San Mateo 19

1'Kia̱ nga ijye kiìchja̱ jñà 'én kìi̱ Jesús, itjojiín ya̱ nangi Galilea nga kijì ya̱ nangi Judea ra tíjna ya̱ a̱jto̱n ndáje̱ Jordán. 2'Ñó kjìn xi̱ta̱ kijìtji̱ngi‑la̱ ko̱ ya̱á isinda‑ni xi̱ta̱ ra kiya. 3Ijchó i'ka xi̱ta̱ fariseo ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús nga mejèn‑la̱ sko̱ónda̱cha̱‑la̱ nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A tjí'ndeé‑la̱ jè ra xi̱ta̱ 'xi̱n nga ma jngó kjá tsjín‑ni chjo̱ón‑la̱ ni̱'sín ta mé kjoa̱ 'sa̱‑ni? 4Jesús kitsó‑la̱: ―¿A kjeé chitá'yá jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá 'kia̱ nga ti̱'sa̱ tsikínda xi̱ta̱, “ko̱ chjo̱ón ko̱ 'xi̱ín tsikínda”? 5Ko̱ kitsò‑isa: “'Koa̱á ma‑ni nga jè xi̱ta̱ 'xi̱n, 'kia̱ nga ki̱xan, tsjín jè na̱'ìn‑la̱ ko̱ tsjín jè na̱‑la̱; ta jé chjo̱ón‑la̱ kíjnako̱; ko̱ jngoó ijo ko̱ma‑ni ta ngajòo̱.” 6Mì tsa ti̱ jò ma‑ni 'kia̱ nga ijye kàbixan; tà jngoó ijo kàma‑ni. 'Koa̱á ma‑ni nga mì kì ma nga jñà xi̱ta̱ si̱ìtsjin‑ni xákjén jñà ra jè Nainá isìjngo. 7Jñà xi̱ta̱ fariseo 'kia̱á iskonangi‑la̱ Jesús, nga kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín kitsò‑ni jè Moisés nga maá jngo xa̱jo̱n katasijna masen, ko̱ ijyeé ko̱ma tsjín‑ni xákjén? 8Jesús kitsó‑la̱: ―Tà kií nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó tájajín tjín jè inìma̱‑no, kií kitsjá'nde‑ni jè Moisés nga ma ki̱jmí‑no íchjín‑no, tanga 'kia̱ nga ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱, mì tsa ko̱'sín kjomà. 9Tanga 'a̱n, 'koa̱á xín‑no, jè xi̱ta̱ ra tsjín‑ni chjo̱ón‑la̱ ko̱ kj'ií chjo̱ón ki̱xan‑ko̱ india‑ni, kjoa̱chijngií tí'sín. Ko̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra ki̱xan‑ko̱ jè chjo̱ón ra kitsjin‑ni 'xi̱n‑la̱ ti̱'koa̱á kjoa̱chijngií tí'sín‑te. Ta 'kia̱‑ní ma tsjín‑ni chjo̱ón‑la̱, tsa 'kia̱ jè chjo̱ón, kj'ií xi̱ta̱ 'xi̱n ki̱chja̱‑la̱. 10Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús kitsó‑ní: ―¿Tsa 'koa̱á 'sín tjín kjoa̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra bixan, isa̱á‑la nda‑ni tsa mì kì ki̱xan xi̱ta̱? 11Jesús kitsó‑la̱: ―Tjín xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ jè kjo̱bítsjen kìi̱, tanga tà jñá ko̱kjiín‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye Nainá kitsjà‑la̱ nga ko̱kjiín‑la̱. 12Tjín xi̱ta̱ 'xi̱n ra xá ko̱'sín tsin‑ni nga mì íchjín si̱ìsin, ko̱ tjín xi̱ta̱ 'xi̱n ra xá xi̱ta̱ faháxìn‑la̱ nga mì íchjín koa̱à'ta ikon, ko̱ tjín ra xá ko̱'sín kitsjá‑la̱ ijo‑la̱ nga mì íchjín si̱ìsin ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ mejèn‑la̱ isa̱ nda si̱hitjasòn koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ ngajmi. Jè ra chíkjoa̱‑la̱ nga ska̱ábé jè kjo̱bítsjen ra̱kìi̱, katakjábé. 13Jñà xi̱ta̱ 'jiìkó i'ka ndí i̱xti ya̱ ñánda̱ nga tíjna Jesús, nga mejèn‑la̱ kátásòn‑la̱ tsja ko̱ nga katabítsa'ba'tin, tanga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús tsakátiko̱ó jñà xi̱ta̱ ra 'jiìkó jñà ndí i̱xti kìi̱. 14'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Ti̱'nde‑la jñà ndí i̱xti nga katanchrabá'ta‑na. Kì jiòn batechjà‑la. Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tjín inìma̱‑la̱ koni kjòn 'tse̱ jñà ndí i̱xti, ijyeé 'tse̱é nga'tsì kjo̱nda ra tjín ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmi. 15Jesús tsakásòn‑la̱ tsja jñà ndí i̱xti; ko̱ a̱kjòn kijì‑ni ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱. 