San Mateo 24

1'Kia̱ nga ijye itjo‑ni i̱ngo̱ ítjòn Jesús, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ tsincha'ta chraña‑la̱ nga tsakón‑la̱ chrjó‑la̱ i̱ngo̱. 2Ko̱ jè Jesús kitsó‑la̱: ―¿A tsijeén‑no nga'tsì na̱jo̱‑la̱ ni'ya ra̱kìi̱? 'Koa̱á xin kixi̱‑no, ni̱ì‑ti̱‑jngo na̱jo̱‑la̱ si̱hijyosón‑ila̱ xákjién. Ki̱xo̱jen ijyeé kóho'kioo̱. 3'Kia̱ nga tíjna Jesús ya̱ a̱sòn'nga nindo Yá Olivo, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱á ijchò kincha'ta chraña‑la̱ nga iskonangi 'taxìn‑la̱ kitsò‑la̱: ―Ko̱'tín‑náji̱n, ¿kjiá‑nioo̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma jñà kjoa̱ kìi̱? ¿Mé kjo̱xkón ra tsijen jcha̱‑la̱ 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑ni ko̱ 'kia̱ nga kje̱he'tà jè i̱sà'nde? 4Jè Jesús kitsó‑la̱: ―Nda ti̱kinda̱a ijo‑no mé‑ni nga mì yá ra sko̱ónda̱cha̱‑no. 5Nga̱ kjín xi̱ta̱ kj'i̱í ra jè 'í‑na̱ si̱ìchjeén nga ki̱tso̱: “'A̱án‑ná ra Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá]”; ko̱ kjín xi̱ta̱ sko̱ónda̱cha̱‑la̱. 6Ki̱ná'yá‑nájiòn nga jndíi̱ ra ján 'se̱ kjo̱jchán, tanga kì tà chjàn skon jiòn; xá 'koa̱á 'sín ka̱ma‑ni tanga kjè tsa kje̱he'tà‑jìn jè i̱sà'nde. 7Nga̱ ki̱ì'tsia̱á‑la̱ kjo̱jchán xákjién jñà ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna nga i̱nchibatéxoma ya̱ na̱xi̱ndá i'i ra tjín i̱sà'nde nga ska̱jàn‑kjo. Ko̱ 'se̱é kjinchrá; ko̱ jndíi̱ ra ján 'koa̱ chón ta nga tíjngo i̱sà'nde. 8Jñà kjoa̱ kìi̱, ta jé ra ma'tsia̱‑ni ta nga'tsì kjo̱hi'in ra 'se̱. 9’Ko̱ jiòn, tseé kjo̱hi'in tsjá‑no jñà xi̱ta̱, ko̱ si̱ì'keén‑no; ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tíjngo i̱sà'nde si̱ìjtikeé‑nájiòn, ra ta nga̱tjì tsa̱'a̱n. 10Jñà ni̱chjin kìi̱, kjín xi̱ta̱ ska̱jin kjoa̱ nga mì kì ti̱ ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n; ko̱ ti̱jñà si̱ìjtike‑ni xákjién; ko̱ i̱ko̱ ni'ya masen xákjién nga koa̱àngi. 11Kjín xi̱ta̱ ko̱tsíjen ra ta xi̱ta̱ ndiso ra ki̱tso̱ nga jè Nainá chja̱ ngajo‑la̱. Ko̱ kjín xi̱ta̱ sko̱ónda̱cha̱‑la̱. 12Ta nga̱tjì‑la̱ nga bato 'se̱ ra kjoa̱'cho, kjín xi̱ta̱ mì kì ti̱ tsjake 'si̱in‑ni xi̱ta̱ xákjién. 13Tanga jè ra chíkjoa̱‑la̱ nga kixi̱ ko̱se̱n skanda 'kia̱ nga kje̱he'tà jñà kjoa̱ kìi̱, jè‑ní ra ko̱tojin kjo̱hi'in. 14Ko̱ jè 'én nda‑la̱ Cristo ra 'béna̱jmí kó'sín batéxoma Nainá, 'se̱na̱jmíya‑ní nga tíjngo i̱sà'nde, mé‑ni nga nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín kata'nchré‑ni, ko̱ a̱kjòn, 'kia̱á kje̱he'tà jè i̱sà'nde. 15’'Koa̱á ma‑ni, 'kia̱ nga jcha̱a ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá, kjoa̱tjé ra ko̱ka̱ma ra 'ñó 'cho tjín, koni 'sín kitsò Daniel xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. (Ndaá katasijin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ma‑la̱ kotá'yá xa̱jo̱n.) 16'Kia̱ nga jcha̱a kjoa̱ kìi̱, jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ya̱ Judea, kata'fahachinga; ya̱ katafì ya̱ a̱sòn nindo ján. 17Ko̱ jè ra ya̱ tíjna a̱sòn'nga ni'ya‑la̱, kì tà chjàn bitjojen‑jìn nga kjábé mé tsajmì ra tjín‑la̱. 