San Mateo 27

1'Kia̱ nga ijye ki'se i̱sén, nga'tsì xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío, tsajo̱óya‑ni kó'sín si̱ìko̱ Jesús mé‑ni nga ko̱ma si̱ì'ken‑ni. 2Tsikíté'ñó Jesús, kiìko̱ nga isìnga̱tsja jè Pilato ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ya̱ nangi Judea. 3Judas, jè ra isìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱ Jesús, 'kia̱ nga kijtse nga ijye isinè‑la̱ Jesús nga ki̱yá, isíkájnoó‑ni ko̱ isíkáfaá‑ni to̱n chroba ra katé ma‑ni ra kitsjà‑la̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío. Kitsò‑la̱: 4―Tseé jé tsakatsjí‑la̱ ijo‑na̱, mì tsa mé jé tjín‑la̱ xi̱ta̱ ra kísingátsja‑no. Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, kitsó‑la̱: ―Nì mé kinda̱‑naji̱n ra ji̱n, ya̱á‑la̱ niki̱i ijo‑li. 5Jè Judas tsikítsajoó to̱n ya̱ a̱ya i̱ngo̱. A̱kjòn kijì, nga kiì kíngi na'ñó ísìn. 6Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, iskábé to̱n, kitsò: ―Jñà to̱n kìi̱, mì kì ko̱ma ya̱ si̱jngoke̱é to̱n ra nìnga̱tsjeé Nainá; nga̱ jní ixaájten‑tjí‑la̱. 7'Kia̱ ijye tsajo̱óya‑ni, nangií tsatse jngo 'ndé‑ni, ya̱ ñánda̱ bitjo ni'nde ra sinda‑ni ti̱jí, mé‑ni nga ya̱ ma si̱i'nde‑ni xi̱ta̱ ra xìn nangi. 8Kií ko̱'sín 'mì‑nì skanda 'ndi̱‑ni̱ ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱ nga I̱'nde 'tse̱ Jní 'mì. 9'Koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín kitsò xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé ra tsi'kìn Jeremías nga kitsò: “Iskábé to̱n chroba ra katé ma‑ni, koni 'sín iskosòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel nga ko̱tjín chjí‑la̱, 10ko̱ 'koa̱á 'sín kisìchjeén jñà to̱n kìi̱ nga ya̱ tsatse‑ni i̱'nde ñánda̱ bitjo ni'nde ra sinda‑ni ti̱jí koni 'sín kitsò‑na Na̱'ín‑ná.” 11'Kia̱ nga tíjna Jesús ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ nangi Judea, jè xi̱ta̱xá ra̱kìi̱ iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A ji̱‑ní xi̱ta̱xá títjòn‑la̱ xi̱ta̱ Judío? Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱í ra ko̱'sín tjisi. 12Ni̱mé 'én kiìchja̱ Jesús 'kia̱ nga i̱nchibángi jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ jchínga ra 'tse̱ xi̱ta̱ Judío. 13'Kia̱á kitsò‑la̱ jè Pilato: ―¿A mí tjina'yí nga'tsì 'én ra i̱nchibánè‑li xi̱ta̱? 14Tanga Jesús ni̱jngo 'én kiìchja̱; jè xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ nangi Judea, ta 'koa̱á kjomà‑la̱. 15'Kia̱ nga xki̱ nó xki̱ nó, nga bitjo 'sí paxko̱, jè xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ nangi Judea síkíjnandi̱í jngo‑ni xi̱ta̱ ra títsa̱'ya nda̱yá; jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá síjé yá ra mejèn‑la̱ nga si̱jnandi̱í‑ni. 16Ni̱chjin 'kia̱ nda̱yá tíjna'ya jngo xi̱ta̱ ra 'ñó 'tse̱n ra 'mì Barrabás. 