San Mateo 17

1Ra ma jon ni̱chjin Jesús kiìko̱ó jè Pedro, ko̱ Jacobo ko̱ jè 'ndse̱ Jacobo ra 'mì Juan. A̱'ta xín kijì nga kijìmijno jngo nindo ra 'ñó 'nga 'ki. 2Ko̱ 'kia̱ nga ijchò ya̱ i̱jndáa̱, Jesús jahatjìya‑la̱ koni 'sín nga 'ki ya̱ ngixko̱n jñà xi̱ta̱‑la̱. Jè i̱sén‑la̱, 'koa̱á 'sín 'ñó fate tsatsíjen koni 'ki jè tsá'bí, ko̱ jè nikje‑la̱, ngi 'koa̱á 'sín kjochraba koni tsa ni'í. 3Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra tji̱ko̱, tà ndi̱to̱ón tsatsíjen‑la̱ jè Moisés ko̱ jè Elías nga i̱nchibáko̱ Jesús. 4'Kia̱á kiìchja̱ Pedro nga kitsò‑la̱ Jesús: ―Na̱'ìn, ndaá‑ni i̱ titsa̱jna‑ji̱n; tsa mejèn‑li, maá jàn ni'ya tji̱kien kínda‑ji̱n, jngo ra tsa̱ji, jngo ra 'tse̱ Moisés ko̱ jngo ra 'tse̱ Elías. 5'Kia̱ nga tíchja̱‑isa jè Pedro, jngo ifi tsikíjtsa'ma ra 'ñó fate koni tsa ni'í, ko̱ ya̱ a̱jin ifi ina'yá jngo‑la̱ 'én ra kitsò: ―Jé ra̱kìi̱ I'ndí‑na̱ ra 'ñó tsjake̱ ko̱ 'ñó tsja tjín‑na ra a̱'ta 'tse̱. Jé ti̱ná'ya‑la. 6Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús 'kia̱ nga kií'nchré 'én ra̱kìi̱, ngi tsincha-xkó'nchi‑ní nga tsincha‑niñanè i̱sén‑la̱ skanda a̱'ta nangi, nga 'ñó itsakjòn. 7Jesús, 'kia̱á inchrabà kasi'ta chraña‑la̱ nga kiskaájno, kitsò‑la̱: ―Ti̱sítje̱en, kì tà chjàn skon. 8'Kia̱ nga iskotsíjen jñà xi̱ta̱‑la̱, mì kì ti̱ yá tjín‑ni; ta jè ta̱jngoó Jesús síjna. 9'Kia̱ nga i̱nchinchrabájen‑ni ya̱ nindo, Jesús kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱, kitsò‑la̱: ―Kì yá ra 'bèna̱jmí‑la jè kjoa̱ ra ka'ya skanda 'kia̱ nga kjoa̱áya‑na a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 10Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús iskonangi‑ní, kitsò: ―¿Mé‑ni ko̱tsò‑ni jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés nga jè Elías, tjínè‑la̱ nga kj'i̱í ítjòn? 11Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Kixi̱í kjoa̱, jé Elías ra kj'i̱í ítjòn, ko̱ jè si̱ìkíhijyondá ijye‑ni nga'tsì xi̱ta̱. 12Tanga 'koa̱á xín‑no, jè Elías ijyeé 'ji ko̱ mì kì yá ra kijtsexkon; jñà xi̱ta̱ 'koa̱á 'sín isìko̱ koni 'sín kjomejèn‑la̱ ra jñà. 'Koa̱á ti̱'sín ka̱ma'tiaa̱n 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ nga tseé kjo̱hi'in sikjiáa̱n a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱. 13Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, 'kia̱á kjòchi̱ya‑la̱ nga jè ra ko̱títsò‑la̱, jé a̱'ta 'tse̱ Juan ra batíndá xi̱ta̱. 14'Kia̱ nga ijchò ya̱ ñánda̱ 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ títsa̱jna, jngo xi̱ta̱ ijchòkasi'ta‑la̱ ra tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱, kitsò‑la̱: 15―Na̱'ìn, jcha̱hi̱ma̱takìn jè i'ndí‑na̱. 'Chin biya‑xín tjín‑la̱. Batoó 'ñó tse kjo̱hi'in tísíkjiín. Kjokjín 'ka̱ ya̱ kàtje̱n‑jin ya̱ a̱jin ni'í ko̱ kjokjín 'ka̱ ya̱ kàtje̱n‑jin nandá. 16Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑li ká'fìi̱ko̱‑la̱, tanga mì kì ma‑la̱ kásínda‑ni. 17Jesús kitsó‑ní: ―Jiòn xi̱ta̱ ra 'cho 'nià ko̱ ra mì kì nda makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n. ¿A ta 'a̱án kóti̱jnako̱ ki'ta‑no skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱? ¿Kó'sín ko̱ma‑ni nga chíkjoa̱‑na kjoa̱ ra 'nià jiòn? Nchrabáko̱‑ná i̱jndíi̱ jè ti. 18Jesús tsakátiko̱ó jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ko̱ ndi̱to̱ón itjokàjin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ ti. Ti̱'kia̱á kjonda ndi̱to̱n‑nì jè ti. 19Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús 'kia̱á iskonangi 'taxìn‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ngaji̱n mì kì kàma kanachrjejin‑naji̱n jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í? 20Jesús kitsó‑la̱: ―Kií ko̱ma‑ni, batoó chiba makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 'Koa̱á xin kixi̱‑no, tsa ta 'koa̱à‑la 'ki ko̱kjiín i̱tsé‑najiòn koni 'sín i̱tsé 'ki jè xojmá mostaza, ko̱maá‑la 'kín‑la̱ jè nindo ra̱kìi̱: “Ta̱xi̱xín i̱jndíi̱, xìn i̱'nde 'tin”, jè nindo, ko̱se̱n'táxín‑ní. Ni̱mé ra mì kì ki̱tjasòn‑no. 21Jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra ko̱'sín 'sío̱n, 'kia̱á bitjokàjin 'kia̱ nga bitsa'beé ko̱ nga bìtsa̱chjeén a̱'ta 'tse̱ Nainá. 22'Kia̱ nga tíjna Jesús ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'mì Galilea, kitsó‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, ya̱á ko̱nga̱tsja jñà xi̱ta̱, 23a̱kjòn si̱ì'keén‑na. Tanga 'kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin, kjoa̱áya‑ina. Jñà xi̱ta̱‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré, taxki̱ baá ki'se‑la̱. 24'Kia̱ nga ijchò Jesús ko̱ xi̱ta̱‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Capernaum, jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì ra a̱'ta 'tse̱ i̱ngo̱ iskonangií‑la̱ Pedro kitsò‑la̱: ―Jè Maestro‑li, ¿a bíchjítjí tsajmì ra a̱'ta 'tse̱ i̱ngo̱? 25Jè Pedro kitsó‑la̱: ―Bíchjítjí‑ní. 'Kia̱ nga 'jaha'sen ni'ya jè Pedro, jè Jesús kiìchja̱ ítjòn‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Kósii̱ ra ji̱ Simón? Jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra títsa̱jna i̱ i̱sà'nde, ¿yá xi̱ta̱‑nì ra síkíchjítjì tsajmì? ¿A jñà xi̱ta̱ ra i̱ na̱xi̱ndá‑la̱ o̱ ra jñà xi̱ta̱ ra xìn i̱'nde‑la̱? 26Jè Pedro kitsó‑ní: ―Jñá‑la xi̱ta̱ ra xìn i̱'nde‑la̱. 'Kia̱á kitsò Jesús: ―Jñà ra i̱ na̱xi̱ndá‑la̱, mí‑la tsa tjínè‑la̱ nga tsajmì ki̱ìchjítjì. 27Tanga mé‑ni nga mì 'cho ki̱tso̱‑ná, 'tin ya̱ ján a̱ndi ndáchikon ján; ko̱ ti̱kàtje̱n‑jin‑ndí jè ki̱cha̱‑li ra tsabà ti̱; ko̱ jè ti̱ ra ki̱náchrje ítjìn, chjí'xi̱i tsa'ba; ya̱á tjí'a jngo to̱n ra ki̱chóya‑la̱ nga kíchjítjié tsajmì ra a̱'ta 'tse̱ i̱ngo̱ ta ngajò‑ná; a̱kjòn tiko̱‑la̱ ko̱ tíchjí‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\