San Mateo 16

1Jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ jñà xi̱ta̱ saduceo ijchòtji̱ngi‑la̱ Jesús ya̱ ñánda̱ tíjna nga mejèn‑la̱ sko̱ó'ta. Isíjé jngo‑la̱ kjo̱xkón ra ngajmi nchrabá‑ni, [a kixi̱ kjoa̱ nga jè Jesús a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑nì]. 2Tanga Jesús kitsó‑la̱: ―'Kia̱ nga ijye mahixon, jiòn, 'koa̱á 'sín bixó: “Nda jchán‑la ko̱chon‑isa, nga̱ sí ndaá kjohinìngi ya̱ ñánda̱ kàtjì‑ni tsá'bí.” 3Ko̱ 'kia̱ nga 'se i̱sén, 'koa̱á 'sín bixó jiòn: “Mì‑la kì nda ko̱chon 'ndi̱; jtsí‑la 'koa̱, nga̱ 'nchán i̱sén chon ko̱ sí 'ñó i̱jncha ifi ya̱ i'ngaá.” Jiòn xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no, maá‑no ko̱bixó kó'sín tsò‑ni nga ko̱'sín chon ya̱ i'ngaá, tanga mì kì ma‑no ko̱bixó kótsò‑ni kjo̱xkón ra tíma jñà ni̱chjin ra titsa̱hijyeé 'ndi̱ 'ndi̱. 4Jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín ko̱ ra mì kì ma‑la̱ síhitjasòn‑la̱ Nainá, kjo̱xkón i̱nchisíjé jngo; tanga ni̱jngo kjo̱xkón ske̱ ra kj'ií; ta jé ske̱ kjo̱xkón ra mangásòn‑ko̱ koni 'sín kjomà'tin Jonás xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé. 'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò Jesús, kitsjin‑ní, a̱kjòn kijì. 5Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, 'kia̱ nga kijì ya̱ ra ijngoa ndáchikon ján, ki'chaàjiín‑la̱, mì kì ni̱ño̱ nchra̱jín ki'tsa. 6Jesús kitsó‑la̱: ―Chítsijen‑la ko̱ ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ na̱'yo̱ san 'tse̱ xi̱ta̱ fariseo ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ saduceo. 7Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús kitsó‑la̱ xákjén nga tsajo̱óya‑ni: ―Kií‑la ko̱tsò‑ná nga mì kì ni̱ño̱ nchra̱jín ki'ché. 8Jesús kjòchi̱ya‑la̱ nga ko̱'sín i̱nchisíkítsjen; 'kia̱á kitsò‑la̱: ―¿Mé ta̱ chiba makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n? ¿Mé‑ni ko̱'sín bixó‑no nga mì kì ki'chà ni̱ño̱ nchra̱jín? 9¿A takó kjeé nda machi̱ya‑no, ko̱ a mí bítsjen‑no 'kia̱ nga ísiká'bía̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra 'òn ma‑ni, ko̱ sí 'òn jmi ma‑ni xi̱ta̱ 'xi̱n ra tsakjèn? ¿Kótjín ndi̱si̱yá kjóxkó‑isa ra tsijnengi‑nì? 10¿Ko̱ a mí tjíjin‑te‑no 'kia̱ nga ísiká'bía̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra ito ma‑ni, ñánda̱ nga ijòn jmi ma‑ni xi̱ta̱ ra tsakjèn? ¿Kótjín ndi̱si̱yá kjóxkó‑isa ra tsijnengi‑nì? 11¿Mé‑ni mì kì kamachi̱ya‑no nga mì tsa a̱'ta 'tse̱ ni̱ño̱ nchra̱jín‑ni ra ko̱kàxin‑no, 'kia̱ nga kàxin‑no: “Ti̱kinda̱a ijo‑no a̱'ta 'tse̱ na̱'yo̱ san‑la̱ xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo”? 12'Kia̱á kjòchi̱ya‑la̱ koni 'sín kitsò‑la̱ Jesús nga mì tsa na̱'yo̱ san 'tse̱ ni̱'ño̱ nchra̱jín ra ko̱kitsò‑la̱, jñá‑ní nga koni 'sín nga bakón‑ya jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo. 13'Kia̱ nga ijchò Jesús ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'mì Cesarea 'tse̱ Filipo iskonangií‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Kó tsò jñà xi̱ta̱? ¿Yá‑na ra 'a̱n, ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱? 