16Jngo xi̱ta̱ ra 'sa̱ i̱xti‑isa ijchòjkon Jesús, iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ji̱ maestro, ¿mé kjo̱nda ra 'siaa̱n nga ma 'se̱‑ná kjo̱binachon ra mì fehe'ta skanda ta kjiá‑nioo̱? 17Jesús kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni nga 'a̱n chjinangi‑ná mé kjoa̱ ra nda tjín? Tà jngoó‑ni jè Nainá ra xi̱ta̱ nda. Tanga tsa mejèn‑li nga 'se̱‑li kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta, ti̱hitjasìn jñà kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. 18Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ iskonangi‑ní, kitsò: ―¿Ñáa̱ kjo̱téxoma? Jesús kitsó‑la̱: ―“Kì xi̱ta̱ nì'kin; kì kjoa̱chijngi 'nì; kì kjoa̱chijé 'nì; kì 'én ndiso fanè‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií; 19nda jcha̱xkín jè na̱'ìn‑li ko̱ jè na̱‑li; ko̱ ko̱'sín tsjacha 'ti̱ìn jñà xi̱ta̱ xàngi̱i koni 'sín nga tsjachi jè ijo‑li.” 20Jè xi̱ta̱ ti ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Tísìhitjásòn ijye‑náa̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱; ¿mé ra jchi̱ja‑isa‑na? 21Jesús kitsó‑la̱: ―Tsa mejèn‑li nga xi̱ta̱ kixi̱ ka̱mi, ta̱ti̱na ijyi nga'tsì tsajmì ra tjín‑li. Ko̱ jè to̱n, ti̱ka'bí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱ma̱ títsa̱hijyo mé‑ni nga tse kjo̱nda 'se̱‑li ya̱ ján ngajmi. Ko̱ a̱kjòn nchrabátji̱ngi‑ná. 22'Kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱ jè ti ra̱kìi̱, 'ñó ba ki'se‑la̱ nga kijì‑nì, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó nchi̱ná. 23Jesús, 'kia̱á kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no. 'Ñó chjá ka̱ma‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra nchi̱ná nga kjoa̱à'sen‑jin ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmi. 24'Koa̱á xín india‑no, 'ñó chjá ka̱ma‑la̱ nga kjoa̱à'sen‑jin ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá; skanda isa̱á‑la chiba chjá ka̱ma‑la̱ jngo cho̱ camello nga kjoa̱à'sen‑kjá ya̱ ñánda̱ nga ti̱'xá nindo ra tjahiña‑ni nikje. 25'Kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, batoó ta kjóxkón‑la̱. 'Kia̱á kitsò‑la̱ xákjién: ―¿Yá xi̱ta̱ ra ko̱ma ki̱tjokajin kjo̱hi'in tsa'koa̱? 26Jesús iskotsíjeén‑la̱, kitsò‑la̱: ―Ra ta jñà xi̱ta̱, mì kì ko̱ma‑la̱. Tanga ra a̱'ta 'tse̱ Nainá ma ijye‑ní ta mé kjoa̱‑nioo̱. 27'Kia̱á kitsò jè Pedro: ―Ra ji̱n, kijmitákon ijyeé‑náji̱n nga'tsì tsajmì ra tjín‑náji̱n, ko̱ ji̱í timatji̱ngi‑laji̱n. ¿Mé ra 'se̱‑naji̱n a̱skan‑nioo̱? 28Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á xín kixi̱‑no, 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga ko̱xi̱tse̱ya ijye, ko̱ 'kia̱ nga 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ kóti̱jnasòn íxile̱ ya̱ ñánda̱ nga 'ñó jeya kóti̱jna; jiòn ra ijye 'a̱n timatji̱ngi‑ná, ti̱'koa̱á ya̱á ki̱tsa̱jnasòn jngó jngó íxile̱ ñánda̱ nga tísatéxoma, mé‑ni nga jiòn kíndajín‑la jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ xi̱ta̱ Israel ra tejò tje̱ ma‑ni. 29Nga'tsì xi̱ta̱ ra ta kjoa̱ tsa̱'a̱n isíkítsa̱jna ni'ya‑la̱, 'ndse̱, ndichja, na̱'ìn‑la̱, na̱‑la̱, chjo̱ón‑la̱, i̱xti‑la̱, nangi‑la̱, jngo sindo̱ 'ka̱ ko̱'ki tjábé ngajo‑ila̱. Ko̱ ti̱'koa̱á 'se̱é‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 30Tanga kjín xi̱ta̱ ra jñà títsa̱jna ítjòn 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, jñá kítsa̱jna tji̱ngi‑ni a̱skan‑nioo̱; ko̱ jñà ra títsa̱jna tji̱ngi‑ni 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, jñá kítsa̱jna ítjòn‑nì a̱skan‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\