San Mateo 23

1'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús jñà xi̱ta̱ ra i'ka ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: 2―Jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo, jñá tjí'nde‑la̱ nga ko̱kòn‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. 3Ti̱hitjasòn ijye‑la koni 'sín nga ko̱kòn‑ya‑no. Tanga kì tà chjàn ko̱'sín 'nià koni 'sín 'sín ra jñà. Nga̱ ta chja̱á ra jñà, ko̱ mì tsa síhitjasòn koni 'sín nga bakón‑ya. 4Bínè‑la̱ kjo̱téxoma ra i'in tjín jñà ra kj'ií xi̱ta̱, koni tsa sí'kamijìn 'chá ra 'ñó iyí, tanga ra jñà, skanda mí ma‑la̱ síkako̱ i̱tsé‑la̱ na̱jmá‑tsja. 5'Kia̱ nga ko̱'sín 'sín, ta jé ra mejèn‑la̱ nga katabe jñà xi̱ta̱. Jé ra sasén‑la̱ ra jñà, nga katabe xi̱ta̱ jñà na'ñó‑te ra bítjì sko̱ ko̱ ra bíkjá ya̱ chrja‑la̱ ra tjí'ta 'én ra nchrabá'ta jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá. Ko̱ jñà nikje ra faya, isa̱á ndajò kjòn jñà lixto̱ ra ijàjno. 6Jé ra mejèn‑la̱ nga jñà kítsa̱jna'ta ítjòn ímixa̱ ya̱ ñánda̱ nga bakjèn xi̱ta̱ ñánda̱ nga tjín 'sí, ko̱ nga jñà kítsa̱nè íxile̱ ra i̱jncha ítjòn ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, 7ko̱ nga nda kjón jcha̱xkón 'kia̱ nga síkjáya‑la̱ xi̱ta̱ ya̱ a̱jin ndi̱tsi̱n; nga “maestro”, katatsò‑la̱. 8’Tanga ra jiòn, kì tà chjàn jè ma mejèn‑no nga “Maestro” katatsò‑no jñà xi̱ta̱; ta jé‑ní Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá] ra Maestro‑najiòn; 'ndsè ko̱ tichjaá chiba jiòn ko̱ nga'tsì jñà xàngio̱o. 9Ko̱, kì ni̱yá ra “Na̱'ìn” 'mì‑la i̱ a̱'ta nangi; nga̱ tà jngoó‑nì jè ra Na̱'ìn‑no ma, jè ra tíjna ya̱ ján ngajmi. 10Ko̱, kì xi̱ta̱ ítjòn 'mì‑la ijo‑no; nga̱ ta jé‑nì jè Cristo ra xi̱ta̱ ítjòn‑no ma. 11Jè ra isa̱ xkón tíjna ya̱ a̱jin tsa̱jiòn, jé jnchro katatsjá‑la̱ tsja jñà xi̱ta̱ ra i'ka. 12Tanga jè ra isa̱ 'nga síkíjna ijo‑la̱, ta isa̱á nangi kíjna jnchro; ko̱ jè ra nangi síkíjna ijo‑la̱, isa̱á 'nga kíjna jnchro ra jè. 13’Tanga, i̱ma̱‑ró‑no jiòn xi̱ta̱ ra bakon‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no. Nga̱ jión bichjàjto‑la jñà xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ 'faha'sen ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmi. Ko̱, ni̱ mì bitjáha̱'se̱en ra jiòn ko̱ ni̱ mì bi'nde‑la jñà xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ kjoa̱ha'sen. 14’I̱ma̱‑ró‑no xi̱ta̱ ra bakon‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ko̱ jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no. Nga chji'án‑la̱ ni'ya‑la̱ jñà ndí íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱; a̱kjòn sí taxki̱ tseé mahíko̱o 'kia̱ nga 'nià kjo̱chikon, mé‑ni nga nda xi̱ta̱ kítjo̱ngi‑no. Isa̱á tse kjo̱hi'in tjábé‑no, jiòn ra ko̱'sín 'nià. 15’I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra bakon‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ko̱ jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no. Nga minchimasòn ya̱ nga tíjngo i̱sà'nde nga nakjoá‑la xi̱ta̱ ni̱'sín tà jngo ra ya̱ katafì'ta‑no. Ko̱ 'kia̱ nga ijye ya̱ fì'ta‑no jè xi̱ta̱, ta jión nga̱tjì‑no nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ isa̱á tse kjo̱hi'in kanè‑la̱ nda mí 'koa̱‑ni ra jiòn. 16’I̱ma̱‑ró‑no jiòn xi̱ta̱ xka̱ ra jiòn chjòn ndi̱yá, nga bixó: “Tsa jngo xi̱ta̱ ra tsjá 'én‑la̱ nga ki̱tso̱: tíbeé jè I̱ngo̱ Ítjòn, mì tsa mé‑jìn. Tanga tsa jngo xi̱ta̱ tsjá 'én‑la̱ nga ki̱tso̱: tíbeé jè to̱n sinè ra tjín ya̱ a̱ya I̱ngo̱ Ítjòn, kjo̱'ñó si̱hitjasòn 'én‑la̱ ra ijye kátsjá.” 