San Mateo 5

1Jesús, 'kia̱ nga kijtse nga kjín ma‑ni xi̱ta̱, tsihijiín ya̱ a̱sòn nindo ko̱ ya̱á tsikijna‑ni. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ ijchò kincha'ta chraña‑la̱. 2Jesús, 'kia̱á kiìchja̱ nga tsakón‑ya‑la̱, kitsò‑la̱: 3―Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra machi̱ya‑la̱ nga machjeén‑la̱ jè kjo̱nda ra ngajmi nchrabá‑ni; nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ijyeé 'tse̱é nga'tsì kjo̱nda ra tjín a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra batéxoma‑la̱ jè ra tíjna ngajmi. 4’Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kjindáya nga bíxten ndáxko̱n; nga̱ jé Nainá si̱ìjetakòn. 5’Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra indakjoa̱ tjín inìma̱‑la̱; nga̱ jñá tjábé‑la̱ nangi ra Nainá ijye ko̱'sín kitsò nga tsjá kjo̱tjò‑la̱. 6’Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'ñó bátsji kjoa̱kixi̱ ra mejèn‑la̱ Nainá koni 'sín 'sín jè xi̱ta̱ ra 'ñó xándá‑la̱ ko̱ ra 'ñó ajò‑la̱; nga̱ sa̱kó‑la̱ jñà kjoa̱ ra bátsji. 7’Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjo̱hi̱ma̱takòn; nga̱ jè Nainá ti̱'koa̱á ko̱hi̱ma̱ke ngajoó‑ni. 8’Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tsje tjín inìma̱‑la̱; jñà xi̱ta̱ kìi̱, ske̱é Nainá. 9’Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra sí'nchán‑jin kjoa̱, nga̱ jè Nainá i̱xti 'tse̱é ki̱tso̱‑la̱. 10’Mé ta̱ nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra tímihìtji̱ngi‑la̱ nga ta nga̱tjì‑la̱ nga nda síhitjasòn ra kjoa̱kixi̱; nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ijyeé 'tse̱é nga'tsì kjo̱nda ra tjín a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra batéxoma‑la̱ jè ra tíjna ngajmi. 11’Mé ta̱ nda‑najiòn 'kia̱ nga jñà xi̱ta̱, 'cho ki̱chja̱jno‑no ko̱ nga ske̱ton‑no, ko̱ nga koa̱ànè‑no ta mé 'én ndiso‑ni nga ta nga̱tjì tsa̱'a̱n. 12Ko̱'sín tsja 'tè‑la takòn, ko̱ tsja 'tè‑la inìma̱‑no. Nga̱ ya̱ ján ngajmi, tseé tjín‑ni kjo̱tjò ra tjábé‑no. Mì tsa ta jiòn ra ko̱'sín tínìko̱‑no. 'Koa̱á ti̱'sín kinìko̱ jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, jñà ra isa̱ kjotseé tsikima koni ra jiòn. 13’Jiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑no koni tsa na̱xa̱ ra machjeén‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. Tanga tsa 'kia̱ jè na̱xa̱ mì kì ti̱ jnchra ka̱ma‑ni, ¿kó'sín si̱ko̱‑lá nga ma ko̱jnchra india‑ni? Mì ti̱ mé chjí‑la̱, ta xa̱ájten‑ní ko̱ ya̱á ki̱nchanè jñà xi̱ta̱. 