San Mateo 26

1'Kia̱ nga ijye kiìchja̱ nga'tsì 'én kìi̱ Jesús, kitsó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱: 2―Ijyeé 'ya jiòn nga ta jò ni̱chjin chija‑isa nga ki̱tjo jè 'sí paxko̱; 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ya̱á ko̱nga̱tsja jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá nga koa̱à'ta‑na krò. 3Ti̱jñá‑ni ni̱chjin kìi̱, jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ xi̱ta̱ Judío, ya̱á kjóxkóya ya̱ ndi̱tsin ni'ya‑la̱ na̱'mì ítjòn ra 'mì Caifás. 4Ya̱á tsajo̱óya‑ni kó'sín sko̱ónda̱cha̱‑la̱ Jesús nga ma jtsa̱ba̱'ñó, a̱kjòn si̱ì'ken. 5Kitsò‑la̱ xákjién: ―Mì tsa 'kia̱ ki̱nda̱ba̱'ñé 'kia̱ nga tjín 'sí, mé‑ni nga mì kì kjo̱si 'se̱‑ni ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá. 6'Kia̱ nga tíjna Jesús ya̱ na̱xi̱ndá Betania, ya̱ ni'ya‑la̱ ra 'mì Simón jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'yaxkon‑la̱ nga i'ndojno chrja̱ba̱ ijo‑la̱, 7ya̱á ijchò kasi'ta jngo‑la̱ chjo̱ón ra 'ya jngo namìta̱ na̱jo̱ ra tjíya sihìti̱ ixi ra 'ñó nda jne̱ ko̱ ra 'ñó chjí chjí‑la̱. 'Kia̱ nga tíjna'ta ya̱ ímixa̱ Jesús, jè chjo̱ón ra̱kìi̱, tsikíxten‑jnó ya̱ sko̱ Jesús jè sihìti̱ ra 'ya. 8'Kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, jtií kjomà‑la̱, kitsò: ―¿Mé ta̱ nda kàsíkitsón‑ni? 9Isa̱á‑la nda tsa kasatína, tsa chjí kasatína‑ni nga̱ 'ñó chjí chjí‑la̱, mé‑ni nga ma ki̱si̱ko̱'ta‑ni jñà xi̱ta̱ i̱ma̱. 10'Kia̱ kií'nchré Jesús, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni nga jè chjo̱ón ra̱kìi̱ nìjti‑la? Koni 'sín nga kásíko̱‑na, 'ñó nda ká'sín‑ni. 11Nga̱ jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱, ya̱á kítsa̱jnako̱ ki'ta‑no; tanga 'a̱n, mì tsa i̱ kóti̱jnako̱ ki'ta‑no. 12'Kia̱ nga ko̱'sín kábíxten‑jnó jè sihìti̱ ya̱ ijo‑na̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱, kií ko̱'sín ká'sín‑ni mé‑ni nga ijye tíjnanda‑ni ijo‑na̱ 'kia̱ nga si̱i'ndee̱. 13'Koa̱á xin kixi̱‑no, ni̱'sín ta ñánda̱ nga 'se̱na̱jmíya jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò nga tjíjtsa i̱sà'nde, ti̱'koa̱á 'se̱na̱jmíyaá‑te koni 'sín ká'sín jè chjo̱ón ra̱kìi̱ mé‑ni nga si̱íkítsjen‑yá‑ni xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱. 14Jè ra 'mì Judas Iscariote, jngo xi̱ta̱‑la̱ Jesús jñà ra tejò ma‑ni, kiìjkoón jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, 15kitsò‑la̱: ―¿Mé ra 'ki̱‑nájiòn tsa singátsja‑no Jesús? Katé to̱n chroba isinda‑la̱ nga tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì. 16Jè Judas tsikí'tsia̱‑ní nga tsakátsji'nde‑la̱ kó'sín 'si̱in nga ma si̱ìnga̱tsja Jesús xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 17Jè ni̱chjin 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ma'tsia̱ jè 'sí paxko̱ 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱ judío bakjèn ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsìn‑la̱ na̱'yo̱ san, jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ijchò kincha'tá‑la̱ ya̱ ñánda̱ tíjna Jesús nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Ñánda̱ mejèn‑li nga kongí kinda‑ji̱n tsajmì ra chineé ra a̱'ta 'tse̱ 'sí paxko̱? 