San Mateo 15

1Ijchò kincha'ta chrañaá i'ka‑la̱ Jesús jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ra ya̱ inchrabà‑ni ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: 2―¿Mé‑ni 'kia̱ nga bakjèn‑ni xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li, mì kì biníjno tsja koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná? 3Jesús 'kia̱á kiìchja̱ nga kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ti̱'koa̱ nachrjengi‑najiòn jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá nga jè mangítji̱ngi‑la koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑no? 4Nga̱ jè Nainá, 'koa̱á 'sín kitsjà kjo̱téxoma nga kitsò: “Jcha̱xkín jè na̱'ìn‑li ko̱ jè na̱‑li”, ti̱'koa̱á kitsò: “Jè ra ki̱chja̱jno‑la̱ jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ jè na̱‑la̱, tjínè‑la̱ nga ki̱yá.” 5Tanga ra jiòn ki̱í'sín bixó: “Jngo xi̱ta̱, maá ki̱tso̱‑la̱ jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ tsa jè na̱‑la̱: mì kì ma kósi̱ko̱‑la, nga̱ nga'tsì tsajmì ra tjín‑na, jè Nainá ijyeé kítsja‑la̱.” 6Ko̱ 'koa̱á 'sín bixó jiòn nga nga'tsì ra ijye ko̱'sín ko̱ki̱tso̱, mì kì ti̱ tjí'nde‑la̱ nga ko̱si̱ko̱ jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ tsa jè na̱‑la̱. 'Koa̱á 'sín 'nià jiòn nga nachrjengio jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ko̱ jé mangítji̱ngi‑la kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑no. 7Jiòn xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no, ndaá kiìchja̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn jè ra tsi'kìn Isaías, jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá kjotseé nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, 'kia̱ nga kitsò: 8Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ko̱tsò nga 'a̱án bexkón‑na, tà 'én ra ko̱tsò‑la̱, tanga jñà inìma̱‑la̱ kjiín síkítsa̱jna‑ni. 9Ni̱mé chjí‑la̱ koni 'sín bexkón‑na, nga̱ 'koa̱á 'sín bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ koni tsa 'tse̱ Nainá. 10'Kia̱á kiìchja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱, kitsò‑la̱: ―Ti̱ná'ya ko̱ nda katachi̱ya‑no. 11Mì tsa jñà ra 'faha'sen ya̱ tsa'ba xi̱ta̱ ra síkitsón; jñá‑ní ra bitjo‑ni ya̱ tsa'ba xi̱ta̱ ra síkitsón ya̱ ngixko̱n Nainá. 12Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ijchò kincha'tá‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―¿A 'ya‑ní nga jñà xi̱ta̱ fariseo, 'choó kàma‑la̱ 'kia̱ nga ká'nchré koni 'sín nga kasii̱? 13Tanga jè Jesús kitsó‑ní: ―Nga'tsì jñà yá ra xá sitje̱‑ni ra mì tsa jè tsikítje̱ Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ngajmi, ngi ko̱ó kja̱ma̱‑la̱ nga tjánè. 14Kì tà chjàn kó 'mì‑la xi̱ta̱ kìi̱; xi̱ta̱ xka̱‑ní ko̱ jñá kjen‑la̱ ndi̱yá jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra ti̱'koa̱ xka̱‑te. Tsa jngo xi̱ta̱ ra xka̱, skén‑la̱ ndi̱yá jè xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱ xka̱‑te, ta jngoó nga̱jo̱ ska̱tsaya ngajò. 15Jè Pedro kitsó‑la̱ Jesús: ―'Tèna̱jmíya‑náji̱n kótsò‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ka'bena̱jmíi̱. 16Jesús kitsó‑la̱: ―¿A ti̱'koa̱á takó kjeé nda machi̱ya‑no? 17¿A mí fìya‑najiòn nga nga'tsì ra 'faha'sen ya̱ ndsa̱'bé, ya̱á bijchókaya ya̱ a̱ya i̱ndsi̱'bé, a̱kjòn mahí ki̱tsa̱jna‑né? 18Tanga nga'tsì 'én ra ndsa̱'bé bitjo‑ni ya̱á nchrabájin‑ni ya̱ a̱jin inìma̱‑ná, ko̱ jñá 'én kiòo̱ ra síkitsón xi̱ta̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. 19Nga̱ ya̱á nchrabájin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ nga'tsì kjo̱bítsjen ra 'cho tsò ko̱ 'kia̱ nga sí'ken xi̱ta̱ xákjén, ko̱ 'kia̱ nga kjoa̱chijngi 'sín, ko̱ ra kjoa̱chijé, ko̱ ra kjoa̱ndiso ko̱ nga chja̱jno‑la̱ xákjén. 20Jñá nga'tsì kjoa̱ kìi̱ ra ya̱ nchrabájin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱, ra síkitsón; tanga ni̱'sín mì kì biníjneé ndse̱é 'kia̱ nga bichieé mì kì tsa síkitsón‑ná. 21Jesús itjokàjiín ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ya̱á kijì ya̱ nangi ra chja̱‑ni Tiro ko̱ Sidón. 