18Ko̱ jè ra ya̱ tsá'bajin nangi‑la̱, kì tà chjàn nchrabá‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ nga ki̱íxkó jñà nikje‑la̱. 19Tanga, ¡i̱ma̱‑ró‑ni jñà ndí íchjín ra i'ndí tjíhi'ma‑la̱ ko̱ ra i̱nchisíjchá i̱xti‑xó jñà ni̱chjin kìi̱! 20Titsa'ba‑la Nainá mé‑ni nga mì tsa 'kia̱ chi̱ba̱‑la̱ ki̱tjáha̱chinga 'kia̱ nga ni̱chjin‑la̱ 'nchán, ko̱ tsa 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya. 21Nga̱ batoó tse kjo̱hi'in 'se̱ jñà ni̱chjin kìi̱ ra kjè sa india ko̱ma skanda 'kia̱‑ni isinda i̱sà'nde skanda 'ndi̱‑ni̱, ko̱ ni̱ì‑ti̱‑kjiá ko̱ka̱ma‑ni a̱skan‑nioo̱. 22Tsa mí‑la jè Nainá kjo̱híxìn chiba jñà ni̱chjin kìi̱, ni̱yá‑la xi̱ta̱ ra ko̱tojin kjo̱hi'in. Tanga jè Nainá kjo̱híxìn chiba jñà ni̱chjin kìi̱, ta nga̱tjì‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ ra ijye jè tsjahíjin. 23’Tsa 'kia̱ yá ra ki̱tso̱‑no: “¡Chítsijen‑la i̱í tíjna jè Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá]!” Ko̱ ñá tsa ki̱tso̱‑no: “¡Chítsijen‑la, ya̱á tíjna ján!”, kì tà chjàn makjiín‑no. 24Nga̱ kj'i̱í i'ka xi̱ta̱, ra ta xi̱ta̱ ndiso ra Cristo ki̱tso̱‑la̱ ijo‑la̱ ko̱ ra ki̱tso̱ nga jñà síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱. Kjín kjo̱xkón ra tse nga'ñó tji̱ko̱ ko̱kòn ko̱ si̱ìkatsíjen, ra skanda sko̱ónda̱cha̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye tsjahíjin Nainá tsa ma ra si̱ìko̱. 25Ijyeé ti̱'ndi̱í ko̱tíxin‑no. 26Tsa yá ra ki̱tso̱‑no: “¡Chítsijen‑la, ya̱á tíjna Cristo ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì!”, kì ya̱ mangítji̱ngi‑la. Ko̱ tsa ki̱tso̱‑no: “¡Ya̱á tíjna ya̱ a̱ya ni'ya!”, ti̱'koa̱ kì tà chjàn makjiín‑no. 27'Kia̱ nga kjí'i̱ india‑na, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱, 'koa̱á 'sín ka̱ma koni 'sín ma 'kia̱ nga fate jè ni'í 'cho̱n ya̱ ñánda̱ nga bitjokátji‑ni tsá'bí skanda ya̱ ñánda̱ kàtjì‑ni. 28Ta ñánda̱ kjijna jè cho̱ 'ken, ya̱á ko̱jtín‑nè jñà níké. 29’'Kia̱, kó ra ijye ko̱to jñà ni̱chjin 'tse̱ kjo̱hi'in, ko̱jñó jè tsá'bí. Ko̱ jè sá mì kì ti̱ ko̱hisen‑ni. Jñà nitse ska̱tsangi‑ní. Ko̱ jñà nga'ñó ra tjín ján ngajmi, ko̱jtiyaá‑la̱. 30A̱kjòn jcha̱ jngo‑la̱ kjo̱xkón ya̱ ján ngajmi ra a̱'ta tsa̱'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ski̱ndaya‑ní 'kia̱ nga ske̱‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ nga kji̱nchrabàjìa̱n ya̱ a̱jin ifi nga tse nga'ñó ko̱ tse kjoa̱jeya‑na̱ ya̱ kjíhi̱ko̱ 'kia̱ nga 'a̱n kjí'ia̱. 31Sikásén‑na jñà ìkja̱li̱‑na̱ nga 'ñó si̱ìkjindáya chrjoo̱ nga ki̱íxkóya xi̱ta̱‑na̱ ra ijye 'a̱n tsjahíjia̱n ya̱ kóo jngo tjandi‑la̱ i̱sà'nde. 32’Chítsijen‑la̱ jè yá‑la̱ to igo̱ mé ra bakón‑ya‑ná; 'kia̱ nga jñà chrja chí'ndé‑la̱ bí'tsia̱ nga bí'jtsén‑jno, ijyeé 'ya nga tímachrañaá cho̱ ndabá. 