14’Jiòn, 'koa̱á 'sín ngoya‑no koni tsa ni'í ra machjeén‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde. Tsa jngo na̱xi̱ndá ra a̱sòn'nga nindo tíjna, mì kì ko̱ma kíjna'ma. 15'Kia̱ jngo ni'í sité'í, mì tsa ya̱ sijnangi ya̱ kàxa̱. Ya̱á si̱jna ñánda̱ nga 'nga chon, mé‑ni ma ko̱hisen ijye‑la̱ jñà ra tjítsa̱jna ya̱ ni'ya. 16'Koa̱á ti̱'sín 'tia̱àn jiòn. Nda katahisen jè ni'í‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱, mé‑ni, 'kia̱ nga ske̱ jè kjo̱nda ra 'nià jiòn, 'ngaá katasíkíjna jè Na̱'ìn‑no ra Nainá ra tíjna ya̱ ngajmi. 17’Kì tà chjàn ko̱'sín níkítsjen nga 'a̱án 'ji sikítsón‑ña jè kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ jñà kjoa̱ ra tsakón‑ya jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá; majìn‑jìn; ta isa̱á kií xá 'jíi̱‑na nga ngi ndaá katitjasòn. 18Ngi kjo̱hixi̱í ra xin‑no, 'kia̱ nga takó tjíhijyo‑isa jè i̱sà'nde ko̱ jè ngajmi, jè kjo̱téxoma, ni̱mé ra ma tjáhixìn‑la̱, ni̱jngo punto ko̱ ni̱jngo letra, skanda 'kia̱ nga ki̱jchò chi̱ba̱‑la̱ nga ki̱tjasòn ijye nga'tsiòo̱. 19Jè xi̱ta̱ ra mì kì si̱hitjasòn jngo kjo̱téxoma, ni̱'sín nangi tíjna, ko̱ tsa ko̱'sín ko̱kòn‑ya‑la̱ xi̱ta̱ ra i'ka nga mì kì ko̱'sín si̱hitjasòn, 'koa̱á 'sín 'ñó nangi kíjna ya̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ batéxoma jè ra tíjna ngajmi. Ko̱ jè xi̱ta̱ ra nda si̱hitjasòn kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ko̱ ra nda ko̱kòn‑ya‑la̱ xi̱ta̱ ra i'ka, jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'ñó 'nga kíjna ya̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ nga batéxoma jè ra tíjna ngajmi. 20'Koa̱á 'sín xin kixi̱‑no, jè kjoa̱kixi̱ ra mejèn‑la̱ Nainá, tsa mì kì isa̱ nda si̱hitjasòn koni jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés, mì kì ki̱tjáha̱'se̱en ñánda̱ tíbatéxoma jè ra tíjna ngajmi. 21’Ijyeé a̱sa kina'yá‑nájiòn koni 'sín tsi'kìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga kjotseé nga tsi'kìn‑la̱: “Kì xi̱ta̱ nì'ken; nga'tsì ra xi̱ta̱ sí'ken, kjo̱hi'iín 'ki̱‑la̱.” 22Tanga 'a̱n, 'koa̱á xin‑no, tsa jngo xi̱ta̱ ra si̱ìjchán‑ko̱ 'ndse̱, 'se̱é‑la̱ kjo̱hi'in. Jè ra 'cho ki̱tso̱‑la̱ 'ndse̱, jñà xi̱ta̱xá tsjá‑la̱ kjo̱hi'in. Ko̱ jè ra ki̱tso̱‑la̱ 'ndse̱: “Mì kì mé chjí‑li ra ji̱”, bakén‑la̱ nga ya̱ ki̱ji̱ ya̱ a̱jin ni'í ñánda̱ nga tjín kjo̱hi'in. 23’Tsa 'kia̱ tjimìki̱ì kjo̱tjò‑li ya̱ ngixko̱n Nainá, tsa ki̱ítsjen‑li nga kjoa̱á tjín‑la̱ 'ndsì ra a̱'ta tsa̱ji, 24kì tà chjàn kjo̱tjò‑li 'bì‑la̱ Nainá; tikìndajín kjòn‑la títjìn kjoa̱ ra tjín‑la̱ 'ndsì ko̱ ngaji̱, a̱kjòn 'kia̱á ko̱ma koa̱áfa‑ni nga 'ki̱‑la̱ kjo̱tjò‑li Nainá. 