San Mateo 4

1Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kiìko̱ Jesús jngo i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì nga iskó'ta jè xi̱ta̱‑ni̱í nga mejèn‑la̱ nga kátátsji‑jé. 2Ichán ni̱chjin ko̱ ichán ni̱tje̱n tsikijnachjan jè Jesús. 'Kia̱ nga kjomà a̱skan‑nioo̱ kjòhojó‑la̱. 3Jè xi̱ta̱‑ni̱í ra ma‑la̱ konda̱cha̱ ijchò kasi'ta chrañaá‑la̱ ñánda̱ tíjna Jesús, kitsò‑la̱: ―Tsa ngi kixi̱í kjoa̱ nga ji̱í‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li, ko̱'tín‑la̱ jñà na̱jo̱ kìi̱ nga ni̱ño̱ katama. 4Tanga jè Jesús kitsó‑la̱: ―'Koa̱á 'sín tíchja̱ ya̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá, nga tsò: “Mì tsa tà ki tsajmì ra ma chine kítsa̱jnakon‑ni jñà xi̱ta̱, ti̱'koa̱á kií kítsa̱jnakon‑ni nga'tsì 'én ra chja̱ Nainá.” 5Jè xi̱ta̱‑ni̱í 'kia̱á kiìko̱ Jesús ya̱ Na̱xi̱ndá Tsje‑la̱ Nainá [ra 'mì Jerusalén]; isíkíjnasòn ya̱ ñánda̱ 'ñó 'nga ya̱ a̱sòn‑la̱ i̱ngo̱, 6kitsò‑la̱: ―Tsa ngi kjo̱hixi̱‑ní nga I'ndí‑la̱ Nainá 'mì‑li, ti̱kàtje̱n‑ngi ijo‑li, nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá nga tsò: Jè Nainá ki̱íxá‑la̱ jñà ìkja̱li̱‑la̱ mé‑ni nga si̱ìkinda̱‑li, nga ko̱ó tsja jtsa̱ba̱'ñó‑li, mé‑ni nga ni̱jngo na̱jo̱ sa̱téngi‑ni. 7Jesús kitsó‑la̱: ―Ti̱'koa̱á tjí'ta Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Kì tà chjàn jè chjí'tì jè ra Nainá‑li ma, jè ra tíjna ítjòn‑li.” 8Jè xi̱ta̱‑ni̱í, india iko̱‑isa jè Jesús ya̱ a̱sòn nindo ra 'ñó 'nga 'ki, nga tsakón ijye‑la̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ i̱sà'nde ko̱ jñà kjoa̱jeya‑la̱, 9kitsò‑la̱: ―Ji̱í tsja ijye‑la nga'tsì kìi̱ tsa ki̱se̱n-xkó'nchi'tá‑ná ko̱ jcha̱xkón‑ná. 10'Kia̱á kitsò‑la̱ Jesús: ―Ti̱si̱'taxín‑ná xi̱ta̱‑ni̱í. 'Koa̱á 'sín tjí'ta Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jcha̱xkín jè ra tíjna ítjòn‑li jè ra Nainá‑li ma, ko̱ ta jè ta̱jngoó ti̱sin‑la̱.” 11'Kia̱á kijì jè xi̱ta̱‑ni̱í, nga tsasì'taxìn‑la̱ jè Jesús. A̱kjòn ijchó ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ra isìsin‑la̱ Jesús. 12'Kia̱ nga kií'nchré Jesús nga nda̱yá tíjna'ya jè Juan ra tsatíndá xi̱ta̱, ya̱á kijì india‑ni ya̱ i̱'nde‑la̱ ñánda̱ 'mì Galilea. 13Tanga mì tsa ya̱ tsikijna ya̱ ñánda̱ 'mì Nazaret; ya̱á kiì kijna ñánda̱ 'mì Capernaum, jngo na̱xi̱ndá ra kjijna ya̱ a̱ndi‑la̱ ndáchikon ya̱ i̱'nde ra chja̱‑ni Zabulón ko̱ Neftalí. 