14Kitsó jñà xi̱ta̱‑la̱: ―Tjín i'ka ra tsò: “Jé Juan ra tsatíndá xi̱ta̱.” Ko̱ tjín ra tsò‑te: “Jé Elías.” Ti̱'koa̱á tjín ra tsò: “Jé Jeremías.” Ko̱ tjín‑te ra tsò‑isa: “Jé‑la jngo jñà xi̱ta̱ ra kisìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé.” 15'Kia̱á kitsò Jesús: ―¿Tanga ra jiòn, kó'sín bixó? ¿Yá‑na ra 'a̱n? 16'Kia̱á kiìchja̱ Simón Pedro kitsò: ―Ji̱í‑ní ra Cristo ra xá inikasén‑ni, I'ndí‑la̱ Nainá ra ngi tíjnakon. 17A̱kjòn kiìchja̱ Jesús; kitsò‑la̱: ―Mé ta̱ nda‑li ji̱, ti‑la̱ Jonás, ra Simón 'mì‑li. Nga̱ mì tsa xi̱ta̱ i̱sà'nde tsakón‑li nga'tsì kjoa̱ kìi̱. Jè sabà tsakón‑li jè Nainá ra tíjna ya̱ ján ngajmi. 18'A̱n, 'koa̱á ti̱'sín xin‑la nga ji̱í‑ní ra 'mì‑li Pedro [ra na̱jo̱ tsò‑ni], ko̱ ya̱á a̱sòn na̱jo̱ ra̱kìi̱ síkíjna tja'tsiaa̱n jè na̱xi̱ndá‑na̱; ko̱ mì kì si̱ìkijne‑la̱ na̱xi̱ndá‑na̱, ni̱'sín jè nga'ñó‑la̱ kjo̱biya. 19Ko̱ ji̱í tsja‑la jñà yabi̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ nga batéxoma jè ra tíjna ján ngajmi; nga'tsì kjoa̱ ra mì kì ki̱'ndi i̱ a̱'ta nangi, ti̱'koa̱á mì kì tsjá'nde Nainá ya̱ ján ngajmi ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra ki̱'ndi i̱ a̱'ta nangi, ti̱'koa̱á tsjá'nde‑te Nainá ya̱ ján ngajmi. 20'Kia̱á kitsjà‑la̱ kjo̱kixi̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Kì yá ra ko̱'mì‑la nga 'a̱n‑ná ra Cristo ra xá isìkasén‑ni Nainá. 21Ti̱jñá‑ni ni̱chjin kìi̱, Jesús tsikí'tsia̱‑nì nga tsi'kéna̱jmíya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ nga jè, tjínè‑la̱ nga ya̱ ki̱ji̱ ya̱ ján Jerusalén. Ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ko̱ xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, tseé kjo̱hi'in tsjá‑la̱ ko̱ si̱ì'ken‑ní, tanga 'kia̱ ki̱jchò jàn ni̱chjin, kjoa̱áya‑ila̱. 22Jè Pedro kiìchja̱'ta xín‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Mì kì nda tjín koni 'sín nga kasi. ¿A sí 'koa̱á tsò kjòn i̱sà'nde nga ko̱'sín ko̱ka̱ma'tin? Ni̱kjiá ko̱'sín ko̱ma. 23Tanga Jesús isíkáfa'tá‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Ti̱si̱'taxín‑ná ji̱ xi̱ta̱‑ni̱í. Ta mejèn‑li ji̱ batechjà‑ná. Nga̱ mì tsa jè kjo̱bítsjen‑la̱ Nainá níkítsjin; ta kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱á tjiníkítsjìn. 24Jesús, 'kia̱á kitsò‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―Tsa yá ra mejèn‑la̱ ya̱ ki̱ji̱'ta‑na, kì ti̱ tsja jè kjo̱binachon‑la̱ 'sín‑ni kinda̱. Katachíkjoa̱‑la̱ kjo̱hi'in ra ko̱tojin koni tsa 'bamijìn kjòn jngo krò ra ti̱jè ki̱yá'ta‑ni, ko̱ katanchrabá'ta‑na. 25Jè ra mejèn‑la̱ nga mì mé ka̱ma‑la̱ i̱ a̱'ta nangi, ta isa̱á kjo̱hi'in 'se̱‑la̱ a̱skan‑nioo̱; tanga jè ra ska̱jin kjoa̱ i̱ a̱'ta nangi ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n, ndaá kíjna‑ni a̱skan‑nioo̱. 26¿Mé ra ki̱jne‑la̱ jngo xi̱ta̱, ni̱'sín 'se̱ ijye‑la̱ nga'tsì tsajmì ra tjín i̱ i̱sà'nde, tsa si̱ìjchijaá‑nì inìma̱‑la̱? Ni̱ ta mé ra ma ki̱ìchjítjì‑ni xi̱ta̱ nga ma kíjnakon inìma̱‑la̱. 27'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na nga ko̱ kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ kjí'ia̱, ko̱ tji̱ko̱ jñà ìkja̱li̱, 'kia̱á tsja‑la̱ chjí‑la̱ koni 'sín nga ki'sìn nga jngó jngó xi̱ta̱. 28Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no, títsa̱jnajiín i'ka i̱jndíi̱ ra mì kì ki̱yá skanda 'kia̱ nga ske̱‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱ nga kjí'i̱ katexóma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\