25’Tsa tjín xi̱ta̱ ra koa̱àngi‑li nga i̱ko̱‑li ya̱ ni'ya masen, 'kia̱ nga i̱nchimangió ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱, ti̱'kia̱á jchi̱bànda‑no, mé‑ni nga mì ya̱ si̱ìnga̱tsja‑li xi̱ta̱xá, ko̱ mé‑ni nga jñà xi̱ta̱xá mì ya̱ si̱ìnga̱tsja‑li jñà polsìya̱ nga mì nda̱yá si̱íkájna'ya‑li. 26'Koa̱á xin kixi̱‑la, nga̱ skanda 'kia̱á ma kítjo̱o‑nì nda̱yá 'kia̱ nga kíchjítjì ijye ijo‑li koni 'ki nga si̱nè‑li. 27’Ijyeé a̱sa kina'yá‑nájiòn koni 'sín ijye kitsò 'én kjotseé, nga tsò: “Kì kjoa̱chijngi 'nià.” 28Tanga 'a̱n, 'koa̱á xin‑no, nga'tsì ra sko̱òtsíjen‑jnó jngo chjo̱ón nga kjoa̱hajin‑la̱, ijyeé kjoa̱chijngi tí'sín ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ ko̱ jè chjo̱ón ra sko̱òtsíjen‑jnó. 29’Tsa jè xkìn kixi̱ bátsji-jé‑li, ti̱náchrji, kjìn ti̱kàtji̱in. Isa̱á nda‑ni tsa tsìn jngo xkìn ko̱ nda mí 'koa̱‑ni tsa ya̱ ki̱ji̱ ijye ijo‑li ya̱ a̱jin ni'í ñánda̱ tjín kjo̱hi'in. 30Ti̱'koa̱ tsa jè ndsi̱i nga kixi̱ bátsji-jé‑li, ti̱chá'tì. Isa̱á nda‑ni tsa tsìn jngo ndsi̱i, ko̱ nda mí 'koa̱‑ni tsa ya̱ ki̱ji̱ ijye ijo‑li ya̱ a̱jin ni'í ñánda̱ nga tjín kjo̱hi'in. 31’'Koa̱á ti̱'sín ki'sena̱jmí kjotseé, 'én ra tsò: “Nga'tsì xi̱ta̱ ra tsjin‑ni chjo̱ón‑la̱, tjínè‑la̱ nga tsjá‑la̱ xa̱jo̱n ra ya̱ ki̱tjo‑ni 'tse̱ xi̱ta̱xá ñánda̱ nga tíchja̱ nga tsjin‑ni xákjén.” 32Tanga 'a̱n, 'koa̱á xin‑no: Jngo xi̱ta̱ 'xi̱n, ta 'kia̱á ko̱ma tsjín‑ni chjo̱ón‑la̱ tsa kj'ií xi̱ta̱ báko̱ jè chjo̱ón. Tanga ra a̱'ta 'tse̱ kj'ií kjoa̱, mì kì ko̱ma tsjín‑ni chjo̱ón‑la̱. Ko̱ tsa tsjín‑ni, jé xi̱ta̱ 'xi̱n ko̱'sín tí'sín nga jè chjo̱ón‑la̱ ska̱jin jé 'kia̱ nga ki̱chja̱‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií. Ko̱ jè xi̱ta̱ 'xi̱n ra kíjnako̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱, ti̱'koa̱á tíbátsji-jé‑la̱ ijo‑la̱ nga tíbijnako̱ jngo chjo̱ón ra ijye kitsjin‑ni 'xi̱n‑la̱. 33’Ti̱'koa̱ ijyeé a̱sa kina'yá‑nájiòn koni 'sín tsi'kìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná, 'én ra tsò: “Ti̱hitjasòn‑la Nainá jè 'én‑no ra 'bì kixi̱‑la 'kia̱ nga yá ra nikàxkio̱o.” 34Tanga 'a̱n, 'koa̱á xin‑no: 'Kia̱ nga 'kio̱ò 'én‑no, kì tà chjàn yá ra nikàxkio̱o nga bixó: “Tíbe‑ní.” Kì tà chjàn bixó: “Skanda tíbeé ngajmi.” Nga̱ jè ngajmi, jé ma íxile̱‑la̱ Nainá ñánda̱ tíjna ra jè. 35Ti̱'koa̱ kì tà chjàn bixó: “Skanda tíbeé jè i̱sà'nde”, nga̱ jè i̱sà'nde ya̱á i̱nchasòn ndsa̱ko̱ Nainá. Ti̱'koa̱á kì bixó‑jiòn: “Jè na̱xi̱ndá Jerusalén tíbe‑ní” nga̱ jè na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, 'tse̱é jè Nainá ra ngi xi̱ta̱xá ítjòn tíjna. 