San Mateo 21

1'Kia̱ nga ijye ijchò chraña ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ijchó jngo na̱xi̱ndá ra 'mì Betfagé ya̱ chraña'tá‑la̱ ya̱ nindo Yá Olivo. Jesús isìkasén jò xi̱ta̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱. 2Kitsò‑la̱: ―Tangió ya̱ na̱xi̱ndá i̱tsé ra kjijna'ta ya̱ ján; ya̱á sa̱kò jngo‑no burra ra tjíté'ñó'ta jngo‑la̱ ndí búrró i'ndí. Chjíjnda̱'ñó ko̱ nchrabáko̱‑ná. 3Tsa yá ra kó ki̱tso̱‑no, ko̱'tìn‑la: “Jè‑ró Jesús ra tíjna ítjòn ko̱chjeén‑la̱; tanga si̱ìkasén ndi̱to̱ón‑nì.” 4'Kia̱ nga ko̱'sín kjomà, jè itjasòn koni 'sín ijye kiìchja̱ jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé nga kitsò: 5Ko̱'tìn‑la̱ jè na̱xi̱ndá ra 'mì Sión: “Chítsijen‑la̱ jè Xi̱ta̱xá Ítjòn‑li, mì tsa 'nga tísíkíjna ijo‑la̱ nga tínchrabá katsíjen‑li; ta jngoó ndí búrró i̱tsé tíjnasòn‑la̱, jngo i'ndí‑la̱ ra cho̱ 'chá.” 6Kijí jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ko̱ 'koa̱á 'sín ki'sìn koni 'sín nga isatéxá‑la̱. 7'Kia̱á 'jiìkó jè burra ko̱ jè ndí búrró i̱tsé; ya̱á tsakásòn‑la̱ nikje‑la̱. A̱kjòn tsikijnasòn‑la̱ Jesús. 8Jñà xi̱ta̱ ra 'ñó kjìn ma‑nioo̱ ya̱á tsakánda nikje‑la̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá. Ko̱ tjín i'ka ra tsate chrja‑la̱ yá, a̱kjòn tsakánda ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱. 9Jñà xi̱ta̱ ra tje̱n ítjòn‑la̱ ko̱ ra tje̱n‑ngi‑la̱ tsikí'tsia̱‑ní nga 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Jeya katijna jè ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David [nga̱ jè kíjna ngajo‑la̱]! ¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè xi̱ta̱ ra nchrabá ngajo‑la̱ Nainá! ¡Jeya katijna Nainá ya̱ ján ngajmi! 10'Kia̱ nga 'jaha'sen Jesús ya̱ Jerusalén, ta yá ra maá itjo nga iskotsíjen‑la̱; kjín xi̱ta̱ iskonangi nga kitsò: ―¿Yá xi̱ta̱‑ni ra̱kìi̱? 11Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka kitsó‑la̱: ―Jé xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra 'mì Jesús, ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱ ra ya̱ Nazaret i̱'nde‑la̱, nangi ra chja̱‑ni Galilea. 12'Jaha'seén Jesús ya̱ ndi̱tsin‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá; tsachrje ijye nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ i̱nchibatína ko̱ i̱nchibatse ya̱ ndi̱tsin‑la̱ i̱ngo̱. Isíkáfa tsakjàn jñà ímixa̱‑la̱ xi̱ta̱ ra síkaatjìya to̱n ko̱ jñà íxile̱‑la̱ jñà ra batína ni̱se paloma. 13Kitsò‑la̱: ―Jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá tsò‑ní: “Jè ni'ya‑na̱, 'koa̱á 'sín ko̱chjeén nga ya̱ ki̱chja̱'ta‑na xi̱ta̱.” Tanga jiòn, i̱'nde‑la̱ xi̱ta̱ chijé i̱nchi'nià. 14Ijchó ya̱ ndi̱tsin‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn jñà xi̱ta̱ ra mì kì tsijen‑la̱ ko̱ ra tsjá'yá kjòn, ko̱ jè Jesús isindaá‑ni. 15Jñà na̱'mì ítjòn ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés kjokja̱án‑la̱ 'kia̱ nga kijtse jñà kjo̱xkón ra ki'sìn Jesús ko̱ 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ jñà ndí i̱xti ra 'ñó kiìchja̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ nga tsò: “¡Jeya katijna jè ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David [nga̱ jè kíjna ngajo‑la̱]!” 16'Kia̱á ki'mì‑la̱ Jesús: ―¿A na'yá‑ní koni 'sín nga i̱nchitsò jñà i̱xti kìi̱? Kitsó jè Jesús: ―Jon, tí'nchré‑ná. Tanga, ¿a kjeé chitá'yá jiòn jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ñánda̱ nga tíchja̱ nga tsò? 