San Mateo 20

1’Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ngajmi, 'koa̱á 'sín mangásòn‑ko̱ koni jè xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ nangi. Ta̱jñó kijì nga kiì kátsji chi̱'nda ra si̱íxá ya̱ ñánda̱ nga tjítje̱‑la̱ na'ñó to uva. 2'Kia̱ nga ijye isakò‑la̱ chi̱'nda ko̱ kisinda‑la̱ nga ki̱íchjí‑la̱ koni tjín nga machjí‑la̱ xi̱ta̱ nga jngo níchjin, 'kia̱á kisìkasén ya̱ ñánda̱ nga tjítje̱‑la̱ uva. 3'Kia̱ nga ijye kjò'nga tsá'bí kijí india‑nì jè ni‑la̱ xá nga íkátsji‑isa chi̱'nda. Kijtseé‑isa xi̱ta̱ chi̱'nda ra ya̱ títsa̱jna ya̱ a̱jin ndi̱tsi̱n ra mì mé xá i̱nchi'sín. 4Kitsó‑la̱: “Tangió ti̱xá‑te ya̱ nangi‑na̱. Ko̱ 'koa̱á 'ki kíchjí‑no koni 'ki tíjna chjí‑la̱ chi̱'nda.” Jñà chi̱'nda kìi̱, kijí‑ní nga kiì síxá. 5Jè ni‑la̱ xá india kijì‑isa 'kia̱ nga ijye ijchò nchisen. Ti̱'koa̱á kijí india‑isa 'kia̱ nga ijye tímahixòn. Ko̱ 'koa̱á ti̱'sín ki'sìn. 6Ijyeé‑la ijchò tsa las cinco nga ngixòn; itjo india‑nì jè ni‑la̱ xá, ko̱ isakò-isa‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda ra ta jyò títsa̱jna. Kitsò‑la̱: “¿Mé‑ni tà jyò titsa̱jna‑no jngo níchjin?” 7Jñà chi̱'nda kìi̱ kitsó‑la̱: “Kií ko̱ma‑ni ni̱yá ra kátsjá xá‑naji̱n.” 'Kia̱á kitsò‑la̱: “Tangió, ko̱ tangí ti̱xá‑te ya̱ ñánda̱ nga tjítje̱‑na uva.” 8'Kia̱ nga ijye kjòjñò, jè ni‑la̱ xá kitsó‑la̱ jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ xi̱ta̱ chi̱'nda: “Ti̱nákjoa̱‑la̱ nga'tsì chi̱'nda. Tíchjí‑la̱. Ti'tsia̱ko̱ kjòn‑ni jñà ra a̱skan ka'fioo̱; ko̱ jñà ra ka'fi ítjòn, ti̱kjehe'ta‑ni.” 9'Kia̱á inakjoá‑la̱ jñà chi̱'nda ra 'jaha'sen las cinco nga ngixòn; ki'tsì‑la̱ chjí‑la̱ ra jngo níchjin nga jngó jngó. 10'Kia̱ nga kjóchjí‑la̱ jñà chi̱'nda ra ta̱jñò 'jaha'sen, 'koa̱á 'sín isíkítsjen tsa isa̱á tse ko̱chjí‑la̱. Tanga ti̱'koa̱á ta jé ki'tsì‑la̱ chjí‑la̱ ra jngo níchjin. 11'Kia̱ nga ijye kjóchjí‑la̱ jñà chi̱'nda kìi̱, tsaté'ta ni‑la̱ xá; 12kitsò‑la̱: “Jñà chi̱'nda ra a̱skan ka'fioo̱, tà jngoó hora kàsíxá, ko̱ ra ji̱n, jngo níchjin jndà jndà kanìkjiín‑la̱ji̱n ndabá nga kàníxá‑ji̱n. Ko̱ takó ta ngásòn kabíchjí‑náji̱n.” 13Tanga jè ni‑la̱ xá kitsó jngo‑la̱ jñà chi̱'nda kìi̱: “Ji̱ ndse, mì tsa mé ra 'cho tísikó‑la, 'koa̱á 'ki tíbíchjí‑la koni 'sín 'ki kasinda‑ná nga kíchjí‑la̱ jngo níchjin. 14Chjíbí chjí‑li, ko̱ 'tin‑ni; tanga 'a̱n, 'koa̱á tjín mejèn‑na kíchjí‑te‑la̱ jñà ra a̱skan ka'fioo̱ koni 'ki tíbíchjí‑la ra ji̱. 15¿A mí tjí'nde‑na nga ko̱'sín sikóo̱ to̱n‑na̱ koni 'sín mejèn‑na, o̱ ra maxitakón‑ni nga nda xi̱ta̱ 'siaa̱n?” 16Jesús kitsó‑isa: ―'Koa̱á 'sín ka̱ma jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jna ítjòn, nga kje̱he'tá‑nì; ko̱ jñà ra títsa̱jna tji̱ngi‑nioo̱, jñà kítsa̱jna ítjòn‑nì a̱skan‑nioo̱. [Nga̱ kjín ma‑ni ra i̱nchinakjoá‑la̱ tanga chibaá ma‑ni ra títjahíjin.] 