17'Kia̱ nga kjóxkóya jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, jè Pilato iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá ra mejèn‑no nga síkíjnandi̱í‑na? ¿A jè Barrabás, o̱ ra jè Jesús jè ra 'mì Cristo? 18Jè Pilato, ijyeé be‑ní, nga tà ki‑ní nga maxitakòn‑ke Jesús xi̱ta̱ kìi̱, kií ko̱'sín ya̱ isìnga̱tsja‑ni. 19'Kia̱ nga tíjna jè Pilato ya̱ ni'ya masen, jè chjo̱ón‑la̱ isìkasén 'én‑la̱ nga kitsò‑la̱: “Kì ya̱ chaájin kjoa̱‑la̱ xi̱ta̱ kixi̱ ra̱kìi̱. Na̱ti ni̱tje̱n, 'ñó 'cho tsò nijñá ra ka'bì‑na ra a̱'ta 'tse̱.” 20Tanga jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío, jñá tsinchá'a jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá nga jè Barrabás katasíjé ra katasijnandi̱í‑ni ko̱ jè Jesús katabiya. 21Jè xi̱ta̱xá india iskonangi-isa‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá; kitsò‑la̱: ―Ta ngajò xi̱ta̱ kìi̱, ¿ñáa̱ ra mejèn‑no nga síkíjnandi̱í‑na? Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kitsó‑ní: ―¡Jé Barrabás‑róoi̱! 22Jè Pilato kitsò‑la̱ na̱xi̱ndá: ―¿Mé ra sikóo̱ jè Jesús ra 'mì Cristo? Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kitsó‑ní: ―¡Krò katasi'ta‑róoi̱! 23'Kia̱á kitsò jè Pilato: ―¿Mé kjoa̱ ra ta̱ 'cho ki'sìn kjòn? Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ta isa̱á 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Krò katasi'ta‑róoi̱! 24'Kia̱ nga kijtse Pilato nga ni̱mé nda tísindajín, nga ta isa̱á tímatse kjoa̱, iskaní'ká nandá chi̱'nda‑la̱ jè ra tsiníjno‑ni tsja ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. Kitsò‑la̱: ―Ni̱mé jé tjín‑na ra 'a̱n nga ki̱yá jè xi̱ta̱ kixi̱ ra̱kìi̱. Kinda̱ tsa̱jión‑nó koni 'sín 'nià. 25Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kitsó‑ní: ―Ji̱ín kjine‑naji̱n ko̱ i̱xti‑na̱ji̱n jè kjo̱biya‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 26Jè Pilato, 'kia̱á isíkíjnandi̱í‑ni jè Barrabás; ko̱ kitsjá kjo̱kixi̱ nga kinìki'on jè Jesús, a̱kjòn isìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga kátá'ta krò. 27Jñà chíchàn‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ nangi Judea, ya̱á kiìko̱ Jesús ya̱ ni'ya masen‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn. A̱kjòn tsikíxkóya nga'tsì chíchàn xákjién nga kitsendí‑la̱ Jesús. 28Isíkájna líka̱ jè Jesús, a̱kjòn isíkáya jngo nikje ra inì 'ki. 29Kisì'ya̱ jngo yá na'yá nga tsikí'a sko̱ koni 'sín si'a jngo‑la̱ corona xi̱ta̱xá ítjòn, ko̱ jngo ínaxo̱ tsakáya ya̱ tsja nga kixi̱; tsincha-xkó'nchi'ta‑la̱ nga isìtsja'tin. Kitsò‑la̱: ―¡Nda katijna jè Xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Judío! 30Ti̱'koa̱ tsikíchrájno‑te, iskábé jè ínaxo̱ ra kjiya tsja, tsatjìko̱‑ni sko̱. 31'Kia̱ ijye ko̱'sín isìsobà‑la̱, tsjahíxìn‑la̱ jè nikje inì ra kjiya. A̱kjòn isíkáya india‑ni jè nikje‑la̱ ra 'tse̱. A̱kjòn kiìko̱ nga kiì ká'ta krò. 32'Kia̱ nga ijye i̱nchifìko̱ Jesús, isatékjoó jngo xi̱ta̱ ra ya̱ Cirene i̱'nde‑la̱ ra 'mì Simón. Jñà chíchàn kjo̱'ñó ki'sìn‑la̱ nga isi'ka jè krò‑la̱ Jesús. 