'Koa̱á 'sín ki'nì nga jñà ndí i̱xti ra i̱tsíñá kjòn ko̱ jñà ra 'sa̱ i̱nchibaki, jñá‑ní ra kise nga 'nga isíkíjna‑li. 17Jesús, ya̱á kitsjin jñà xi̱ta̱ kìi̱, itjojin ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱. Kijì na̱xi̱ndá Betania. Ya̱á isíkjáya. 18'Kia̱ nga ma ta̱jñò nga tífì india‑ni ya̱ Jerusalén jè Jesús, kjòhojó‑la̱. 19Kijtseé jngo yá‑la̱ to igo̱ ra ya̱ síjnandi chraña ya̱ a̱ndi ndi̱yáa̱. Kiì katsíjeén‑la̱, tanga ni̱mé to ijà‑la̱. Tà xka̱‑ní. 'Kia̱á kitsò Jesús: ―Kì ni̱ì‑ti̱‑jngo ni̱chjin to bajà‑li. Jè yá‑la̱ to igo̱ ta ndi̱to̱ón kixì. 20'Kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, tà kjóxkón‑la̱. 'Kia̱á iskonangi, kitsò: ―¿Mé ta̱ ndi̱to̱n kaxì‑ni jè yá‑la̱ to igo̱? 21Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no, tsa nda makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ko̱ tsa mì jò tjín takòn, mì tsa ta jè ko̱ma‑no ko̱'sín 'sia̱an koni 'sín ka'sian ra 'a̱n, skanda ko̱maá‑no nga 'kín‑la̱ jè nindo ra̱kìi̱: “Ti̱xín i̱jndíi̱; ko̱ ya̱ ti̱kàtje̱n‑jin ijo‑li ya̱ a̱jin ndáchikon”, ko̱ 'koa̱á 'sín ko̱ma. 22Ko̱ tsa makjiín‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ni̱'sín ta mé ra si̱jé 'kia̱ nga ki̱nákjoa̱'ta‑la̱ Nainá, 'ki̱í‑no. 23'Kia̱ nga 'jaha'sen ndi̱tsin‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn jè Jesús nga ijye tíbakón‑ya, jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ Judío ijchò kincha'tá‑la̱ Jesús nga iskonangi‑la̱: ―¿Mé kjo̱téxoma ra tsjá'nde‑li nga ko̱'sín 'nì? ¿Yá ra kitsjà‑li kjo̱téxoma kìi̱? 24Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, jngo 'én skonangi‑no. Tsa ko̱'kín‑ná jiòn, ti̱'koa̱á 'koa̱á xín‑no yá ra kitsjà‑na kjo̱téxoma koni 'sín nga 'siaa̱n. 25¿Yá ra kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma jè Juan nga tsatíndá xi̱ta̱? ¿A jé Nainá ra tíjna ngajmi, o̱ ra xi̱ta̱‑ní? Jñà xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱á tsajo̱óya‑ni. Kitsò‑la̱ xákjién: ―Tsa kixé: “Jè Nainá ra tíjna ngajmi”, kií‑la 'sín ki̱tso̱‑ná: “¿Mé‑ni nga mì kì kjokjiín‑najiòn?” 26Ko̱ tsa kixé: “Xi̱ta̱á kitsjà‑la̱ kjo̱téxoma.” Tanga jñà skon‑lá jñà xi̱ta̱; nga̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'koa̱á 'sín tsò nga jè Juan, jngo xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 27Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑ní: ―Mì kì 'ya‑ji̱n. Ko̱ jè Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, mì kì ko̱xín‑no yá ra kitsjà‑na kjo̱téxoma koni 'sín nga 'siaa̱n. 28Jesús kitsó‑la̱: ―¿Kó'sín bixó jiòn a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra̱kìi̱? Jngo xi̱ta̱ ra jò ma‑ni i̱xti 'xi̱n‑la̱, india kitsò jngo‑la̱ jè ti‑la̱: “Ji̱ ndí 'xi̱n, tini̱xí ya̱ ñánda̱ nga tjítje̱‑na to uva.” 29Jè ti ra̱kìi̱ kitsó‑ní: “Majìn‑na.” Tanga a̱skan‑nioo̱, isíkájnoó‑ni ko̱ kijì síxá‑ni. 30Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'kia̱á kiìjkon jè ti‑la̱ ra ìjngo. 'Koa̱á ti̱'sín kitsò‑la̱. Jè ti ra ìjngo kitsó‑ní: “Nda tjín na̱'ìn, ka̱maá‑la kjián.” Tanga mì kì kijì‑nì. 31¿Ñáa̱‑ni ti ra isìhitjasòn, ta ngajòo̱, koni 'sín nga mejèn‑la̱ jè na̱'ìn‑la̱? Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑ní: ―Jè ra isi'tin ítjòn. 'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―'Koa̱á 'sín xin kixi̱‑no, jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma ko̱ jñà íchjín ská, jñá jnchro ra isa̱ ndi̱to̱n ki̱jchò koni ra jiòn ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè Nainá. 