San Mateo 22

1Tsikí'tsia̱á india‑ni Jesús nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra nda mangásòn‑kjo. Kitsò: 2―Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ngajmi, 'koa̱á 'sín mangásòn koni jngo xi̱ta̱xá ítjòn ra tsikíjna jngo 'sí 'kia̱ nga tsixan jè ti‑la̱. 3Isìkasén jñà chi̱'nda‑la̱ mé‑ni nga kiì kiìchja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra xá isíkjí'nchré‑ni nga jè ti‑la̱ ki̱xan. Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱ majìn‑la̱ inchrabà. 4India isìkasén‑isa jñà chi̱'nda‑la̱ ra kj'ií. Kitsò‑la̱: “Ko̱'tìn‑la jñà xi̱ta̱ ra ijye kií'nchré, jñà tsajmì ra chji̱ne̱é, ijyeé tjínda, ijyeé ísi'kée̱n jñà nchra̱ja̱‑na̱ ko̱ jñà cho̱‑na̱ ra 'ñó xiné. Ijyeé tjínda tsje nga'tsiòo̱. Ko̱'tìn‑la, katanchrabá 'sí ra tíjna‑na.” 5Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì kisìsin. Tjín ra nangi‑la̱ kiì katsíjen‑la̱; ko̱ tjín ra tsajmì‑la̱ kiìkatína. 6Ko̱ tjín i'ka ra itsabá'ñó jñà chi̱'nda‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn nga iskajàn‑ko̱, ko̱ nga isì'ken. 7Jè xi̱ta̱xá ítjòn 'ñó kjojti‑la̱. 'Kia̱á isìkasén chíchàn‑la̱ nga kiì sí'ken ijye nga'tsì jñà xi̱ta̱ 'tse̱n kìi̱ ra ma‑la̱ sí'ken xi̱ta̱, ko̱ jñà chíchàn tsaká‑te jè na̱xi̱ndá‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 8Jè xi̱ta̱xá ítjòn a̱kjòn 'kia̱á kitsò‑la̱ jñà chi̱'nda‑la̱: “Ijyeé ko̱'sín nda tjínda nga ki̱xan jè ti‑na̱, tanga jñà xi̱ta̱ ra ijye kií'nchré mì kì bakèn‑la̱ nga jñà kj'i̱í. 9Tangió ya̱ nga tíjngo ya̱ a̱ya ndi̱yá, nga'tsì xi̱ta̱ ra ska̱jiòn, ko̱'tìn‑la nga katanchrabá ya̱ ñánda̱ nga tíbixan jè ti‑na̱.” 10Jñà chi̱'nda‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn kijì‑ní nga kiì kíxkó xi̱ta̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá, 'koa̱á kitsò‑la̱ ni̱'sín ta yá ra iskajin, a xi̱ta̱ nda‑ní o̱ ra jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, ko̱ ya̱ ñánda̱ nga ixan xi̱ta̱ 'ñó kjín kjamà jñà xi̱ta̱ ra ijchò. 11’Jè xi̱ta̱xá ítjòn 'jaha'seén ya̱ ni'ya nga iskotsíjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijchò. 'Kia̱á kijtse jngo xi̱ta̱ ra ya̱ tíjnajin ra mì kì kjiya nikje ra machjeén ya̱ ñánda̱ nga bixan xi̱ta̱. 12Kitsò‑la̱: “Ji̱ ndse, ¿kó'sín ma‑nì nga ma kabitjáha̱'si̱n i̱jndíi̱? Nga̱ mì tsa titsjajnayi nikje ra bakèn‑la̱ ñánda̱ nga bixan xi̱ta̱.” Tanga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mì kì kiìchja̱. 13Jè xi̱ta̱xá ítjòn kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra i̱nchisísin‑la̱ ya̱ ímixa̱: “Tí'tá'ñó ndsa̱ko̱ ko̱ tsja. A̱kjòn ya̱ ti̱kàtje̱n‑jion ya̱ a̱jin jñò ján, ya̱ ñánda̱ nga katakjindáya ko̱ katakjinenè ni̱'ño̱.” 14Kitsó‑isa Jesús: ―Nga̱ 'ñó kjín ma‑ni ra nakjoá‑la̱, tanga chibaá ma‑ni ra tjahíjin. 