17¡Jiòn xi̱ta̱ ra mì kì machi̱ya‑no ko̱ ra xi̱ta̱ xka̱ 'mì‑no! ¿Ñáa̱ ra isa̱ chjí‑la̱? ¿A jè to̱n oro, o̱ ra jè isa̱ 'ñó chjí‑la̱ jè I̱ngo̱ Ítjòn‑la̱ Nainá ñánda̱ nga matsje to̱n oro, ta nga̱tjì‑la̱ nga ijye ya̱ tíjnaya jè i̱'nde tsje‑la̱ Nainá? 18Jiòn, 'koa̱á ti̱'sín bixó‑te: “Tsa jngo xi̱ta̱ tsjá 'én‑la̱ nga ki̱tso̱: tíbeé jè i̱'nde ñánda̱ nga jñà xi̱ta̱ bísòn kjo̱tjò‑la̱ nga sínga̱tsja Nainá, mì kì tsa kjo̱'ñó tjín‑nì nga si̱hitjasòn jè 'én ra kàchja̱; tanga tsa ki̱tso̱: tíbeé jñà tsajmì ra ya̱ tjíhijyo, machjeén‑ní nga kjo̱'ñó katasíhitjasòn 'én ra ijye ko̱'sín kátsjá.” 19¡Jiòn ra xi̱ta̱ táhijín ko̱ xi̱ta̱ xka̱ 'mì‑no! ¿Ñáa̱ ra isa̱ chjí‑la̱? ¿A jñá tsajmì ra ya̱ tjísòn o̱ ra jé i̱'nde ñánda̱ nga jñà xi̱ta̱ bísòn kjo̱tjò‑la̱ nga sínga̱tsja Nainá, nga̱ ya̱á matsje tsajmì ra ya̱ sihijyo? 20Nga̱ jè ra tsjá kixi̱ 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ i̱'nde ñánda̱ nga jñà xi̱ta̱ bísòn kjo̱tjò‑la̱ nga sínga̱tsja Nainá, ti̱'koa̱á tsjá‑te 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì tsajmì ra ya̱ tjíhijyo. 21Ko̱ jè ra tsjá kixi̱ 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ I̱ngo̱ Ítjòn, mì tsa tà a̱'ta 'tse̱ I̱ngo̱ Ítjòn nga tsjá 'én‑la̱, ti̱'koa̱á tsjá‑te 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jè Nainá ra ya̱ tíjna. 22Ko̱ jè ra tsjá kixi̱ 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ ngajmi, tsjá‑te 'én‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ íxile̱‑la̱ Nainá; ko̱ tsjá‑te 'én‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá ra ya̱ tíjnasòn. 23’I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra bakon‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, ko̱ jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no. Nga 'bì‑la Nainá jè ra jngoya 'kia̱ nga teya ra a̱'ta 'tse̱ xka̱ menda̱ ko̱ xka̱ anís ko̱ jñà xka̱ komìno̱, tanga mì kì nihitjasòn jè kjo̱téxoma ra isa̱ 'ñó machjeén koni jè kjoa̱kixi̱, ko̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi̱ma̱takòn ko̱ nga nda katakjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. Jñá kjoa̱ kìi̱ ra isa̱ 'ñó machjeén; ko̱ ti̱'koa̱ machjeén‑te nga ki̱tjasòn jñà kjoa̱ ra i'ka. 24¡Jiòn ra xi̱ta̱ xka̱ 'mì‑no ra jiòn chjòn ndi̱yá! ¡Nìkjaangi‑no jè ra na̱tse̱, tanga chjikijen‑no jè ra cho̱ camello! 25’I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra bakon‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no. Nga̱ ta ya̱á a̱sòn'nga‑la̱ nga biníjno jiòn jñà chi̱tsín‑no ko̱ jñà chro̱ba̱‑no, tanga ya̱á kitse ya̱ a̱jin inìma̱‑no jñà kjo̱bítsjen 'cho ko̱ kjoa̱chijé ra 'nià nga isa̱ tse tsajmì mejèn‑no. 26Jiòn xi̱ta̱ fariseo ra xi̱ta̱ xka̱ 'mì‑no, títjòn ti̱níya ya̱ a̱ya‑la̱ chi̱tsín‑no ko̱ chro̱ba̱‑no, mé‑ni nga ti̱'koa̱ ko̱tsje‑ni ya̱ a̱sòn'nga‑la̱. 