San Mateo 25

1’Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ko̱tèxoma jè ra tíjna ngajmi, 'koa̱á 'sín ko̱ngásòn‑ko̱ koni jñà i̱xti íchjín xa̱ngó ra te ma‑ni, nga iskábé ni'í kandì‑la̱, nga kiìkoñá‑la̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra bixan. 2'Òn ma‑ni ra tsìn‑la̱ kjo̱bítsjen ko̱ 'òn ma‑ni ra machi̱ya‑la̱. 3Jñà i̱xti íchjín ra tsìn‑la̱ kjo̱bítsjen iskábé ni'í kandì‑la̱, tanga mì kì 'tsa ndátí‑la̱. 4Ko̱ jñà i̱xti íchjín ra machi̱ya‑la̱ 'tsaá ni'í kandì‑la̱ ko̱ namìta̱ ndátí‑la̱. 5Jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra ixan mì kì xátí 'ji; kjonijñá‑la̱ nga'tsì i̱xti íchjín kìi̱; isifé‑ní. 6'Kia̱ ijchò masen ni̱tje̱n, 'ñó kiìchja̱ xi̱ta̱, kitsò: “Ijye nchrabá xi̱ta̱ ra bixan. Títjo̱ chiñá‑la.” 7Nga'tsì i̱xti íchjín kìi̱, tsasítje̱n‑ní ko̱ tsikítsa̱jnandaá india‑ni ni'í kandì‑la̱. 8Jñà ra tsìn‑la̱ kjo̱bítsjen kitsó‑la̱ jñà ra i'ka ra machi̱ya‑la̱: “'Ti̱ i̱tsé‑náji̱n ndátí‑no. Jè kandì‑na̱ji̱n ijyeé mejèn i̱nchifì'tso.” 9Tanga jñà i̱xti íchjín ra machi̱ya‑la̱, kitsó‑la̱ jñà ra i'ka: “Mì kì ka̱ma‑jìn, mì kì ki̱chóya‑la̱ tsa̱ji̱n ko̱ ni̱ mì kì ki̱chóya‑la̱ tsa̱jiòn; isa̱á nda nga tangí ki̱ndá tsa̱jiòn ya̱ ñánda̱ satína.” 10Jñà i̱xti íchjín ra tsìn‑la̱ kjo̱bítsjen 'kia̱ nga i̱nchifì katse ndátí‑la̱, 'kia̱á chi̱ba̱‑la̱ 'ji jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra bixan. Jñà i̱xti íchjín ra 'òn ma‑ni ra títsa̱jnanda nga sítì kandì‑la̱, 'jaha'sen‑ko̱ó ya̱ ni'ya jè ra bixan. A̱kjòn isìchjàjto jè xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya. 11Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, 'jií‑ni jñà i̱xti íchjín ra ngi 'òn ma‑ni. Kitsò: “Námí, námí, 'ti̱ìn kjo̱nda, chí'xa̱‑náji̱n ni'ya.” 12Tanga jè ra ixan kitsó‑la̱: “'Én kixi̱í ra xin‑no, mì kì bexkon‑no.” 13Kitsó‑isa‑la̱ Jesús: ―Nda ti̱tsa̱jnanda, nga̱ mì kì 'ya mé ni̱chjin ko̱ mé hora nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱. 