San Mateo 14

1Jè ni̱chjin ra̱kiòo̱, jè xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Herodes, kií'nchré‑ní koni 'sín nga kjoxki̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 2Kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jè‑ní, jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱; ijyeé jaáya india‑ila̱. 'Koa̱á ma‑ni nga ko̱tjín nga'ñó ra bakón. 3Nga ti̱'sa̱‑ni kjotseé jé Herodes kitsjà kjo̱hixi̱ nga indabá'ñó jè Juan, a̱kjòn isi'ta na'ñó ki̱cha̱ cadena nga kijì nda̱yá, ta jé nga̱tjì‑la̱ jè chjo̱ón ra 'mì Herodías ra chjo̱ón‑la̱ Felipe kjomà. Jè Felipe, 'ndse̱é jè Herodes. 4Ta kií jé kjomà‑la̱ Juan nga kitsò‑la̱ jè Herodes: “Mì kì tjí'nde‑jìn nga ti̱ji̱ ki̱jnako̱‑ni jè chjo̱ón‑la̱ 'ndsì.” 5'Koa̱á ma‑ni nga jè Herodes mejèn‑la̱ nga si̱ì'ken Juan tanga jñá itsakjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín kijtsexkón Juan koni jngo xi̱ta̱ ra síkjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱. 6Tanga 'kia̱ nga ijchò ni̱chjin nga ijye nó‑la̱ jè Herodes, 'sí tsikíjna ya̱ ni'ya‑la̱ ko̱ jè tsati‑la̱ chjo̱ón ra 'mì Herodías ya̱á kitè ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna. Jè Herodes, ndaá isasèn‑la̱ koni 'sín kitè. 7Kitsjà kixi̱í‑la̱ 'én‑la̱ nga tsjá ijyeé‑la̱ ta mé ra si̱ìjé‑la̱ jè tsati. 8Jè tsati jè na̱‑la̱ tsinchá'a ítjòn mé‑ni nga jè sko̱ Juan katasíjé. A̱kjòn 'kia̱á kitsò‑la̱ jè Herodes: ―Jé mejèn‑na nga jè sko̱ Juan, ra batíndá xi̱ta̱, 'tiì‑ná nga ti̱kíjnaya‑ná jngo chro̱ba̱te. 9Jè xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Herodes, 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ tsati, baá kjomà‑la̱. Tanga ijyeé ko̱'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna'tako̱ ímixa̱; ko̱ kií ko̱'sín kitsjà‑ni kjo̱hixi̱ nga kata'bì‑la̱ jè sko̱ Juan. 10Jè Herodes kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ nga katatesin Juan ya̱ a̱ya nda̱yá. 11A̱kjòn jñà xi̱ta̱ 'jiìkó sko̱ Juan, tíjnaya jngo‑la̱ chro̱ba̱te; kjonga̱tsja jè tsati, ko̱ jè tsati a̱kjòn isìnga̱tsja jè na̱‑la̱. 12'Kia̱á ijchò jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Juan nga iskábé ijo‑la̱, a̱kjòn kiì kíhijin; ra kjomà a̱skan‑nioo̱ isíkjí'nchré Jesús kjoa̱ ra kjomà. 13'Kia̱ nga ijye kií'nchré Jesús jè kjoa̱ ra̱kìi̱, kijì ta̱jngo‑ní; tsikijnaya jngo chitso; ijchò jngo i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga mì yá xi̱ta̱ tjín. Tanga jñà xi̱ta̱ 'kia̱ nga kií'nchré nga kijì Jesús, itjojiín ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ nga ndsa̱ko̱ kijì‑ni nga kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 14'Kia̱ nga itjojen Jesús jè chitso, kijtse‑ní jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna nga kjín jchán ma‑ni; kjòhi̱ma̱ke‑ní. Ko̱ isindaá‑ni nga'tsì xi̱ta̱ ra kiya. 15'Kia̱ nga ijye kjòhixòn, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ijchò kincha'ta chrañaá‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ijyeé kjòhixòn, ko̱ i̱jndíi̱ i̱'nde'taxìn‑ní, nìmé ra tjín. Ko̱'tìn‑la̱ xi̱ta̱ katafì‑ni mé‑ni katatse tsajmì ra ski̱ne̱ ya̱ na̱xi̱ndá i̱tsíñá ra tjín chraña i̱jndíi̱. 16Jesús kitsó‑la̱: ―Mì kì tsa machjeén nga ki̱ji̱‑ni. Jiòn 'ti̱‑la mé ra ko̱kje̱n. 17Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús kitsó‑ní: ―Tsìn‑naji̱n, ki ta 'òn ma‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ ta jò ma‑ni ti̱ ra tjíhijyo‑naji̱n. 18Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabáko̱‑ná i̱jndíi̱. 