18Jesús kitsó‑la̱: ―Tangió ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ján, ko̱ ya̱ tangí jngo ni'ya‑la̱ xi̱ta̱. Ko̱'tìn‑la: “Ki̱í tsò jè Maestro: Jè ni̱chjin‑na̱ ijyeé kjochraña, ko̱ ya̱á ni'ya‑li kochrjé 'sí paxko̱ nga kókje̱n‑ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑na.” 19Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, 'koa̱á 'sín ki'sìn koni 'sín kitsò‑la̱ Jesús. Ya̱á tsikínda tsajmì ra tsakjèn ra kjoa̱ 'tse̱ 'sí paxko̱. 20'Kia̱ ijye kjòjñò Jesús ko̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ra tejò ma‑ni, ya̱á tsikitsa̱jna'ta ya̱ ímixa̱. 21'Kia̱ nga i̱nchibakjèn, Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á xin kixi̱‑no, ti̱ jión jngo‑najiòn ra si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ kondra̱‑na̱. 22Jñà xi̱ta̱‑la̱ Jesús 'ñó ba ki'se‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré. 'Kia̱á jngó jngó iskonangi. Kitsò: ―¿Yá‑nioo̱ Na̱'ìn? ¿A 'a̱n‑ná? 23Jesús kitsó‑la̱: ―Jè ra si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ kondra̱‑na̱ jè‑ní ra ta̱ña mahíjin tsja ko̱ jè ndsa̱ ya̱ a̱jin chro̱ba̱. 24'A̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, ra kixi̱ kjoa̱, 'koa̱á 'sín ki̱yáa̱ koni 'sín ijye tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá. ¡Tanga i̱ma̱‑ró‑ni jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín si̱ìnga̱tsja‑na! Isa̱á‑la nda‑la̱ tsa ta mì kitsin jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 25'Kia̱á kiìchja̱ jè Judas, kitsò‑la̱: ―¿A 'a̱n‑ná ji̱ Maestro? Jesús kitsó‑la̱: ―Jon, ji̱‑ní, koni 'sín tjisi. 26'Kia̱ nga i̱nchibakjèn, Jesús iskábé jè ni̱ño̱ nchra̱jín, kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, isìjòya jè ni̱ño̱ nchra̱jín a̱kjòn kitsjá‑la̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. Kitsò‑la̱: ―Chjíbé ko̱ chji̱ne̱e; jñà kìi̱, jé ijo‑na̱. 27A̱kjòn iskábé jngo chi̱tsín, [jè ra tjíya nandá xán 'tse̱ uva], kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá, a̱kjòn kitsjá‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ jè chi̱tsín. Kitsò‑la̱: ―'Tio̱o nga'tsì‑no jè nandá xán ra tjíya chi̱tsín ra̱kìi̱. 28Nga̱ jè ra̱kìi̱, jé jní‑na̱ ra síkixi̱ya jè kjoa̱ xi̱tse̱ ra tíbindájín‑ko̱‑no, nga xa̱ájten‑tjí‑la̱ xi̱ta̱ nga ma sa̱kò‑la̱ kjoa̱nìhijcha'ta ra a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱. 29'Koa̱á xin‑no, mì ti̱ kì nandá xán 'tse̱ uva sk'i̱‑na skanda 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga ma sk'i̱ko̱‑no nandá xán xi̱tse̱ ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Na̱'ín‑ná. 30Jè Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱‑la̱, 'kia̱ nga ijye kise jngo‑la̱ so Nainá, a̱kjòn ya̱á kijì ya̱ a̱'ta nindo Yá Olivo. 