17'Kia̱ nga tífì Jesús ya̱ ján na̱xi̱ndá Jerusalén, kiìchja̱'taxìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra tejò ma‑nioo̱, kitsò‑la̱: 18―'Ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, ya̱á i̱nchimangié ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén; 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ya̱á ko̱nga̱tsja jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés; ko̱ jñá ko̱ki̱tso̱ nga bakén‑na nga ki̱yáa̱; 19ko̱ ya̱á si̱ìnga̱tsja‑na ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ Judío; ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, si̱ìsabà'tiín‑na, ko̱ ko̱já‑na, ko̱ ya̱á koa̱à'ta‑na krò nga ya̱ ki̱yáa̱. Tanga 'kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin, kjoa̱áya india‑na. 20Jè na̱‑la̱ Jacobo ko̱ Juan ra i̱xti‑la̱ ma xi̱ta̱ ra 'mì Zebedeo ijchò kincha'tá‑la̱ Jesús, tji̱ko̱ i̱xti‑la̱, tsasèn-xkó'nchi'tá‑la̱ nga isíjé jngo‑la̱ kjo̱nda. 21Jesús iskonangií‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―¿Mé ra mejèn‑li? Jè chjo̱ón kitsó‑ní: ―Ko̱'sín 'ti̱ì kjo̱hixi̱ nga ya̱ katitsa̱hijyo'tá‑li jñà ngajò i̱xti‑na̱ ya̱ ñánda̱ ko̱te̱xomi, jngo katijna ya̱ nga kixi̱‑li ko̱ jngo katijna'ta‑li ya̱ ngaskoán‑li. 22Jesús kitsó‑la̱: ―Mì kì 'ya jiòn mé ra níjé. ¿A maá ko̱tojiòn jè kjo̱hi'in ra 'a̱n ko̱tojian? Kitsó jñà xi̱ta̱ kìi̱: ―Jon, maá ko̱tojin‑ji̱n. 23'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Kixi̱í kjoa̱ maá‑la̱ ko̱tojiòn kjo̱hi'in; tanga mì tsa 'a̱n bako̱‑na nga tsja'ndé‑no nga ya̱ ki̱tsa̱'ta‑ná ya̱ nga kixi̱‑na̱ ko̱ ya̱ ngaskoán‑na̱; jè Na̱'ìn‑na̱ ijyeé tjítsa̱jnanda‑la̱ xi̱ta̱ ra tsjá‑la̱ i̱'nde kìi̱. 24'Kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra ngi te ma‑nioo̱, kjojtií‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra jò ma‑ni. 25Jesús kiìchja̱á‑la̱, ko̱ kitsò‑la̱: ―Ijyeé 'ya‑nájiòn nga jñà xi̱ta̱xá ra batéxoma‑la̱ jñà na̱xi̱ndá ra tjín i̱sà'nde, 'koa̱á 'sín batéxoma koni tsa jñà ma ni‑la̱ na̱xi̱ndá. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra isa̱ 'nga títsa̱jna, 'koa̱á 'sín batéxoma‑la̱ xi̱ta̱ koni 'sín jñà mejèn‑la̱. 26Tanga ra a̱'ta tsa̱jiòn mì kì tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma. Jè ra mejèn‑la̱ nga 'nga kíjna, ta isa̱á jnchro jè katabasìko̱'ta‑no; 27ko̱ jè ra mejèn‑la̱ kíjna ítjòn‑no, ta isa̱á jnchro jé katama chi̱'nda‑no. 28Koni 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, mì tsa ki xá 'jíi̱‑na nga 'a̱n nda ki̱tjasòn ítjòn‑na. Kií xá 'jíi̱‑na nga 'a̱n jnchro nda sìhitjásòn ítjòn‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ nga tsja ijo‑na̱ nga kjìn xi̱ta̱ ki̱tjojin kjo̱hi'in nga 'a̱n kíchjítjì ngajo‑la̱ jé‑la̱. 29'Kia̱ nga ijye i̱nchibitjojin‑nì ya̱ na̱xi̱ndá Jericó, kjín jchán xi̱ta̱ kijìtji̱ngi‑la̱. 30Ya̱ a̱ndi ndi̱yá ñánda̱ tífì Jesús jò ndí xi̱ta̱ xka̱ títsa̱jna. 'Kia̱ nga kií'nchré nga jè Jesús ra tífì ya̱ a̱ya ndi̱yá, 'ñó kiìchja̱ ngajòo̱ nga kitsò: ―¡Na̱'ìn, ji̱ ra ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, jcha̱hi̱ma̱takón‑náji̱n! 31Jñà xi̱ta̱ ra tji̱ko̱ Jesús tsakátiko̱‑ní mé‑ni nga jyò katitsa̱jna‑ni; tanga jñà ndí xi̱ta̱ xka̱ kìi̱, ta isa̱á 'ñó kiìchja̱‑isa, nga kitsò: ―Na̱'ìn, ra tje̱‑la̱ David, jcha̱hi̱ma̱takón‑náji̱n. 32'Kia̱á tsasijna Jesús. Kiìchja̱‑la̱ nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra mejèn‑no nga sikó‑no? 33Jñà ndí xi̱ta̱ xka̱ kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, mején‑naji̱n nga katatjá'xa̱ngi‑ni xkòn‑ji̱n. 34Jesús kjòhi̱ma̱keé jñà ndí xi̱ta̱ kìi̱. Iskaájnoó jñà xko̱n ko̱ ndi̱to̱ón tsatsíjen‑ila̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱; ko̱ ya̱á kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\