33'Kia̱ nga ijchò ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'mì Gólgota ra i̱'nde sko̱ mi'ken tsò‑ni, 34kitsjá‑la̱ nandá binagre̱ ra tjíkójin jngo‑la̱ nandá ra 'ñó tsja. Tanga 'kia̱ nga iskó'ta Jesús, mì kì ki'tsi. 35'Kia̱ nga ijye tsaká'ta ya̱ krò, jñà chíchàn isískáko̱ kañá jñà nikje‑la̱ Jesús nga yá 'tse̱ ki̱tso̱‑la̱ nga jngó jngó nikje. ['Koa̱á 'sín itjasòn 'én‑la̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ nga kitsò: “Kisìka'bí‑la̱ xákjién jè nikje‑na̱ nga isíská kañá‑ni.”] 36A̱kjòn ya̱á tsikitsa̱jna nga isikìnda̱ Jesús. 37Ya̱ sko̱ krò tsaká'ta jngo íte ra tjí'ta 'én ra tsò‑ni: “Jé ra̱kìi̱ Jesús, ra Xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Judío”, nga̱ ta kií kjoa̱‑ni nga ko̱'sín kinì'ken. 38Ti̱'koa̱ jò xi̱ta̱ chijé ta̱ña isi'tako̱ krò. Jngo isasíjna ya̱ ngakixi̱‑la̱ ko̱ jngo isasíjna ya̱ ngaskoán‑la̱. 39Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ chi̱ba̱‑la̱ 'ja, kiìchja̱jnoó‑te‑la̱, síkjahatji‑la̱ sko̱. 40Kitsò‑la̱: ―Ji̱ ra ko̱'sín kisi nga si̱kixojin i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá ko̱ nga jàn ni̱chjin kínda india‑ni, ti̱ji̱ ti̱náchrjejin‑ni kjo̱hi'in ijo‑li. Tsa kixi̱ kjoa̱ nga I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li, títjo̱ji̱in ya̱ a̱'ta krò. 41'Koa̱á ti̱'sín isìtsja'tin jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, ko̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ Judío. Kitsò: 42―Maá‑la̱ tsachrjejin kjo̱hi'in xi̱ta̱ ra kj'ií, tanga mì kì ma‑la̱ ti̱jè síko̱‑ni ijo‑la̱. Tsa kixi̱í kjoa̱ tsa jè ra Xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá Israel, katitjojen'ta ya̱ krò mé‑ni nga ko̱kjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱. 43'Ñó tsaká'ta ikon jè Nainá. Tsa kixi̱ kjoa̱ nga tsjake Nainá, jè katasiko̱ 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱. Nga̱ 'koa̱á 'sín kitsó‑ná nga I'ndí‑la̱ Nainá 'mì. 44'Koa̱á ti̱'sín kitsò jñà xi̱ta̱ chijé ra ti̱'koa̱á ya̱ kji'ta krò; kiìchja̱jnoó‑te‑la̱. 45'Kia̱ ijchò nchisen, skanda nga ijchò las tres nga ngixòn, kjojñó‑ní kóho'ki nga tíjngo i̱sà'nde. 46'Kia̱ nga mejèn bijchó las tres, 'ñó kiìchja̱ Jesús nga kitsò: “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” 'Én ra kiìchja̱, tsó‑ni: Ji̱ ra Nainá xin‑la, ¿mé‑ni kajmitakón‑ná? 47'Kia̱ nga kií'nchré‑la̱ jñà ra ya̱ títsa̱jna, tjín i'ka ra kitsò: ―Jé‑la Elías tíchja̱‑la̱. 48Jñà xi̱ta̱ kìi̱, jngo ra ta ndi̱to̱ón í'ká jngo tsa̱nga̱; isikà'nchi̱ ko̱ nandá binagre̱; a̱kjòn tsikísko jngo ínaxo̱; kitsjá‑la̱ Jesús nga kata'bi. 49Tanga kitsó jñà ra i'ka: ―Ti̱jmió, chítsijen‑lá a kj'i̱í‑ró‑tse jè Elías nga si̱ìkíjnandi̱í‑ni. 50Jesús 'ñó kiìchja̱ india‑isa. A̱kjòn 'ken. 51Jè nikje ra tja̱'báya ya̱ nga masen‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn ichrjajndá‑ní. Jòya kjomà skanda a̱'ta nangi; ko̱ 'ñó 'tsa chón ko̱ tsakjaán jñà na̱xi̱. 