14’Koni 'sín batéxoma jè ra tíjna ngajmi, 'koa̱á 'sín mangásòn‑ko̱ koni jngo xi̱ta̱ ra kjin i̱'nde tífì; kiìchja̱á‑la̱ chi̱'nda‑la̱ ko̱ kisìnga̱tsja to̱n‑la̱ nga jngó jngó. 15’Jngo chi̱'nda ra 'òn jmi to̱n oro kitsjà‑la̱; ko̱ jngo ra jò jmi kitsjà‑la̱; jè ra ma‑ni jàn, jngo jmi kitsjà‑la̱. 'Koa̱á 'sín 'ki kitsjà‑la̱ koni 'ki ma‑la̱ síxáko̱ to̱n nga jngó jngóo̱. A̱kjòn kjiín kijì. 16Jè chi̱'nda ra 'òn jmi itjábé‑la̱ ndi̱to̱ón isíxáko̱ to̱n ra ki'tsì‑la̱, ngi ko̱'ki isikijnesòn‑isa i'ndí‑la̱ to̱n. 17Ko̱ jè chi̱'nda ra jò jmi ki'tsì‑la̱, 'koa̱á ti̱'sín ki'sìn; jò jmi isikijnesòn‑isa i'ndí‑la̱ to̱n‑la̱. 18Tanga jè chi̱'nda ra jngo jmi to̱n ki'tsì‑la̱, ta tsikíjna'maá jè to̱n ra isìnga̱tsja jè ni‑la̱ xá. Nga̱jo̱ó tsjà'ngi jngo‑la̱ nga tsikíhi'nde. 19’'Kia̱ nga ijye kjìn nó tsato, 'jií‑ni jè ni‑la̱ xá nga 'jií kíndajín kinda̱ a̱'ta 'tse̱ to̱n ra kisìnga̱tsja jñà chi̱'nda‑la̱. 20'Ji ítjòn jè ra 'òn jmi to̱n oro kjonga̱tsja, ngi 'òn jmi ijchòko̱sòn‑isa jè ra i'ndí‑la̱ to̱n. Kitsò‑la̱ jè ni‑la̱ xá: “Nàmi̱, 'òn jmi tjín‑ni to̱n ra ki'tsí‑ná, ngi 'òn jmi iskasòn‑isa i'ndí‑la̱.” 21Jè ni‑la̱ xá kitsó‑la̱: “Nda‑ní xi̱ta̱ ko̱ xi̱ta̱ kixi̱‑ní ra ji̱. Ndaá inìhitjasìn ni̱'sín ta chiba kítsja‑la. Isa̱á tse tsja‑isa‑la nga si̱xáki̱i. Ti̱tjí ni'ya, ti̱ngásòn‑ko̱‑ná kjo̱tsja ra tjín‑na.” 22A̱kjòn 'jií jè chi̱'nda ra jò jmi kjonga̱tsja, kitsò: “Nàmi̱, jò jmi tjín‑ni to̱n‑li ra ki'tsí‑ná, ngi jò jmi iskasòn‑isa i'ndí‑la̱.” 23Jè ni‑la̱ xá kitsó‑la̱: “Nda‑ní xi̱ta̱ ko̱ xi̱ta̱ kixi̱‑ní ra ji̱. Ndaá inìhitjasìn ni̱'sín ta chiba tjín‑ni to̱n ra kítsja‑la. Isa̱á tse tsja‑isa‑la nga si̱xáki̱i. Ti̱tjí ni'ya, ti̱ngásòn‑ko̱‑ná kjo̱tsja ra tjín‑na.” 24'Kia̱á 'ji jè chi̱'nda ra jngo jmi kjonga̱tsja; kitsò‑la̱ ni‑la̱: “Nàmi̱, ndaá be‑la nga ji̱ 'ñó níjí, nga̱ skanda mején‑li nga ji̱ kíxkí jñà tsajmì ra mì ji̱ isingi‑li kjo̱hi̱ma̱ nga tsikìtji̱i. 25'Koa̱á ma‑ni nga ítsakjon‑la, ko̱ ítsikií'nde‑ná to̱n ra ki'tsí‑ná. Tíjna i̱jndíi̱ jè to̱n‑li ra jngo jmi ma‑ni.” 26Jè ni‑la̱ xá kitsó‑la̱: “¡Chi̱'nda 'choó‑ní ko̱ chi̱'nda 'tsé‑ní ra ji̱! Tsa 'ya‑ní nga 'ñó síjée̱ ra 'a̱n ko̱ skanda mején‑na nga bíxkó tsajmì ra mì 'a̱n tjíngi‑na kjo̱hi̱ma̱ nga tsikitjé; 27tsa nda kjòn‑ni, ya̱á tsikijni to̱n‑na̱ ya̱ banco, mé‑ni 'kia̱ nga 'jíi̱‑na ra 'a̱n, 'ki̱‑ná to̱n‑na̱, ko̱ i'ndí‑la̱.” 