱'sín koté'yá koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ngajmi, 'koa̱á 'sín mangásòn‑ko̱ koni jngo ni‑la̱ ni'ya ra ma‑la̱ bachrjejin tsajmì xi̱tse̱ ko̱ tsajmì jchínga ya̱ ñánda̱ nga i̱nchaxkó tsajmì‑la̱. 53'Kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmíya ijye Jesús jñà kjoa̱ kìi̱ ra mangásòn‑kjo, kijì‑ní. 54'Kia̱ nga ijchò‑ni nangi‑la̱ ya̱ Nazaret, tsi'kéna̱jmíya‑la̱ xi̱ta̱ 'én‑la̱ Nainá ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. Jñà xi̱ta̱ ta kjóxkón‑la̱, 'kia̱á kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ¿ñánda̱ í'ká‑ni kjoa̱chji̱ne̱ ko̱ kó'sín ma‑ni nga ma‑la̱ ko̱tjín kjo̱xkón ra 'sín? 55¿A mí tsa jè ra̱kìi̱ jè ti‑la̱ xi̱ta̱ chji̱ne̱yá? ¿A mí tsa jè na̱‑la̱ ra 'mì María, ko̱ jñà 'ndse̱ ra 'mì Jacobo, José, Simón, ko̱ Judas? 56Ti̱'koa̱, ¿a mí tsa i̱ títsa̱jnajin‑ná jñà ndichja? ¿Ñánda̱ kjomà‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱? 57'Koa̱á ma‑ni nga mì kì nda kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱. Tanga jè Jesús kitsó‑la̱: ―Nga'tsì xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱ 'yaxkón‑ní ya̱ ñánda̱ nga xìn, tanga ya̱ nangi‑la̱ ko̱ ya̱ ni'ya‑la̱ mì kì 'yaxkón. 58Mì tsa kjìn kjo̱xkón ki'sìn ya̱ nangi‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ mì kì kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\