San Mateo 18

1Jñà ni̱chjin kìi̱, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ijchò kincha'ta‑la̱ nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Nga'tsì xi̱ta̱ ra batéxoma‑la̱ jè ra tíjna ján ngajmi, ¿ta nga'tsiòo̱, yá‑ní ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱? 2Jesús 'kia̱á kiìchja̱ jngo‑la̱ ndí ti i̱tsé, isìkasén masen. 3Kitsò: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no, tsa mì kì si̱kaatjìya‑la kjo̱bítsjen‑no, ko̱ tsa mì kì ko̱'sín si̱kíjna inìma̱‑no koni jñà 'tse̱ ndí i̱xti, mì kì ko̱ma ki̱tjáha̱'se̱en ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmi. 4'Koa̱á 'sín tjín, jè ra nangi si̱ìkíjna ijo‑la̱ ko̱ ra ko̱'sín kjòn inìma̱‑la̱ koni 'ki 'tse̱ ndí ti ra̱kìi̱, jè‑ní ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱ ta nga'tsì xi̱ta̱ ra tíbatéxoma‑la̱ ra tíjna ngajmi. 5Jè ra a̱'ta tsa̱'a̱n ska̱ábétjò jngo ndí ti koni jè ndí ti ra̱kìi̱, koni 'a̱án‑nì ra kjábétjò‑na. 6’Tsa yá ra ska̱nìjin jé, xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n, jñà ra ko̱'sín kjòn inìma̱‑la̱ koni jñà 'tse̱ ndí i̱xti, isa̱á‑la ta nda‑la̱ tsa jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'si̱in, jngo na̱jo̱ natsí katasiténgi ya̱ ísìn, a̱kjòn si̱kàtje̱n‑ngi ya̱ a̱jin ndáchikon. 7I̱ma̱‑ró‑ni jè i̱sà'nde nga ya̱ tjín kjoa̱ ra kàjin‑ni jé jñà xi̱ta̱; 'se̱ ki'tá kjoa̱ kìi̱; tanga i̱ma̱‑ró‑ni jè xi̱ta̱ ra ska̱nìjin jé jñà xi̱ta̱. 8’Tsa jè ndsi̱i ko̱ tsa jè ndsa̱kì bátsji-jé‑li, ti̱chátjìn ko̱ xìn ti̱kàtji̱in. Isa̱á nda‑ni ni̱'sín ta takjo 'ki nga ki̱tjáha̱'si̱in ya̱ ñánda̱ nga kíjnakon jè inìma̱‑li ko̱ mì 'koa̱‑ni tsa jò ma‑ni ndsi̱i ko̱ tsa jò ma‑ni ndsa̱kì ko̱ ya̱ ska̱tje̱n‑jin ya̱ ñánda̱ nga títì ni'í ra mì kì fi'tso skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 9Ko̱ tsa jè xkìn bátsji-jé‑li, ti̱náchrji, xìn ti̱kàtji̱in. Isa̱á nda‑ni ni̱'sín ta jngo‑ni xkìn nga ki̱tjáha̱'si̱in ya̱ ñánda̱ nga kíjnakon jè inìma̱‑li ko̱ mì 'koa̱‑ni tsa jò ma‑ni xkìn nga ska̱tje̱n‑jin ya̱ ñánda̱ nga títì ni'í ra mì kì fi'tso skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 10’Kì ni̱jngo nachrjengio jñà ndí xi̱ta̱ kìi̱ ra ko̱'sín kjòn inìma̱‑la̱ koni jñà 'tse̱ ndí i̱xti; 'koa̱á xin‑no, ya̱ ján ngajmi jñà ìkja̱li̱‑la̱ ya̱á títsa̱jna ki'ta ya̱ ngixko̱n Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ján ngajmi. 11Ra 'a̱n, ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, kií xá 'jíi̱‑na nga 'a̱n kochrjékàjian kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱ ra ijye ichijà. 