31Jesús kitsó‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Jè ni̱tje̱n ra̱kìi̱, si̱kíjna ta̱jngo‑nájiòn nga'tsì‑no, nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Si'kén‑ná jè chji̱ngo̱ cho̱ ko̱ jñà forrè‑la̱ ko̱chi̱jndí‑ní.” 32Tanga 'kia̱ nga ijye kjoa̱áya india‑na, ya̱á kjín ítjòn‑no ya̱ ján nangi Galilea. 33Kitsó jè Pedro: ―Ni̱'sín tsjín‑takòn‑li nga'tsì jñà xi̱ta̱‑li ra i'ka, tanga 'a̱n, ni̱ i̱tsé tsjin-tákon‑la. 34'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―'Koa̱á xin kixi̱‑la, jè ni̱tje̱n ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ti̱kje kjindáya káxti̱, jàn 'ka̱ ko̱síi̱ nga mì kì 'yaxkon‑ná. 35Kitsó jè Pedro: ―Ni̱'sín ya̱ katiyako̱o‑la mì kì kjójna̱'ma jiàa̱n. Ko̱ ngásòn kitsò nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús. 36'Kia̱ ijchò Jesús ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ya̱ ñánda̱ 'mì Getsemaní. Kitsó‑la̱: ―Ya̱ ti̱tsa̱jna i̱jndíi̱; 'koa̱à‑la chi̱ba̱‑la̱ nga kjián ján nga kichjà'ta‑la̱ Nainá. 37Jesús kiìko̱ó jè Pedro ko̱ ngajò i̱xti‑la̱ Zebedeo. A̱kjòn kjo'tsia̱ nga 'ñó kjoba‑la̱ ko̱ 'ñó isíkájno inìma̱‑la̱. 38'Kia̱á kitsò‑la̱ xi̱ta̱‑la̱: ―Taxki̱ 'ñó ba tjín‑la̱ jè inìma̱‑na̱; sí 'koa̱á ma‑na koni tsa ki̱yáa̱. Ya̱ ti̱tsa̱jna i̱jndíi̱ nga ti̱tsa̱jnakon ko̱‑ná. 39Kijíkjá chiba‑isa Jesús. A̱kjòn tsasèn-xkó'nchi-niñanè i̱sén‑la̱ skanda ya̱ a̱'ta nangi nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, kitsò: ―Ji̱, Na̱'ìn, tsa mejèn‑li, chjíixìn‑ná kjo̱hi'in ra̱kìi̱, tanga mì tsa ko̱'sín katama koni 'sín mejèn‑na. 'Koa̱á 'sín katama koni 'sín mejèn‑li ra ji̱. 40A̱kjòn 'jií india‑ni ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, tanga ijyeé kjifè. Kitsò‑la̱ Pedro: ―¿A skanda mí káchíkjoa̱ jngo hora‑najiòn nga kabitsa̱jnakon ko̱‑ná? 41Ti̱tsa̱jnakon ko̱ ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá mé‑ni nga mì jé ska̱jin‑no. Kixi̱í kjoa̱, jè inìma̱‑no tíjnanda‑ní nga mejèn‑la̱ síhitjasòn, tanga ra jè ijo‑no, tsìn‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ síhitjasòn. 42Kijí india‑ni ra ma‑ni jò 'ka̱, nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá. Kitsò: ―Ji̱, Na̱'ìn, tsa majìn‑li nga chjíixìn‑ná jè kjo̱hi'in ra̱kìi̱, ko̱'sín katabitjasòn koni 'sín ji̱ mejèn‑li. 43'Kia̱ nga 'ji india‑ni, jñà xi̱ta̱‑la̱ takó kjifé india‑ni ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ 'ñó nijñá‑la̱. 44Kijí india‑ni ra ma‑ni jàn 'ka̱ nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá. Ya̱á isíkítsa̱jna jñà xi̱ta̱‑la̱. Takó ta 'koa̱á 'sín kitsò nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá koni 'sín kitsò nga 'sa̱ ítjòn. 45'Kia̱á 'ji india‑ni ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱. Kitsò‑la̱: ―Tsjafè‑isa ko̱ nda ti̱kjáya. Tanga ijyeé ijchó chi̱ba̱‑la̱ nga 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱ ya̱á ko̱nga̱tsja jñà ra xi̱ta̱‑jé. 46Ti̱sítje̱en ko̱ tjiaán, ijyeé nchrabá chraña jè ra si̱ìnga̱tsja‑na xi̱ta̱ kondra̱‑na̱. 