San Mateo 2

1Jesús, ya̱á kitsin na̱xi̱ndá ra 'mì Belén, nangi ra chja̱‑ni Judea. Jè Herodes xi̱ta̱xá ítjòn tíjna jè ni̱chjin 'kia̱. Ijchó ya̱ Jerusalén ra na̱xi̱ndá sko̱‑la̱ Judea, xi̱ta̱ ra 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱, ra ya̱ inchrabà‑ni ñánda̱ bitjokátji‑ni tsá'bí, 2nga kjonangi, kitsò: ―¿Ñánda̱ tíjna jè xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ 'tse̱ xi̱ta̱ Judío ra ijye kitsin? Kijchaá jngo‑ji̱n nitse ya̱ ñánda̱ bitjokátji‑ni tsá'bí ra tsakón nga ijyeé kitsin. Ngaji̱n, kií xá kà'fìi̱‑naji̱n nga jcha̱xkón‑ji̱n. 3'Kia̱ nga kií'nchré Herodes ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ta itsakjón‑ní. 4Jè Herodes kiìchja̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma ra tsikínda Moisés. Iskonangi‑la̱, ñánda̱‑ni nga jtsín ra Cristo [xi̱ta̱ ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá]. 5Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑la̱: ―Ya̱á na̱xi̱ndá ra 'mì Belén nangi ra chja̱‑ni Judea. 'Koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tsikínda xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé nga kitsò: 6Jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Belén tsa̱jiòn, nangi ra chja̱‑ni Judá, mì tsa 'ñó nangi titsa̱hijyo ya̱ a̱jin‑la̱ na̱xi̱ndá ra tjíhijyo ítjòn ya̱ nangi Judá; ti̱'koa̱á 'ñó chjí‑no ra jiòn. Nga̱ ya̱á ki̱tjojin jngo‑ni xi̱ta̱xá ítjòn ra si̱ìkinda̱ na̱xi̱ndá‑na̱ Israel. 7Jè Herodes, kiìchja̱'ma‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ nga iskonangi‑la̱ mé ni̱chjin‑ni nga kijtse jè nitse. 8'Kia̱á isìkasén ján Belén, kitsò‑la̱: ―Tangió, nda chji̱nangio a̱'ta 'tse̱ i'ndí ra̱kìi̱. 'Kia̱ nga sa̱kò‑no ti̱kjí'nchré‑ná, mé‑ni nga ti̱'koa̱ íkatsíjen‑la̱ nga skexkón, ko̱ nga ti̱'koa̱á jeya sìkíjnaa̱. 9'Kia̱ nga ijye kií'nchré jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱ kìi̱ koni 'sín kitsò jè Herodes, kijì‑ní; ko̱ jè nitse ra kijtse ñánda̱ bitjokátji‑ni tsá'bí, 'koa̱á 'sín kijì ítjòn‑la̱ skanda ijchò ñánda̱ tíjna i'ndí ra̱kìi̱, ko̱ ya̱á tsasijna jè nitse. 10Jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱ kìi̱, 'kia̱ nga kijtse nitse ra̱kìi̱, tsja jchán ki'se‑la̱. 11'Kia̱ nga 'jaha'sen ni'ya jñà xi̱ta̱ kìi̱, kijtseé jè i'ndí ra̱kìi̱ ko̱ María jè ra na̱‑la̱. 'Kia̱á tsinchaxkó'nchi'ta‑la̱ jè i'ndí ra̱kìi̱ nga kijtsexkón. Ko̱ a̱kjòn iskí'xa̱ jñà kàxa̱‑la̱, kitsjá‑la̱ jñà to̱n sinè, ko̱ chrjongó Nainá ko̱ nandá jta̱ ixi ra 'ñó nda jne̱ ra 'mì mirra. 12Ra kjomà a̱skan ki'tsí‑la̱ nijñá jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga mì ti̱ ko̱'sín kji̱nchrabà‑ni jè ndi̱yá ñánda̱ tíjna Herodes. Xìn ndi̱yá kijì‑ni nga kijì‑ni nangi‑la̱. 13'Kia̱ nga ijye kijì‑ni jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱, jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá isinijñá‑la̱ José, kitsò‑la̱: ―Ti̱sítji̱in, chjíbí jè i'ndí ko̱ na̱‑la̱; 'tin ján nangi Egipto; ya̱á ti̱jni skanda 'kia̱ nga ko̱xín‑la. Nga̱ jè Herodes koa̱àtsjií jè i'ndí ra̱kìi̱ nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken. 14'Kia̱ nga ijye itja'fá‑la̱ José, iskábé i'ndí ko̱ na̱‑la̱, kijì ni̱tje̱n ján nangi Egipto. 15Ya̱á tsikitsa̱jna skanda 'kia̱ nga 'ken Herodes. 'Koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín kitsò Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé nga kitsò: “Ya̱á kíchjà‑la̱ i'ndí‑na̱ nangi Egipto.” 16'Kia̱ nga kijtse jè Herodes nga jñà xi̱ta̱ ra 'ñó tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ iskonda̱cha̱á‑la̱, jti jchán kjomà‑la̱. A̱kjòn 'ñó kitsjá kjo̱hixi̱ nga ki̱yá ijye ndí i̱xti 'xi̱n ra jò nó tjín‑la̱ ko̱ nga'tsì ra isa̱ i'ndí‑isa kóho'ki ya̱ na̱xi̱ndá Belén, ko̱ jñà na̱xi̱ndá ra tjíhijyo ya̱ a̱ndi‑la̱ koni 'sín tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ chji̱ne̱, nga mé ni̱chjin‑ni nga kijtse jè nitse. 17'Koa̱á 'sín itjasòn 'én ra kiìchja̱ Jeremías xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé, nga kitsò: 18Ya̱ i̱'nde ra 'mì Ramá kina'yá‑la̱ nga 'ñó tíkjindáya ko̱ tífahátse‑la̱ jè chjo̱ón Raquel nga tíkjindáyake ndí i̱xti‑la̱, ko̱ mì kì ti̱ 'nchré‑la̱ yá ra síje ikon nga̱ ijyeé 'ken ndí i̱xti‑la̱. 19'Kia̱ nga ijye 'ken Herodes, jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá isinijñá‑la̱ José ján Egipto. Kitsò‑la̱: 20―Ti̱sítji̱in, chjíbí jè i'ndí ko̱ na̱‑la̱. 'Tin india‑ni ya̱ nangi Israel. Ijyeé 'ken jñà xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ si̱ì'ken i'ndí ra̱kìi̱. 21'Kia̱á tsasítje̱n José, kijì ko̱ jè i'ndí ko̱ na̱‑la̱ ya̱ nangi Israel. 22Tanga 'kia̱ nga kií'nchré José nga jè tíbatéxoma Arquelao ya̱ nangi Judea, nga jè tíjna ngajo‑ila̱ na̱'ìn‑la̱ Herodes, José itsakjón‑ní; mì kì ya̱ ko̱'sín kijì. Ya̱á kijì ya̱ nangi Galilea. Nainá, 'koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmíya‑la̱ a̱ngi nijñá. 23'Kia̱ nga ijchò ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ya̱á tsikitsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Nazaret. 'Koa̱á 'sín kjomà mé‑ni nga itjasòn‑ni koni 'sín kitsò xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé, nga jè Jesús, xi̱ta̱ nazareno 'kín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\