19'Kia̱á ko̱kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga katìtsa̱jnajin ya̱ a̱jin ndi̱jyi̱; a̱kjòn iskábé jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'òn ma‑ni ko̱ jñà ti̱ ra jò ma‑ni. A̱kjòn iskotsíjen ya̱ ján ngajmi, kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, isìjòya jñà ni̱ño̱ nchra̱jín kìi̱, kitsjà‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ isìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni. 20Tsakjén nga'tsì xi̱ta̱ kó nga kjoski. 'Kia̱ nga tsikíxkó‑ni jñà ra tsijnengi‑ni, ngi tejò ndi̱si̱yá kjomà‑isa. 21Jñà xi̱ta̱ ra tsakjèn maá‑la tsa 'òn jmi jñà ra ta ngi ta xi̱ta̱ 'xi̱n. Ko̱ mì tsa kinda̱ kjomà jñà íchjín ko̱ jñà ra i̱xti. 22Jesús, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga kata'faha'sen jè chitso nga tje̱n katafì ítjòn mé‑ni nga isa̱ ítjòn ki̱jchò‑ni ya̱ ra ijngoa nandá ján; 'koa̱à‑la chi̱ba̱‑la̱ jè, tísíkjáya‑la̱ xi̱ta̱ ra ijye i̱nchifì‑ni. 23'Kia̱ ijye kjomà isíkjáya‑la̱ jñà xi̱ta̱, Jesús ya̱á kijìmijno jngo nindo ko̱ ya̱á kiìchja̱'ta ta̱jngo‑la̱ Nainá. 'Kia̱ nga ijye kjòjñò, tà jè ta̱jngoó tíjna Jesús. 24Ko̱ jè chitso ra títsa̱ya xi̱ta̱‑la̱, ijyeé ya̱ ijchò ya̱ nga masen‑la̱ ndáchikon; jè nga'ñó‑la̱ nandá ra máfangi, ijyeé ngaxìn ngajen tífìko̱ jè chitso ta nga̱tjì‑la̱ jè tjo̱ batéchjà ikon‑la̱ koni 'sín nga i̱nchifì. 25'Kia̱ nga ijye tí'se i̱sén, Jesús ya̱á tsá'basòn nandá nga ijchòtji̱ngi‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ra tjítsa̱ya chitso. 26Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, 'kia̱ nga kijtse nga tsá'basòn ya̱ a̱sòn nandá, itsakjón‑la̱; iskindaya xkón‑ní, kitsò: ―Jngo tj'ee̱ tíjna ján. 27Tanga Jesús ndi̱to̱ón kiìchja̱‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―'Ñó 'tè‑la takòn, kì tà chjàn skon, 'a̱n‑náa̱. 28Jè Pedro, 'kia̱á kiìchja̱‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, tsa ji̱í‑ní, ti̱'nde‑ná nga kjín‑sòn nandá skanda ñánda̱ tisijni. 29Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabí. Jè Pedro itjojeén ya̱ chitso ko̱ maá tsajmesón jè nandá nga kijì‑ni ndsa̱ko̱ ya̱ ñánda̱ síjna Jesús nga kiìtji̱ngi‑la̱. 30Tanga 'kia̱ nga kijtse nga 'ñó tí'ba tjo̱ itsakjón‑ní, a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga iskajin‑ndá; 'kia̱á 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¡Na̱'ìn, náchrjejin‑ndá‑ná! 31Jesús ndi̱to̱ón itsabá'ñó tsja, kitsò‑la̱: ―¡Ji̱ xi̱ta̱ ra chiba makjiín‑li ra a̱'ta tsa̱'a̱n! ¿Mé‑ni nga jò ka'bè‑la̱ takìn? 32'Kia̱ nga ijye 'jaha'sen‑ni chitso Jesús ko̱ Pedro, ndi̱to̱ón isijyò‑ni tjo̱. 33Jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra títsa̱ya chitso tsincha-xkó'nchi'ta‑la̱ Jesús nga kijtsexkón, kitsò‑la̱: ―¡Ngi kixi̱ kitií kjoa̱, ji̱‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá! 34Jesús ko̱ xi̱ta̱‑la̱, 'kia̱ nga ijye tsatojin ya̱ ndáchikon, ijchó ján nangi ra 'mì Genesaret. 35Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱, 'kia̱ nga kijtsexkon nga jè Jesús ra ya̱ ijchò, isìkasén 'én‑ní nga tíjngo ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱; jñà xi̱ta̱ 'jiìkó jñà xi̱ta̱ ra kiya ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús. 36Jñà xi̱ta̱ tsikítsa'ba‑la̱ nga katatsjá'nde‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kiya nga katabá'ta‑la̱ tsja ni̱'sín tà ya̱ a̱tjòn nikje‑la̱. Ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tsaká'ta‑la̱ tsja ya̱ nikje‑la̱ Jesús, kjondaá‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\