14'Koa̱á 'sín kjomà mé‑ni nga itjasòn‑ni 'én ra tsikínda jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé ra tsi'kìn Isaías nga kitsò: 15Ján nangi Zabulón ko̱ nangi Neftalí, ya̱ ñánda̱ fì ndi̱yá ra 'fahandi ya̱ ndáchikon ya̱ ra ijngoa ndáje̱ Jordán, ya̱ ñánda̱ tíjna nangi Galilea, ya̱ ñánda̱ tjíhijyo xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 16Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱ ra jñò tjín kjo̱bítsjen‑la̱, kijtseé jngo ni'í ra 'ñó tse 'ki, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjímaya ndi̱yá kjo̱biya, kisìhiseén jngo‑la̱ ni'í ra kisìhisen‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱. 17Skanda ya̱á tje̱n‑nì nga tsikí'tsia̱ Jesús nga isìka'bí 'én‑la̱ Nainá nga kitsò: ―Ti̱kájno jé‑no, kì ti̱ tsja jé fatsji‑no. Ijyeé kjochraña ni̱chjin nga jcha̱a kó'sín batéxoma jè ra tíjna ngajmi. 18'Kia̱ nga tífì Jesús ya̱ a̱ndi ndáchikon 'tse̱ Galilea, jò xi̱ta̱ kijtse; jngo ra 'mì Simón ra ti̱'koa̱ Pedro 'mì‑te, ko̱ 'ndse̱ ra 'mì Andrés nga i̱nchisíkàtje̱n-ngindá na̱'ya‑la̱. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ti̱í bíxkó. 19Jesús kitsó‑la̱: ―Nchrabátji̱ngi‑ná, 'a̱án tsja‑no xá nga xi̱ta̱ kíxkóya ra 'a̱n ki̱ji̱'ta‑na koni 'sín nga bíxkó ti̱. 20Ndi̱to̱ón isíkáhijyo jè na̱'ya‑la̱ nga kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 21'Kia̱ nga i̱nchifì‑isa, Jesús kijtseé‑te ra 'mì Jacobo ko̱ 'ndse̱ ra 'mì Juan; ya̱á títsa̱jnaya chitso‑la̱ ko̱ na̱'ìn‑la̱ ra 'mì Zebedeo nga i̱nchibíndayá‑ni jè na̱'ya‑la̱. Kiìchja̱‑la̱ Jesús nga ki̱tji̱ngi‑la̱. 22Ndi̱to̱ón kitsjin chitso‑la̱ ko̱ na̱'ìn‑la̱ nga kiìtji̱ngi‑la̱ Jesús. 23Jesús tsajme tíjngoó ya̱ nangi Galilea; tsakón‑ya ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío nga jngó jngó na̱xi̱ndá. Tsi'kéna̱jmíya 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Nainá koni 'sín batéxoma, ko̱ isinda‑ni ta mé 'chin ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ nga ajò ma ijo‑la̱. 24Ina'yá‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús nga tíjngo ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'mì Siria, ko̱ jñà xi̱ta̱ inchrabàko̱ó‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kiya ra kjìn sko̱ya 'chin tjín‑la̱, jñà ra ajò ijo‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin inìma̱‑la̱, ko̱ tjín ra 'chin biyaxín tjín‑la̱, ko̱ xi̱ta̱ ra mì kì ma síkí'bi̱ ijo‑la̱. Jè Jesús isindaá‑ni nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱. 25Kjín xi̱ta̱ kijìtji̱ngi‑la̱ Jesús ra ya̱ i̱'nde‑la̱ Galilea, ko̱ ra 'tse̱ na̱xi̱ndá ra te ma‑ni ra 'mì Decápolis, ko̱ ra 'tse̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ko̱ ra ya̱ 'tse̱ nangi Judea, ko̱ ra ya̱ 'tse̱ ra ijngoa ndáje̱ Jordán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\