28A̱kjòn kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna: “Chjí'an‑la jè to̱n ra jngo jmi tsá'ya; jè 'ti̱‑la jè chi̱'nda ra te jmi ma‑ni 'tse̱. 29Nga̱ jè ra tjín‑la̱, 'ki̱í‑isa‑la̱ ko̱ isa̱á tse 'se̱‑isa‑la̱; tanga jè ra tsìn‑la̱, skanda tjá'án‑la̱ jè ra tjín chiba‑la̱. 30Ko̱ jè chi̱'nda ra̱kìi̱, ra ni̱mé chjí‑la̱, ya̱á ti̱kàtje̱n‑jion ya̱ a̱jin jñò ndi̱tsiaán; ya̱á katakjindáya ko̱ katakjinenè ni̱'ño̱.” 31’'Kia̱ nga kjí'i̱ india‑na 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, 'ñó jeya kjí'ia̱ koni jngo xi̱ta̱xá ítjòn, nga tji̱ko̱‑naa̱ nga'tsì jñà ìkja̱li̱, nga kóti̱jnasòn íxile̱ ñánda̱ nga 'a̱n bako̱‑na, nga jeya kóti̱jna nga kotexóma. 32Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ya̱á ko̱xkóya ya̱ ngixkoàa̱n; a̱kjòn kjoahíjiaa̱n koni 'sín 'sín jè chji̱ngo̱ cho̱ nga bachrjekàjin jñà forrè ko̱ jñà tíndsó. 33Jñà forrè, ya̱á kítsa̱jna'ta‑na ya̱ nga kixi̱‑na̱, ko̱ jñà tíndsó, ya̱á kítsa̱jna ya̱ ngaskoán‑na̱. 34A̱kjòn 'a̱n ra Xi̱ta̱xá Ítjòn 'mì‑na, xín‑la̱ jñà ra ya̱ títsa̱jna ya̱ nga kixi̱‑na̱: “Nchrabá, jiòn ra isìchikon'tin‑no jè Na̱'ìn‑na̱; chjíbé kjo̱nda nga ta̱te̱xoma koni 'sín ijye tjínda skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ isinda i̱sà'nde. 35Nga̱ maá‑najiòn nga ki'tsí‑ná ra tsákje̱n, 'kia̱ nga kjòhojò‑na; ko̱ 'kia̱ nga kjóxándá‑na, ki'tsí‑nájiòn nandá ra kí'tsia̱; 'kia̱ nga ijchòo̱ ya̱ ni'ya‑najiòn koni xi̱ta̱ ra mì tsa ya̱ i̱'nde‑la̱, maá‑najiòn nga ki'tsì'nde‑ná nga ísíkjáya ya̱ ni'ya‑no. 36'Kia̱ nga kjotsìn‑na nikje ra tsakjána̱ya, maá‑najiòn nga ki'tsí‑ná; ko̱ 'kia̱ nga kjokiya, inikìnda̱‑nájiòn; 'kia̱ nga nda̱yá tsakáti̱jnaa̱, maá‑no jiòn nga tsahijchón‑nájiòn.” 37'Kia̱á sko̱nangi jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ nga ki̱tso̱: “Na̱'ìn, ¿kjiá‑nioo̱ nga kijcha‑laji̱n nga kjòhojò‑li ko̱ nga kjóxándá‑li nga ji̱n ki'tsì‑laji̱n tsajmì ra tsichi ko̱ nandá ra ki'yì? 38¿Ko̱ kjiá‑nioo̱ nga ijchì ni'ya‑na̱ji̱n koni jngo xi̱ta̱ ra mì tsa ya̱ i̱'nde‑la̱ ko̱ nga tsìn‑li nikje ra tsjayi nga ji̱n ki'tsì'nde‑laji̱n ya̱ ni'ya‑na̱ji̱n nga iníkjáyi ko̱ ki'tsì‑laji̱n nikje ra itsjayi? 