12’¿Kó'sín bixó jiòn? Tsa jngo xi̱ta̱ ra jngo sindo̱ ma‑ni forrè‑la̱, ko̱ tsa ya̱ jchi̱jaxkon jngo ya̱ a̱jin ijñáa̱, ¿a mí tsa si̱ìkítsa̱jna jñà ra ijòn‑kan ko̱ chrjo'òn ijòn ma‑nioo̱ nga i̱kátsji jè forrè ra ichijà jngo‑la̱? 13Tsa sa̱kò‑ila̱, ngi kixi̱í kjoa̱, isa̱á ta tsja 'se̱‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga sa̱kò‑la̱ jè ndí forrè ra kichija, nda mí ko̱'sín tsja 'se̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jñà forrè ra mì ichijà. 14'Koa̱á 'sín mejèn‑la̱ jè Nainá ra tíjna ján ngajmi nga ni̱jngo katachija jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra ko̱'sín kjòn inìma̱‑la̱ koni 'tse̱ ndí i̱xti. 15’Tsa jè 'ndsì bátsji‑jé ra kondra̱ tsa̱ji; ti̱nákjoa̱'tàxìn‑la̱ ñánda̱ nga ma jchi̱bakjo ngajò‑no; tindajín‑ki̱i jè kjoa̱ ra tjín‑no; tsa kji̱'nchré‑li, ijyeé ma nda jchi̱ba‑no. 16Tanga tsa mì kì kji̱'nchré‑li, ti̱nákjoa̱ ìjngo‑isa‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ ñá tsa jò ti̱nákjoa̱-isa‑la̱, mé‑ni nga kji̱'nchré‑ni kó'sín nga kíndajiòn jè kjoa̱‑no; nga̱ machjeén‑ní nga jò jàn xi̱ta̱ kata'nchré 'kia̱ nga ta mé kjoa̱ ra sindajín. 17Tsa ti̱'koa̱ mì kì kji̱'nchréhijon‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ko̱'tín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá; ko̱ tsa ti̱'koa̱á mì kji̱'nchréhijon‑te‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, tà ko̱'sín jcha̱takìn koni tsa jngo xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá ko̱ tsa koni jngo xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma. 18’'Koa̱á xin kixi̱‑no, nga'tsì kjoa̱ ra mì kì ki̱'nde i̱ a̱'ta nángi, ti̱'koa̱á mì kì tjó'nde‑te‑la̱ ján ngajmi, ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra ki̱'nde i̱ a̱'ta nángi ti̱'koa̱á tjó'nde‑te‑la̱ ján ngajmi. 19’'Koa̱á xin kixi̱ india‑no, tsa jò ma‑no i̱ i̱sà'nde, jngo kjo̱bítsjen kongió nga si̱jé mé ra mejèn‑no, jè Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ya̱ ján ngajmi tsjá‑no mé ra si̱jé. 20Nga̱ ya̱ ñánda̱ nga títsa̱jna jò jàn xi̱ta̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n títsa̱jnajtín‑nì, 'a̱n, ya̱á tíjna̱jin masen‑la̱. 21Jè Pedro 'kia̱á ikasi'ta chraña‑la̱ Jesús nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ¿kótjín 'ka̱ ma sijchá'ta‑la̱ tsa 'kia̱ jngo 'ndsèe̱ tíbátsji‑jé ra a̱'ta tsa̱'a̱n? ¿A skanda itoó 'ka̱? 22Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Majìn, mì tsa ta itoó 'ka̱‑jìn; skanda jàn‑kan ko̱ te nga ito 'ka̱. 