36Ko̱ kì 'én‑no 'biò ra a̱'ta 'tse̱ skò, nga̱ mì kì ko̱ma‑najiòn nga si̱jmà jngo ko̱ tsa si̱chraba jngo tsja̱ skò. 37Tà 'koa̱á 'sín tixó tsa “jon‑ní” o̱ ra “majìn‑ní”. Nga̱ jñà 'én ra ta kjisòn‑isa, ya̱á 'fiì‑ni a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í. 38’Ijyeé a̱sa kina'yá‑nájiòn koni 'sín kitsò 'én kjotseé: “Tsa yá ra ska̱jàn‑ko̱ xákjién nga ko̱chrje xko̱n, katachrje ngajo‑ni xko̱n jè ra ko̱si̱ìko̱. Ko̱ tsa yá ra ko̱je̱n jngo ni̱'ño̱ xákjién 'kia̱ nga ska̱jàn‑ko̱, ti̱'koa̱á kataje̱n ngájo‑ni ni̱'ño̱ jè ra ko̱si̱ìko̱.” 39Tanga 'a̱n, 'koa̱á xin‑no: Katachíkjoa̱‑no ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ 'tse̱n. Tsa yá ra si̱ìjtsin'tá jtsa nga kixi̱‑li, ti̱'koa̱ 'ti̱‑la̱ jè jtsa ngaskoán‑li nga katasíjtsin'tá‑te. 40Tsa jngo xi̱ta̱ koa̱àngi‑li ya̱ ni'ya masen nga mejèn‑la̱ ska̱ábé nikje tsja̱‑li, ti̱'koa̱á 'ti̱‑la̱ jè na̱chro̱-sòn'nga‑li. 41Ko̱ tsa jngo xi̱ta̱ kjo̱'ñó 'si̱in‑no nga si̱ì'kamijìn‑no 'chá‑la̱, koni 'ki ki̱ìnè‑no nga jcha̱‑la, ngi ko̱'ki tahíko̱-isa‑la ra ta kinda̱ tsa̱jiòn. 42Tsa yá ra si̱ìjé‑no tsajmì ra tjín‑no, 'ti̱‑la; tsa jngo xi̱ta̱ tjín ra mejèn‑la̱ ski̱ña‑li, kì tà chjàn 'mì‑la̱, tsìn‑na. 43’Ti̱'koa̱á ijyeé a̱sa kina'yá‑nájiòn koni 'sín kitsò 'én kjotseé, nga kitsò: “Tsjacha 'tia̱àn jè xi̱ta̱ ra nda báko̱‑no, ko̱ ti̱jticha jè ra kondra̱ fì‑no.” 44Tanga 'a̱n, 'koa̱á xin‑no: Tsjacha 'tia̱àn jñà kondra̱‑no; [ti̱jé'tà‑la Nainá nga katasíchikon'tin jñà ra chja̱jno‑no; ndaá ti̱ko̱o jñà ra jtike‑no]; ko̱ titsa'batjiò jñà ra 'cho tsò‑no ko̱ jñà ra 'cho síko̱‑no. 45Tsa ko̱'sín 'sia̱an jiòn, 'koa̱á 'sín ko̱ma‑ni nga i'ndí‑la̱ ko̱ma jiòn jè Nainá ra tíjna ngajmi; jè Nainá ra sítsjè‑la̱ ndabá xi̱ta̱ ra nda 'sín ko̱ ra mì kì nda 'sín; ti̱'koa̱ sí'ka‑la̱ jtsí jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ ko̱ jñà ra xi̱ta̱ 'cho kjòn. 46Nga̱ tsa ta jñá ko̱tsjacha jiòn jñà xi̱ta̱ ra nda matsjake‑no, ¿mé chjí ra tsjá‑no jè Nainá? Ti̱'koa̱á skanda jñà xi̱ta̱ ra síkíchjítjì tsajmì a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma, 'koa̱á ti̱'sín 'sín‑te. 47Ti̱'koa̱á tsa tà jñà xi̱ta̱ xàngio̱o nda si̱kjáya‑la, ¿mé ra isa̱ nda i̱nchi'nià jiòn? Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá, 'koa̱á ti̱'sín 'sín ra jñà. 48Ko̱'sín ngi xi̱ta̱ kixi̱ 'tia̱àn koni 'sín nga ngi kixi̱ 'sín jè Na̱'ín‑ná ra tíjna ya̱ ján ngajmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\