15Jñà xi̱ta̱ fariseo kijì‑ní mé‑ni nga tsajo̱óya‑ni kó'sín ki̱tso̱‑la̱ jè Jesús mé‑ni nga ma sa̱kò jngo‑la̱ 'én ra 'cho tsò ra a̱'ta 'tse̱, ko̱ a̱kjòn ma koa̱àngi. 16'Koa̱á 'sín ma‑ni nga isìkasén jñà xi̱ta̱‑la̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ 'tse̱ Herodes ya̱ ñánda̱ nga tíjna Jesús nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―Maestro, 'ya‑náji̱n nga 'én kixi̱í 'bèna̱jmí ko̱ jè ndi̱yá kixi̱‑la̱ Nainá ra bakon‑yi. Ko̱ mì tsa ki nikìndi̱i tsa kótsò‑li jñà xi̱ta̱. Mì kì tsa chjaájin ko̱ mì kì tsa ya̱ chitsíjen‑jní jñà xi̱ta̱. 17Ko̱'tín‑náji̱n. ¿A ndaá tjín nga kíchjítjié tsajmì a̱'ta 'tse̱ César, xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Roma, o̱ ra majìn‑ní? 18Jesús kjòchi̱yaá‑la̱ nga 'choó tjíhijyo inìma̱‑la̱ 'kia̱ nga ko̱'sín i̱nchitsò. 'Kia̱á kitsò‑la̱: ―Jiòn xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no, mé‑ni nga 'a̱n mejèn‑no chìndo̱cha̱‑ná. 19Ta̱kón jngo‑ná to̱n ra machjítjì‑ni tsajmì. 'Kia̱á jngo to̱n denario ki'tsì‑la̱. 20'Kia̱ nga kijtse jè to̱n jè Jesús, iskonangií‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―¿Yá 'tse̱ i̱sén ko̱ jè 'í ra tjí'ta? 21Jñà xi̱ta̱ kitsó‑ní: ―'Tse̱é jè César jè ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Roma. 'Kia̱á kitsò Jesús: ―'Ti̱‑la César tsa'koa̱, jè ra 'tse̱ César, ko̱ 'ti̱‑la Nainá jè ra 'tse̱ Nainá. 22'Kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱ jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱‑la̱ Herodes, tà kjóxkón‑la̱. Kitsjiín Jesús; a̱kjòn kijì‑ni. 23Ti̱jé‑ni ni̱chjin jñà xi̱ta̱ saduceo ijchòtji̱ngií‑la̱ ñánda̱ tíjna Jesús. Jñà xi̱ta̱ kìi̱ mì kì makjiín‑la̱ nga ma faháya‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken. Iskonangií‑la̱ Jesús, 24kitsò‑la̱: ―Maestro, jè Moisés ki̱í'sín kitsò: “Tsa jngo xi̱ta̱ 'xi̱n, ti̱'kia̱ ki̱yá ra mì kì 'se̱‑la̱ i̱xti ko̱ chjo̱ón‑la̱, jé 'ndse̱ ndí mi'ken ki̱xan‑ko̱ india‑ni jè chjo̱ón mé‑nì nga kata'se‑la̱ i̱xti jè ra ya̱ ki̱chja̱‑nì a̱'ta 'tse̱ ndí mi'ken.” 25Ya̱ na̱xi̱ndá‑na̱ji̱n isìhijyoó ito xi̱ta̱ 'xi̱n ra ta̱jngo na̱ ko̱ ta̱jngo na̱'ìn. Jè ra tíjna ítjòn ki'seé‑la̱ chjo̱ón, tanga mì kì ki'se‑la̱ i̱xti. 'Kia̱ nga 'ken, jé 'ndse̱ ra ma‑nì jò tsikijnako̱‑ni jè chjo̱ón‑la̱. 26'Koa̱á ti̱'sín kjomà'tin jè 'ndse̱ ra ma‑nì jò, ko̱ jè ra ma‑nì jàn, skanda ra kjomà‑nì ito, sabà ta 'koa̱á 'sín 'ken. Ni̱jngo ra ki'se‑la̱ i̱xti. 27Ra kjomà‑nì a̱skan‑nioo̱, ti̱'koa̱á 'keén‑te jè chjo̱ón. 28'Kia̱ nga kjoa̱áya india‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken, [koni 'sín sii̱], ¿ñáa̱ kjòn‑nì ra ko̱ma‑ni 'xi̱n‑la̱ chjo̱ón nga̱ ta tsikitsa̱jnako̱ ijye‑ní nga ito? 29'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Jiòn, kií maskáya‑no ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì 'ya jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ko̱ mì kì 'ya jè nga'ñó ra tjín‑la̱ Nainá. 