33'Koa̱á ti̱'sín tjín, 'kia̱ nga jcha̱a jñà kjoa̱ kìi̱, katamachi̱yaá‑no nga ijyeé tímachraña jè ni̱chjin; ijyeé ya̱ síjna̱'ta chraña‑no 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱ koni jngo xi̱ta̱ ra ya̱ síjnajto ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya. 34'Koa̱á xin kixi̱‑no, ti̱kjeé biya‑ni xi̱ta̱ ra tjín ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ nga ki̱tjasòn ijye nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 35Jè ngajmi ko̱ jè i̱sà'nde jchi̱jaá‑la; tanga jñà 'én‑na̱, mì tsa ta ya̱ jcha̱àjin, ki̱tjasòn ijye‑ní. 36’Tanga jè ni̱chjin ko̱ jè hora 'kia̱ nga ko̱ka̱ma, ni̱yá ra tjíjin‑la̱; ni̱jñà ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá ra tjín ya̱ ngajmi; skanda nda mí bee̱, 'a̱n ra I'ndí‑la̱ ma; ta̱ jngoó Nainá ra Na̱'ín‑ná tjíjin‑la̱. 37’Koni 'sín kjomà ni̱chjin 'tse̱ Noé, 'koa̱á ti̱'sín ko̱ma 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 38Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ti̱kje 'ba jtsí xkón, jñà xi̱ta̱ ra tjín 'kia̱, i̱nchibakjèn‑ní, i̱nchi'bi‑ní, i̱nchibixan‑ní skanda jè ni̱chjin 'kia̱ nga 'jaha'sen ni'ya chitso‑la̱ Noé. 39Xi̱ta̱ ra tjín 'kia̱, skanda 'kia̱á kjòchi̱ya‑la̱ 'kia̱ nga ijye 'ji jè jtsí xkón, ko̱ ya̱á kiìko̱ chrjoba nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱. 'Koa̱á ti̱'sín ko̱ma 'kia̱ nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱. 40Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ko̱ka̱ma, jò xi̱ta̱ ra i̱nchisíxá ya̱ a̱jin ijñáa̱, jngo ra ki̱ji̱ko̱ Nainá ko̱ jngo ra si̱jna. 41Jò íchjín ra i̱nchisíki'xi na̱'yo̱, jngo ra ki̱ji̱ko̱ Nainá ko̱ jngo ra si̱jna. 42’Nda ti̱tsa̱jnakon, nga̱ mì kì tjíjin‑no mé ni̱chjin ko̱ mé hora kj'i̱í jè ra tíjna ítjòn‑no. 43Tjíjiín‑no, tsa 'kia̱ jngo ni‑la̱ ni'ya ijye tjíjin‑la̱ mé hora kj'i̱í jè xi̱ta̱ ra si̱ìchijé‑la̱, kíjnakoón‑la nga si̱ìkinda̱ ni'ya‑la̱, mì kì tsjá'nde nga ko̱chijé‑la̱. 44'Koa̱á ma‑ni ko̱'sín nda ti̱tsa̱jnanda jiòn, nga̱ 'kia̱á kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xin‑la̱ ijo‑na̱ jè hora 'kia̱ nga mì kì i̱nchichiñá jiòn. 45’'Koa̱á xín kixi̱‑no jè chi̱'nda ra kixi̱ ko̱ ra 'ñó xi̱kjoa̱, jè ni‑la̱ jé tsjá‑la̱ xá 'nga nga si̱ìkinda̱ ni'ya‑la̱, mé‑ni nga 'kia̱ ki̱jchò chi̱ba̱‑la̱ si̱ìkjèn chi̱'nda xákjén. 46Mé ta̱ nda‑la̱ jè chi̱'nda ra nda tísíhitjasòn xá‑la̱ 'kia̱ nga kj'i̱í‑ni jè ni‑la̱ ni'ya. 47'Koa̱á xin kixi̱‑no, jè ni‑la̱, jé‑la si̱ìkíjna'nda ijye nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱. 48Tanga jè chi̱'nda ra̱kìi̱, tsa 'cho 'ki, tsa ki̱tso̱ a̱jin inìma̱‑la̱: Ki̱chjiaán‑la̱ jè ni‑na̱, 49ko̱ tsa ki̱ì'tsia̱ nga ska̱jàn‑ko̱ jñà chi̱'nda xákjén nga ko̱kje̱n ko̱ nga sk'íko̱ jñà xi̱ta̱ 'chi̱. 50Jé ni̱chjin kj'i̱í‑ni ni‑la̱ xá, 'kia̱ nga mì kì tíkoñá‑la̱ ko̱ mì kì tjíjin‑la̱. 51'Ñó tse kjo̱hi'in tsjá‑la̱; ngásòn tse kjo̱hi'in tsjá‑la̱ koni jñà xi̱ta̱ ra jò i̱sén tjín‑la̱. Ko̱ ya̱á 'ñó ski̱ndaya ko̱ ngi ski̱ne̱né ni̱'ño̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\