27’I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra bakon‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no. 'Koa̱á 'sín kjòn jiòn koni kjòn jñà chrjó‑la̱ mi'ken ra ta ya̱á a̱sòn'nga‑la̱ nga ki'tsiyá ko̱ ndaá tsijen; tanga ya̱ a̱ya‑la̱, ya̱á kitse nga'tsì ninda‑la̱ mi'ken, ko̱ nga'tsì tsajmì ra 'ñó tjé kjòn. 28'Koa̱á 'sín kjòn jiòn, nga̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ndaá 'nià jiòn; tanga ya̱á kitsejín inìma̱‑no kjoa̱ ra jò i̱sén tjín‑no ko̱ ya̱á kitsejín‑te nga'tsì kjoa̱'cho ra 'nià. 29’I̱ma̱‑ró‑no jiòn ra bakon‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jiòn ra xi̱ta̱ fariseo 'mì‑no, xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑no. Nga binda jiòn chrjó mi'ken‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé ko̱ minchajno mincha'ta‑la̱ naxó ya̱ chrjó mi'ken‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ kjomà. 30A̱kjòn bixó jiòn: “Tsa jién‑la tsako̱‑ná nga tsikìtsa̱jnakeén jè ni̱chjin‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná, mí‑la kì ya̱ tsisìke̱é nga isì'ken jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱.” 31Ti̱jión ko̱bixó‑no nga na̱'ìn‑no ma jñà ra isì'ken jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé. 32¡Ti̱kjehe'ta kjòn‑ni, tsa'koa̱, koni 'sín ki'sìn jñà xi̱ta̱ jchínga‑no! 33’¡Jiòn xi̱ta̱ ra tje̱‑la̱ ye̱ 'mì‑no! Kó'sín ko̱to‑najiòn nga mì ya̱ kijcho ya̱ ñánda̱ nga tíjna i̱'nde 'tse̱ kjo̱hi'in. 34'Koa̱á ma‑ni, ya̱á sikásén‑no xi̱ta̱ ra ki̱chja̱ ngajo‑na ko̱ xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱bítsjen ko̱ ra nda ma‑la̱ bakón‑ya. Tanga jñà xi̱ta̱‑na̱ ra sikásén‑najiòn, tjín i'ka ra si̱'ken jiòn, ko̱ tjín ra krò kjó'ta jiòn, ko̱ tjín ra ki̱xkàn‑ko̱o ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío, ko̱ ki̱ítji̱ngií‑la nga jngó jngó na̱xi̱ndá. 35Jión ska̱nè‑jé tsje‑no nga'tsì xi̱ta̱ kixi̱ ra ijye ini'ken skanda kjotseé, ra ma'tsia̱‑ni 'kia̱ nga ini'keèn jè Abel ra xi̱ta̱ kixi̱, skanda 'kia̱ nga ini'keèn jè Zacarías ti‑la̱ Berequías, jè ra ini'ken jiòn ya̱ a̱'nchò masen‑la̱ ndi̱tsin I̱ngo̱ Ítjòn ko̱ ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga jñà xi̱ta̱ bíhijyosòn kjo̱tjò‑la̱ nga sínga̱tsja Nainá. 36Ngi 'én kixi̱í ra xin‑no, nga'tsì kjoa̱ kìi̱ sabà jñá ska̱nè-jé‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱. 37’¡Jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ra nì'ken jiòn jñà xi̱ta̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱, ko̱ nga na̱jo̱ binè jiòn jñà xi̱ta̱ ra Nainá síkasén‑no! ¡Kjín 'ka̱ kjomejèn‑na nga tsikíxkóya‑najiòn, koni 'sín 'sín jè xa̱'nda̱ 'kia̱ nga bíxkó ndí i̱xti‑la̱ nga ya̱ minchángi ya̱ a̱ngi na̱jngá‑la̱, tanga jiòn, mì kì kjokjiín‑no! 38Chítsijen‑la ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga titsa̱jna, tsjín takón Nainá. 39Nga̱ 'koa̱á xian kixi̱‑no, skanda 'kia̱á jcha̱ india‑ná jiòn 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga kixó jiòn: “¡Mé ta̱ nda‑la̱ jè ra Nainá isìkasén nga nchrabá ngajo‑la̱!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\