32Nga̱ jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱, kií xá 'ji‑ni nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ kó'sín kixi̱ si̱ìjchá ijo‑la̱, tanga jiòn mì kì kjokjiín‑no a̱'ta 'tse̱. Tanga jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì ko̱ jñà ra íchjín ská kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Juan. Ko̱ jiòn ni̱'sín nda kijcha nga'tsì kjoa̱ kìi̱, mì kì iníkájno jé‑no ko̱ mì kì kjokjiín‑no. 33’Ti̱ná'ya jngo‑isa kjoa̱ ra ma mangásòn. Jngo xi̱ta̱ ra tsikítje̱jin to uva ya̱ nangi‑la̱, ko̱ a̱kjòn tsikíchjàndi‑la̱, ko̱ tsikínda jngo i̱'nde ñánda̱ nga ki̱tjo jè nandá to‑la̱ uva. Ti̱'koa̱á tsikínda jngo ni'ya ra tsikísòn'nga mé‑ni nga ma ko̱kinda̱‑ni nga'tsiòo̱. A̱kjòn isikiña‑la̱ jè nangi‑la̱ jñà xi̱ta̱ mé‑ni nga si̱íxáko̱‑ni. A̱kjòn kjiín kijì ni‑la̱ nangi. 34'Kia̱ nga ijchò ni̱chjin‑la̱ nga kjójchá to uva, jè ni‑la̱ nangi isìkasén i'ka chi̱'nda‑la̱ mé‑ni nga isíjé jè ra bako̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ to uva ra kjójchá. 35Tanga jñà xi̱ta̱ ra i̱nchisíxájin nangi itsabá'ñó jñà xi̱ta̱ ra isìkasén jè ni‑la̱ nangi. Tjín ra iskajàn‑ko̱; ko̱ tjín ra isì'ken; ko̱ tjín ra na̱jo̱ tsikínè. 36Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, jè ni‑la̱ nangi isa̱á kjìn chi̱'nda‑la̱ isìkasén india‑nì, tanga jñà xi̱ta̱ ra síxájin nangi, takó 'koa̱á 'sín isìko̱‑te. 37’'Kia̱ nga ijyehe'tà‑ni, jé ti‑la̱ isìkasén. 'Koa̱á 'sín isíkítsjen nga kitsò: “Ske̱xkón‑la ra jè ti‑na̱.” 38Jñà xi̱ta̱ ra síxáko̱ nangi, 'kia̱ nga kijtse ra jè ti‑la̱ ni‑la̱ nangi, tsajo̱óya‑ni, nga kitsò‑la̱ xákjién: “Jé‑la jè, ra 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱ nangi, si̱'keén ko̱ tsa̱jién 'kín‑lá jè nangi.” 39A̱kjòn itsabá'ñó, tsachrjekàjin ya̱ ñánda̱ tjín to uva; a̱kjòn isì'ken. 40’¿Kó bixó jiòn? 'Kia̱ nga kj'i̱í india‑ni jè ni‑la̱ nangi, ¿mé ra si̱ìko̱ jñà xi̱ta̱ ra isíxáko̱ nangi‑la̱? 41Jñà xi̱ta̱ ra i̱nchi'nchré‑la̱ kitsó‑ní: ―Si̱ì'ken‑la jñà xi̱ta̱ ra 'tse̱n, ko̱ kj'ií xi̱ta̱ tsjá‑la̱ nangi‑la̱ nga katasíxájin jñà ra ma‑la̱ ti̱'kia̱ tsjá kó'ki ra bako̱‑la̱ jè ni‑la̱ nangi a̱'ta 'tse̱ tsajmì ra majchá. 42Jesús kitsó‑la̱: ―¿A kjeé chitá'yá jè Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá ra tsò?: Jè na̱jo̱ ra tsachrjengi jñà xi̱ta̱ ra bínda chrjó, jé tíma‑ni na̱jo̱ nga'ñó ra síjna ítjòn ya̱ nga chrja̱ngi̱‑la̱ ni'ya. Jé Nainá ra ko̱'sín tí'sín. Ko̱ ta maxkón‑ná 'kia̱ nga 'yeé jñà kjoa̱ kìi̱. 43Kií ko̱'sín xin‑no, ra jiòn, tjáhixìn‑no ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. Jñá 'ki̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ma‑la̱ tsjá mé ra bakèn‑la̱ ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 44Tsa yá ra ya̱ ska̱jndosón jè na̱jo̱ ra̱kìi̱, ngi ko̱jòya‑ní; ko̱ tsa yá ra ya̱ ska̱tje̱n‑nè jè na̱jo̱ ra̱kìi̱, ngi ko̱chijo‑ní. 45'Kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo koni 'sín nga kiìchja̱ Jesús nga tsi'kéna̱jmí 'én ra nda mangásòn, kjòchi̱ya‑la̱ nga a̱'ta 'tse̱‑ní nga ko̱'sín kitsò jè Jesús. 46Ti̱'kia̱á mejèn‑la̱ nga jtsa̱ba̱'ñó kjòn, tanga jñá itsakjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra ya̱ títsa̱jna, nga̱ jñà xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín tsò nga Nainá chja̱ ngajo‑la̱ jè Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\