39¿Kjiá‑nioo̱ kijcha‑laji̱n nga kjokiyi ko̱ nga nda̱yá tsikijni nga inikìnda̱‑laji̱n ko̱ nga tsahítsíjen‑laji̱n?” 40'Kia̱á xín‑la̱ 'a̱n ra Xi̱ta̱xá Ítjòn 'mì‑na: “'Koa̱á xin kixi̱‑no, 'kia̱ nga ko̱'sín kinìko̱ jiòn jngo xàngia̱, ni̱'sín 'ñó ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ 'ki, 'a̱án‑ná ra ko̱'sín kinìko̱‑nájiòn.” 41’'A̱n ra Xi̱ta̱xá Ítjòn 'mì‑na, 'kia̱á xín‑la̱ jñà ra títsa̱jna ya̱ ngaskoán‑na̱: “Ti̱ncha'tàxìn‑ná, jiòn ra ijye ko̱'sín tjínè‑no nga kjo̱hi'in 'ki̱‑no. Ya̱ tangió ya̱ ñánda̱ títì ni'í ra mì kì fi'tso ta mé ni̱chjin‑nioo̱, ra tjínda nga 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í ko̱ jñà ìkja̱li̱‑la̱. 42Nga̱ mì kì ki'tsí‑nájiòn ra tsákje̱n 'kia̱ nga kjòhojò‑na; ko̱ 'kia̱ nga kjóxándá‑na mì kì ki'tsí‑nájiòn nandá ra kí'tsia̱; 43ko̱ 'kia̱ nga ijchòo̱ ya̱ ni'ya‑najiòn koni tsa xi̱ta̱ ra mì tsa ya̱ i̱'nde‑la̱ mì kì ki'tsì'nde‑nájiòn nga ísíkjáya ya̱ ni'ya‑no; ko̱ 'kia̱ nga kjotsìn‑na nikje ra tsakjána̱ya, jiòn mì kì ki'tsí‑nájiòn; ko̱ 'kia̱ nga kjokiya ko̱ nga tsakáti̱jnaa̱ nda̱yá mì kì ichitsíjen‑nájiòn.” 44'Koa̱á ti̱ ki̱tso̱ jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ ngaskoán‑na̱ nga sko̱nangi: “Na̱'ìn, ¿kjiá‑nioo̱ nga kijcha‑laji̱n nga kjòhojò‑li ko̱ nga kjóxándá‑li; ko̱ kjiá‑nioo̱ nga kjotsìn‑li i̱'nde ñánda̱ nga iníkjáyi, ko̱ nga kjotsìn‑li nikje ra itsjayi; kjiá‑nioo̱ nga kjokiyi, ko̱ kjiá‑nioo̱ nga nda̱yá tsikijni nga mì kì tsisìko̱'ta‑laji̱n?” 45'A̱n ra Xi̱ta̱xá Ítjòn, 'koa̱á xín‑la̱: “Kjo̱hixi̱í ra xin‑no, 'kia̱ nga mì kì ko̱'sín inìko̱o jiòn jngo ndí xi̱ta̱ kìi̱, ni̱'sín ta kó i̱ma̱ 'ki, 'a̱án‑ná ra ko̱'sín mì kì tsisìko̱'tá‑nájiòn.” 46Jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra 'cho 'sín, ya̱á ki̱ji̱ ñánda̱ nga 'se̱ kjo̱hi'in skanda ta kjiá‑nioo̱; ko̱ jñà ra xi̱ta̱ kixi̱, ya̱á ki̱ji̱ ñánda̱ nga 'se̱ kjo̱binachon ra mì kì kje̱he'tà skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\