22Jngo chjo̱ón ra ya̱ Caná i̱'nde‑la̱ ya̱á tíjna ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱; ijchò kasi'tá‑la̱ Jesús, 'ñó kiìchja̱ nga kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ra ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, jcha̱hi̱ma̱takón‑ná. Jè ndí tsati‑na̱ inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱, ko̱ tseé kjo̱hi'in tísíkjiín. 23Tanga jè Jesús mì kì isìsin‑la̱. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ tsincha'ta chraña‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Ko̱'tìn‑la̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱ katafì‑nì, sí sií kjindáya tji̱ngi‑ná. 24'Kia̱á kitsò Jesús: ―Ta kií xá 'jíi̱‑na ra 'a̱n nga jñà 'jíi̱tji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel ra ichijà koni 'sín chija jñà forrè. 25Tanga jè chjo̱ón kiì kasi'ta chrañaá‑la̱, tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ti̱si̱ko̱‑ná. 26Jesús kitsó‑la̱: ―Mì kì nda tjín nga chjí'an‑la jñà ni̱ño̱‑la̱ i̱xti ko̱ a̱kjòn jñà nañá 'ki̱‑la. 27Tanga jè chjo̱ón kitsó‑ní: ―Kixi̱í kjoa̱ Na̱'ìn, tanga jñà ndí nañá kjine‑ní xi̱‑la̱ tsajmì ra xaájten‑ngí ya̱ ímixa̱‑la̱ ni‑la̱. 28Jesús 'kia̱á kitsò‑la̱: ―Ji̱ chjo̱ón, 'ñó nda makjiín‑li ra a̱'ta tsa̱'a̱n. Ko̱'sín katama koni 'sín mejèn‑li. Ti̱jé‑ni hora nga kjonda‑ni jè tsati‑la̱ chjo̱ón. 29Jesús itjokàjiín ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱; a̱kjòn ya̱á kijì ya̱ a̱ndi ndáchikon ra 'mì Galilea. Kijìmijno jngo nindo, ko̱ ya̱á tsikijna. 30'Ñó kjìn xi̱ta̱ ijchòtji̱ngi‑la̱ ya̱ ñánda̱ nga ya̱ tíjna, nga ijchòko̱‑la̱ xi̱ta̱ ra i̱ma̱ kjòn, ra tsá'yá, ra xi̱ta̱ xka̱, ra chji̱ló tsja kjòn, ra mì kì ma chja̱, ko̱ xi̱ta̱ ra kj'ií 'chin tjín‑isa‑la̱. Ya̱á isíkítsa̱jna ya̱ a̱ngi ndsa̱ko̱ Jesús. Nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱, jè Jesús, isinda ijyeé‑ni. 31Ta kjóxkón‑la̱ xi̱ta̱ 'kia̱ nga kijtse nga maá kiìchja̱‑ni jñà xi̱ta̱ ra mì kì ma chja̱ tsiki‑ni, ko̱ nga kjonda‑ni jñà ra chji̱ló tsja kjòn, ko̱ nga ma tsinchima‑ni jñà xi̱ta̱ ra tsá'yá, ko̱ jñà xi̱ta̱ xka̱ maá tsatsíjen‑ila̱. Jeyaá isíkíjna jè Nainá ra bexkón na̱xi̱ndá Israel. 32Jesús kiìchja̱á‑la̱ xi̱ta̱ ra koté'yá'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―Mahi̱ma̱á‑na jñà xi̱ta̱ kìi̱. Ijyeé kjo jàn ni̱chjin tjín‑nì nga i̱ títsa̱jnako̱‑na, ko̱ ni̱mé tjín‑la̱ ra kjine. Majìn‑na nga tà ko̱'sín skanichjan‑na ya̱ ni'ya‑la̱, tsa mejèn ya̱ ko̱hindàyá ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱. 33Jñà xi̱ta̱ ra koté'yá'ta‑la̱ Jesús kitsó‑ní: ―¿Ñánda̱ sa̱kó‑ná tsajmì ra ma si̱kjén xi̱ta̱ ra 'ñó kjìn ma‑ni ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì? 34Jesús iskonangií‑la̱: ―¿Kótjín ma‑ni ni̱ño̱ nchra̱jín ra tjíhijyo‑no? Jñà xi̱ta̱‑la̱ kitsó‑ní: ―Ta itoó ma‑ni, ko̱ jngo‑jò ma 'sa̱‑ni ndí ti̱ i̱tsíñá. 35'Kia̱á kitsjà kjo̱hixi̱ nga katitsa̱jna jñà xi̱ta̱. 36Iskábé jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ra ito ma‑ni ko̱ jñà ndí ti̱ i̱tsíñá ra jngo‑jò ma‑nì, kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, a̱kjòn isìjòya jñà ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ a̱kjòn kitsjà‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ mé‑ni nga isìka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱. 37Ndaá tsakjèn ijye nga'tsì jñà xi̱ta̱ skanda nga kjoski; 'kia̱ nga tsikíxkó‑ni jñà ra tsijnengi‑ni, ngi ito ndi̱si̱yá kjomà. 38Jñà xi̱ta̱ ra tsakjèn, ijòn jmi ma‑ni jñà ra ta xi̱ta̱ 'xi̱n, ko̱ mì tsa kinda̱ kjomà jñà íchjín ko̱ jñà i̱xti. 39Jesús 'kia̱ nga ijye isíkjáya‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga kijì‑ni, 'jaha'seén ya̱ chitso ko̱ ya̱á kijì ya̱ i̱'nde ra 'mì Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\