23’Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ngajmi, 'koa̱á 'sín mangásòn‑ko̱ koni 'sín ki'sìn jngo xi̱ta̱xá ítjòn 'kia̱ nga isíjé‑la̱ kinda̱ jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱. 24'Kia̱ nga tsikí'tsia̱ nga ki'sìn kinda̱ 'ji jngo xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ ra 'ñó kjìn millón to̱n tje̱n‑la̱. 25Jè xi̱ta̱ chi̱'nda ra̱kìi̱, tsìn‑la̱ to̱n ra si̱ìjndà‑la̱ jè xi̱ta̱xá ítjòn ra ni‑la̱ xá ma. 'Koa̱á ma‑ni nga jè ni‑la̱ xá, 'koa̱á 'sín kitsjà kjo̱hixi̱ nga katasatína jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ko̱ jè chjo̱ón‑la̱, ko̱ jñà i̱xti‑la̱, ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱, mé‑ni nga katajndà‑ni jè to̱n ra tje̱n‑la̱. 26Jè chi̱'nda ra̱kìi̱ tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱ jè ni‑la̱ xá, tsikítsa'ba‑la̱; kitsò‑la̱: “Na̱'ìn, jchíñakjoa̱‑ná; ko̱maá kíchjí ijye‑la nga'tsì to̱n ra tje̱n'tin‑la.” 27Jè ni‑la̱ xá kjòhi̱ma̱ke‑ní, isìhijcha'ta ijyeé‑la̱ jè to̱n ra tje̱n'tin, ko̱ isíkíjnandi̱í‑ni. 28’Jè chi̱'nda ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ijye itjo‑ni ya̱ ñánda̱ tíjna jè ni‑la̱ xá, 'kia̱á iskajin jngo chi̱'nda xákjén ra ta chibaá to̱n tje̱n'tin‑la̱. Itsabá'ñó, ko̱ tsikíjtín‑sin; kitsò‑la̱: “Tíchjí‑ná to̱n ra tje̱n'tin‑ná.” 29Jè chi̱'nda xákjén tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱, tsikítsa'ba‑la̱. Kitsò‑la̱: “Jchíñakjoa̱‑ná, ko̱ ko̱maá sijndá ijye‑la jè to̱n ra tje̱n'tin‑la.” 30Tanga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mì kì kjokjiín‑la̱. Ta isa̱á nda̱yá iskanì'sen ko̱ ya̱á isíkíjna skanda 'kia̱ tsikíchjí ijye‑la̱ kó'ki to̱n tje̱n‑la̱. 31'Kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ chi̱'nda xákjén ra i'ka, 'ñó ba ki'se‑la̱. 'Kia̱á kiì 'kéna̱jmí‑la̱ jè ni‑la̱ xá nga'tsì kjoa̱ ra kjomà. 32Jè ni‑la̱ xá, 'kia̱á kitsjà kjo̱hixi̱ nga kiìjch'à jè chi̱'nda ra̱kìi̱, 'kia̱ nga 'ji, kitsò‑la̱: “Ji̱ chi̱'nda ra 'ñó 'cho 'nì. 'A̱n ísijcháha'ta ijyeé‑la ra tje̱n'tin‑ná 'kia̱ nga tsikitsa'ba‑ná. 33Ti̱'koa̱á ngaji̱, ¿a mí ma‑li tsa ko̱'sín kjòhi̱ma̱cha‑ti jè chi̱'nda xàngi̱i koni 'sín nga kjòhi̱ma̱ke‑la ra ji̱?” 34Jè ni‑la̱ xá kjojtií‑la̱, 'kia̱á kitsjà kjo̱hixi̱ nga kata'bì‑la̱ kjo̱hi'in skanda 'kia̱ nga ijye ki̱ìchjí ijye jè to̱n ra tje̱n‑la̱. 35Jesús kitsò: ―'Koa̱á ti̱'sín si̱ìko̱‑najiòn nga jngó jngó‑no jè Na̱'ìn‑na̱ ra tíjna ya̱ ján ngajmi tsa mì kì ngi ko̱ inìma̱‑no si̱jcha'ta‑la jé‑la̱ xàngio̱o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\