30'Kia̱ nga kjoa̱áya india‑la̱ jñà mi'ken, mì tsa ti̱ kjoa̱bixan 'se̱‑ni. Nga̱ 'koa̱á 'sín kjòn ka̱ma jñà xi̱ta̱ koni 'sín kjòn jñà ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ra tjín ya̱ ján ngajmi. 31Jè kjoa̱ 'tse̱ mi'ken nga kjoa̱áya india‑ila̱, ¿a kjeé chitá'yá jiòn jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga jè sabá Nainá ra kitsò‑no: 32“'A̱n‑ná ra Nainá‑la̱ tsò‑na Abraham, ko̱ Isaac ko̱ Jacob”? Jè Nainá mì tsa 'tse̱ mi'ken‑jìn. 'Tse̱é xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon. 33Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ jñà 'én kìi̱ tà kjóxkón‑la̱ koni 'sín tsakón‑ya. 34Jñà xi̱ta̱ fariseo 'kia̱ nga kijtse nga jè Jesús isíkítsa̱jnajyó jñà xi̱ta̱ saduceo, tsikíxkóyaá xákjén. 35Ko̱ jngo xi̱ta̱‑la̱ ra chji̱ne̱ xa̱jo̱n 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés iskonangi‑la̱ Jesús nga ta mejèn‑la̱ sko̱ónda̱cha̱‑la̱, kitsò‑la̱: 36―Ji̱ Maestro, ¿ñáa̱‑ni kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra isa̱ 'ñó tíjna ítjòn ta nga'tsì kjo̱téxoma ra kitsjà Moisés? 37Jesús kitsó‑la̱: ―“Ngi ko̱ó inìma̱‑li, ko̱ ngi ko̱ó kjo̱binachon‑li, ko̱ ngi ko̱ó kjo̱bítsjen‑li nga tsjacha 'ti̱ìn jè ra Nainá‑li ma ra tíjna ítjòn‑li.” 38Jé kjo̱téxoma ra̱kìi̱ ra isa̱ 'ñó tíjna ítjòn ko̱ ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱. 39Ko̱ jè ra bijchó jò‑ni, 'koa̱á ti̱'sín 'ñó chjí‑la̱, tsò‑ní: “Ko̱'sín tsjacha 'ti̱ìn xi̱ta̱ xàngi̱i koni 'sín nga ji̱ tsjachi ijo‑li.” 40Jñá kjo̱téxoma kìi̱ ra títsa̱jna ítjòn. Ko̱ ya̱á majngoko̱ jñà nga'tsì kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés ko̱ jñà 'tse̱ xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé. 41'Kia̱ nga takó ya̱ títsa̱jna‑isa jñà xi̱ta̱ fariseo, Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: 42―¿Kó bixó jiòn ra a̱'ta 'tse̱ Cristo [ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá]? ¿Ñánda̱ kji̱nchrabà‑nì jè tje̱‑la̱? Jñà xi̱ta̱ fariseo kitsó‑ní: ―Ya̱á kji̱nchrabà‑nì tje̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn jè ra tsi'kìn David. 43'Kia̱á kitsò Jesús: ―Tanga jè David, mé‑nì nga kitsò‑nì: “Jé tíjna ítjòn‑na”, 'kia̱ nga kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga kitsò: 44Jè Nainá kitsó‑la̱ jè ra tíjna ítjòn‑na: “I̱ ti̱jna'tá‑ná ya̱ nga kixi̱‑na̱, skanda 'kia̱ nga ijye sikítsa̱jnangia ya̱ ndsa̱kì jñà ra xi̱ta̱ kondra̱‑li ma.” 45Jè David, tsa 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jè Cristo [ra xá si̱ìkasén‑ni Nainá] nga jé tíjna ítjòn‑la̱, ¿kó'sín ma‑ni nga tje̱‑la̱ ma? 46Ni̱yá ra ma isíkáfa‑ila̱ 'én, a̱'ta 'tse̱ 'én ra kiìchja̱. Ko̱ ti̱'koa̱á ni̱ì‑ti̱‑yá ra kjó'ñó‑ni ikon nga iskonangi-isa‑la̱ skanda jè ni̱chjin ra̱kiòo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\