52Itjá'xa̱ jñà nga̱jo̱‑la̱ mi'ken. Ko̱ kjín jaáya‑ila̱ jñà ra xi̱ta̱ tsje ya̱ ngixko̱n Nainá, jñà ra 'ken kjotseé. 53'Kia̱ nga ijye jaáya‑ila̱ Jesús, jñà xi̱ta̱ kìi̱, itjoó nga̱jo̱‑la̱ nga kijì ya̱ na̱xi̱ndá tsje ra 'mì Jerusalén, ko̱ kjín xi̱ta̱ ra ya̱ kijtse. 54Jñà chíchàn ko̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ ra ya̱ i̱jncha nga i̱nchisíkinda̱ Jesús, 'kia̱ kijtse nga 'ñó 'tsa chón, ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra kjomà, ta itsakjón‑ní. 'Kia̱á kitsò: ―Ngi kixi̱ kitií‑la kjoa̱ nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, I'ndí‑la̱ Nainá‑ní. 55Kjín ma‑ni íchjín ra ya̱ títsa̱jna ra ta kjin i̱nchikotsíjen‑ni; jñà íchjín ra tsikima'ta‑la̱ Jesús nga inchrabà‑ni skanda ya̱ Galilea. 56Ya̱á tíjna ra 'mì María Magdalena, ko̱ María ra na̱‑la̱ Jacobo ko̱ José, ko̱ na̱‑la̱ ra i̱xti‑la̱ Zebedeo. 57'Kia̱ nga ijye mejèn kàtjì tsá'bí, 'jií jngo xi̱ta̱ nchi̱ná ra 'mì José ra ya̱ i̱'nde‑la̱ jè na̱xi̱ndá ra 'mì Arimatea. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ti̱'koa̱á ya̱á iskotá'yá'ta‑la̱ Jesús. 58Kiìjkoón jè Pilato nga isíjé‑la̱ ijo‑la̱ Jesús. Jè Pilato kitsjá'nde‑ní nga katamanga̱tsja. 59Jè José iskábé jè ijo‑la̱ Jesús; isíkájté jngo nikje chraba ra tsje. 60Kiìko̱ nga iskanì'sen‑ngi jngo ra nga̱jo̱ xi̱tse̱ ra jè tsjà'ì ya̱ a̱ngi na̱xi̱. A̱kjòn tsjahítsjá jngo na̱jo̱ te ra 'ñó je ra tsasén‑jto ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ nga̱jo̱; a̱kjòn kijì‑ni. 61Jè María Magdalena ko̱ jè María ra ìjngo, ya̱á títsa̱jna ya̱ chraña ñánda̱ isìhi'nde jè Jesús. 62'Kia̱ nga ma nchijòn nga ni̱chjin níkjáya, jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ jñà xi̱ta̱ fariseo, kiìjkoón jè Pilato. 63Kitsò‑la̱: ―Nàmi̱, bítsjeén‑naji̱n nga jè xi̱ta̱ ndiso ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ tíjnakon‑isa, kitsó‑ní: “'Kia̱ nga ki̱jchò jàn ni̱chjin kjoa̱áya india‑na.” 64'Koa̱á ma‑ni, isa̱á nda tsa katamakìnda̱ jè nga̱jo̱‑la̱ ñánda̱ nga isìhi'nde skanda nga ko̱ma jàn ni̱chjin, mé‑ni nga mì ya̱ ki̱jchò‑ni jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ 'kia̱ nga ni̱tje̱n nga ki̱jchò síchijé jè ijo‑la̱, a̱kjòn kitsò‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá: “Ijyeé jaáyaá‑ila̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya.” Ko̱ isa̱á ta 'cho ko̱ma‑ni 'én ndiso ra̱kìi̱, nda mí 'koa̱‑ni koni jñà ra ki'se nga 'sa̱ ítjòn. 65Kitsó jè Pilato: ―Ya̱á kitse chíchàn ya̱ i̱jndáa̱. Tangió, ko̱ nda ti̱kinda̱a. 'Ñó tichjàjto jè nga̱jo̱, mé‑ni nga 'ñó kata'se‑ni. 66'Kia̱á kijì, nga 'ñó nda tsikíchjàjto jè nga̱jo̱ ko̱ tsikí'ta jngo‑la̱ chi̱ba̱ mé‑ni nga jcha̱‑la̱ tsa yá ra ski̱í'xa̱jto. A̱kjòn isíkítsa̱jna jñà chíchàn ra isikìnda̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\