47Takó ti̱'kia̱á tíchja̱‑isa‑ni Jesús nga 'ji jè ra 'mì Judas, jngo xi̱ta̱‑la̱ Jesús jñà ra tejò ma‑ni. Kjín jchán xi̱ta̱ tji̱ko̱ ra 'ya ki̱cha̱ ndajò ti̱'koa̱ 'ya yá. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, jñá isìkasén jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ra 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 48Judas, jè ra tsi'kéna̱jmí'tin Jesús, tje̱n kitsò ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tji̱ko̱. ―Jè ra skíne̱'ta i̱sén‑la̱, jè‑ní ra ki̱nda̱ba̱'ñó jiòn. 49A̱kjòn kiì kasi'ta chraña‑la̱ Jesús. Kitsò‑la̱: ―Nda‑li Maestro. A̱kjòn iskine'ta i̱sén‑la̱. 50Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ ndse, ¿mé xá ra kà'fìi̱‑ni? Jñà xi̱ta̱ ra tji̱ko̱ Judas, ndi̱to̱ón kiì kincha'ta‑la̱ Jesús, a̱kjòn itsabá'ñó. 51Tanga jngo xi̱ta̱ ra tji̱ko̱ Jesús, tsachrje ki̱cha̱ ndajò‑la̱. Tsajá‑la̱ jè xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ na̱'mì ítjòn; tsate'tà chíká‑la̱. 52Jesús kitsó‑la̱: ―Tjajnatjo‑nì jè ki̱cha̱ ndajò‑li, nga̱ nga'tsì ra ki̱cha̱ kjaán‑ni, ki̱cha̱á ki̱yá‑ni. 53¿A mí 'yi tsa mejèn‑na, maá síjé‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱, ko̱ ndi̱to̱ón si̱ìkasén‑na tsa tejò ko̱ tsa tejàn tji ìkja̱li̱ [nga ko̱si̱ko̱tjì‑na]? 54Tanga tsa ko̱'sín 'siaa̱n, ¿kó'sín ki̱tjasòn‑ni koni 'sín ijye tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò nga 'koa̱á 'sín ki̱tjasòn? 55Ti̱'kia̱á‑ni Jesús kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjìn ma‑nioo̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín kà'fìi̱ ndabá'ñó‑ná jiòn koni tsa jngo xi̱ta̱ chijé nga ko̱ ki̱cha̱ ko̱ yá ki'chà‑no? Ni̱chjin nchijón ya̱ tsakáti̱jnako̱‑no ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn nga tsakon‑yá‑no ko̱ mì kì indabá'ñó‑nájiòn. 56Tanga kií ko̱'sín ma‑ni mé‑ni nga ki̱tjasòn‑ni koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá ra tsikínda jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé. 'Kia̱á jahachinga nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱, isíkíjna ta̱jngo jè Jesús. 57Jñà xi̱ta̱ ra itsabá'ñó Jesús ya̱á kiìko̱ ya̱ ñánda̱ tíjna jè na̱'mì ítjòn ra 'mì Caifás. Ya̱á títsa̱jna‑te jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 58Tanga jè Pedro tà kjin tà kjiín basèn-tji̱ngi skanda 'kia̱ nga ijchò ya̱ ndi̱tsin ni'ya‑la̱ na̱'mì ítjòn. 'Jaha'sen ya̱ ni'ya. Ya̱á tsikijnajin‑la̱ ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ ra síkinda̱ ni'ya i̱ngo̱; mején‑la̱ ske̱ kó'sín kje̱he'tà kjoa̱ kìi̱. 59Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, [ko̱ xi̱ta̱ jchínga], ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ xá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ judío tsakátsjií xi̱ta̱ ra kitsjà'tin 'én ndiso Jesús mé‑ni nga ko̱ma ki̱ìnè‑ila̱ kjo̱hi'in nga si̱ì'ken. 60Tanga ni̱mé kjoa̱ ra isakò‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús, ni̱'sín kjìn xi̱ta̱ ndiso ijchò ra kondra̱ 'tse̱. Tanga ra kjomà a̱skan, ijchó jò xi̱ta̱ ra ijchòko̱ 'én ndiso, 61nga kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kitsó‑ní: “Maá‑na nga sikíxojen ijye jè i̱ngo̱‑la̱ Nainá ko̱ ta̱ ján ni̱chjin kindá india‑na.” 62'Kia̱á tsasijna kixi̱ jè na̱'mì ítjòn. Kitsò‑la̱ Jesús: ―¿A mí kósii̱? ¿Mé 'én ra ko̱tsò bánè‑li xi̱ta̱ kìi̱? 63Tanga jè Jesús mì kì kiìchja̱. Jè na̱'mì ítjòn kitsó‑la̱: ―'Tèna̱jmí kixi̱‑náji̱n ya̱ ngixko̱n Nainá ra tíjnakon. Ko̱'tín‑náji̱n, ¿a ji̱‑ní ra Cristo, ra I'ndí‑la̱ Nainá? 64Kitsó Jesús: ―Ji̱í ra ko̱'sín tjisi. 'Koa̱á xín‑te‑no, 'ndi̱í ma'tsia̱‑ni nga jcha̱‑nájiòn 'a̱n ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ xian‑la̱ ijo‑na̱, nga ya̱ kóti̱jna ya̱ ngakixi̱‑la̱ Nainá ra tse nga'ñó tjín‑la̱, ko̱ ti̱'koa̱á jcha̱a 'kia̱ nga kji̱nchrabàjìa̱n ifi ya̱ ján ngajmi. 65Jè na̱'mì ítjòn iskíchrja̱yajnoó ijo‑la̱ nga 'ñó jti kjomà‑la̱, kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jè Nainá kachja̱jno‑la̱ koni 'sín kàtsò nga kàchja̱. ¿Mé 'sia̱n‑isa‑ná xi̱ta̱ ra tsjá 'én? Jiòn sabá kàna'yá‑la koni 'sín kachja̱jno‑la̱ Nainá. 66¿Kó'sín ma‑no? ¿Mé ra si̱ke̱é? Kitsó nga'tsì xi̱ta̱: ―Tjín‑la̱ jé, bakén‑la̱ nga ki̱yá‑róoi̱. 67A̱kjòn tsikíchrá'a ko̱ tsi'ké‑la̱ chrjo̱ngo̱. Tjín ra isìjtsin'á ya̱ i̱sén‑la̱, 68kitsò‑la̱: ―Ji̱ Cristo [ra xá isìkasén‑li Nainá], ko̱'tín‑náji̱n, ¿yá ra tí'bé‑li? 69Jè Pedro ya̱á tíjna ya̱ ndi̱tsin ni'ya 'kia̱ nga ijchòjkon jngo chjo̱ón chi̱'nda ra kitsò‑la̱: ―Ya̱á tjájmekó‑ti Jesús ra ya̱ Galilea i̱'nde‑la̱. 70Tanga jè Pedro tsakja'ma‑ní ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱. Kitsò: ―Mì kì be mé ra ko̱'mì‑la ji̱. 71'Kia̱ nga tíbitjo ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya jè Pedro, ìjngo chjo̱ón kijtse ra 'koa̱ ti̱ kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna. Kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ya̱á tsá'bako̱‑te Jesús ra ya̱ Nazaret 'tse̱. 72Jè Pedro india tsikí'ma‑ni nga kitsjà 'én‑la̱, kitsò: ―¡Ngi 'én kixi̱‑ní, mì kì bexkon jiàa̱n jè xi̱ta̱ ra ko̱'mì‑la jiòn! 73Ra kjomà a̱skan, jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ijchò kincha'tá‑la̱ Pedro. Kitsò‑la̱: ―Kixi̱ kitií kjoa̱, nga xi̱ta̱‑la̱ Jesús‑ní ji̱; nga̱ tsijeén tsò 'én‑li. 74Jè Pedro 'kia̱á 'ñó kiìchja̱‑isa, kitsò: ―¡Katakajian kjo̱hi'in tsa mì tsa 'én kixi̱ ra ko̱tíxian‑no nga̱ mì kì bexkon xi̱ta̱ ra̱kìi̱! Ko̱ ti̱'kia̱á‑ni nga iskindaya jè káxtí. 75'Kia̱á itjokítsjen‑la̱ Pedro koni 'sín kitsò‑la̱ Jesús: “'Kia̱ nga ti̱kje kjindáya káxti̱, jàn 'ka̱ ko̱síi̱ nga mì kì 'yaxkon‑ná.” 'Kia̱á itjo ndi̱tsiaán, ko̱ taxki̱ 'ñó iskindaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\